Jövedéki ügyintéző - 2024 képzés

Jövedéki ügyintéző képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakképesítés azonosító száma: 04115008
 • Szakképesítés megnevezése: Jövedéki ügyintéző
 • KEOR kód: 0411
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Jövedéki ügyintéző - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Jövedéki ügyintéző képzés munkaterülete:

  A jövedéki eljárásokban a jövedéki terméket előállító és annak előállítására alkalmas a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényben meghatározott terméket előállító, raktározó, tároló, importáló, exportáló, az azt forgalmazó, külföldről beszerző (beszállító), külföldre értékesítő jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet és a természetes személy nevében - a jövedéki adótörvényben meghatározott esetekben - jövedéki ügyintéző szakképesítéssel rendelkező járhat el. A jövedéki ügyintéző érdemileg elvégzi a kereskedelmi ügyeletek realizálásának folyamatában felmerülő ügyeket és biztosítja az ügyfelek által végzett tevékenységek jogszerűségét és szakszerűségét. A szakképesítéssel rendelkező:

  • közreműködik a kereskedelmi ügyletek megkötésénél, megadja az ügylethez kapcsolódó jövedéki információkat,
  • intézkedik a szükséges hatósági engedélyek beszerzése iránt, illetőleg közreműködik a jogszabályok által meghatározott kötelezettségek és jogok érvényesítésében,
  • ellátja az elektronikus adatszolgáltatással, illetve nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat,
  • gondoskodik az okmányok szakszerű kiállításáról, benyújtásáról, valamint a szükséges egyéb feltételek biztosításáról,
  • figyelemmel kíséri, szükség szerint intézkedik a határidős ügyek tekintetében,
  • felülvizsgálja, intézi az esetlegesen felmerülő jogorvoslati ügyeket,
  • közreműködik az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzéseknél.

  Betölthető munkakörök:

  • Az adóraktár engedélyes gazdálkodók esetén elláthatja a jövedéki adótörvény által előírt jövedéki ügyintézői munkakört, feladatkört;
  • Az egyéb jövedéki típusú engedéllyel rendelkező gazdálkodók esetében elláthatja a jövedéki szabályozás által meghatározott feladatokat;
  • Meghatalmazás alapján a gazdálkodó szervezeteket, magánszemélyeket jövedéki ügyben képviselheti az adóhatóság előtt.
 • Jövedéki ügyintéző képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: A Vám, jövedéki és termékdíj asszisztens – azonosítószám: 04115010 (jogelőd végzettségeket is ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: A jövedéki ügyintézői szakképesítéshez megszerzésénél - az előírt szakmai előképzettséggel ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Jövedéki ügyintéző képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 350 óra
 • Maximális óraszám: 440 óra
 • Jövedéki ügyintéző képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az Európai Unióban (EU), a belső vámhatárok megszűnésével, kiemelt jelentőséget kapnak az egyes tagállamok költségvetési bevételét képező adók, különösen azok, amelyek magas, vagy átlag feletti adómértékkel rendelkeznek, illetve, melyek az egyes tagállamokban nem azonos mértékben kerültek meghatározásra, pl. az ÁFA. A jövedéki adózás terén, melynek hatálya alá az energetikai termékek, az alkoholok és a dohány tartozik, a jelentős mértékű csalások elkerülése érdekében az EU életbe léptette a Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző Rendszert (EMCS). A jövedéki termékekkel gazdasági tevékenységet, ideértve a jövedéki termékek előállítását, felhasználását és kereskedelmét is, az EU-ban olyan gazdálkodó végezhet, mely megfelelő tárgyi és garanciális feltételeket biztosít, mint például hitelesített gyártó és tároló berendezéseket a jövedéki termékek számbavételnek biztosításához, és pénzügyi biztosítékot a jövedéki adókockázatra. Az EU szigorú jövedéki szabályozása (rendeletek, irányelvek) mellett a magyar nemzeti szabályozás tovább szigorítja a kapcsolódó rendelkezéseket, melynek egyik lényeges eleme a kötelező jellegű jövedéki ügyintézői foglalkoztatás, mely egyben a gazdálkodói körnek is megfelelő garanciát jelent a kiemelt adót érintő feladatok szakszerű, jogkövető ellátásához. Azzal, ha a képzés egy modulja (vámtarifa) teljesítésével elérhetővé válnak egyes rokonszakmák, a vámügyintézés és környezetvédelmi termékdíj ügyintézői képesítés is, nem csak a munkakör komplexitásának lehetőségét nyitja meg, hanem egyben könnyebb átjárhatóságot biztosít az egyes szakmák között.

 • Jövedéki ügyintéző képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Jövedéki ügyintéző képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Jövedéki ügyintéző képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Áruosztályozás és Jövedéki Ismeretek az ágazatért felelős miniszter honlapján található, a Magyar Vámügyi Szövetség és a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (a továbbiakban: vámszakmai szövetségek) egységes véleménye alapján összeállított kérdésbankban felsorolt kérdésekből

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység általános leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység az áruosztályozás és a jövedéki ismeretek elméleti és gyakorlati tudáselemeinek elsajátítását hivatott lemérni, egy-egy írásbeli feladatlap kitöltése által. Az írásbeli feladatlap típusfeladatokból áll, melyeket az ágazatért felelős miniszter által közzétett KÉRDÉSBANK-ból választanak ki a részletes leírásnak megfelelően. A KÉRDÉSBANK az adott feladatok megoldását, értékelési-javítási útmutatóját is tartalmazza, a javítást ennek megfelelően kell elvégezni. A programkövetelmény moduloknak megfelelően az írásbeli vizsga 2 egymástól elkülönülő írásbeli feladatsor teljesítéséből áll az Áruosztályozási ismeretek és a Jövedéki ismeretek vonatkozásában.

  A) Vizsgarész: Áruosztályozási ismeretek

  Az írásbeli vizsgatevékenység feladatait a vizsgázók az interneten elérhető TARIC WEB (http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/) rendszer használatának segítségével oldják meg. A vizsgán minden egyes vizsgázónak biztosítani szükséges az interneten elérhető TARIC_WEB rendszer használatát. A vizsgázók tarifális áruosztályozást végeznek, a Kombinált Nómenklatúrába besorolható termékek esetében, az áruosztályozás szabályainak alkalmazásával, valamint az áruosztályozáshoz kapcsolódó elméleti kérdésekre válaszolnak.

  1. A feladatsor 80 %-ban tartalmaz meghatározott áruk áruosztályozását, és az indoklást az alábbiakban részletezett szempontok alapján. A vizsga feladatok száma legalább három, de nem lehet több, mint öt feladat.
  2. A feladatsor 20% -ban tartalmazza az elméleti tudás visszakérdezésére vonatkozó feladatokat. A vizsga feladatok száma legalább 4, de nem lehet több mint 6 feladat.

  Az áruosztályozási feladatokban konkrét áruk áruosztályozását kell elvégezni a TARIC WEB rendszer használatával, az áruosztályozás szabályainak alkalmazásával. Az áruosztályozáshoz kapcsolódó elméleti kérdések a következő feladattípusokat tartalmazzák:

  • feleletválasztós feladat, amely egy vagy több válasz - előre megadott listából való - kiválasztását jelenti,
  • igaz vagy hamis válasszal rendelkező feladat (feleletválasztós kérdések egyszerű formája, mely csak két választási lehetőséggel rendelkezik),
  • párosító jellegű feladat,
  • kiegészítendő kérdés (lehetővé teszi egy vagy több szóból, adatból, vámtarifaszámból stb. álló válasz megadását, amelynek a pontozása eltérő lehet),
  • adott termék részletes áruosztályozási indoklása, az alábbiakban részletezett szempontok alapján.

  A kérdéseknek érintenie kell a Kötelező érvényű Tarifális Felvilágosítás témakörét, valamint a mintavétel szabályait, és az árubesorolás jogforrásait. Az Áruosztályozásra vonatkozó feladatsor kérdéseit úgy kell összeállítani, hogy az áruosztályozásra kerülő termékek a jövedéki termékek köréből kerüljenek kiválasztásra.

  B) Vizsgarész: Jövedéki ismeretek

  A vizsgarész a következő tanulási eredményeket méri: a jövedéki eljárás alapvető szabályait, annak európai és nemzeti jogi hátterét. A kérdésekben érinteni kell a jövedéki termékek körét, a jövedéki engedélyek típusait, a jövedéki biztosíték megállapításának módját, menetét, a jogorvoslati és a szankció rendszer alapvető szabályait. Az írásbeli feladat az elméleti ismeretek mellett a gyakorlathoz szükséges képességeket is egyaránt felméri. Témakörök:

  • az jövedéki termékek köre és ismérvei; jövedéki adózás terén alkalmazott adómegállapítási módok 10%
  • a jövedéki termék mennyiségi megállapításának szabályai, adó alapjául szolgáló mennyiség 10%
  • adókötelezettség keletkezése és megszűnése, a teljesítéséhez kapcsolódó bevallási, szabályok és mentesülés az adófizetési kötelezettség alól; 10%
  • a jövedéki biztosíték rendszer, biztosíték mértéke, típusai 10%
  • az adófelfüggesztési eljárás szabályai; 10%
  • engedélyhez kötött tevékenységek és azok tartalma; nyilvántartásba vételi kötelezettség és bejelentési kötelezettség alá eső tevékenységek; 10%
  • a kötelezettséget teljesítésének módja és határideje; 10%
  • a különféle eljárásokban alkalmazott jövedéki bizonylatok; adóügyi jelzések szabályai (zárjegy, hivatalos zár) 10%
  • szabadforgalom, jövedéki engedélyes kereskedelem és jövedéki kiskereskedelem szabályai 10%
  • jövedéki területen alkalmazott ellenőrzések szabályai és a jövedéki jogsértésekre alkalmazható jogkövetkezményi rendszer 10%

  1. A feladatsor 40 % terjedelemben tartalmazzon a jövedéki szabályozás megismerésének ellenőrzésére elméleti jellegű feladatokat a fenti témakörben. Elméleti tudás visszakérdezése során az alábbi feladat-típusok lehetnek:

  • Kifejtős jellegű feladat,
  • feleletválasztós feladat, amely egy vagy több válasz - előre megadott listából való - kiválasztását jelenti,
  • igaz vagy hamis válasszal rendelkező feladat (feleletválasztós kérdések egyszerű formája, mely csak két választási lehetőséggel rendelkezik),
  • párosító jellegű feladat,
  • kiegészítendő kérdés (lehetővé teszi egy vagy több szóból, adatból, stb. álló válasz megadását, amelynek a pontozása eltérő lehet).

  2. A feladatsor 60 % terjedelemben gyakorlati tudás visszakérdezésére vonatkozó feladatokat tartalmaz. A gyakorlati jellegű kérdések az írásbeli vizsgadolgozatban az alábbiakra fókuszálnak:

  • a jövedéki termék mennyiségének meghatározása az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben
  • a fizetendő, visszaigényelhető adó összegének számítással történő meghatározása
  • az elektronikus okmánykitöltési alkalmazások használata
  • a megfelelő elektronikus nyomtatvány kiválasztása, kitöltése
  • e-TKO, EKO, BKO, szállítólevél és egyéb bizonylatok alkalmazása a gyakorlatban
  • tevékenységek minősítése engedélyhez, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötöttség szempontjából
  • tevékenységek jövedéki biztosítékának megállapítása, levezetése, megfelelő nyomtatványon történő bejelentése
  • A jövedéki szabályozásban rögzített események (pl. denaturálás, megsemmisülés, készletfelvétel stb.) bejelentésének szabályai
  • figyelembe vehető veszteségek és azok elszámolása.

  A Jövedéki ismeretek vizsgatevékenységhez az alábbi számítógépes segédeszköz alkalmazható:

  • Az interneten elérhető TARIC WEB rendszer (http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/),
  • elektronikus bejelentési/bevallási nyomtatványok,
  • Számológép program,
  • A vizsgán minden egyes vizsgázónak biztosítani szükséges az ÁNYK program aktuális verziószámú változatát, valamint valamennyi, NAV által közzétett, jövedéki típusú elektronikus nyomtatványok hozzáférhetőségét ÁNYK-ba való letöltését). A vizsgázó a vizsgafeladat ismertetése után önálló munkával elvégzi a feladatsoron meghatározott feladatokat.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  • Áruosztályozás ismeretek 60 perc
  • Jövedéki ismeretek 120 perc.

  A modulokhoz igazodó egyes feladatsorokat egymást követően kell teljesíteni a rendelkezésre álló 60 percen, illetve 120 percen belül. A feladatsorok egymást követően kerülnek teljesítésre, az első írásbeli vizsgatevékenységet követően 30 perces szünet tartásával következik a második írásbeli vizsgarész.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  1. vizsgarész: Áruosztályozás ismeretek 30%,
  2. vizsgarész: Jövedéki ismeretek 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az ágazatért felelős miniszter által közzétett KÉRDÉSBANK használatával a vizsgatevékenység értékeléséhez a két feladatsor vonatkozásában javítási és értékelési útmutatót kell készíteni. A vizsgabizottság munkáját segítő szakértő csak olyan személy lehet, aki a szakmai elméleti tantárgyak oktatásához szakképesítéssel vagy szakképzettséggel rendelkezik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Jövedéki ügyintézői projektvizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázónak átfogó tudással kell rendelkeznie a Jövedéki ismeretek és az Adózás-ügyvitel modulokban elsajátított tárgykörökben. A Projektfeladat a gyakorlati életben található problémaköröket és feladatokat fogja át, amely az ágazatért felelős miniszter honlapján elérhető, a Magyar Vámügyi Szövetség és a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (vámszakmai szövetségek) egységes véleménye alapján összeállított, 50 darab példából álló Komplex Jövedéki Esetpéldatárból kerül kiválasztásra. A vizsgázónak a fenti listából általa választott esetpéldáról 5-10 oldal, A/4-es méretű vizsgadolgozatot kell készítenie. A vizsgadolgozatban elemezni kell az esetpéldában szereplő vámjogi kérdést, be kell mutatni az esetpélda által érintett vámjogi rendelkezések lényegét, valamint az esetpéldából levonható konzekvenciákat. A vizsgázó a Projektfeladat vizsgatevékenységet csak sikeres írásbeli vizsgarészek teljesítése esetén kezdheti el. A vizsgázó a vizsgatevékenység megkezdését megelőző 15 munkanappal korábban a Vizsgaközpontnak megküldi a vizsgadolgozatát. A Vizsgaközpont 8 munkanappal a vizsga előtt a vizsgadolgozatot megküldi a vizsgabizottság tagjai részére. A vizsga során a vizsgabizottságnak lehetősége van a kérdések feltevésével megbizonyosodni arról, hogy a vizsgázó birtokoljae, illetve milyen mértékben birtokolja az elvárt tanulási eredményeket, alkalmas-e adott munkatevékenység szakszerű ellátására. A vizsgázó az elkészített vizsgadolgozat tartalmát 10 perc időtartamú prezentáció formájában előadja a vizsgabizottság részére. Projektfeladat vizsgatevékenység választható módszerei: (Prezi, vagy Ppt)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: max. 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Vizsgabizottságnak reálisan, tárgyilagosan és objektíven kell értékelnie. Az értékelés tárgya nem csak a szakmai kompetenciákra terjedhet ki, de a személyes kompetenciákra is, úgymint problémamegoldás; önállóság; kommunikáció stb. A vizsgázó lehetőséget kap a Projektfeladat és a kapcsolódó kérdések egybefüggő bemutatására. Ezt követően általános jövedéki és az esetpéldához kapcsolódó kérdéseket tehetnek fel a vizsgabizottság tagjai. A vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai a szóbeli vizsgatevékenység során a vizsgázó feleletét – a lebonyolítási rendben rögzítettek szerint – együttesen vagy külön-külön értékelik.

  Értékelési szempontok:

  • A téma kidolgozottsága, annak elhelyezése a jövedéki szabályozásban. (15 pont)
  • A kommunikáció, a szakmai kifejezések használata. Világosság, szabatosság, a felelet felépítettsége. A projekt feladattal kapcsolatos mondanivalóját önállóan, világosan, választékos megfogalmazásban, a nyelvhelyesség általános szabályainak megfelelően adta elő. (15 pont)
  • Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása a jövedéki szakterület érintően. Projekt-feladat bemutatását végig kísérte a jövedéki jog alapfogalmainak következetes, egymásra épülő, lényegre törő bemutatása, az összefüggések bemutatása. (25 pont)
  • Esetpéldán keresztül a téma gyakorlatias megközelítése, téma bemutatása, tématartás, a lényeg kiemelése a feleletben. (25 pont)
  • Vizsgabizottság által feltett kérdésekre adott válaszok tényszerűsége, megalapozottsága. (20 pont)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu