Közszolgálati technikus - 2024 képzés

Közszolgálati technikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakma szakmairányai: Közigazgatási ügyintéző,
  Rendészeti technikus
 • Szakma megnevezése: Közszolgálati technikus
 • Szakma azonosító száma: 5 0413 18 01
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: 70 óra
 • Érettségire épülő oktatásban: 70 óra
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Közszolgálati technikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Közszolgálati technikus képzés munkaterülete

 • Összehasonlítja a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, rendvédelem, honvédelem), azok jogi szabályozói és az államszervezetben elfoglalt helyük alapján. Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus szervezetekben elvárható módon képes együttműködni a szervezet tagjaival. Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a normatív szabályokat, alapszinten átlátja hierarchikus rendszerüket és elkötelezi magát a szabályok betartására és betartatására. A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat közvetlenül érintő közhatalmi feladatellátása során alap- és konfliktushelyzetben, a tanult szociológiai és pszichológiai ismeretek alkalmazá-sával írásban és szóban kommunikál. Metakommunikációján belül testbeszédét verbális kom-munikációjához tudatosan igazítja. Előnyben részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális magatartás-formákat tanúsító személyekkel szemben. Vezényszóra különböző alaki mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben. Tudatosan tervezi fizikai állóképességének fejlesztését. A megismert önvédelmi fogásokkal megvédi saját testi épségét.

 • Szakmairány: Közigazgatási ügyintéző

  A közigazgatási ügyintéző elsajátítja az alapvető rendészeti, a magánbiztonsági, valamint a köz-igazgatás felépítésére, működésének szabályaira vonatkozó legfontosabb szabályokat. A tudás-anyag birtokában az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek segítségével határozottan és magabiztosan kommunikálva, munkatársaival és az állampolgárokkal együttműködve végzi fela-datait.A szakma birtokában a közigazgatási ügyintéző hierarchikus szervezetben, személyesen eljárva írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megkeresé-seit. A megkereső ügyfelek részére jogkörében eljárva felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az elekt-ronikus szolgáltatásokkal vagy a hatósági eljárásokkal kapcsolatosan, a kért igazolásokat, adatokat elektronikus vagy papír alapú dokumentumon kiadja. Közigazgatási eljárás vagy közigazgatási szerv működése keretén belül ügyeket kezel, eljárási jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le a személyiségi jogok, adatvédelmi és információszabadságra vonatkozó szabályok adta keretek között. Gépírás, szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatainak ellátása körében iratokat érkeztet, iktat és kezel papír alapon és elekt-ronikus formában is az általános és a minősített iratokra vonatkozó szabályok figyelembevételével.

 • Szakmairány: Rendészeti technikus

  A rendészeti technikus elsajátítja a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi hivatásrendek legalapvetőbb szakmai ismeretanyagát. A képzési folyamat során megismert magánbiztonsági szolgáltató és az önkormányzati vagy más közösségi rendészeti, a büntetés-végrehajtási, a katasztrófavédelmi, valamint az általános rendőri rendvédelmi felada-tok ellátásának ismeretében, a közrend, közbiztonság megőrzésében kialakuló elhivatottság birtokában vesz részt őrzési, megfigyelési, ellenőrzési és esetlegesen szükségessé váló intézke-dési feladatai végrehajtásában, szükség esetén akár egy idegen nyelven kommunikálva is.A képzés során emelt szintű szakmai ismeretek elsajátítása révén kialakított, az intézkedések eredményes befejezéséhez szükséges állóképességi szint, önvédelmi és közelharc-technikák, valamint lövészeti jártassága birtokában végez őrzést különböző létesítményekben, belső és közterületi járőrszolgálatot lát el, szállítmánykísérési feladatokat végez, elfogja a szabálysérté-sen és bűncselekményen tetten ért személyt. A készség szinten elsajátított, határozott és maga-biztos kommunikáció, valamint az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek birtokában az állampolgárok részére tájékoztatást nyújt magyarul és egy idegen nyelven egyaránt.Tevékenysége során a szakmai szabályok betartásával alkalmazni tudja a támadáselhárító esz-közöket és a kényszerítő testi erőt.A személyiségi jogokra, az adatvédelemre és információszabadságra vonatkozó szabályok be-tartásával jogi vagy természetes személyről, tárgyról információt szerez be, kutatást végez, ada-tokat összesít írásbeli jelentésben.Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a szolgálata ellátá-sához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Feladatát fizikális igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt végzi.

 • Közszolgálati technikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • A szakmairányhoz rendelt legjellemzőbb FEOR szám

 • Szakmairány: Közigazgatási ügyintéző

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Közigazgatási ügyintéző

   

  4229

  Egyéb ügyfélkapcsolati foglal-

  kozású

  4136

  Iratkezelő, irattáros

  4112

  Általános irodai adminisztrátor

   

  3654

  Hatósági engedélyek kiadásával

  foglalkozó ügyintéző

 • Szakmairány: Rendészeti technikus

  Szakmairány megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Rendészeti technikus

  5254

  Vagyonőr, testőr

  5256

  Közterület-felügyelő

  9238

  Parkolóőr

  9231

  Portás, telepőr, egyszerű őr

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu