Digitálistérkép-kezelő - 2024 képzés

Digitálistérkép-kezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 08105006
 • Szakképesítés megnevezése: Digitálistérkép-kezelő
 • KEOR kód: 0810 Mezőgazdaság tovább nem bontható
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Digitálistérkép-kezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Digitálistérkép-kezelő képzés munkaterülete:

  A digitálistérkép-kezelő elsősorban az ingatlanügyi hatóságoknál – szakmai irányítás mellett – végrehajtja az állami alapadatok adatbázisainak aktualizálását és a kapcsolódó egyéb, rábízott feladatokat. Ingatlanrendező földmérő minősítéssel rendelkező földmérő által készített vagy tanúsított, és az ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási vázrajzon szereplő változást átvezeti az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban. Az állami alapadatok adatbázisaiból hiteles adatszolgáltatást nyújt.

  A digitális-térképkezelő különböző földmérési és térképészeti szervezetek, közműszolgáltatók, önkormányzatok, tervező irodák, út- vasúthálózat üzemeltetők által használt digitális térképi adatbázisok aktualizálását, karbantartását, rendszerezését tudja ellátni, továbbá a tárolt térképi adatokból adatszolgáltatást végez.

  A felsorolt résztevékenységeket alkalmazottként és önálló vállalkozóként is végezheti. A digitális térképet érintő adatfeldolgozás, adatmódosítás és adatszolgáltatás teljesítése során betartja a földmérés etikai és jogi normáit, tevékenységét a hazai és a nemzetközi jog, valamint a szakmai utasítások előírásainak megfelelően végzi.

  A részszakképesítéssel rendelkező képes:

  • a földmérési, ingatlan-nyilvántartási és egyéb térképi adatváltozásokat azonosítani,
  • az adatváltozásokat a térképi adatbázisban átvezetni,
  • a térképi adatbázisokból hiteles, vagy hitelesítés nélküli adatot szolgáltatni.
 • Digitálistérkép-kezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Digitálistérkép-kezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 480 óra
 • Digitálistérkép-kezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A digitálistérkép-kezelő a munkáját szakmai irányítás mellett egy hatóság, szervezet vagy egy vállalkozás munkatársaként végzi, de önálló vállalkozóként is végezheti a tevékenységet. Megfelelő tudással rendelkezik a különböző digitális térképi adatbázisokat érintő változások átvezetésére, aktualizálására, a módosítások térképi bedolgozására. Ismeri a korszerű térképezési technológiákat, térképkezelő rendszereket. Az egyes digitális térképi adatbázisokból hiteles, vagy hitelesítés nélküli adatszolgáltatást végez. Tevékenységét a szakmai jogszabályok és utasítások előírásainak megfelelően, valamint az etikai normák betartásával végzi.

  A digitálistérkép-kezelő munkájának társadalmi-gazdasági hasznosságát az mutatja a legjobban, hogy a mérnököket tehermentesíti olyan szakmai feladatok elvégzése alól, amelyhez nem szükséges a mérnöki végzettség megléte. Ilyen például a különböző digitális állományok bedolgozása a térképi adatbázisba, illetve adatszolgáltatás a térképi adatokból.

 • Digitálistérkép-kezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Digitálistérkép-kezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Digitálistérkép-kezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga:

  A vizsgatevékenység megnevezése: Digitális térképszerkesztéshez kapcsolódó alapismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: 20 kérdésből álló tesztfeladat, mely az alábbi témakörökből kerül összeállításra:

  • Kartográfiai alapfogalmak – térkép fogalma, vetület, méretarány (1-2 kérdés)
  • Térképtípusok osztályozása – földmérési alaptérkép, ingatlan-nyilvántartási térkép, topográfiai térkép, különböző tematikus térképek (1-2 kérdés)
  • Digitális kartográfia informatikai háttere – eszközök, szoftverek (1 kérdés)
  • Digitális térképészet alapjai – raszteres és vektoros térképek (1-2 kérdés)
  • Térképi állományok, formátumok – vektoros, raszteres, georeferált raszteres, ortofotó, hibrid, metafile formátumok, konvertálási lehetőségek (1-2 kérdés)
  • Digitális térképszerkesztés különböző szoftverekkel – általános célú grafikai programok (pl. CorellDraw) CAD szoftverek, speciális térképészeti szoftverek (pl. ITR, DAT-R) (1- 2 kérdés)
  • Térképszerkesztő szoftverekkel végezhető műveletek: – ablakműveletek, szerkesztések, feliratok elhelyezése, jelkulcsok elhelyezése, raszterkép kezelés, transzformáció, konvertálás, digitalizálás, automatikus területszámítás, nyomtatás (2-3 kérdés)
  • Korszerű adatgyűjtési lehetőségek – mérőállomások, GNSS eszközök, drónok, szkennelés (1-2 kérdés)
  • Földmérési alapfogalmak – a földmérés feladata, koordinátageometria, földrészlet fogalma, ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenység, változási vázrajzok fajtái, egyéb célú (ipari, építőipari geodézia) földmérési tevékenység, földmérési földkönyv (2- 3 kérdés)
  • Ingatlan-nyilvántartási alapfogalmak – ingatlan-nyilvántartás részei, tulajdoni lap tartalma, az ingatlan-nyilvántartás alapelvei (pl. nyilvánosság elve, bejegyzési elv, okirati elv, stb.) (1-2 kérdés)
  • Ingatlan-nyilvántartási térkép tartalma – állami alapadatok, alapadatok, ábrázolásukra vonatkozó (kötelező, fiktív) előírások, közhitelességre vonatkozó szabályok, objektumféleségek (2-3 kérdés)
  • Állami alapadatok adatbázisai – felsorolásuk, ismertetésük (1 kérdés)
  • Webkartográfia – térképek publikálása az interneten, HTML, webtérképek osztályozása (1 kérdés)

  A feladattípusok lehetnek: rövid szöveges választ igénylő, (tér)képi elemeket felismerő, felsoroló, sorbarendező, feleletválasztó, csoportosító, szövegkiegészítő, Igaz/Hamis kérdések. Legalább 40%-ban ingatlan-nyilvántartási célú földméréssel és térképészettel kapcsolatos kérdések szerepeljenek a feladatsorban.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %

  • A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A térképezéshez kötődő alapismeretek (térkép fogalma, vetület, méretarány, térképtípusok osztályozása) – 25 %
  • A digitális térképezéshez kötődő alapismeretek (a digitális térképszerkesztés informatikai háttere, a digitális térképészet alapjai, digitális térképi állományok, formátumok, a digitális térképszerkesztés szoftverei) – 30 %
  • Földmérési alapismeretek, alapfogalmak – 25 %
  • Ingatlan-nyilvántartási alapismeretek, alapfogalmak – 20 %

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41%-át elérte.

  Projektfeladat:

  A vizsgatevékenység megnevezése: Digitális térképszerkesztés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. vizsgarész: Gyakorlati (interaktív) vizsga digitális térképkezelésből

  A jelölt a geodéziában használatos térképszerkesztő szoftver alkalmazásával digitális térképrészletet szerkeszt, meglévő térképi adatbázisban adatváltozást végez, adatszolgáltatáshoz térképi kivágatot készít. Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenység végzése alkalmával a terepi felméréskor rögzített adatok adatrögzítőről történő lementése, majd a számítógépen megjelenített ponthalmaz, a helyszínen készített mérési jegyzet (manuálé) és egyéb kiegészítő mérések (pl. ortogonális mérés) alapján a mérési vázlat elkészítése a megadott rétegkiosztás szerint ITR szoftverrel. Az interaktív gyakorlati vizsgarész százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 85 %

  2. vizsgarész: Szakmai beszélgetés

  A jelölt az írásbeli vizsga geodéziai alapismeretek és a digitálistérkép-szerkesztés kérdései és az interaktív gyakorlati vizsga megoldásával kapcsolatos szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottság tagjaival. A szakmai beszélgetés százalékos aránya a vizsgatevékenységen belül: 15 %

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc (1. vizsgarész: 75 perc, 2. vizsgarész 15 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. vizsgarész:

  • Az adatletöltés adatvesztés nélküli végrehajtása: 20 %
  • A letöltött adatok szerkesztő szoftverbe történő beolvasása adatvesztés nélküli végrehajtása: 20 %
  • A térképszerkesztés szakmai protokoll szerinti végrehajtása: 50 %
  • Az elkészült digitális térképrészlet megjelenítése és kinyomtatása: 10 %

  2. vizsgarész:

  • A szakmai beszélgetés témájának megértése, a lényeg kiemelése: 10 %
  • A szakmai fogalmak, tények folyamatok helyes értelmezése: 50 %
  • Összefüggések felismerése: 30 %
  • Szabatos előadásmód, szakmai nyelvhasználat alkalmazása: 10 % 1

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 41 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu