Fegyveres biztonsági őr - 2024 képzés

Fegyveres biztonsági őr képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
 • Szakképesítés azonosító száma: 10324022
 • Szakképesítés megnevezése: Fegyveres biztonsági őr
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Fegyveres biztonsági őr - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Fegyveres biztonsági őr képzés munkaterülete:

  A Fegyveres biztonsági őr a vonatkozó jogszabályokban előírtak alapján az őrzésre kijelölt objektumokban, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen őr-járőr és készenléti kivonuló szolgálatot lát el hajt végre. Az objektum területére személyeket és szállítmányokat be és kiléptet, ellenőrzi a belépésre jelentkezők ruházatát, csomagjait, járműveit, kezeli a biztonságtechnikai rendszereket, hírközlő eszközöket. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt elfogja, a rendőrségnek átadja. Szállítmány- , személyőrzési és kísérési szolgálatot lát el külön utasítás alapján. Intézkedése során indokolt esetben a törvényben előírt módon kényszerítő eszközeit alkalmazhatja. Bűncselekmény, katasztrófa helyszínén mentési, menekítési, elsősegély nyújtási és helyszínbiztosítási feladatokat végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, azokról jelentést tesz, jelentést ír. A szolgálatot a hierarchikus szervezetekre jellemzően, illetve a Fegyveres Biztonsági Őrség Szolgálati Szabályzatában meghatározott módon és formában átadja-átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Feladatai hatékony és eredményes ellátása érdekében fizikai állóképességét tudatosan fejleszti. Jogszabályokban és munkahelyi szabályzókban rögzített módon együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a kötelezett képviselőivel. Végrehajtja a megerősített szolgálati feladatokat – megelőző, fokozott és teljes készenlét –, illetve minősített időszakban a rendőrség vagy honvédség alárendeltségében tevékenykedik. Intézkedései során alkalmazza a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket, módszertani ajánlásokat. Írásban és szóban eredményesen kommunikál, a kialakult konfliktushelyzetet hatásosan kezeli.

 • Fegyveres biztonsági őr képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Fegyveres biztonsági őr képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 250 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Fegyveres biztonsági őr képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A kiemelt létesítmények vagy tevékenységek törvényben szabályozott, magasabb védelmi szintet biztosító fegyveres biztonsági őr szakképesítés alkalmazási területe az elmúlt 10 évben folyamatosan nőtt, a különféle állami szervek által létrehozott őrségek folyamatos munkaerő-hiánnyal küzdenek. A végzettséget megszerző fegyveres biztonsági őrök egy magasabb szintű, de stabilnak tekinthető munkahely reményében szívesen szerzik meg a képesítést az elmúlt évek tapasztalatai szerint.

 • Fegyveres biztonsági őr képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Fegyveres biztonsági őr képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Fegyveres biztonsági őr képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Lőgyakorlat sikeres végrehajtása, amiről a képző intézmény tanúsítványt állít ki. A lőgyakorlat leírása:

  1. Rövid lőfegyveres (maroklőfegyver/pisztoly) lőgyakorlat: a tűzparancsot követően 20 mp alatt egy 20 m-re lévő anatómiai szembefutó célra 4, majd tárcsere után egy 10 mre lévő anatómiai szembefutó célra 3 lövés leadása. A testhelyzetet a vizsgázó szabadon megválaszthatja, illetve változtatja.
  2. Hosszú lőfegyveres (gépkarabély) lőgyakorlat: a tűzparancsot követően 30 mp alatt egy 50 m-re lévő anatómiai szembefutó, egy 30 m-re és egy 20 m-re lévő anatómiai szembefutó célra - két tárba tárazott 5-5 lőszerrel - 10 egyeslövés tárcserével történő leadása. A testhelyzetet a vizsgázó szabadon megválaszthatja, illetve változtathatja. A lőgyakorlat feladatai akkor eredményesek, ha a vizsgázó által mindkét feladattípusban leadott lövésekből valamennyi célban van legalább egy találat és a célok - életfontosságú szerveket jelképező - piros mezőiben nincs találat.
 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Fegyveres biztonsági őr elméleti ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli feladatlap a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekre vonatkozóan tartalmaz feladatokat:

  • jogi, munkavédelmi, tűz- és katasztrófavédelmi,
  • szakmai ismeretek (őrzési, kísérési, helyszínbiztosítási feladatok, szabályzatismeret)

  Az írásbeli vizsga tartalmazhat feleletválasztós, felelet kiegészítős, párosítási, csoportosítási, sorba-rendezési, igaz-hamis feladatokat. Egy feladat tartalmazhat több kérdést is.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %. A feladatlap megoldásával elérhető maximális pontszám: 100 pont.

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §.-ban meghatározottak szerint történik.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Fegyveres biztonsági őr gyakorlati ismeretek

  A vizsgatevékenység leírása: A vizsgatevékenység egy vizsgarészből áll, amely magába foglalja:

  • Komplex szituációs gyakorlati feladat megvalósítását, (szükség esetén annak dokumentálását)
  • A gyakorlati feladathoz kapcsolódó kérdések szóbeli megválaszolását

  A gyakorlati feladat megvalósítása során a vizsga szervezője által összeállított, több alap- és konfliktushelyzetre adaptált, személyiségtípusokhoz rendelhető és a tanult kommunikációs és gyakorlati technikákra vonatkozó esetleírást állít össze (pl. különböző gyakorlati helyzetek felvázolása eltérő jogsértésekkel, eltérő személyiség típusú, magatartású elkövetőkkel), melyből a vizsgázó egyet véletlenszerűen kiválaszt és a szituációs feladatot önállóan vagy segítő személlyel megvalósítja. A gyakorlati vizsga teljesítése során a vizsgázó a tevékenysége mozzanatait szóbeli magyarázatokkal is kísérheti. Amennyiben a vizsga értékeléséhez szükséges, a helyzethez kapcsolódó dokumentumokat a gyakorlati feladatot követően kitölti, vagy a szükséges dokumentumok kitöltésével kapcsolatosan feletett kérdésekre szóban válaszol. A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtása közben vagy annak befejezését követően szakmai kérdéseket tehet fel a vizsgázónak a szituációs feladat jellegéhez igazodóan.

  A feladatok számát úgy kell meghatározni, hogy a vizsgahelyszínen egyidejűleg a vizsgázók számánál kettővel több feladat álljon rendelkezésre. Az esetleírások tartalmazhatnak

  • egy passzív ellenszegülővel szemben alkalmazott kényszerintézkedést,
  • egy passzívan ellenszegülő személy testi kényszerrel történő elvezetését,
  • egy pusztakezes vagy egy eszközös támadás testi kényszerrel történő elhárítását, vagy
  • a bilincselés valamely módozatának bemutatását igénylő feladatot.

  Az esetleírásokban strukturáltan meg kell jeleníteni:

  • a megoldandó helyzetet
  • a helyzet megoldásához szükséges releváns információkat (pl. helyszín, napszak, elkövetési magatartás, helyzet megoldását befolyásoló körülmény)
  • a vizsgázó számára is értelmezhető értékelési szempontokat és értékeket.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc, melyből 5 perc felkészülés, 15 perc a szituációs helyzetgyakorlat végrehajtása és a szituációs gyakorlat végrehajtásával kapcsolatos szóbeli kikérdezés.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A szituációs gyakorlati feladat értékelésének szempontjai:

  1. A jogsértés típusának azonosítása,
  2. a minősítés meghatározása,
  3. a szolgálati szabályzat alapján végrehajtott intézkedések köre,
  4. a konfliktushelyzet kezelése a gyakorlati bemutatás során.
  5. A kényszerítő eszközök hatékonyan használata a fokozatosság elvének megtartása mellett.
  6. Az intézkedési helyzet kezelése, irányítása.
  7. A szóbeli kikérdezésnél nyújtott ismeretszint.

  A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §.-ban meghatározottak szerint történik.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu