Biztonságszervező - 2024 képzés

Biztonságszervező képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10324029
 • Szakképesítés megnevezése: Biztonságszervező
 • KEOR kód: 1032 Személyi és vagyonvédelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Biztonságszervező - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Biztonságszervező képzés munkaterülete:

  A biztonságszervező fő feladata a vagyonvédelmi törvényben meghatározottaknak megfelelően a megbízó, illetve a munkáltató vagyonának védelme, valamint személyek, munkavállalók védelmével kapcsolatos feladatok ellátása.

  Azon túl, hogy önállóan ellátja a végzettségének megfelelő – vagyonvédelmi, katasztrófavédelmi, tűz- és munkavédelmi – feladatait, e területeken tervező, szervező, meghatározott mértékben irányítói és ellenőrzői tevékenységet végez.

  Gazdálkodó szervezet, vagyonvédelmi vállalkozás alkalmazottjaként vagy megbízottjaként közreműködik a döntések előkészítésében, a létesítmény vagy a személyi biztonság feltételeinek kialakításában. Elkészíti a feladatához kapcsolódó dokumentációkat, terveket, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására. Végrehajtja és végrehajttatja az élet- és vagyonmentéssel kapcsolatos intézkedéseket. Rendkívüli események esetén a helyzetnek megfelelően intézkedik. Feladatait a jog és szakmai szabályok betartásával a munkáltató és a megbízó gazdasági érdekeinek figyelembevételével látja el.

 • Biztonságszervező képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 9. § (6) bekezdése szerint)
 • Szakmai előképzettség: Minden olyan végzettség/szakképesítés, amelynek birtokában személy- és vagyonőr igazolvány ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Biztonságszervező képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 150 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Biztonságszervező képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Napjainkra a vagyonvédelmi, biztonsági tevékenység egyre összetettebb feladattá vált, ezért szükséges a magasabb szintű szaktudással rendelkező, szervezői, irányítói és koordinálói tevékenység ellátására alkalmas, képzett, középirányítói szakmai réteg megteremtésére. Részben jogszabályi kötelezettség rendelkezik biztonságszervező munkatárs foglalkoztatásáról, részben szakmai igény merült fel a tömeg- és sportrendezvények biztosításának végrehajtásában való közreműködésükre, valamint a gazdálkodó szervezeteknél átfogó - biztonsági jellegű - szakmai ismeretekkel rendelkező személy foglalkoztatására is. A biztonságszervező önállóan képes a szakmai ismeretek feldolgozására, átadására, koordináló tevékenység ellátására. Munkájával segíti a vagyonvédelmi tevékenység vállalásához szükséges előkészítő munkát, részt vesz a tág értelemben vett biztonsági feladatok végrehajtásában, szervezésében, közreműködik az ellenőrzésben és a végrehajtói feladatokat ellátó vagyonőrök közvetlen irányításában. Szakmai ismereteivel segíti a döntéshozatalt és hozzájárul a gazdaságos és biztonságos munkaerőszervezéshez. A biztonságszervező képesítéssel rendelkezők összetett és komplex ismereteik miatt könnyen és gyorsan találhatnak a képesítésüknek megfelelő munkahelyet.

 • Biztonságszervező képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Biztonságszervező képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Biztonságszervező képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről és végrehajtásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek:

  • Személy- és vagyonvédelmi, valamint rendezvényszervezői tevékenységet folytató vállalkozás a biztonságszervezői szakterülethez kapcsolódó tevékenységének megfigyelése a képzés ideje alatt. A képzési időben oktatói felügyelet mellett egy vagy több magánbiztonsági vállalkozás tevékenysége közbeni (lehetőség szerint ügyeleti diszpécserközpont és rendezvény szervezés/biztosítás) szervezetszerű látogatása azok feladatvégrehajtással összefüggő tapasztalatainak megismerése, majd a szerzett ismertek feldolgozása. Időtartama minimum 2×6 óra.
  • A képző intézmény által kiállított igazolás a képzés időtartama alatt teljesített 2x6 órás szakmai gyakorlatról.
  • Maximum 3 oldalas részleges őrzés-biztonsági egyszerűsített terv (javaslat) elkészítése a megbízó/munkáltató képviselője vagy a vagyonvédelmi cég képviselője/vezetője részére egy fiktív biztonsági helyzet megoldására, amely lehet új feladat, feladatbővülés/feladatcsökkenés feladatrendszerbeli módosulás vagy új biztonsági „terület” kialakítása felvétele a feladatrendszerbe. A tervnek/javaslatnak projektfeladat keretében történő prezentálása. A terv/javaslat tartalmazhat rajzot fényképet.
  • A tervet/javaslatot legalább 20 nappal az írásbeli vizsga előtt le kell adni a képzőintézmény oktatójának, aki ellenőrzi a megfelelőséget, ezt követően kerül megküldésre a vizsgaközpontnak, legalább 15 nappal az írásbeli vizsga előtt. A terv/javaslat előzetes ellenőrzéséről vizsgaközpont gondoskodik.
 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Biztonságszervezői alapismeretek

  A vizsgatevékenység vagy részeinek leírása: Az írásbeli feladatlap a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekre vonatkozóan tartalmaz feladatokat:

  • jogi és szakmai ismeretek,
  • pszichológiai, kommunikációs ismeretek,
  • általános tűz- és munkavédelmi ismeretek,
  • dokumentációs ismeretek,
  • alapszintű vezetéselméleti ismeretek.

  Az írásbeli vizsga feladatlapja tartalmazhat feleletválasztós, felelet kiegészítős, párosítási, csoportosítási, sorba rendezési, igaz-hamis kérdéstípusokat. Egy feladaton belül több kérdés is feltehető.

  A feladatsor megoldásával elérhető maximális pontszám: 100 pont.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgázó teljesítményének értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §-ban meghatározottak szerint történik.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Biztonságszervezői ismeretek.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység két részből áll:

  • A képzés során készített őrzés-biztonsági terv (javaslat) bemutatása, megvédése és a vizsgabizottság azzal összefüggő kérdéseinek szóbeli megválaszolása. A kérdéseket a mérő a vizsga megkezdése előtt köteles megfogalmazni.
  • Szituációs gyakorlati feladat megoldása, (a feladathoz tartozó elméleti kérdések szóbeli megválaszolása, szükség esetén annak dokumentálása).

  A gyakorlati feladat megvalósítása során a vizsga szervezője által összeállított, több alapés konfliktushelyzetre adaptált, személyiségtípusokhoz rendelhető és a tanult kommunikációs és gyakorlati technikákra vonatkozó esetleírást állít össze (pl. különböző gyakorlati helyzetek felvázolása eltérő jogsértésekkel, eltérő személyiségtípusú, magatartású elkövetőkkel), melyből a vizsgázó egyet véletlenszerűen kiválaszt és a szituációs feladatot önállóan vagy segítő személlyel megvalósítja. Amennyiben a vizsga értékeléséhez szükséges, a szituációhoz kapcsolódó dokumentumokat a gyakorlati feladat során kitölti, vagy a szükséges dokumentumok kitöltésével kapcsolatosan feltett kérdésekre szóban válaszol. A gyakorlati vizsga teljesítése során a vizsgázó a tevékenysége mozzanatait szóbeli magyarázatokkal is kísérheti. A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtása közben vagy annak befejezését követően szakmai kérdéseket tehet fel a vizsgázónak a szituációs feladat jellegéhez igazodóan. A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy a vizsgahelyszínen egyidejűleg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre.

  Az esetleírások strukturáltan tartalmazzák:

  • a megoldandó helyzetet,
  • a helyzet megoldásához szükséges releváns információkat (pl. helyszín, napszak, elkövetési magatartás, helyzet megoldását befolyásoló körülmény).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc, melyből 15 perc felkészülési idő, 15 perc vizsga feladat végrehajtás.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • a bemutatott terv/javaslat logikus, felépítése érthető, a megbízói és munkáltatói szempontok figyelembevétele, továbbá a szakszerű pontos és világos megfogalmazás, észszerű elgondolás,
  • a tartalom megfelel a jogszabályi elvárásoknak és a szakmai követelményeknek,
  • a szituációs gyakorlati feladat, utasítás, megértése,
  • a megoldásnak megfelelő kommunikáció megválasztása a választott kommunikációs stratégia minősége a szituációhoz kapcsolódó személyekkel. A helyzettel összefüggő „irányítási” képesség,
  • a szakma elfogadott terminológiájának helyes és érthető alkalmazása,
  • a gyakorlati megoldás szakszerűsége, a kreált szituáció megértése és az arra történő szakszerű reagálás,
  • a szóban és a hírösszekötési eszközökön történő kommunikáció helyzethez történő illeszkedése,
  • az előre nem látható helyzetek kezelése,
  • a vizsgabizottság kérdéseire adott válaszok szakmai megfelelősége,
  • önállóság, hatékonyság, társas munka, kreativitás, igényesség.

  A vizsgázó teljesítményének értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §-ban meghatározottak szerint történik.

  A projektfeladat biztonságszervezői ismeretek két része együttesen kerül értékelésre. A projektfeladat akkor elégtelen, ha az összesített értékelés nem éri el a 40%-ot. A képesítő vizsga sikertelen, ha bármelyik vizsgatevékenység eredménye elégtelen. Az írásbeli vizsgatevékenység eredményessége nem feltétele a projektfeladat megkezdésének. Sikertelen képesítő vizsga esetén csak az elégtelenre értékelt vizsgatevékenységet kell megismételni.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu