Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző - 2024 képzés

Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08105007
 • Szakképesítés megnevezése: Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
 • KEOR kód: 0810 Mezőgazdaság tovább nem bontható
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző képzés munkaterülete:

  A számítógépes feldolgozású ingatlan-nyilvántartás, mint nyilvános és közhiteles állami nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának és a bejegyzett személyek törvényben meghatározott adatait, az ingatlanokhoz kapcsolódó jogokat, és jogi szempontból jelentős tényeket. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző a földügyi igazgatási feladatok ellátása keretében elvégzi az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos hatósági feladatokat. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban kerül sor az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és jogilag jelentős tények feljegyzésére, módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban (ide nem értve az ingatlan címét) bekövetkezett változások átvezetésére. Az ingatlan-nyilvántartás jellegzetessége, hogy annak tartalmát változtatni főként közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat alapján lehet. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző jogalkalmazási tevékenysége során összeveti a benyújtott okiratok tartalmát az ingatlan-nyilvántartás tartalmával, megvizsgálja azok jogszabályoknak való megfelelését és a vizsgálat alapján döntést hoz a benyújtott kérelmek tárgyában, továbbá a közhiteles nyilvántartásból adatszolgáltatási tevékenységet is végez. A munkakör megköveteli a vonatkozó jogszabályok széleskörű ismeretét, a szabályozásokban bekövetkező változások folyamatos nyomon követését. Az ingatlan-nyilvántartási ügyintéző munkáját kormánytisztviselőként, irányítás mellett végzi a földügyi igazgatásban, de alkalmas az ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb területen megfogalmazódott feladatok ellátására is. Feladata ellátása során betartja a kormánytisztviselőre vonatkozó etikai normákat, együttműködik a munkatársaival.

  A részszakképesítéssel rendelkező képes:

  • az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos adat, jog és tényváltozásokat azonosítani,
  • az ingatlan-nyilvántartási adat, jog és tényváltozásokat átvezetni, bejegyezni, feljegyezni,
  • ingatlan-nyilvántartási adatokat szolgáltatni.
 • Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 480 óra
 • Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szakképesítéssel rendelkező alkalmas valamennyi, az ingatlanokkal foglalkozó, ingatlannyilvántartáshoz kapcsolódó területen (ingatlanügyi hatóság, önkormányzat, közigazgatás, közművek, környezetvédelem, természetvédelem, ingatlankezelés, stb.) megfogalmazódott feladatok ellátására, az ingatlanokat érintő komplex eljárások lebonyolítására, melynek eredményeként az ingatlanok jogi helyzete az általuk érintett természetes és jogi személyek akaratának megfelelően változik. A fő alkalmazási területe az ingatlanügyi hatóságok, amelyek ezen a szakterületen is munkaerőhiánnyal küzdenek, melynek következménye az elhúzódó ügyintézési határidő. Az ingó és ingatlan vagyon kezelése során az önkormányzatok is számos esetben szembesülnek olyan ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó kérdésekkel, feladatokkal, amelyek az igen széleskörű jogszabályi és technikai ismeretekkel rendelkező szakmaisága miatt megkövetelik a megfelelő szakember alkalmazását. A közigazgatásnak számos olyan intézménye van, amely az állami ingatlan vagyon kezelésével foglalkozik (MNV Zrt., NFK, stb.), továbbá a magánszférában is széleskörű az ingatlanvagyon szakszerű kezelésének alkalmazási köre. A földügyi igazgatás, mint a közigazgatás speciális részének nemzetgazdasági jelentősége vitathatatlan, hiszen alapvető társadalmi és egyéni érdekeket szolgál, ezért az ingatlan-nyilvántartáshoz kapcsolódó ismeretek megszerzésével az általa érintett ágazatok széles körére tekintettel is társadalmi-gazdasági hasznossága jelentős.

 • Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban:
 • Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban:
 • Ingatlan-nyilvántartási ügyintéző képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga:

  A vizsgatevékenység megnevezése: Ingatlan-nyilvántartási ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 25 kérdésből álló feladatsor, amely az alábbi tanulási eredményekből kerül összeállításra.

  1. Az ingatlan-nyilvántartás rendszere: az ingatlan-nyilvántartás tárgya és tartalma, az azt szabályozó főbb jogszabályok, a tulajdoni lap részei (1-3 kérdés).
  2. Az ingatlan-nyilvántartás elvei: közhitelesség, nyilvánosság, kérelemhez kötöttség, rangsor, okirat, bejegyzés elvének jelentése, azok tartalma (1-3 kérdés).
  3. Az ingatlan-nyilvántartás részei: a tulajdoni lap, okirattár, az ingatlan-nyilvántartási térkép, törölt bejegyzések jegyzékének bemutatása, a tulajdoni lap felépítése és egyes részeinek tartalma (1-3 kérdés).
  4. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás alapjául szolgáló okiratok: adatváltozás alapjául szolgáló okiratok az ingatlan, illetve a bejegyzett jogosultak adatainak változása esetén, jogok bejegyzése, tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratok, az okiratok fő kellékei, egy konkrét jog (pl. tulajdonjog) bejegyzése alapjául szolgáló okiratok (1-3 kérdés)
  5. A beadványok intézésének szabályai, széljegyzés, széljegy: a beadványok intézésének rendje, széljegyzés szabályai, széljegy tartalma (1-2 kérdés).
  6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás során hozott döntések fajtái: hiánypótlás, a visszautasítás, elutasítás és az eljárás megszüntetés esetei, legalább 3-3 példával (1-2 kérdés).
  7. Az ingatlan-nyilvántartási adatszolgáltatás legfőbb fajtái: a betekintés, tulajdoni lap másolat, térképmásolat, iratmásolat, a TAKARNET rendszeren keresztül történő elektronikus adatszolgáltatás bemutatása. (1-2 kérdés).
  8. A forgalomból kivon tulajdoni lapok fajtái: telekkönyvi betét, telekkönyvi nyilvántartás, tulajdoni lap tervezetek, manuális tulajdoni lapok bemutatása. (1-2 kérdés).
  9. A földhivatali szoftverek fajtái, alkalmazási területei és egyéb közhiteles nyilvántartások használata az ingatlan-nyilvántartásban: a használt szoftve- 6/7 rek felsorolása, felhasználási területük, az ingatlan-nyilvántartási eljárás során használt közhiteles nyilvántartások és az azokból átvett adatok felsorolása, felhasználása. (1-3 kérdés)
  10. A földügyi igazgatás területei: az ingatlan-nyilvántartási, földmérési és földvédelmi szakterület és az általuk ellátott feladat bemutatás, kapcsolódási pontjaik. (1-2 kérdés).
  11. Az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalma, vázrajzok fajtái: az ingatlan-nyilvántartási térkép bemutatása, vázrajzok fajtái és fő tartalmi elemeinek felsorolása, felhasználási területük (1-3) kérdés

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés százalékos formában történik. Tesztkérdések: 60 % Felsoroló kérdések: 40 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.

  Projektfeladat:

  A vizsgatevékenység megnevezése: Az ingatlan-nyilvántartás szoftvereinek alkalmazása.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. vizsgarész: Döntés foganatosítása az ingatlan-nyilvántartásban interaktív gyakorlati vizsga.

  A vizsgázó a feladatként kapott döntés foganatosításához a TAKAROS szoftverben, belép egy ügyiratba, lefoglalja a tulajdoni lapot, a vizsgafeladatként kapott okirat alapján ellenőrzi az ingatlan adatait, a jogosult adatait, az okiratban és a kérelemben foglaltak szerint törli a törlendő bejegyzést, jogot jegyez be vagy tényt jegyez fel vagy átvezeti az adatváltozást a tulajdoni lapon, határozatot generál és foganatosítja azt.

  Az interaktív gyakorlati vizsgarész százalékos aránya a projektfeladat vizsgatevékenységen belül 85 %.

  2. vizsgarész: Szakmai beszélgetés

  Az írásbeli vizsgán szereplő tudásterületek témáihoz kapcsolódó szakmai beszélgetés, a projektfeladat bemutatása, az ahhoz kapcsolódó főbb ismeretek bemutatása.

  A szakmai beszélgetés százalékos aránya a projektfeladat vizsgatevékenységen belül 15%.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80 % (1. vizsgarész: 75 perc, 2. vizsgarész 15 perc)

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. vizsgarész:

  • ügyiratba való belépés: 5 %
  • az elvégzendő feladat azonosítása: 5 %
  • okiratok vizsgálata, helyrajzi szám beazonosítása, jogosult beazonosítása 10%
  • adatok ellenőrzése 5% - a megoldási lépések végrehajtása 50% - szöveges határozat generálása 5 %
  • címzettek generálása 5%
  • döntés foganatosítása 15%

  2. vizsgarész:

  • a szakmai beszélgetés témájának megértése, a lényeg kiemelése: 10%;
  • szakmai fogalmak, tények, folyamatok, helyes értelmezése: 50%;
  • összefüggések felismerése: 30%,
  • szabatos és folytonos előadásmód, szaknyelv használata: 10%.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu