Foglalkozás-egészségügyi szakápoló - 2024 képzés

Foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Egészségügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 09135010
 • Szakképesítés megnevezése: Foglalkozás-egészségügyi szakápoló
 • KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznőképzés
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Foglalkozás-egészségügyi szakápoló - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés munkaterülete:

  A foglalkozás-egészségügyi szakápoló olyan speciális ismeretekkel rendelkező ápoló, aki egy team tagjaként, feladatait részben önállóan, részben pedig a szakorvos utasítására, vagy vele, illetve más szakemberekkel együttműködve végzi. A szakápoló a foglalkozás-egészségügyi szakorvossal szorosan együttműködve részt vesz a munkavállalók optimális munkahelyi megterhelésével, egészségi állapotuk figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokban. Tevékenysége kompetenciáján belül kiterjed a prevenció mindhárom szintjére. Felismeri a munkahelyi kockázati, kóroki tényezőket, balesetveszélyt és kompetenciaszintjének megfelelően megteszi a szükséges intézkedést.

  Szervezi és részt vállal a munkavállalói alkalmassági vizsgálatokban, az egészségügyi szűrővizsgálatokban, fertőző megbetegedések megelőzésében. Munkaköréhez tartozik a vérnyomásmérés, testsúly- és testmagasság mérés, BMI index számítás, látásélesség és színlátás vizsgálat, szűrő audiometriás vizsgálat.

  Részt vesz a sajátos egészségi helyzetek megoldásában várandóság, szoptatás, valamint fiatal-idős munkavállók esetében. Folyamatosan nyomon követi a foglalkoztatási munkakörülményeket, felismeri a munkahigiénés, foglalkozás-egészségügyi, munka-, kémiai-, élelmiszerbiztonsági és a járványügyi szabályok megsértését. Részt vesz a foglalkozási megbetegedésben szenvedők kivizsgálásában, ellátásában, gondozásában, e megbetegedések felkutatásában, bejelentésében. Közreműködik a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának megvalósításában, a foglalkoztathatósági vizsgálatokban. Gondozza a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalókat. Tanácsot ad az egyéni védőeszközök használatával összefüggésben. Közreműködik a munkahelyi immunizálásban. Képesítésének megfelelően végzi a balesetek és egyéb oxyológiai esetek ellátását. Végzi a munkatársi elsősegélynyújtás oktatását. Kezeli a foglalkozás-egészségügyben használt operációs rendszert. Képes a vonatkozó egészségügyi, higiénés, szabályokat alkalmazni, az egészségügyi dokumentációt kezelni.

  Szakmai ismereteit folyamatosan fejleszti, továbbképzéseken vesz részt, az önképzésre nagy hangsúlyt fektet.

 • Foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: Szakmajegyzékben szereplő: 5 0913 03 01 azonosítószámú Általános ápoló, 5 0913 03 04 azonosítószámú ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama:
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 660 óra
 • Foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Magyarországon a Munkavédelmi törvény (58.§) minden munkáltató számára kötelezővé teszi, hogy munkavállalóik számára foglalkozás-egészségügyi szolgálatot biztosítsanak. Az államnak, a
  munkáltatónak és a munkavállalóknak is az az érdeke, hogy a dolgozók minél tovább egészségesek maradjanak.

  A Foglalkozás egészségügyi szakápolók képzésük során olyan speciális ismeretekkel gazdagodnak, melyek segítségével a munkahelyi egészségvédelem hatékonyabbá válhat, hiszen a munkavállalók egészségnevelésébe jobban bevonhatók, illetve a munkakörülmények által okozott esetleges megbetegedések az általuk szakszerűen elvégzett vizsgálatokkal hamarabb felismerhetők. Éppen ezért erős igény mutatkozik a piaci szereplők körében a Foglalkozás-egészségügyi szakápolói munkakör tekintetében a speciális szakmai végzettséggel rendelkező munkavállalók iránt, hiszen az általános ápolóképzésben e szakirányú ismereteket az ápolók nem sajátítják/sajátították el. A jól képzett Foglalkozás-egészségügyi szakápoló hatékony segítője a foglalkozás-egészségügyi szakorvosnak. A Foglalkozás-egészségügyi szakápolók iránti munkaerő-piaci igény folyamatos.

 • Foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Foglalkozás-egészségügyi szakápoló képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése. A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képzőintézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Foglalkozás-egészségügyi szakápolás elméleti alapjai

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység a 9. Szakmai követelmények tudáselemeinek mérésére és értékelésére irányul. A vizsgarész 40 kérdésből álló különböző típusú (egyszeres és többszörös feleletválasztásos, egymáshoz rendeléses, ok-okozati összefüggést mutató, igaz-hamis, feleletalkotó) feladatokat tartalmazó teszt.

  A tanulási eredmények mérése érdekében a feladatlap az alábbi tudáselemeket tartalmazza:

  • Foglalkozás-egészségügyi alapismeretek 10%;
  • A dolgozók egészségének vizsgálata 30%;
  • A munkakörnyezet vizsgálata 20%;
  • Munkahelyi egészségmegőrzés, egészségfejlesztés 10%;
  • Munkahelyi elsősegélynyújtás 30%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A tevékenység ellátásához szükséges szakmai ismeretek megfelelő szintű elsajátításának mérése. A feladatlaphoz összeállított megoldó kulcs alapján történő pontozás, értékelés. Az értékelés a javítási-értékelési útmutatója alapján történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Amennyiben az írásbeli vizsgatevékenység pontszáma az 51%-ot nem éri el, abban az esetben a teljes szakmai vizsgát meg kell ismételnie a vizsgázónak.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A foglalkozás-egészségügyi szakápolás gyakorlata

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat két vizsgarészből áll:

  A) vizsgarész: Gyakorlati vizsgamunka szimulációs körülmények között 50%

  B) vizsgarész: Az A) vizsgarészhez kapcsolódó szakmai beszélgetés 50%

  A vizsga helyszíne: demonstrációs környezet/foglalkozás-egészségügyi rendelő

  A) vizsgarész Szimulációs körülmények között zajló vizsga (időtartama 20 perc):

  A vizsgaközpont által – szakmai követelmények alapján – összeállított feladatsorból tételhúzással választott beteg nélküli szituációs feladatok elvégzése, illetve az invazív tevékenységek bemutatása szimulációs eszközök használatával, szükség esetén imitátorok bevonásával.

  A vizsgázó a vizsgán az egészségügyi előírásoknak megfelelően ápolt megjelenéssel, tiszta munkaruhában, munkára képes állapotban köteles megjelenni.

  A vizsgarész menete:

  A vizsgázók egyesével, a vizsgabizottság jelenlétében kapják meg a feladatközlő lapot, amelyen szerepel a rendelői környezetben/demonstrációs környezet elvégzendő feladat. A vizsgázó a feladatközlő lapon leírtak alapján a vizsgabizottság előtt diagnosztikai, terápiás eljárásokban vesz részt, szakápolási feladatokat végez. (Különösen: látásélesség és színlátás vizsgálat, szűrőaudiometria, érdoppler, légzésfunkció, EKG-vizsgálat és laboratóriumi vizsgálatok tesztcsíkokkal történő végzése, biológiai expozíciót kimutató vizsgálatokhoz mintavétel, lehűtési próba, védőoltás beadása, BLS kivitelezésének oktatása stb.)

  B vizsgarész: Az A) vizsgarészhez kapcsolódó szakmai beszélgetés

  A vizsgabizottság a gyakorlati feladat végrehajtását követően szakmai kérdéseket tesz fel a vizsgázónak, aki szakmai megbeszélést folytat, maximum 15 percben.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 35 perc (felkészülési idő nincs)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A projektfeladat végrehajtása során mérni kell a vizsgázó szakmai felkészültségét, kommunikációját, eszközhasználati készségét, a munkavédelmi és adatvédelmi szabályok betartását, továbbá a dokumentációja minőségét.

  A projektfeladat értékeléséhez a vizsgaszervezőnek részletes értékelőlapot kell összeállítania az alábbi szempontok figyelembevételével:

  • Eszközismeret, eszközök és munkaterület előkészítése (10%)
  • Kommunikáció a munkavállalóval (pácienssel), munkáltatóval, betegtájékoztatás (10%)
  • A feladat kivitelezésének, a beavatkozásnak, szakápolói feladatnak a pontossága (20%)
  • A munkavégzés ütemezése, határozottság (10%)
  • Helyzetfelismerés/problémamegoldás (10%)
  • A dokumentálás formai és tartalmi megfelelősége (20%)
  • Higiénés, munkavédelmi és betegbiztonsági szabályok betartása (20%)

  A részletes értékelőlap tartalmazza a szóbeli kikérdezés lehetséges kérdéseit és a kérdésekre adható %-os értékeket is. Amennyiben a projektfeladat végrehajtása során valamely előre megfogalmazott kérdésre a gyakorlatban jó választ adott a vizsgázó, akkor a kérdést nem kell feltenni, az adott %-os érték jóváírható.

  Sikertelen vizsgarész esetén a teljes projektvizsgát meg kell ismételni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  A képesítő vizsga értékelése a vizsgarészek súlyozott százalékos arányainak megfelelően történik.

  A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  81 - 100% jeles (5)

  71 - 80% jó (4)

  61 - 70% közepes (3)

  51 - 60% elégséges (2)

  0 - 50% elégtelen (1).

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu