Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315022
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) képzés munkaterülete:

  A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelező altiszt) olyan személy, aki a képzés befejését követően jártasság szintjén képessé válik rejtjelző altiszti beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre. Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni. A rejtjelező altiszt a rejtjelfelügyelő irányítása mellett a rejtjeltevékenység végrehajtásáért felelős személy, aki a szakmai és a biztonsági szabályok betartásával üzemelteti a rejtjelző eszközöket, végrehajtja a rejtjelzési feladatokat. Ezen tevékenység keretében ellátja a rejtjeltevékenységgel kapcsolatban számára meghatározott adatkezelési, eszköz nyilvántartási feladatokat, részt vesz a rejtjeltevékenységgel összefüggő képzéseken, továbbképzéseken, teljesíti az előírt vizsgakötelezettségeket. Részt vesz a rejtjelzői munkahely kialakításában, a rejtjelző eszközök telepítésében. Ismeri a rejtjeltevékenységre vonatkozó előírásokat. Figyelemmel kíséri az információvédelmi rendszerek innovációját, a fejlődés lehetőségét szem előtt tartva folyamatosan képezi magát. Részt vesz nemzeti és NATO műveletekben. Csapatmunkában dolgozik és együttműködik a szakmai munkában résztvevőkkel.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

  Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 348 óra
 • Maximális óraszám: 390 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. A katonák elismertsége visszavezethető a mind magasabb szakmai tudásra, megfelelő kompetenciákra és a mind teljesebb együttműködésre. A katonai pálya a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a csoportban történő feladatmegoldás a bajtársiasság öröme, mely hatással van az egyén és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során a haditechnikai eszközök mellett emberekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel. A szakterület biztosítja a precíz, átgondolt munkavégzés képességének kialakulását. A rejtjelző altiszt munkája során biztosítja a nemzeti és külföldi minősített adatok rejtjelzéssel történő védelmét, az ehhez kapcsolódó szabályzók által előírt követelmények betartását és betartatását. Ennek során különböző rejtjelző eszközöket üzemeltethet stacioner vagy tábori körülmények között, továbbá végrehajtja a rejtjelanyagok (eszközök, kulcsok és dokumentációk) kezelését a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Rejtjelző altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Rejtjelző elméleti alapismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy 30 kérdéses komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott formában készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós és feleletkiegészítéses feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • az információvédelmi alapismeretek, azok alapvető fogalmainak ismerete;
  • az információvédelmi szakterületet szabályzó struktúra, az elektronikus adatkezelő rendszerekkel kapcsolatos követelmények ismerete;
  • a nemzeti jogszabályok és a nemzeti hatóságok által alkalmazott eljárásrendek ismerete;
  • a rejtjelző szakterület tevékenységét meghatározó szabályzók ismerete;
  • a kapcsolódó fizikai és személyi biztonsági követelmények ismerete;
  • a kompromittálódás fogalmának, annak megelőzésének módjainak, bekövetkezése esetén végrehajtandó tennivalók ismerete;
  • a rejtjeles kapcsolatok működtetéséhez kapcsolódó infokommunikációs alapismeretek;
  • a kódzárak, beléptető és biztonsági rendszerek legfontosabb jellemzőinek, működtetésük rendjének ismerete;
  • az információ biztonságát veszélyeztető lehetséges fenyegetések, kockázati tényezők, a kockázatelemzés alapjainak ismerete;
  • vészhelyzet fogalmának, vészhelyzetet előidéző okok, tennivalók ismerete;
  • a rejtjelző szakterületen azonnali jelentésre kötelezett események ismerete;
  • a rejtjelző szakmai képzés rendszer és az előmeneteli lehetőségek ismerete;
  • a rejtjelkulcsok szerepe, védelmének fontossága, a kulcsok fajtái, megjelenési formái;
  • a rejtjelző eszközök logisztikai biztosításának általános rendje;
  • a rejtjelző munkakörök, és a hozzájuk kapcsolódó alapvető feladatok ismerete;
  • az eseti futárfeladatok ellátásához szükséges feltételek, a végrehajtás rendjének ismerete;
  • a szakiratkezelés speciális előírásainak, szabályainak ismerete;
  • a rejtjelző szakanyagok nyilvántartásának, tárolásának, kezelésének, felhasználásának, általános szabályainak, az alkalmazott nyomtatványok használatának ismerete;
  • a szakanyag megsemmisítésével, leltározásával, ellenőrzésekkel kapcsolatos szabályok ismerete;
  • a rejtjelző eszközök üzemeltetéséhez kapcsolódó szakügyviteli előírások ismerete;
  • a rejtjelző szolgálatok okmányrendszerének ismerete.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik.
  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Információvédelmi és hálózatbiztonsági alapismeretek 40%
  • Rejtjeltevékenység alapjai 30 %
  • Rejtjelző szakügyviteli ismeretek 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Rejtjelző ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A rejtjelző szakterületen előforduló szakfeladatok közül véletlenszerűen kiválasztott szakfeladathoz a vizsgázó kiválasztja a szükséges formanyomtatványokat, dokumentumokat, majd a vizsgaszervező által megadott adatokkal kitölti. A vizsgázó a kitöltést követően szóban részletezi a kitöltés folyamán alkalmazott eljárásrendeket, szabályokat, illetve azt, hogy a valóságban milyen munkafolyamat, tevékenység kapcsolódik a kitöltés különböző fázisaihoz.
  Ezt követően a vizsgázó szakmai beszélgetést folytat az alábbi témák közül véletlenszerűen kiválasztott témák egyikéről a rejtjelző eszköz kezelőjeként, vagy dokumentációkezelőként szerepelve:

  A projektfeladat a következő tanulási eredményeket kéri számon:

  • az információvédelmi alapismeretek, azok alapvető fogalmak;
  • az információvédelmi szakterületet szabályzó struktúra, az elektronikus adatkezelő rendszerekkel kapcsolatos követelmények;
  • a nemzeti jogszabályok és a nemzeti hatóságok által alkalmazott eljárásrendek megfelelő alkalmazása;
  • a rejtjelző szakterület tevékenységét meghatározó szabályzók;
  • a kapcsolódó fizikai és személyi biztonsági követelmények;
  • a kompromittálódás fogalmának, annak megelőzésének módjai, bekövetkezése esetén végrehajtandó tennivalók;
  • a rejtjeles kapcsolatok működtetéséhez kapcsolódó infokommunikációs alapismeretek;
  • kódzárak, beléptető és biztonsági rendszerek legfontosabb jellemzői, működtetésük rendje;
  • az információ biztonságát veszélyeztető lehetséges fenyegetések, kockázati tényezők, a kockázatelemzés alapjai;
  • vészhelyzet fogalmának, vészhelyzetet előidéző okok, tennivalók;
  • a rejtjelző szakterületen azonnali jelentésre kötelezett események;
  • a rejtjelző szakmai képzés rendszer és az előmeneteli lehetőségek;
  • a rejtjelkulcsok szerepe, védelmének fontossága, a kulcsok fajtái, megjelenési formái
  • A rejtjelző eszközök logisztikai biztosításának általános rendje;
  • a rejtjelző munkakörök, és a hozzájuk kapcsolódó alapvető feladatok;
  • az eseti futárfeladatok ellátásához szükséges feltételek, a végrehajtás rendje;
  • a szakiratkezelés speciális előírásai, szabályai;
  • a rejtjelző szakanyagok nyilvántartásának, tárolásának, kezelésének, felhasználásának, általános szabályainak, az alkalmazott nyomtatványok használata;
  • a szakanyag megsemmisítésével, leltározásával, ellenőrzésekkel kapcsolatos szabályok;
  • a rejtjelző eszközök üzemeltetéséhez kapcsolódó szakügyviteli előírások;
  • a rejtjelző szolgálatok okmányrendszere.

  A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítani.

  Értékelési szempontok:

  • Alkalmazandó rejtjelző nyomtatvány megfelelő kiválasztása, annak kitöltésnek szakszerűsége;
  • A kitöltést követően a szóbeli kiegészítés megfelelősége, szakszerűsége;
  • A szakterület összefüggéseinek megfelelő ismerete,
  • A különböző szintű szabályzók ismerete;
  • A szakiratkezeléssel kapcsolatos ismeretek alkalmazása;
  • Szakmai fogalmak, kifejezések pontos értelmezése, alkalmazása;
  • Az adott témakörről összefüggésekben beszél;
  • Részletesen ismerteti a megadott témát.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc (Ebből a vizsgatevékenység végrehajtásához szükséges felkészülési idő: 20 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu