Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó - 2024 képzés

Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07993006
 • Szakképesítés megnevezése: Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó
 • KEOR kód: 0799
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó képzés munkaterülete:

  A tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó képes lesz minden olyan veszélyes vagy túlnyomás alatt lévő gázt, folyadékot vagy olvadékot használó tároló- vagy technológiai berendezés (olajipari-, vegyipari-, gyógyszeripari gépek, berendezések, sűrített levegőt használó technológiai rendszerek, levegőbontó és gázokat cseppfolyósító berendezések, egyéb tartályok és nyomástartó edények) hegesztési tevékenységet nem igénylő telepítését, szerelését, karbantartását, javítását, időszakos felújítását és bontását elvégezni, általános szerelési, hibakeresési, mérési, készre szerelési feladatokat ellátni betartva a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyéb előírásokat. Feladata továbbá az ezekhez kapcsolódó csőhálózatok és szerelvények szerelése, karbantartási feladatok, nyomáspróbák és vegyi kezelésnek nem minősülő szennyeződés eltávolítások elvégzése és dokumentálása számítógéppel.

 • Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: A következő szakirányú szakmai képzettség, illetve szakképesítés egyikével, vagy az ezzel ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama:
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 290 óra
 • Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A veszélyesanyag-tárolókat és nyomástartó berendezéseket, rendszereket használó ipari technológiák, illetve az azokat üzemeltetők, valamint a vizsgálatra, javításra és karbantartásra szakosodott vállalkozások igénylik az olyan szakemberek tudását, akik ezen berendezések karbantartásához szükséges szaktudást elsajátították. A megszerzett szakképesítéssel a munkavállaló alkalmas és képes a korszerű karbantartó anyagok és technológiák alkalmazására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkezik a készülékek és szerelvények javítása terén. A veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályai és a nyomástartó berendezések üzemeltetése során kiemelt szerepe van a megfelelő biztonság és megbízhatóság követelményének, a megfelelő műszaki biztonsági szint garantálásának, s ebben működnek közre a megfelelő minőségű karbantartás és javítás elvégzésére képes szakemberek.

 • Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban:
 • Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban:
 • Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Írásbeli vizsgatevékenység az adott szakképesítésre vonatkozó, a vizsgaszervező által előkészített, legalább 50 kérdésből álló feladatsor megoldása. A kérdések lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok illesztése), valamint feleletalkotó feladatok. Az írásbeli feladatlap előzetesen nem ismertethető meg a résztvevőkkel.

  A kérdéssor elkészítésekor a kérdéseket a következő tartalmi elemekhez kapcsolódóan kell összeállítani úgy, hogy minden tartalmi elemre vonatkozzon legalább egy kérdés:

  • SI mértékegységrendszer alapegységei, származtatott mértékegységek, prefixumok használata
  • Áramlástani és hőtani hatások a tároló és technológiai rendszerekben
  • Szilárdságtani (szakítószilárdság, folyáshatár, ütőmunka) ismeretek
  • Szakrajzok, izommetrikus rajzok, gépészeti rajzjelek
  • Veszélyes anyagok ismerete, tárolása és szállítása
  • Karbantartó technológiák és anyagok ismerete
  • Gázpalackok és palackkötegek (bündel) lefejtése, szállítása, kezelése és tárolása
  • Mérőműszerek ismerete: nyomásmérő, hőmérsékletmérő, áramlásmérők, gázmennyiség mérése, szintmérés, gázelemző műszerek, gázkoncentráció-érzékelők, ezek használata, karbantartása, vagy javításra való előkészítése
  • Az időszakos ellenőrzések végrehajtási szabályai
  • Nyomástartó edény típusok, álló és fekvő technológiai edények, tárolótartályok, hőcserélők, tornyok (kolonna) és nagynyomású reaktorok ismerete
  • A nyomástartó berendezések védelmi rendszerei, biztonsági szelep, hasadó- és törőtárcsák szerkezeti felépítése, működése
  • A nyomástartó edények és rendszerek leggyakoribb meghibásodásainak, károsodásainak felismerése, javításuk ismerete
  • A korrózió fajtái, korróziós károsodások, illetve azok javítása
  • Csőhálózatok, csőkötések, tartók, csavarkötések, tömítőanyagok és szerelési műveletek, követelmények
  • Gépelemek, gépek szerkezeti elemei, szivattyú, kompresszor, ventilátor ismerete
  • Műszaki és minőségügyi dokumentációk, jegyzőkönyvek
  • A nyomástartó berendezésekkel kapcsolatos jogszabályok ismerete
  • Szállítható nyomástartókkal kapcsolatos jogszabályok ismerete
  • Nyomástartó berendezésekre, veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályaira vonatkozó műszaki biztonsági szabályzatokban és szakági műszaki előírásokban foglaltak ismerete
  • Robbanásvédelmi fogalmak, zónák jelöléseinek ismerete
  • Munkavédelmi ismeretek, egyéni védőfelszerelések
  • Foglalkozási ártalmak és hatásuk elleni védekezés
  • Környezetvédelem és környezetkárosító hatások elleni aktív és passzív védelem
  • A nyomástartó berendezésen, veszélyesanyag-tároló berendezésekben végzett munka előírásai
  • A rendkívüli esemény bekövetkezésekor a teendők, kárenyhítés és intézkedési tudnivalók

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte. Az értékelésben minden feladat 2 pontot ér. Részleges megoldásért részpontszám adható. Maximális pontszám nem adható, amennyiben a feladatra adott megoldás hibás választ is tartalmaz. A feladatsor értékelése javítókulcs alapján történik.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A gyakorlati vizsga célja annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e a szakmai gyakorlatának igazolásában szereplő kompetenciákkal, illetve birtokolja-e a szakmai képzés követelményeként meghatározott tanulási eredményeket. A vizsgán minden vizsgázó kap egy videóval vagy szöveges leírással bemutatott feladat-szituációt. A vizsgázó ez alapján 15 perc felkészülési időben elemzi a feladatot, majd 10-15 percben szóban ismerteti a következőket:

  • milyen berendezést, meghibásodást vagy elhasználódást látott a leírásban;
  • milyen veszélyforrások lehetségesek a meghibásodás során;
  • mint az adott berendezés karbantartója milyen szerszámokat, berendezéseket és karbantartó anyagokat, alkatrészeket és egyéni védőeszközöket használ;
  • mint az adott berendezés karbantartója milyen javítási és átalakítási feladatokat oldhat meg, végezhet el, illetve melyeket nem.

  A vizsgázó emellett válaszol a vizsgabizottság témához kapcsolódó kérdéseire. A gyakorlati vizsgafeladat témakörei az alábbiak közül kerülnek ki:

  • Munkaterület átadás/átvételével, munkavégzési engedély és feladat-leírás követelményei, beszállási engedély
  • Műszaki leírás, kezelési és karbantartási utasítás és vizsgálati dokumentáció alapján a szükséges anyagok és szerszámok kiválasztása
  • A vizsgafeladatban bemutatott meghibásodás/elhasználódás felismerése, ennek javítása, dokumentálása
  • A nyomástartó rendszerben található szerelvények, segédberendezések ellenőrzése
  • A vizsgafeladatban szereplő javítási feladat egyéni védőeszköz igényének meghatározása, ismertetése

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • szakmai, biztonsági, higiéniai szabályok betartása (tűz-, munka-, balesetvédelem);
  • feladatutasítás, technológiai leírások, szakrajzok stb. megértése;
  • a feladatmegoldás lépéseinek sorrendje;
  • szakszerűen rendelt-e hozzá a feladat megoldásához gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat;
  • kommunikáció minősége a vizsgabizottság kérdéseire történő válaszadáskor;
  • önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu