Vámügyintéző - 2024 képzés

Vámügyintéző képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakképesítés azonosító száma: 04115001
 • Szakképesítés megnevezése: Vámügyintéző
 • KEOR kód: 0411 Könyvelés és adózás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vámügyintéző - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vámügyintéző képzés munkaterülete:

  A vámügyintézői tudása alkalmassá teszi a munkavállalót, az Európai Unió (EU) és a harmadik országokkal folytatott áruforgalom kapcsán felmerülő vámügyi feladatok ellátására, amelynek alapját a Kereskedelmi Vámtarifa szerinti árubesorolás, illetve a vámigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó uniós és hazai vámjogszabályokban meghatározott kötelezettségek jelentik.

  Kompetencia birtokában a vámügyintéző a jogszabályoknak megfelelően kezeli az elektronikus vámrendszereket az engedélyezési és vámkezelési tevékenysége során, eleget tesz az irat-és okmánymegőrzési kötelezettségének. Feladatainak ellátása során hazai szinten kapcsolatot tart a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) vámszerveivel, a kereskedelmi engedélyezési hatóságokkal, a termékbiztonsági előírások teljesítését ellenőrző hatóságokkal. Közreműködik a vámellenőrzések végrehajtásában, eleget tesz a kereskedelmi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

  A vámügyintézői szakképesítéssel rendelkező személy képes az EU integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerének (TARIC) rendszeres és rutinjellegű használatára. Képes továbbá a vállalati vámszoftver rendszeres és rutinjellegű használatára, ismeri a vámok, a vámjellegű kereskedelempolitikai intézkedések, és tarifális vámkedvezmények rendszerét, illetve ezekhez kapcsolódóan az áruk származására vonatkozó szabályokat.

  Elvégzi a vámkezelés során az import vagy export forgalomhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a vám és adóbiztosítékok alkalmazásához szükséges számítási műveleteket, a vámérték szabályok ismerete és alkalmazása segítségével.

  Közreműködik a vámügyi engedélyezési feladatok ellátásában, használja a különböző uniós engedélyezési informatikai rendszereket és ez elektronikus ügyintézéshez szükséges felületeket.

  Ismeri és alkalmazza az áruszállításhoz, szállítmányozáshoz kapcsolódó okmányokat és az INCOTERMS 2020 szabályait. Összegyűjti és nyilvántartja a vámügyi feladatok ellátásához szükséges adatokat, képes a termelési- és kereskedelmi ügyleteket érintő optimális vámeljárások kiválasztására és a jogszabályoknak megfelelő alkalmazására.

 • Vámügyintéző képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: A Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens – azonosítószám: 04115010 (jogelőd végzettségeket is ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: A vámügyintéző szakképesítés megszerzésénél az előírt szakmai előképzettséggel vagy 1 éves ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Vámügyintéző képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 420 óra
 • Maximális óraszám: 600 óra
 • Vámügyintéző képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A külkereskedelmi áruforgalomhoz kapcsolódó vámtevékenységet végző ügyintézők nagyon széles spektrumú feladatokat látnak el, a vámkezelések végrehajtásától, a hatósági ellenőrzésekben való közreműködésen át, a vámoptimalizációs javaslatok kialakításban való közreműködésig és a gazdasági partnerekkel való kapcsolattartásig. Emellett komoly gazdasági értéket teremt a vámszakmai ismeretek tudatos alkalmazása az optimális beszerzésekkel elérhető nyereséggel, a vámhatóságok minősített ügyfeleiként megszerezhető egyszerűsítések előnyeivel. Munkájuk segíti a nem ellenőrzött ellátási láncokban szállított áruk termékbiztonsági- és közegészségügyi kockázatainak felmérését is. A vámmunkában használt váminformatikai rendszerek alkalmazása jelentősen gyorsabb és pontosabb tevékenységet követelnek meg a gazdálkodóktól az unió pénzügyi érdekeinek védelme, a termékbiztonság és a terrorizmus-elleni fellépés biztosítása érdekében. Hazánk geopolitikai adottságainak valódi kihasználását jelentő logisztikai fejlesztések megvalósításához is közvetlenül kapcsolódik vámszakmai tudás. Minden olyan vállalkozás, amely árut exportál vagy importál, a vámszakmai tevékenységhez vagy saját maga alkalmaz vámszakembereket, vagy vámközreműködők munkáját veszi igénybe.

 • Vámügyintéző képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vámügyintéző képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vámügyintéző képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Áruosztályozás és Vámjogi ismeretek, az ágazatért felelős miniszter honlapján található, a Magyar Vámügyi Szövetség és a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (vámszakmai szövetségek) egységes véleménye alapján összeállított kérdésbankban felsorolt kérdésekből.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A) vizsgarész: Áruosztályozási ismeretek

  Az írásbeli vizsgatevékenység feladatait a vizsgázók az interneten elérhető TARIC WEB (http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/) rendszer használatának segítségével oldják meg. A vizsgán minden egyes vizsgázónak biztosítani szükséges az interneten elérhető TARIC_WEB rendszer használatát.

  A vizsgázók tarifális áruosztályozást végeznek, a Kombinált Nómenklatúrába besorolható termékek esetében, az áruosztályozás szabályainak alkalmazásával, valamint az áruosztályozáshoz kapcsolódó elméleti kérdésekre válaszolnak. A feladatsor összetétele:

  1. A feladatsor 80%-ban tartalmaz meghatározott áruk áruosztályozását, és az indoklást az alábbiakban részletezett szempontok alapján. A vizsga feladatok száma legalább három, de nem lehet több, mint öt feladat.

  2. A feladatsor 20% -ban tartalmaz áruosztályozáshoz kapcsolódó elméleti kérdéseket. A vizsga feladatok száma legalább 4, de nem lehet több mint 6 feladat.

  Az áruosztályozási feladatokban konkrét áruk áruosztályozását kell elvégezni a TARIC WEB rendszer használatával, az áruosztályozás szabályainak alkalmazásával.

  Az áruosztályozáshoz kapcsolódó elméleti kérdések a következő feladattípusokat tartalmazzák:

  • feleletválasztós feladat, amely egy vagy több válasz - előre megadott listából való - kiválasztását jelenti,
  • igaz vagy hamis válasszal rendelkező feladat (feleletválasztós kérdések egyszerű formája, mely csak két választási lehetőséggel rendelkezik),
  • párosító jellegű feladat,
  • kiegészítendő kérdés (lehetővé teszi egy vagy több szóból, adatból, vámtarifaszámból stb. álló válasz megadását, amelynek a pontozása eltérő lehet),

  B) vizsgarész: Vámjogi ismeretek

  A vizsgarész a következő tanulási eredményeket méri:

  Ismeri a Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) rendszerét, adatvédelmi előírásait, a KTF kiadáshoz kapcsolódó illetékességi, valamint határidőkre vonatkozó szabályokat. Alkalmazni tudja. Ismeri az EU KTF lekérdezési modult, valamint az e-BTI rendszert. Ismeri a KTF kiadás folyamatát.

  Témakörök:

  • vámigazgatási eljárás alapvető szabályai annak európai és nemzeti jogi háttere 20%
  • a vámérték, a származás szabályrendszere 20%
  • a kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazása 20%
  • a vámteher/ vámbiztosíték megállapításának módja, menete 20%
  • a jogorvoslati és a szankció rendszer alapvető szabályai 20%

  A feladatsor összetétele:

  1. A feladatsor 60 % terjedelemben tartalmaz az Egységes Vám-árunyilatkozat kitöltéséhez kapcsolódó feladatokat az oktatásban használt oktató vámszoftver alkalmazásával, továbbá feladatokat a vámjog, a vámeljárások, valamint a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban.

  2. A feladatsor 40 % terjedelemben a vámjoggal, a vámigazgatási eljárás szabályaival, valamint a vámjoghoz kapcsolódó a vámigazgatási eljárásban alkalmazott egyéb jogszabályi ismeretekkel kapcsolatos feladatokat tartalmaz.

  A Vámjogi ismeretek vizsgatevékenységhez az alábbi számítógépes segédeszköz alkalmazható:

  • Az interneten elérhető TARIC WEB rendszer (http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/),
  • Egységes Vámokmány kitöltési útmutató (https://www.nav.gov.hu/nav/szabalyzok/utmutatok)
  • Számológép
  • Az Egységes Vámokmány kitöltését, vagy az Egységes Vámokmány helytelen adattartamú rovatainak meghatározását az oktatásban alkalmazott vámszoftver segítségével kell megoldani.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Áruosztályozási ismeretek 60 perc, Vámjogi ismeretek 120 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül 75 %

  A) vizsgarész: Áruosztályozási ismeretek 50%,
  B) vizsgarész: Vámjogi ismeretek 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékeléséhez a két feladatsor vonatkozásában javítási és értékelési útmutatót kell készíteni. Az értékelési szempontokat az útmutató részletesen tartalmazza.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Mindkét vizsgarész esetében el kell érni a minimum 60%-ot. Javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tenni, amelyből vizsgázó megoldása nem éri el a 60%-ot.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Komplex Vámjogi esetpélda gyakorlati bemutatása az ágazatért felelős miniszter honlapján található, a Magyar Vámügyi Szövetség és a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (vámszakmai szövetségek) egységes véleménye alapján összeállított kérdésbankban felsorolt témakörökből

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó a sikeres írásbeli vizsgatevékenység után kezdheti meg a projektfeladatot.

  A vámszakmai szövetségek 50 vámjogi esetpéldája az ágazatért felelős miniszter honlapján elérhető.

  A vizsgázónak a fenti listából általa választott esetpéldáról legalább 12 000, legfeljebb 20 000 karakter terjedelmű, A/4-es méretű vizsgadolgozatot kell készítenie. A vizsgadolgozatban elemezni kell az esetpéldában szereplő vámjogi kérdést, be kell mutatni az esetpélda által érintett vámjogi rendelkezések lényegét, valamint az esetpéldából levonható konzekvenciákat.

  A vizsgázó a képesítő vizsga megkezdését megelőző 15 munkanappalkorábban a Vizsgaközpontnak megküldi a vizsgadolgozatát. A Vizsgaközpont 8 munkanappal a vizsga előtt a vizsgadolgozatot megküldi a vizsgabizottság tagjai részére.

  A vizsgázó az elkészített vizsgadolgozat tartalmát prezentációkészítő szoftver segítségével készített, 10 perc időtartamú előadás formájában előadja a vizsgabizottság részére, majd a vizsgabizottság tagjaival az előadáshoz kapcsolódóan szakmai beszélgetést folytat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 25%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Értékelési szempontok:

  • A téma kidolgozottsága, annak elhelyezése a vámjogi környezetben 15 pont
  • A kommunikáció, a szakmai kifejezések használata. Világosság, szabatosság, a felelet felépítettsége. A projekt feladattal kapcsolatos mondanivalóját önállóan, világosan, választékos megfogalmazásban, a nyelvhelyesség általános szabályainak megfelelően adta elő 15 pont
  • Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása a vámterületet érintően. A dolgozat bemutatását végig kísérte a vámterület alapfogalmainak következetes, egymásra épülő, lényegre törő bemutatása, az összefüggések bemutatása 25 pont
  • A téma gyakorlatias megközelítése, bemutatása, tématartás, a lényeg kiemelése. Az összefüggések problémaközpontú bemutatása. Megtalálta és feltárta az összefüggést a vámjoggal kapcsolatos további területeket érintően a feleletben 25 pont
  • A vizsgabizottság által feltett kérdésekre adott válaszok szakszerűsége, megalapozottsága 20 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu