Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315008
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) képzés munkaterülete:

  A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (ruházati ellátó altiszt) olyan személy, aki a képzés befejését követően ismeri a béke és a békétől eltérő időszakok logisztikai (ruházati) biztosításának alapelveit és rendszerét, a ruházati ellátás részletes folyamatát; a ruházati szakterület működését szabályzó általános és katonai ismeretanyagot, a csapat ruházati gazdálkodás feladatait és a szükséges számvetések, okmányok kidolgozásának rendjét, a rendszeresített ruházati szakanyagokat, az ellátó- és kiszolgáló alegységek szervezeti felépítését, feladatait; a szakterület működését szabályzó előírásokat, a minősített időszaki gazdálkodás feladatait. A ruházati altiszt olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik a ruházati szakanyagok átvételével, raktározásával, átadásával és szállításával, tárolásával, nyilvántartásával, minőségmegóvásával kapcsolatos feladatok szervezésére és végrehajtásának irányítására, a munkatársai szakmai felkészítésére, továbbképzésére és tevékenységük tervezésére. Képes alkalmazni az írott és az íratlan szabályokban foglaltakat, szervezni, vezetni a csoportok tevékenységét. Képes az egység szintű szakanyagraktárak vezetésére, az anyag- és készletgazdálkodással, az eszközök és anyagok nyilvántartásával összefüggő feladatok végrehajtására. Akár törzsmunka végzésére is alkalmas, amely a döntés előkészítéshez rendkívül fontos.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai előképzettség: szakmai előképzettség nem szükséges, előnyt jelent Honvédelmi alapismeretek tantárgyból történő érettségi vagy Honvéd Kadét szakmai érettségi végzettség, legalább alapfokú idegennyelv-ismeret, „B” kategóriás jogosítvány, ECDL bizonyítvány.

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

  Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 470 óra
 • Maximális óraszám: 540 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. A katonák elismertsége visszavezethető a mind magasabb szakmai tudásra, megfelelő kompetenciákra és a mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a csoportban történő feladatmegoldás a bajtársiasság öröme, mely hatással van az egyén és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során a haditechnikai eszközök mellett emberekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel. A ruházati ellátó kisalegység-parancsnok, illetve raktáros nem csak a rá bízott technikai eszközök kezelésében és kiszolgálásában jártas (műszaki szemlélet), hanem képes a csoport vezetésére, az egyéni és társas kompetenciák fejlesztésére. A katonai képzésből adódóan megfelelő erkölcsi tartással, szilárd jellemmel és önfegyelemmel, valamint megfelelő követelménytámasztással rendelkezik, mind önmagával, mind környezetével szemben. Jó a kapcsolatteremtő képessége, hiszen nap mint nap több ember társaságában látja el feladatát, csoportokkal foglalkozik, személyes problémákat kezel. Átlagosnál jobb a fizikai és a pszichikai terhelhetősége a kiképzési feladatok során megszerzett képességekből adódóan.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Ruházati ellátó altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Ruházati ellátás és gazdálkodás, ellenőrzés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott formában készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Ismeri a ruházati anyagokat, azok műszaki jellemzőit, valamint az öltözet típusokat
  • Ismeri az anyagok csoportosítását, tárolását, selejtezés gyakorlati végrehajtását, a számítógépes nyilvántartás rendszerét, valamint a termékazonosítás alapjait
  • Tisztában van az anyag- és anyagkezelési ismeretekkel
  • Ismeri a vonatkozó Szabályozókat, intézkedéseket
  • Ismeri a ruházati gazdálkodást és költségvetés tervezést és azok bizonylatait
  • Ismeri a ruházati ellátás szabályait
  • Ismeri az ellenőrzés előírásait

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 35%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Ruházati anyagismeret, az anyagok műszaki jellemzői, öltözet típusok 20%
  • Anyagok csoportosítása, tárolási, anyag- és anyagkezelési ismeretek egyes anyagcsoportonként; selejtezés gyakorlati végrehajtása, a számítógépes nyilvántartás rendszere, termékazonosítás alapjai 30%
  • Szabályozók, intézkedések ismerete 20%
  • Az ellátás normarendszere, gazdálkodás tervezése, költségvetési terv, elszámolás-gazdálkodás 20%
  • Szervezeti rendszer, kapcsolattartás más szervekkel 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A ruházati ellátás

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenyég kettő részből áll:

  A. vizsgarész: Elméleti felkészültség, szabályismeret

  A vizsgázó szóbeli szakmai beszélgetést folytat a következő támákról:

  • Tisztában van a ruházati ellátás alapvető folyamataival.
  • Ismeri az okmányok kitöltését, vezetését.
  • Megérti a gazdálkodási folyamatokat.
  • Tisztában van a szakterületi tervezés alapjaival.

  B. vizsgarész: A ruházati ellátás komplex megszervezése

  A vizsgázó egy századnyi erő egy hetes gyakorlata során a ruházati ellátás biztosítását hajtja végre. Feladata az előkészítés, a végrehajtás és a visszatelepülés során ruházati ellátás megszervezése a személyi állomány részére, az ehhez kapcsolódó igények felmérése, rendelések előkészítése és a kapcsolódó okmányok elkészítése a logisztikai elektronikus rendszer (vagy papír alapú nyomtatványok) alkalmazásával.

  A vizsgázó feladatai:

  • Felszámítás, illetmény nyilvántartás, anyagigénylés elkészítése
  • Szakanyagok bevételezése, kiadása
  • Költségvetési terv elkészítése
  • Elszámolás-gazdálkodás rendje
  • Selejtezés végrehajtása
  • Utalványfüzettel történő ellátás
  • Készletek megalakítása, lépcsőzése
  • Okmányok vezetése

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 150 perc, (ebből felkészülési idő 20 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 65 %

  „A” vizsgarész: 50 %
  „B” vizsgarész: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az „A” vizsgarész estén az eredmény meghatározása a szakmai beszélgetés értékelése alapján történik.
  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Alapvető folyamatok ismerete 30%
  • Okmányolás ismerete 30%
  • Gazdálkodási feladatok ismerete 25%
  • Tervezési alapok ismerete 15%

  A „B” vizsgarész estén az eredmény meghatározása a vizsga során elkészített dokumentumok, anyagigények és szükségleti tervek értékelése alapján történik.

  • Felszámítás, illetmény nyilvántartás, anyagigénylés elkészítése 10%
  • Szakanyagok bevételezése, kiadása 10%
  • Költségvetési terv elkészítése 15%
  • Elszámolás-gazdálkodás rendje 15%
  • Selejtezés végrehajtása 10%
  • Utalványfüzettel történő ellátás 10%
  • Készletek megalakítása, lépcsőzése 20%
  • Okmányok vezetése 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a felelet alapján a vizsgázó a megszerezhető pontszám legalább 61 % elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu