Vertikális kertész - 2024 képzés

Vertikális kertész képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08122003
 • Szakképesítés megnevezése: Vertikális kertész
 • KEOR kód: 0812
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 2
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 2
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 2
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vertikális kertész - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vertikális kertész képzés munkaterülete:

  A Vertikális kertész a speciális kialakítású termesztő-berendezésekben zöldség-, fűszer-, gyümölcstermő és dísznövény-termesztési feladatokat lát el. Ismeri az itt termeszthető fajokat és fajtákat. Zöldség-, fűszer-, gyümölcstermő- és dísznövényeket szaporít, palántát nevel, ültet, növényápolási, tápanyagellátási, növényvédelmi munkákat végez. Gondozási, betakarítási, válogatási, áru előkészítési, csomagolási tevékenységet végez és a tevékenységhez szükséges adminisztrációs feladatokat lát el. Ismeri és alkalmazza a termesztési folyamat során használt szoftvereket. Közreműködik a speciális termesztő-berendezések létesítésénél, a termesztőberendezést és az abban alkalmazott gépeket, eszközöket, digitális környezetszabályozó berendezéseket üzemelteti, használja, karbantartja.

  Épületek (irodaházak, vendéglátó egységek, köznevelési intézmények, lakások stb.) belső tereiben különböző méretű és alakú, szobanövényeket, zöldség-, és fűszernövényeket magába foglaló élő növényfalakat, növénytornyokat létesít, gondoz, karbantart.

  Kültereken, parkokban, épületeken különböző termesztőközegek felhasználásával függőleges kerteket, dísz-, zöldség- és fűszernövény zöldfalakat telepít és gondoz. Munkavégzése közben betartja a munka-, tűz-, baleset-, környezetvédelmi előírásokat, a higiénés szabályokat.

 • Vertikális kertész képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Vertikális kertész képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 300 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Vertikális kertész képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A bolygó növekvő népessége, a városok terjeszkedése, a közlekedési infrastruktúrák területigénye és más emberi tevékenységek nyomán szűkül a növénytermesztésre alkalmas területek nagysága. Egyre kisebb területen egyre több növényt kell gazdaságosan, víz- és energiatakarékos körülmények között előállítani. Azokat az élelmiszereket, amelyeket több ezer kilométer távolságból nem lehet minőségromlás veszélye nélkül a fogyasztás helyére szállítani érdemes helyben megtermelni. Amennyiben helyben nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és minőségű termőterület (pl.: földrajzi adottságok, városi környezet, ipari területek stb.), megfelelő alternatívát jelent a vertikális kertészet. Elsősorban leveles zöldségfélék, saláta- és fűszernövények, gyümölcstermő- és lágyszárú dísznövények termelésére nyílik így lehetőség. Jelentősége abban rejlik, hogy az értékesítés és felhasználás közvetlen közelében lehet friss, egészséges, nagy tömegű, folyamatos ellátást biztosító élelmiszert előállítani. Miután felfelé terjeszkedő termesztési módról van szó, ezért volumenében kevésbé korlátozott, a házi ellátástól az iparszerű termelésig egyaránt megvalósítható módszer. Az élhetőbb, természetközelibb, esztétikus emberi környezet kialakításában fontos szerepet játszanak az épületeken belül és a kültereken létesített növényfalak, növénytornyok is. A vertikális kertek művelése olyan szakembereket igényel, akik a kertészeti ismereteken túl megfelelő digitális kompetenciákkal rendelkeznek, irányítás és a felügyelet mellett pontos munkavégzést végeznek, hiszen a fogyasztói igények ismeretétől a magvetésen keresztül az áru csomagolásáig minden munkaművelettel tisztában kell lennie a vertikális kertésznek.

 • Vertikális kertész képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vertikális kertész képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vertikális kertész képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Növényismeret (a vertikális kertészetben alkalmazható növényfajok)

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A) Vizsgarész: Növényismeret

  A növényismereti jegyzékben felsorolt 50 db zöldség-, gyümölcstermő-, fűszer- és dísznövény nagy felbontású, egyértelműen beazonosítható ábrájának (digitális mód) vagy élő növény/növényi részének felismerése és megnevezése kettős nevezéktannal. A felismerendő növények (fajok, fajták, változatok) arányai:

  • 25 db zöldségnövény
  • 5 db gyümöcstermő növény
  • 5 db fűszernövény
  • 10 db lágyszárú dísznövény
  • 5 db fásszárú vagy cserje dísznövény

  B) Vizsgarész: Termesztéstechnológiai ismeretek

  A tanulási eredményekben megfogalmazott, számítógép által generált, elektronikus, 50 kérdésből álló feladatsor, mely tartalmaz feleletválasztós tesztkérdéseket, valamint rövid választ igénylő feladatokat szaporítás, palántanevelés, alkalmazott anyagok, eszközök, berendezések, technológiai elemek témakörben.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 100 perc (A) Vizsgarész: 40 perc, B) Vizsgarész: 60 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 % (A) Vizsgarész: 50 % B) Vizsgarész: 50 %)

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Online vizsgafeladat automatikus kiértékeléssel. A vizsgarészek egyenértékűek, azonos súlyaránnyal számítanak. Minden helyes válaszra 1 pont adható. A vizsgarészeken összesen 100 pont szerezhető.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vertikális kertészeti termesztés gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A)Vizsgarész: Portfólió készítése, bemutatása és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása

  A képzésben résztvevő a tanulási folyamat alatt elvégzett tevékenységeit dokumentálja és portfólióba rendezi. A portfólió kötelező elemei a képzésben résztvevő önéletrajza, motivációs levele, egy megismert növényház típus bemutatása, környezeti tényezőinek ismertetése és beállítása, karbantartási és növénygondozási feladatok és az értékesítésre előkészítés ismertetése. A portfólió elkészítésének formája: Kinyomtatott Word dokumentum, melynek formai követelményei: legfeljebb 30 db A/4 oldal, (mellékletként legfeljebb 5 oldal képanyagot tartalmazhat) betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret, 1,5 pt sorköz). A portfólióhoz elkészítendő egy PowerPoint projektoros bemutatásra alkalmas prezentáció (legfeljebb 15 dia). A portfóliót 10 nappal a vizsga megkezdése előtt kinyomtatott és elektronikus formában is el kell juttatnia a vizsgaközpontba a megadott elérhetőségekre. A vizsgán a vizsgázó röviden ismerteti a portfólióban bemutatott vertikális kertet, és válaszol a feltett kérdésekre.

  B)Vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka, amely egy vertikális kertészeti technológiai folyamat elvégzése és az ahhoz kapcsolódó szakmai kérdések megválaszolása

  Növényismertető alapján kiválasztja a vertikális kertben termeszthető növények magjait. Elvégzi a magvetést, az ültetést, a tápoldat bekeverését. Egy tálca betakarításra alkalmas növényt előkészít az áruértékesítésre (betakarítás, kiadagolás, címkézés, dobozolás, dokumentálás). Összeállítja a növényfal elemeit a rendelkezésre álló anyagok és eszközök segítségével, elvégzi a növények kiválasztását és telepítését, előírás szerint beüzemeli a berendezést.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc (A) Vizsgarész: 20 perc B) Vizsgarész: 40 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A) Vizsgarész: Portfólió bemutatása

  • Önéletrajz formai és tartalmi követelményeknek való megfelelése - adható pontszám: 5
  • Motivációs levél tartalma - adható pontszám: 5
  • A prezentáció minősége - adható pontszám: 5
  • Előadástechnika - adható pontszám: 5
  • Szakmai felkészültség, hitelesség, tartalom: A növényház típus bemutatása, környezeti tényezőinek ismertetése és beállítása, karbantartási és növénygondozási feladatok és az értékesítésre előkészítés rövid ismertetése, tájékozottság a témában, lényegkiemelés, szakmai nyelvű beszédkészség alkalmazása - adható pontszám: 20
  • A kérdésekre adott válasz - adható pontszám: 10

  Összesen: 50 pont

  B) Vizsgarész: Növények szaporításával, gondozásával, telepítésével, betakarításával kapcsolatos feladat

  • Növényismertető alapján a vertikális kertben termeszthető növények magjainak kiválasztása - adható pontszám: 5
  • Az ültetés elvégzése - adható pontszám: 5
  • Tápoldat elkészítése - adható pontszám: 5
  • Betakarítás és áruelőkészítés elvégzése - adható pontszám: 10
  • Növényfal összeállítása - adható pontszám: 10
  • Dokumentáció elkészítése - adható pontszám: 5
  • A feladathoz kapcsolódó munka-, tűz-, balesetvédelmi előírások ismertetése - adható pontszám: 5
  • A kérdésekre adott válasz - adható pontszám: 5

  Összesen: 50 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu