Digitális montírozó és nyomóforma készítő - 2024 képzés

Digitális montírozó és nyomóforma készítő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 07224003
 • Szakképesítés megnevezése: Digitális montírozó és nyomóforma készítő
 • KEOR kód: 0722
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Digitális montírozó és nyomóforma készítő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Digitális montírozó és nyomóforma készítő képzés munkaterülete:

  A digitális montírozó és nyomóformakészítő az analóg és/vagy digitális nyomdai technológiákat üzem-szerűen alkalmazó nyomdákban végzi szakmai tevékenységét. Munkájának célja az analóg és a digitális nyomdai eljárásokkal sokszorosításra kerülő termékek előállításához szükséges nyomóformák és azok levilágításához szükséges digitális állományok elkészítése. Feladata a digitális egyedi állományokból a nyomóformák elkészítéséhez szükséges addírozott állományok létrehozása, valamint ezekről az adott nyomdai technológiához megfelelő nyomóformák elkészítése a gyártási utasításnak megfelelően. Munkája során nyitott az technológiai újdonságok elsajátítására, feladatait szabály-követően, precízen végzi. Betartja a munka-, tűz-, baleset- és környezetvédelmi és adatkezelési szabályokat.

 • Digitális montírozó és nyomóforma készítő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: 4 0211 16 12 Nyomdász, nyomdaipari gépmester szakmairány
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Digitális montírozó és nyomóforma készítő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Digitális montírozó és nyomóforma készítő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A Digitális montírozó és nyomóformakészítő szakvégzettségű munkavállaló mind az analóg, mind a digitális nyomdai technológiákat alkalmazó nyomdaipari vállalkozások formakészítési területén el tud helyezkedni. A nyomdaiparban nagy kihívás az a tény, hogy a megfelelő szakmai tudással és szakképesítéssel rendelkező szakemberek jelenleg hiányoznak a munkaerőpiacról. Ugyanakkor a nyomdaipari vállalkozások kénytelenek az üres pozíciókat betölteni valamilyen kompromisszumos megoldást találva, hosszú belső képzési folyamat biztosításával, melynek kimenetele minden esetben bizonytalan. Jelen képzésben a már meglévő nyomtatási ismeretekre történő ráépüléssel, a formakészítési ismeretek megszerzésével olyan tág szakmai tudással rendelkező szakember képezhető, akit a nyomdaipar a munkaerőpiacon keres és foglalkoztatni akar.

 • Digitális montírozó és nyomóforma készítő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Digitális montírozó és nyomóforma készítő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Digitális montírozó és nyomóforma készítő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Az analóg és digitális nyomtatási technológiák nyomóformakészítési ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A írásbeli vizsgafeladat 40 db tesztfeladatból áll és a következő témakörök tanulási eredményeit méri: digitális addírozás és montírozás, nyomóformakészítési eljárások, nyomóformakészítés folyamata és műveletei, nyomóformakészítés anyagai.

  Az egyes témakörök aránya az írásbeli vizsgán:

  • Digitális addírozás és montírozás 30%
  • Nyomóformakészítési eljárások 20%
  • Nyomóformakészítés folyamata és műveletei 30%
  • Nyomóformakészítés anyagai 20%

  A vizsgafeladat az alábbi feladattípusokat tartalmazza:

  Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása
  Szöveg kiegészítés: a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés
  Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
  Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset. Igazhamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis. A hamis és az igaz állítást indokolni kell.

  Az egyes feladattípusok aránya a teljes vizsgafeladaton belül:

  Fogalom-meghatározás 20%
  Szöveg-kiegészítés 20%
  Párosítás 20%
  Feleletválasztás 20%
  Igaz-hamis állítások megjelölése 20%

  A vizsga vizsgabiztos jelenlétében történik.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de ezt a javítási-értékelési útmutató részletesen meghatározza. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.

  Minősítések:

  0-40% elégtelen (1)
  41-49% elégséges (2)
  50-59% közepes (3)
  60-79% jó (4)
  80-100% jeles (5)

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Nyomóformakészítési gyakorlati feladatok elvégzése és bemutatása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgáztató intézmény által kijelölt nyomóformakészítési gyakorlati feladat, amelynek az alábbi tartalmi és formai követelményei vannak: ofszetlemez rippelt állományból vagy másoló eredeti rippelt állományból vagy flexo nyomóforma készítése másolóeredetiről vagy CTP technológiával vagy digitális nyomtatásra alkalmas megszemélyesített rippelt állomány elkészítése. A feladatról a vizsgázó szóban beszámol, beszámolójában kitér az alkalmazott nyomóformakészítési technológia elméleti ismereteire, valamint a vizsgaproduktum kivitelezésének lépéseire. A vizsgabizottság a vizsgaproduktummal kapcsolatban szakmai elbeszélgetést folytat a vizsgázóval.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 195 perc

  A gyakorlati végrehajtás időtartama: 180 perc
  A szóbeli bemutatás időtartama: 15 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenységet a vizsgázók számítógépekkel felszerelt teremben, valamint ofszet vagy flexo nyomóforma-készítő berendezésen végzik el vizsgabizottság jelenlétében. A kész vizsgaproduktum szóbeli bemutatása, a feltett kérdésekre a válaszadás is a vizsgabizottság jelenlétében történik.

  A vizsgatevékenység értékelése a vizsgaszervező által készített részletes értékelési útmutató alapján történik. A pontozólapot az alábbi értékelési szempontok alapján kell öszszeállítani.

  • A megvalósítás elemeinek szakszerűsége (a feladatleírásnak megfelelően történő kivitelezés, szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség), 30%
  • A feladatmegoldás teljessége 15%
  • A kivitelezés pontossága 10%
  • A kivitelezés során alkalmazott szoftverek, gépek, berendezések, eszközök, anyagok kiválasztása, szakszerű használata 30%
  • Önállóság, döntéshozatal 5%
  • A kommunikáció minősége, a szakmai nyelv használata 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.

  Minősítések: 0-40% elégtelen (1)
  41-49% elégséges (2)
  50-59% közepes (3)
  60-79% jó (4)
  80-100% jeles (5)

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu