Személy- és vagyonőr - 2024 képzés

Személy- és vagyonőr képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10323009
 • Szakképesítés megnevezése: Személy- és vagyonőr
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Személy- és vagyonőr - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Személy- és vagyonőr képzés munkaterülete:

  A személy és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmilogisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát. A létesítmények területére személyeket és szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket. Közterületi járőrszolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendezvények biztosításában vesz részt, a rendezvény helyszínén be és kiléptetést végez, melynek keretében ellenőrzi a beléptetés jogszerűségét, felderíti a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, eszközök, tiltott szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végez és/vagy abban közreműködik. Biztosítja megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését, védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogja, visszatartja, az illetékes hatóságnak átadja. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló támadáselhárító eszközt alkalmazhat. Létesítmény területén belül, azon kívül pénz és értékszállítást végez, szállítmánykísérési feladat végrehajtásában vesz részt. Megbízás alapján helyszínbiztosítást végez, parkoló őrként teljesít szolgálatot. Rendkívüli események időszakában, elrendelt szükséghelyzetben közreműködik, felkérésre közveszély elhárításában vesz részt, robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni védelmi tevékenységet végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, amiket a számára meghatározott formában rögzít, arról jelentést tesz. A szolgálatot a meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Vonatkozó mértékben együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a megbízó képviselőivel. Elsősegélyt nyújt, újraélesztést, szükség esetén konfliktus és/vagy stresszkezelést végez, amelynek eredményes végzéséhez alkalmazza a megszerzett, a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket.

 • Személy- és vagyonőr képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Személy- és vagyonőr képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 250 óra
 • Személy- és vagyonőr képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A rendszerváltást követően jelentősen megnövekedett a magántulajdonban felhalmozódott vagyon, ingatlan. A tulajdonosi kör a vagyon biztonságos őrzését, védelmét, a saját biztonságával összefüggő feladatokat szerződéses jogviszony keretei között, szakmailag felkészült szervezetekre, személyekre bízta. A megalakult magánbiztonsági vállalkozások egyre több munkatársat vontak be e faladatok ellátásba, így szükségszerűvé vált a bevont munkatársaknak a feladatokhoz és elvárásokhoz igazodó oktatása, képzése a minőségileg jó és szakszerű munkát végezni tudó vagyonőrök alkalmazhatósága érdekében.

  Az elvégzendő feladatok megkövetelték az általánosan felkészített szakemberek specializációját, ami a mai magánbiztonsági oktatási struktúra kialakulását eredményezte.

  A különféle vagyoni elemek, munkahelyek, egyéb ingatlanok és azok értékeinek megvédése élőerő, mechanikai és technikai jellegű, de leginkább komplex megoldásokon alapszik.

  A személy- és vagyonőrök mindennapi munkájukkal hozzájárulnak/hozzájárulhatnak adott közigazgatási terület vagy objektum védelméhez, közbiztonságának növeléséhez, a szervezett sport, kulturális, politikai rendezvény zavartalan lebonyolításához, parkoló-helyek őrzéséhez, szállítmányok biztosításához, kíséréséhez.

  Megnőtt a társadalmi szintű elfogadottsága a személy és vagyonőri munkának, a munkaerőpiacon keresett szakképesítésé nőtte ki magát.

 • Személy- és vagyonőr képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Személy- és vagyonőr képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Személy- és vagyonőr képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Személy- és vagyonőr feladatellátásának általános és speciális szabályai

  A vizsgatevékenység leírása:

  Az írásbeli feladatlap a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekre vonatkozóan tartalmaz feladatokat:

  • személy-és vagyonőr jogi ismeretei,
  • pszichológiai és kommunikációs alapismeretek,
  • objektumőrzés speciális ismeretei,
  • az objektumőr intézkedéstaktikai ismeretei,
  • a személy- és vagyonőr szolgálatellátásának általános szabályai,
  • a rendezvénybiztosító őr általános és speciális feladatai,
  • a parkolóőr általános és speciális feladatai,
  • a bankőr, bolti őr általános és speciális feladatai.

  A feladatlapok kérdéssora feleletválasztós, felelet kiegészítős, párosítási, csoportosítási, sorba rendezési, igaz-hamis kérdéstípusokat tartalmazhat. Egy feladaton belül több kérdés is feltehető.
  A feladatsor megoldásával elérhető maximális pontszám: 100 pont.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgázó teljesítményének értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §-ban meghatározottak szerint történik.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése:

  Személy-és vagyonőri szituációs gyakorlati feladat.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység egy vizsgarészből áll, amely magába foglalja:

  - komplex szituációs gyakorlati feladat megvalósítását, (szükség esetén annak dokumentálását),
  - a gyakorlati feladathoz kapcsolódó kérdések szóbeli megválaszolását.

  A gyakorlati feladat megvalósítása során a vizsga szervezője által összeállított, több alap- és konfliktushelyzetre adaptált, személyiségtípusokhoz rendelhető és a tanult kommunikációs és gyakorlati technikákra vonatkozó esetleírást állít össze (pl. különböző gyakorlati helyzetek felvázolása eltérő jogsértésekkel, eltérő személyiség típusú, magatartású elkövetőkkel), melyből a vizsgázó egyet véletlenszerűen kiválaszt és a szituációs feladatot önállóan vagy segítő személlyel megvalósítja.

  Amennyiben a vizsga értékeléséhez szükséges, a szituációhoz kapcsolódó dokumentumokat a gyakorlati feladatot követően kitölti, vagy a szükséges dokumentumok kitöltésével kapcsolatosan feltett kérdésekre szóban válaszol.

  A gyakorlati vizsga teljesítése során a vizsgázó a tevékenysége mozzanatait szóbeli magyarázatokkal is kísérheti.

  A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtása közben vagy annak befejezését követően szakmai kérdéseket tehet fel a vizsgázónak a szituációs feladat jellegéhez igazodóan.

  A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy a vizsgahelyszínen egyidejűleg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre.

  Az esetleírások strukturáltan tartalmazzák:

  - a megoldandó helyzetet,
  - a helyzet megoldásához szükséges releváns információkat (pl. helyszín, napszak, elkövetési magatartás, helyzet megoldását befolyásoló körülmény).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc, melyből 5 perc felkészülési idő, 15 perc gyakorlati feladatvégrehajtás.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • a feladat utasítás, a szituáció megértése,
  • a szakma elfogadott terminológiájának helyes és érthető alkalmazása,
  • a gyakorlati megoldás szakszerűsége, a segítő által kreált szituáció megértése és az arra történő szakszerű reagálás,
  • a szóban és a hírösszekötési eszközökön történő kommunikáció helyzethez történő illeszkedése,
  • a kiválasztott támadáselhárító eszközök és anyagok célszerűsége, jogszerű és szakszerű alkalmazása,
  • kommunikáció minősége a diszpécserrel, a munkatársakkal, az együttműködő szervekkel, a hatóság ügyeleti szolgálataival, ügyfelekkel és az intézkedés alá vont személlyel,
  • az előre nem látható helyzetek kezelése,
  • a vizsgabizottság kérdéseire adott válaszok szakmai megfelelősége,
  • önállóság, hatékonyság, társas munka, kreativitás, igényesség.

  A vizsgázó teljesítményének értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §-ban meghatározottak szerint történik.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu