Grafikus - 2024 képzés

Grafikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakma szakmairányai: -
 • Szakma megnevezése: Grafikus
 • Szakma azonosító száma: 5 0213 16 09
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 105 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 80 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Grafikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Grafikus képzés munkaterülete

 • A számítógépes grafikus egy szakma, ami a grafikusi dizájn technikákkal és a grafikusi művészeti iparággal foglalkozik. Magába foglalja, alkalmazza a képalkotás, fényképészet, tipográfia, animáció területeket. A grafikus dizájner nyomtatott-, elektronikus médiát, hirdetési felületeket publikál. A grafikus tervezőstúdióban, reklám- vagy médiaügynökségnél, kiadónál komplex tervezési folyamatban, vezető tervező mellett szerkesztési, tervezési részfeladatokat lát el. Saját vállalkozásban a megrendelővel való egyeztetés mellett önállóan dolgozik. A munkaadóval, megrendelővel és munkatársaival jól kommunikál, konstruktív, együttműködő szakember. Logót, arculatot, reklámgrafikát, plakátot tervez. Újság, magazin, könyv tipográfiai tervét készíti el, címlapot, borítót tervez. Részt vesz kiadványok előkészítésében: tördel, képanyagot dolgoz fel, digitális és szabadkézi illusztrációt, ábrát készít. Nyomdai előkészítést végez, a nyomdával egyeztet. Számítógépes programokat és eszközöket, valamint manuális technikákat alkalmaz. Vizuális kultúrával rendelkező, igényes kreatív szakember, aki munkája során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja. Önálló szakmai véleményalkotásra képes. Folyamatosan fejleszti képességeit: figyelemmel kíséri a kulturális trendeket és technikai változásokat.

Grafikus képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2024-10-03
kedd, csütörtök
17:00 - 20:15 órarend szerint
Tantermi
2024-10-05
Kéthetente szombat, vasárnap
09:00 - 15:30 órarend szerint
Tantermi
 • Grafikus képzés legjellemzőbb FEOR számai

 • Szakma megnevezés

  FEOR-szám

  FEOR megnevezés

  Grafikus

  2136

  2715

  7231

  Grafikus és multimédia tervező

  Könyv- és lapkiadó szerkesztője

  Kiadványtervező

  Nyomdai előkészítő

  Hirdetés grafikus

 • Grafikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Grafikus képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

 • Vizsgatevékenységek:

  Központi interaktív vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Grafikus szakmai ismeret

  A vizsgatevékenység leírása:
  Az interaktív vizsga témakörei: művészettörténet, grafika szaktörténet és szakelmélet.

  • Művészettörténeti ismeretek az őskortól a 20. századig (a művészettörténet stíluskorszakai, jelentős alkotók és művek)
  • Európai grafika szaktörténet a kezdetektől a 20. századig (Grafikatörténeti stílusok, mozgalmak, irányzatok, alkotók és művek, a legjelentősebb nyomdák – különös tekintettel a 20. századra. Manuális és számítógépes grafika jelentősége, kísérleti és kereskedelmi tervezőgrafika.)
  • Magyar szaktörténet (A legjelentősebb magyarországi kódexek. A hazai könyvnyomtatás fontosabb állomásai, alkotók és újítások a 20. század előtt. A 20. század alkotói, alkotásai.)
  • Írás- és betűtörténet a kezdetektől a jelenkorig, a tipográfia fajtái, alapfogalmai A latin betű kialakulása. Jelentős betűtervezők a betűmetszés kezdeteitől napjainkig. Betűtípusok, betűcsoportok, betűhasználat, klasszikus és modern tipográfia, szövegtördelés.
  • Az arculat, a brand, a branding fogalma, működése.
  • Grafika technológia, anyagismeret. (A könyv formai jellemzői, a papír, mint nyomathordozó típusai, egyéb nyomathordozó anyagok, nyomdai nyomtatvány feldolgozás, digitális eszközök használata, különbségek nyomdai és webes tervezés kapcsán.)
  • Színtan, színrendszerek (Színpszichológia, színkontrasztok, additív és szubtraktív színkeverés, RGB, CMY, CMYK, Lab, direkt színek, PantoneLIVE, RAL színminták a nyomtatott és webes felületek színkezelése.
   A vizsgafeladatot 40 kérdésből kell összeállítani.)

  A témák aránya: művészettörténet 30%, grafika szaktörténet 30%, grafika szakelmélet 40%.

  Feladattípusok:

  • Fogalom-kiválasztás: az alapfogalmak megfelelő definíciójának kiválasztása előre meghatározott definíciók közül.
  • Szöveg kiegészítése: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése előre meghatározott szavak, szövegrészek közül a megfelelő kiválasztásával. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
  • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
  • Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása.
  • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
  • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis.

  Az interaktív vizsgafeladatok megoldása számítógépes teremben történik a vizsgabiztos jelenlétében.
  Mindegyik feladattípus esetében az interaktív vizsgarendszer által előre megadott válaszlehetőségek közül kell kiválasztani a megfelelő válasz(oka)t.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 75 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 15%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Grafikus projektfeladat

  A vizsgatevékenység leírása:
  A. Szakmai komplex digitális portfólió prezentációja
  B. Vizsgamunka bemutatása és a vizsgamunka digitális prezentálása
  Az A. és B. vizsgarészeket egybefüggően kell megszervezni.

  A. vizsgarész: Szakmai komplex digitális portfólió és prezentációja
  A feladat ismertetése: A tanuló előzetesen elkészített szakmai portfóliót mutat be a vizsgabizottság előtt, amelyet a tanulmányai alatt készült munkáiból állított össze. A portfólió elkészítése grafikus vagy kiadványszerkesztő program segítségével történik, 16:9 (full HD) képarányú, és digitális vetítés formájában kerül bemutatásra. Terjedelme: 20-40 oldal.

  A szakmai digitális portfólió tartalmi és formai követelményei:

  • legalább egy logótervezési feladat-megoldást;
  • legalább egy könyvhöz, vagy más kiadványhoz tartozó borítótervet;
  • legalább egy kiadvány layout-tervét;
  • legalább két tanulmányrajzot;
  • legalább két más manuálisan készült munkát;
  • további, szabadon választott elemeket (ezek lehetnek további példák a már felsorolt műfajokból, de szerepelhetnek itt fel nem sorolt feladatmegoldások is);
  • a címoldalon név, iskola, dátum feltüntetése.

  A portfólió bemutatása során a vizsgázó önreflektív módon szóban is összefoglalja a szakirányú oktatás ideje alatt elért eredményeit. Kiemeli erősségeit, egy-egy feladat bemutatása kapcsán megemlíti a számára fontos szakmai tanulságokat, sikerélményeket.

  B. vizsgarész: Szakmai vizsgamunka bemutatása és a vizsgamunka digitális prezentálása
  A feladat ismertetése: A tanuló bemutatja vizsgamunkáját és az ahhoz készült digitális prezentációt a vizsgabizottság előtt.

  A vizsgamunka
  Választható tervezési feladat önálló megvalósítása: makett vagy prototípus bemutatása.

  A vizsgamunka megvalósításakor a tanuló bemutatja, hogy

  • szakmai problémamegoldó képességét megfelelő szintre fejlesztette, átlátta munkája komplexitását;
  • tudott vizuális egységben, koncepcióban következetesen gondolkodni;
  • a termék elkészítésekor szem előtt tartotta annak célját, funkcióját;
  • a vizuális megjelenés szempontjából igényes, kulturált, szakmailag színvonalas munkát végzett;
  • a nyomdai előkészítés, a megfelelő kivitelezéshez szükséges technikai követelményeket teljesíteni tudta.

  A vizsgamunka tartalmaz szöveges és képi elemeket.
  A választható tervezési feladat lehet komplex cég- vagy termékarculat, termékcsoport csomagolása és arculata, összetett, sokoldalúan megtervezett kiadvány elkészítése.

  A vizsgamunkát bemutató digitális prezentáció
  Elkészítése grafikus- vagy kiadványszerkesztő program segítségével történt, 16:9 (full HD) képarányú, és digitális vetítés formájában kerül bemutatásra. Terjedelme: 15-20 oldal.

  Tartalmaznia kell: tervdokumentációt és munkanaplót, átfogó képet adva a tervezés munkafázisairól, a kiindulástól és vázlatoktól a kivitelezésig.

  A projektfeladat elkészítésének feladatát az utolsó tanév második félévében a szakképző intézmény adja ki, hagyja jóvá. A kivitelezés a szakképző intézmény által kontrollált körülmények között folyik szorgalmi időben.

  A vizsgára jelentkezőnek az alábbi anyagok leadása kötelező a vizsgaközpont részére 15 naptári nappal a vizsga megkezdését megelőzően.

  • Szakmai komplex digitális portfólió
  • A vizsgamunka (makett vagy prototípus)
  • A vizsgamunka digitális prezentációja

  Amennyiben a vizsgára jelentkező a határidőt nem teljesíti, nem kezdheti meg a szakmai vizsgát.

  A vizsgára jelentkező a kötelező anyagok leadásakor nyilatkozatot ír alá, miszerint a vizsgamunka egésze, saját, eredeti alkotása. A digitális anyagot a vizsgaközpont a saját szerverén, vagy tárhelyén, online elérhető megoldással, csak a vizsgafolyamatban érintett résztvevők számára hozzáférhető módon tárolja. A hozzáféréshez a résztvevők, a vizsgát követő egy évig jogosultak.
  A vizsgát követően, a vizsgázott biztosítja a vizsgaközpontot arról, hogy a vizsgamunka makettjét vagy prototípusát, 5 munkanapon belül elszállítja.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 85%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu