Klinikai fogászati higiénikus - 2024 képzés

Klinikai fogászati higiénikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09115004
 • Szakképesítés megnevezése: Klinikai fogászati higiénikus
 • KEOR kód: 0911 Fogászat
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Klinikai fogászati higiénikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Klinikai fogászati higiénikus képzés munkaterülete:

  A klinikai fogászati higiénikus a fog(szak)orvos, a fogászati asszisztens és a fogtechnikus mellett a fogászati team tagja. Tevékenységét fog(szak)orvosi indikáció és felügyelet mellett, valamint önálló feladat- és felelősségi körben végzi. Önálló feladatköre a páciensek fogászati egészségnevelése és irányítása. A gyermek, ifjúsági és/vagy felnőtt fogászati alapellátás keretében prevenciós tevékenységet végez orvosi indikáció és felügyelet mellett. Aktívan részt vesz a preventív és egyéb gondozási, oktatási intézményrendszerek munkájában: óvoda, iskola- és ifjúsági fogászat, várandós-, csecsemő és kisgyermekgondozás, fogyatékkal élők fogazati prevenciós ellátása, idősek fogazati gondozása, valamint ágyhoz, lakáshoz kötöttek fogazati gondozása. Megtanítja a pácienseknek a szájüregi egészség megőrzésére szolgáló alapvető tevékenységeket (fogmosási technikák, fogkrémek fajtái, kémiai plakk-kontroll). Szakmai tevékenysége kiterjed preventív fogászati beavatkozásokra, szájhigiénés és fogesztétikai vizsgálatokra. Kezeléseket végez ambuláns és fekvőbetegeken. Elvégzi a szájüreg sztomatoonkológiai vizsgálatát, segédkezik a páciensek ellátásában és pszichés támogatásában. A mindennapi munkájához szükséges magasszintű szakmai és alapszintű pedagógiai és pszichológiai ismeretekkel rendelkezik, és azokat alkalmazza. Időben felismeri az egészségügyi kockázatot hordozó helyzeteket, a fertőzésveszélyt,. A fertőzések kialakulását, illetve átvitelét megelőzi. Az elsősegélynyújtás szabályai szerint elsősegélyt nyújt, alapszintű újraélesztést végez.

 • Klinikai fogászati higiénikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: A 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelettel kiadott Szakmajegyzékben szereplő 5 0913 03 02 Egészségügyi ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges - Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26.) ESzCsMrendeletben foglaltak szerint az egészségügyi tevékenységre való alkalmasságot kizáró korlátozások figyelembevételével történik. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. §. (3) a pontjában meghatározott szakmai alkalmassági vizsgálat.
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Fogászati asszisztens szakképesítés megszerzése után, 1 év fogászati asszisztens munkakörben ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Klinikai fogászati higiénikus képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 450 óra
 • Maximális óraszám: 500 óra
 • Klinikai fogászati higiénikus képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A klinikai fogászati higiénikus, mint egészségügyi szakmai végzettség a világ fejlett országaiban, így Európában is elterjedt, helyenként már komoly hagyományokkal rendelkezik. A szakképesítés létrejöttét két legfőbb fogászati jellegű népbetegség, a caries és a parodontopathiák elterjedése indokolta. Mivel az országok többségében a fogorvos-, fogszakorvos képzés egy 11/15 idő- és pénzigényes folyamat, ezért szükségszerű volt egy alternatív, a fogorvosok mindennapi munkáját, elsősorban prevenciós tevékenységét segítő, fogászati egészségnevelésre önállóan is képes, jól képzett szakembercsoport, a klinikai fogászati higiénikusok képzésre. A magyarországi fogászati ellátás, ezen belül a szervezett iskolafogászati és fiatal felnőtteket érintő fogászati ellenőrzés és ellátás szigorú szakmai szempontok alapján történő megújítása és fejlesztése, a prevencióra és a lakosság felvilágosítására fókuszálva elengedetlenül szükséges. A megelőző tevékenység során komoly szerepet vállalhat a klinikai fogászati higiénikus, aki egyrészt állandó orvosi felügyelet alatt részt vállal a lakossági fogászati prevenciós programokban, segíti az orvost a fogászati alap-, és szakellátás során, nyomon követi és biztosítja a fogászati betegek gondozását, különös tekintettel a fogyatékos, és geriátriai páciensekre, továbbá a terhesség alatti felvilágosító tevékenységre, szájhigiénés nevelésre. Feladatait államilag finanszírozott, vagy magánrendelés keretei között, gyermek-, ifjúságiés/vagy felnőtt fogászati alap- és szakellátásban végzi.

 • Klinikai fogászati higiénikus képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Klinikai fogászati higiénikus képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Klinikai fogászati higiénikus képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése. A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek: A vizsgázó által önállóan készített Projektfeladat prezentáció (ppt vagy .pptx formátumban) benyújtása: vizsga megkezdése előtt 15 nappal megküldi a képzőintézménynek elektronikusan.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Klinikai fogászati higiénikusi tevékenység alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység a Szakmai követelmények tudáselemeinek mérésére irányul. A vizsgatevékenység összesen 60 kérdésből álló, különböző típusú (például egyszeres és többszörös feleletválasztásos, eldöntendő, ok-okozati összefüggést mutató és esetbemutatás alapján azonosító) feladatokat tartalmazó teszt. Az eszközismerethez ábrák használata ajánlott. A feladatok aránya a vizsgatevékenységen belül:

  • 15 db kérdés Parodontológia
  • 10 db kérdés Konzerváló fogászat
  • 5 db kérdés Fogászati anatómia, élettan
  • 5 db kérdés Fogpótlástan
  • 5 db kérdés Szájnyálkahártya betegségek
  • 20 db kérdés Fogászati prevenció

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A javítás a feladatsorhoz rendelt javítási és értékelési útmutató alapján történik. A tevékenység ellátásához szükséges alapozó természettudományos és szakmai ismeretek megfelelő szintű elsajátításának mérése az alábbi súlyozási szempontok figyelembevételével történik:

  • Parodontológia 25%
  • Konzerváló fogászat 15%
  • Fogászati anatómia, élettan 10%
  • Fogpótlástan 10%
  • Szájnyálkahártya betegségek 10%
  • Fogászati prevenció 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Klinikai fogászati higiénikus tevékenységei, fogászati prevenciós tevékenység, szájhigiénés feladatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A projektfeladat két vizsgarészből áll:

  A) vizsgarész: Prezentáció bemutatása, szakmai beszélgetés: (40% a vizsgatevékenységen belül)

  B) vizsgarész: Fogászati munkakörnyezetben végzett gyakorlati vizsga: (60% a vizsgatevékenységen belül)

  A) vizsgarész: Prezentáció bemutatása, szakmai beszélgetés (40%)

  A vizsgázó a prevenciós tevékenységei alapján készített, minimum 15, maximum 20 diából álló prezentációt mutat be önállóan. A bevezetője a vizsgázó szakmai életútjának és a gyakorló intézmény bemutatása: általános ismertető, személyi és tárgyi jellemzők bemutatása, maximum 1 dia terjedelemben. A prezentáció tartalma: Egy önállóan megtervezett és kivitelezett fogászati egészségnevelési, oktatási feladat választása a klinikai fogászati higiénikus egészségnevelési, egészségfejlesztési és edukációs feladatai közül kiválasztott témában. A választható egészségnevelési feladatokat a 9. Szakmai követelményeket tartalmazó táblázatban található tanulási eredmények határozzák meg. A bemutató tartalmazza az oktatás elvégzésének dokumentálását (témaválasztás indoklása, célmeghatározás, célcsoport, helyszín, kivitelezés módszerei, edukáció hatékonyságának mérése).

  A prezentáció értékelésének szempontjai:

  • A prezentáció címének és tartalmának kongruenciája.
  • A prezentáció szakmai szempontoknak való megfelelősége.
  • A prezentáció pedagógiai szempontoknak való megfelelősége.
  • A prezentáció formai sajátosságok (szerkezet, kivitel, stílus, esztétika, a közlési mód szemléletessége).
  • A dolgozat gyakorlati alkalmazhatósága.

  A vizsgázó a prezentációját a vizsga során személyesen, a vizsgabizottság előtt bemutatja, legfeljebb 10 percben. A vizsgabizottság mérés feladatokat ellátó tagja által megfogalmazott kérdésekre válaszol, szakmai megbeszélést folytat, maximum 10 percben.

  A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  B) vizsgarész: Fogászati munkakörnyezetben végzett vizsga (60%)

  A feladat két részből áll:

  1. rész: minden vizsgázó számára kötelező feladat elvégzése és 2. rész: szituációs gyakorlati feladat

  A vizsgázó kötelező feladata (1. rész): Minden vizsgázó számára a sztomatoonkológiai szűrővizsgálat elvégzése. A kötelező vizsgatevékenységet beleegyező nyilatkozattal rendelkező demonstrátoron- /kon kell elvégezni.

  A szituációs gyakorlati feladat (2. rész): A vizsgázó az előre elkészített tételsorból húz egy feladatot. A szituációs gyakorlati feladatokat úgy kell összeállítani, hogy azok tartalmazzanak:

  • 2 db: Szájhigiénés indexek meghatározása, értékelése, dokumentálása
  • 4 db: Gingivalis és Parodontalis indexek meghatározása, értékelése, dokumentálása
  • 2 db: A dentális plakk kimutatásának módszerei
  • 4 db: Sub- és supragingivalis fogkőeltávolítása
  • 2 db: Rendelőben alkalmazható mikrobiológiai vizsgálatokat, a nyálvizsgálata
  • 4 db: Lokális és szisztémás fluoridos profilaxis
  • 2 db: Barázdazárás
  • 2 db: Fogtömések finírozása, polírozása
  • 2 db: Szituációs és tanulmányi lenyomatok vétele
  • 4 db: Fogfehérítés különböző technikái
  • 2 db: Ideiglenes korona és híd készítése
  • 2 db: Dentális erózió

  A vizsgázónak a szituációs feladat megoldása során ki kell térnie az adott téma fogászati prevenciós vonatkozásaira is, ezt a feladat meghatározásában is jelezni kell. 14/15 A fogászati kezelésekhez szükséges eszközöket előkészíti, az adott kezelési feladatot kivitelezi, elvégzi a páciens instruálását, illetve motiválását, a fogászati prevenciós feladatokat az adott szituációban kivitelezi.

  A vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsga helyszíne: Egészségügyi oktatási és gyakorlóhelyi engedéllyel rendelkező, valamint oktatási intézménnyel ilyen feladat ellátására szóló érvényes szerződéssel rendelkező egészségügyi intézmény fogászati (szak)ellátó részlege(i).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

  A Projektfeladat vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A tevékenység ellátásához szükséges szakmai ismeretek megfelelő szintű elsajátításának mérése. Az értékelés szempontjai:

  • Eszközismeret, eszközök és munkaterület előkészítése:20%
  • Kommunikáció megfelelősége a pácienssel/munkatárssal:20%
  • A feladat kivitelezésének és a mért értékek pontossága:20%
  • A munkavégzés ütemezése, határozottság:10%
  • Helyzetfelismerés/problémamegoldás:10%
  • A dokumentálás formai és tartalmi megfelelősége:10%
  • Higiénés, munkavédelmi és betegbiztonsági szabályok betartása:10%

  Sikertelen vizsgarész esetén a teljes projektvizsgát meg kell ismételni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu