Erőművi kazángépész - 2024 képzés

Erőművi kazángépész képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gépészet
 • Szakképesítés azonosító száma: 07134021
 • Szakképesítés megnevezése: Erőművi kazángépész
 • KEOR kód: 0713 Energetika, elektromosság
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Erőművi kazángépész - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Erőművi kazángépész képzés munkaterülete:

  Az erőművi kazángépész szakember jellemzően a 12-30 t/h tömegáram közötti 21 MW-os (vagy annál nagyobb) teljesítményű ipari kazánokat és segédberendezéseiket kezeli és felügyeli erőművi irányító központon keresztül. Feladata a fosszilis tüzelőanyagokkal vagy biomasszával működő erőművi kazánok, kiegészítő berendezéseik, valamint a kazánok által ellátott technológiai rendszerek, hőtechnikai berendezések hatékony, üzembiztos működtetése. Munkája során ellenőrzi és felügyeli az üzemeltetési paramétereket, végrehajtja a szükséges beavatkozást. Vezeti az előírt üzemi dokumentumokat. Informatikai ismeretei alapján képes a korszerű, folyamatirányított, automatizált tüzeléstechnikai rendszerek működtetésére, a digitális üzemeltetési naplózás végrehajtására. Ellátja a jogosultsági körébe tartozó gépek, berendezések, épületfelügyeleti és biztonsági rendszerek ellenőrzését, a veszélyes anyagok, hulladékok előírás szerinti kezelését. Közreműködik a kazánok és berendezéseik hatósági ellenőrzésénél.

 • Erőművi kazángépész képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  az egyes ipari és kereskedelmi tevékeny-ségek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010 (V.14) NFGM rendelet 1. § (1) bekezdése alapján a 2. számú melléklet 5. és 6. pontjában, valamint a műszaki- biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018.(IX.11) ITM Rendelet 2. melléklete 2. pontja alapján meghatározott tevékenység végzésére irányuló munkakör betöltéséhez.

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Erőművi kazángépész képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 480 óra
 • Erőművi kazángépész képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A korszerű, folyamatirányított energetikai rendszerek, energiaszolgáltatók, erőművek speciális berendezései: a kazánok, kazánblokkok és gőzturbinák működtetése igényli a megfelelő elméleti és gyakorlati tudással, képességekkel rendelkező szakemberek alkalmazását. A szerteágazó terület egyik szakembere a nagyteljesítményű kazánok és kapcsolódó berendezéseik kezelésére, irányítására és felügyeletére kiképzett kazángépészek. Alkalmazásukhoz szükséges felkészítésük fontosságát jogalkotói szinten fogalmazza meg az energetikai ágazat. Iparpolitikai igényt elégíti ki az olyan, rövid utas szakmai képzés, amelyhez az iskolarendszerű, éves vagy féléves képzési időhöz kötött oktatás sok, vagy felesleges és túlspecializált lenne. A képzés különösen alkalmas a hasonló munkaterületen dolgozók továbbképzésére, átképzésére is, ami munkaerő-piaci előnyt jelent.

 • Erőművi kazángépész képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Erőművi kazángépész képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Erőművi kazángépész képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Erőművi kazángépész ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsgafeladat szöveges- és tesztfeladatokból, egyszerű számítási feladatokból, va- lamint egyszerű gépszerkezeti ábrákat és a P&ID szabvány szerinti irányítótermi folyamatábrákat elemző feladatokból áll. A feladatok célja: számítógépes környezetben a vizsgázó alap- vető fizikai és kémiai ismeretekkel, mérőműszerekkel, a szakterületen alkalmazott gépek, készülékek és rendszerek eszközeivel kapcsolatos ismeretek és képességek, valamint a mun- kabiztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos eszközök használatában szerzett gyakor- lati tanulási eredményeinek mérése és értékelése. A feladatok típusai:

  Szöveges feladatok lehetnek: csoportosítás, fogalom meghatározás, nagyteljesítményű erőművi kazánok, tüzelő rendszerek működésének, főbb részeinek azonosítása, meg- nevezése folyamatábra vagy szerkezeti vázlat alapján. Hiányos mondatok kiegészítése szókészlet kínálatból. Kezelési és karbantartási utasításból kiemelt részlet értelmezése. Készülék adattábláról készült kép alapján a berendezés azonosítása, jellemzőinek megnevezése (például típus, gyártó, névleges teljesítmény, nyomás- és hőmérséklet ér- tékek stb.).

  A tesztfeladatok lehetnek: egyszerű választás, többszörös választás, hozzárendelés (összerendelés), igaz-hamis állítások. A tesztfeladatok anyagismereti, műszerekkel, mérésekkel, a szakterületre jellemző gépekkel és berendezésekkel kapcsolatos témá- kat, jellemző típusok vagy megoldások kiválasztását (például: szivattyú, tartály, hő- cserélő, túlhevítő, ventillátor, égőberendezések, csőszerelvények, nyomás-, hőmérsék- let-, feszültség-, áramerősség-, teljesítménymérő műszerek, segédenergia nélküli sza- bályozók stb.), továbbá a munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályokkal és eszkö- zökkel kapcsolatos feladatokat tartalmaznak.

  A számítási feladatok a kazántápvíz keménységének meghatározását, a füstgáz össze- tétel mérésén alapuló légfelesleg egyszerű számításokat, a berendezések hőmennyiségi számításait, egyszerű teljesítmény meghatározó, a berendezések üzemeltetésével kap- csolatos számításokat tartalmaznak.

  Az infokommunikációs képességek fejlesztése terén elért tanulási eredmények mérése, különösen a mérési, műszer leolvasási adatok: például hőmérséklet, nyomás, gáz- mennyiség, tároló térfogat, elektromos feszültség, teljesítmény táblázatos rögzítése, naplózása és mértékegységeik átszámítására vonatkozó feladatokat tartalmaznak

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  11.2.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  6 A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  3 Projektfeladat

  11.3.1 A vizsgatevékenység megnevezése: Erőművi kazángépész feladatok

  11.3.2 A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat gyakorlati vizsga. Célja az erőművi kazánok, tüzelőberendezések, kapcsoló- dó szerelvényeik, műszereik, folyamatirányított kiszolgáló rendszereik működtetése terén elért tanulási eredmények mérése és értékelése. A feladatok a vizsgahelyszín műszaki adott- ságai alapján az alábbi gyakorlati tevékenységeket tartalmazzák, amelyekből a vizsgaszervező gyakorlati húzótételeket állít össze:

  Fizikai és kémiai vizsgálatok a kazántápvíz minőségének, keménységének meghatáro- zására, üzemi műszerekkel. Füstgáz-elemzés, légfelesleg meghatározása a füstgáz oxi-

  géntartalma alapján. Kazánházi légtérellenőrző, gázkoncentráció műszerek használata, a jelző- és riasztórendszer kezelése.

  Tüzelőanyag ellátó csőhálózaton csőszerelvények és mennyiségmérő műszerek azono- sítása, külső és belső tömörségi ellenőrzés, tömítések, karimakötések után húzása, csú- szógyűrűs tömítés üzembe helyezése, záró gáznyomás beállítása.

  Olaj lefejtő, vagy gázellátó rendszer, tároló rendszer működtetése, adagoló szivattyúk indítása, leállítása, működésük ellenőrzése. Nyomásszabályozó beállítása üzemi nyo- másra. Az anyagszállítással kapcsolatos munkavédelmi, biztonsági feladatok ellátása, védőeszközök használata.

  Hatósági kazánellenőrzés előkészítő feladatai: a belső ellenőrzéshez, karbantartáshoz szükséges leválasztás, nyomásmentesítés és kiszakaszolás végrehajtása. Nagyteljesítményű, túlhevített gőzkazán fő részeinek bemutatása, azonosítása, kiemel- ten az égető berendezés műszereinek, és a reteszelő rendszerek működésének ellenőr- zése.

  Égőberendezés indulási biztonsági idő ellenőrzése. Ventillátor indítása, a légfelesleg beállítás ellenőrzése. Az égőberendezésekkel kapcsolatos munkavédelmi, biztonsági feladatok ellátása, védőeszközök használata.

  Nyomás-, hőmérséklet, mennyiség, feszültség, áramerősség és teljesítmény-mérési fe- ladatok. Műszerek beépítésének, működőképességének ellenőrzése. A mérési adatok rögzítése hagyományos üzemeltetési naplóba vagy folyamatirányító és regisztráló rendszer felhasználói felületén.

  Üzemi felügyeleti eszközök használata: gáz-levegő arány beállítása, ellenőrzése, füst- gázelemző eszközök használata, vízminőség - vízkeménység - ellenőrzése helyi mű- szerekkel.

  Folyamatirányított kazánok indítási protokolljának bemutatása, ellenőrzése és végre- hajtása. A folyamatirányító panel kezelésének bemutatása. Segédenergia nélküli sza- bályozók, adagolók, keverékképzők ellenőrzése, nyomáshatárolók működési tartomá- nyának megállapítása, nyomás és hőmérséklet kapcsolók ellenőrzése.

  Biztonsági mérés elvégzése gázérzékelővel. Biztonsági szerelvények működőképessé- gének ellenőrzése, a lefúvó nyomás és a hatósági érvényesség megállapítás adattábla alapján. A szabályozók és biztonsági szerelvények ellenőrzésével és kezelésével kap- csolatos munkavédelmi, biztonsági feladatok ellátása, védőeszközök használata.

  A vizsgázó a fenti feladatok alapján összeállított gyakorlati tételsorból húz. A tételek a fenti tevékenységi körök egyikét tartalmazzák véletlenszerű sorrendben.

  11.3.3 A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  11.3.4 A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu