Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) - 2024 képzés

Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Honvédelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 10315004
 • Szakképesítés megnevezése: Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt)
 • KEOR kód: 1031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) képzés munkaterülete:

  A Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) olyan személy, aki a képzés befejezését követően jártasság szintjén képessé válik a képi felderítő pályakezdő altiszti beosztásokkal összefüggő feladatok elvégzésére, a kisalegység háborús és békeidőszaki tevékenységének vezetésére, valamint kellő alappal rendelkezik a további szakmai képzéseken történő részvételre. Képes a kapott parancsot értelmezni és végrehajtani, valamint csoportos feladatvégzés során a megfelelő parancsokat kiadni és azokat végrehajtatni. A látható és az infravörös fény spektrumában üzemelő szenzorok és az azokat hordozó platformok használatával képi felderítést végez. Ezen belül végrehajtja a képi felderítés észlelési, rögzítési, mérési és elemzési feladatait. Működteti a Katonai Egységes Felderítő Rendszer érintett elemeit. A megszerzett adatokat rögzíti az alkalmazott adatbázisokban és elemzéseket végez. Az elemzés eredménye alapján jelentéseket készít és továbbítja azokat. Ismeri a rendszerelemek képességeit és korlátait, mely alapján képes egy bevetés megtervezésére. Érti a rendszerelemek összefüggéseit, ismeri a vezeték nélküli kommunikáció alapelveit. Képes a bevetés vezetésére és irányítására egyaránt. Ismeri a pilóta nélküli és a képi felderítő kisalegységek kommunikációs rendszereit, képes azok üzemeltetésére. Tervezi és szervezi a rendszeresített a képi felderítési adatok elemzéséhez és az ebből történő felderítési információ előállításához szükséges rendszerek, valamint a képi felderítő eszközök és azokat hordozó pilóta nélküli légijármű rendszerek karbantartását, szervízeltetését. Tervezi és szervezi a szakállomány szakkiképzését. Tervezi és szervezi a más fegyvernemekkel, szakcsapatokkal történő együttműködést. Képes a szakterületébe tartozó eszközök és berendezések, valamint eljárásrendek ismertetésére, a hatósági engedélyhez nem kötött feladatok és tevékenységek kiképzési foglalkozásainak végrehajtására.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Egészségügyi alkalmassági követelmény: A 10/2015 (VII.30.) a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló HM rendelet alapján.

  Egyéb: A képzés megkezdéséhez a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatását kötheti ki.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 567 óra
 • Maximális óraszám: 681 óra
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a katonai pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az katonák elismertsége visszavezethető a mind magasabb szakmai tudásra, megfelelő kompetenciákra és a mind teljesebb együttműködésre. Az elsajátított ismeretek a legdinamikusabban fejlődő technológiákhoz és azok gyakorlati alkalmazásához kapcsolódnak. A pilóta nélküli repülőeszközök minden formája és mérete az általános és a befektetői érdeklődés középpontjában áll, igen nagy piaci potenciált jelent. Az ilyen eszközökkel végezhető feladatok köre rohamosan bővül a magánfelhasználók és az ipari, valamint a szolgáltató szektor szereplői körében csakúgy, mint a kereskedelem és az állami szektor képviselői számára. A megszerzett szaktudás és gyakorlat révén könnyen és gyorsan sajátítható el egyes pilóta nélküli légijárművek kezelése, melyhez nagyban hozzájárul az is, hogy a hatósági engedélyhez kötött elméleti általános képzést és vizsgát is tartalmazza.

 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Kisalegység vezető, csoportparancsnok (Képi felderítő altiszt) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány, továbbá az 1. programkövetelmény modul, a katonai légügyi hatóság jóváhagyása alapján végrehajtott „Pilóta nélküli légijármű rendszer kezelő alaptanfolyam” végén végrehajtott eredményes vizsga. A Pilóta nélküli légijármű rendszer kezelő alaptanfolyam feltételeit és a vizsgáztatás rendjét külön dokumentumok szabályozzák.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Képi felderítő elméleti alapok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó az írásbeli vizsgarészen egy komplex feladatlapot (elektronikus vagy nyomtatott formában készített) tölt ki. A feladatlap feleletválasztós, feleletkiegészítős, feleletalkotásos, elemző és rajzos feladatokból kerül összeállításra. A vizsgarész az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Tisztában van a PNFR6 kezeléséhez szükséges ismeretekkel;
  • Rendelkezik a veszélyt jelentő időjárási helyzetek felismeréséhez, meteorológiai táviratok és jelentések értelmezéséhez szükséges alapismeretekkel;
  • Ismeri a képi felderítés végrehajtásához szükséges alapelveket;
  • Tisztában van a PNFR alegységeknél rendszeresített haditechnikai eszközök kezelésének és biztonságos üzemeltetésének alapjaival.
  • Ismeri és érti a pilóta nélküli felderítő légijárművekkel végrehajtott műveletek elméletét;
  • Ismeri és összefüggéseiben is érti a képi felderítő és a PNFR alegységeknél rendszeresített eszközök, rendszerek rendeltetését, harcászat-technikai adatait, szerkezeti felépítésüket, működésüket, az alkalmazásukkor betartandó biztonsági rendszabályokat, a használatuk során leggyakrabban előforduló meghibásodásokat, akadályokat, ezek felismerésének és elhárításának módjait;
  • Ismeri és rendszerében átlátja az üzemeltetés és technikai kiszolgálás alegység szintű feladatait;
  • Elsajátította és érti a hatályos légi jogi ismereteket, repülési szabályokat és eljárásokat, valamint a légtérszervezéssel és légiforgalommal kapcsolatos alapismereteket;
  • Felismeri a légi járművekre ható meteorológiai jelenségeket, ismeri és érti a légi járművek aerodinamikai és repülésmechanikai sajátosságait, és érti az ezek közötti összefüggéseket;
  • Elsajátította és képes alkalmazni a légi navigáció és rádióforgalmazás alapjait;
  • Ismeri a METAR, SPECI táviratok, valamint a TAF jelentések rendszerét, képes e táviratok és jelentések gyors és pontos értelmezésére;
  • Elsajátította és alapszinten képes a légi felderítés végrehajtása közben a jellemző tereptárgyak, eszközök, objektumok felismerésére, ismeri és érti az általános paraméterek meghatározásának módszereit;
  • Ismeri a rendszeresített híradó-, adattovábbító eszközök és rendszerek kezelését, illetve a rendszerek rendeltetését, harcászati-technikai adatait, szerkezeti felépítésüket, működésüket, az alkalmazásukkor betartandó biztonsági rendszabályokat;
  • Ismeri és összefüggéseiben érti a vonatkozó munkavédelmi, biztonsági, tűz- és környezetvédelmi rendszabályokat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  • Repülés-meteorológiai ismeretek 25%
  • Képi felderítési alapismeretek 25%
  • Légi és képi felderítő eszköz ismeretek 25%
  • Szakharcászati elméleti ismeretek 25%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az egyes értékelési szempontok szerinti pontszámok és a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szakharcászati gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A Projektfeladat a következő tanulási eredményeket méri:

  • Képes és alkalmas a képi felderítő és a PNFR szaktevékenység irányítására;
  • Képes és alkalmas a katonai szolgálattal és renddel összefüggő tevékenységek szabályszerű végrehajtására és végrehajtatására;
  • Képes a katonai szolgálattal járó szellemi, fizikai megterhelések elviselésére;
  • Önállóan is képes a fizikai állapota fenntartására és fejlesztésére, figyelmet fordít a fizikai alkalmassági követelmények és testnevelési normák teljesítésére;
  • Képes és alkalmas a rendszeresített eszközök üzemeltetésének és az alegység szintű technikai kiszolgálások végrehajtásának megtervezésére és irányítására;
  • Képes a rendszeresített eszközök, rendszerek technikai kiszolgálásának csoport szintű szervezésére és irányítására;
  • Figyelmet fordít a rendszeresített eszközök, rendszerek kezeléséhez és alkalmazásához kapcsolódó balesetvédelmi és biztonsági rendszabályok betartására és betartatására.

  A vizsgázó a technikai eszközön és berendezésein ellenőrzési, üzembehelyezési feladatokat hajt végre és dokumentálja azokat. Szóban ismerteti a végrehajtott feladatokat, valamint a kapcsolódó biztonsági előírásokat.

  A vizsgázó feladatai:

  • Az alkalmazásra kijelölt eszköz, rendszer feladatának, működésének, lehetséges fő meghibásodásainak ismertetése.
  • A munkaterület kiválasztása és előkészítése, a szerszámok, készülékek és a szükséges ellenőrző berendezések kiválasztása, feladatnak megfelelő összeszerelése, bevont segítő állomány eligazítása.
  • Képi felderítési adat (állókép, vagy videó) vétele, gyors, harcászati szintű elemzése, majd képi felderítési jelentés összeállítása.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelő lapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  • Harcparancs kiadása 20%,
  • Kijutás, telepítés / bontás, visszavonás 10%,
  • Közel-biztosítása megszervezése 10%;
  • Szélessávú rádióösszeköttetés létrehozása 10%;
  • Képi felderítő jelentés készítése 20%,
  • Kiképzési, oktatási foglalkozás legénységnek 20%,
  • Biztonsági rendszabályok 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az egyes értékelési szempontok szerinti pontszámok és a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu