Vállalkozási mérlegképes könyvelő - 2024 képzés

Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakképesítés azonosító száma: 04115002
 • Szakképesítés megnevezése: Vállalkozási mérlegképes könyvelő
 • KEOR kód: 0411 Könyvelés és adózás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vállalkozási mérlegképes könyvelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés munkaterülete:

  A vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkező szakember önállóan és teljes körűen végzi egy vállalkozás számvitellel összefüggő feladatait. A gazdálkodás sajátosságaira figyelemmel összeállítja egy vállalkozás számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat.

  Kialakítja az analitikus nyilvántartásokat és folyamatosan vezeti azokat, továbbá rendszeresen egyezteti és ellenőrzi egyezőségüket a főkönyvi könyveléshez.

  Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Összeállítja egy vállalkozás beszámolóját. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adófizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a vállalkozásoknál keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.

  Kapcsolatot tart - szükség esetén - a hatóságokkal, ismeri az alapvető eljárási szabályokat. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és ezek lebonyolításához segítséget nyújt.

  Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre, képes a vállalati folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére.

  Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 510 óra
 • Maximális óraszám: 1020 óra
 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vállalkozási mérlegképes könyvelő a számviteli szakma gerince. Ezek a magasan kvalifikált szakemberek azok, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezetekről szóló beszámolók létrejöjjenek és az azokkal szemben támasztott megbízható és valós összkép jellemezze azokat.

  A beszámolás és beszámoltatás évszázados múltra tekint vissza, amely valós tulajdonosi, hitelezői és egyéb érdekhordozói igényt elégít ki; elképzelhetetlen, hogy a beszámoláshoz, beszámoltatáshoz kapcsolódó társadalmi igény mérséklődne, éppen ellenkező tendencia figyelhető meg töretlenül: egyre mélyebb informálódást vár el a piac és a szabályozó. Ennek következtében a megszerezhető szakképesítés – megfelelő hozzáállással párosulva – szinte garantálja a foglalkoztatást.

 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek:
  A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

  Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló - az ágazatért felelős miniszter által meghatározott - központi és a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit minimum 60%-os szinten teljesítette.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi számvitel és Pénzügyi kimutatások öszszeállítása, elemzése és ellenőrzése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján teszt, esszé és számítási feladatokat tartalmaz.

  Az írásbeli vizsga A) és B) részből áll.

  1. Pénzügyi számvitel: Gazdasági események értelmezése és rögzítése. A vizsgadolgozat elsősorban gyakorlati feladatmegoldás. A vizsgázó könyvvezetés, beszámolóban szereplő értékadatok kiszámítása, meghatározása és ehhez kapcsolódó elsősorban számítási és elméleti feladatokat old meg. A megkövetelt ismeretanyag a teljes pénzügyi számviteli spektrumot lefedi.
  2. Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése: Külső adatok alapján beszámoló összeállítása, ellenőrzési tevékenység tervezése és végzése, elemzési feladatok megoldása a megadott szakmai követelmények alapján. A vizsgadolgozat gyakorlati feladatmegoldást tartalmaz, de elméleti kérdésekre is vár választ. Az elemzés témakör kapcsán esettanulmány típusú feladatokat dolgoz ki a vizsgázó és azokat értő magyarázattal látja el. Az ellenőrzés témakör kapcsán a pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatosan old meg elméleti jellegű kérdéseket, majd konkrét eset(ek) kapcsán reflektál, figyelve az esetleges formai elvárásokra is (pl. a dokumentumkészítés).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  A) Pénzügyi számvitel: 180 perc
  B) Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

  A) Pénzügyi számvitel: 40%
  B) Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

  1. A Pénzügyi számvitel vizsgarész során az értékelő megvizsgálja, hogy az adott feladatra megfogalmazott válaszok mennyiben helyesek. A pénzügyi számvitel vizsgarész során a megoldás minőségét a releváns számviteli szabályozás tartalma és a vizsgázó által adott válasz összevetése alapján kell eldönteni, ezért különösen fontos, hogy a javító rendkívül alapos ismeretekkel rendelkezzen a szakterületről. Az értékelés során figyelemmel kell lenni a levezetésre, vagyis arra, hogy a vizsgázó miként jutott el az általa helyesnek vélt válaszig. Hacsak a javítási-értékelési útmutató nem tiltja, a részben helyes megoldásért részpontot kell adni. Az értékelés során figyelembe kell venni azokat a formai szabályokat is, amelyet a jogszabály vagy a szakmai szokványok megkövetelnek. Főszabály szerint bármilyen helyes megoldást el kell fogadni. A vizsga természetéből kifolyólag a pénzügyi számvitel vizsgarésznél a helyes válaszok számossága korlátozott (általában egy helyes válasz adható). A pénzügyi számvitel vizsgatevékenység kapcsán az értékelésnél figyelembe kell venni a hibázás tovagyűrűző hatását is, vagyis a következményhibák nem értékelhetők (ismételten) a vizsgázó terhére, kivéve, ha ezt a javításiértékelési útmutató máshogy nem rendeli.
  2. A Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése vizsgarész esetében az értékelő megvizsgálja, hogy az adott feladatra megfogalmazott válasz mennyiben helyes (ha értelmezhető), vagy mennyiben adekvát és ésszerű (amennyiben a helyesség kategória nem értelmezhető). E vizsgarész során a megoldás minőségét a megkérdezett terület szabályainak, gyakorlatának és a vizsgázó által adott válasz összevetése alapján kell megállapítani, ahol pedig ekként releváns, értékelni kell, hogy a vizsgázó válasza/érvelése egy adott kérdés kapcsán mennyire okszerű vagy mennyiben oldja meg a felvetett kérdést, mennyiben informatív az adott megoldás (tipikusan: elemzéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó kérdések). A vizsgarész természete miatt tipikusan több lehetséges helyes válasz képzelhető el, amelyből mindent el kell fogadni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga mindkét vizsgarészében (A) Pénzügyi számvitel és B) Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése) külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 60%- át elérte.

  A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények alapján az osztályzat a következő:

  90 - 100 % jeles (5)
  80 - 89 % jó (4)
  70 - 79 % közepes (3)
  60 - 69 % elégséges (2)
  0 - 59 % elégtelen (1)

  Javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 60%-ot.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit vizsgarészenként külön-külön eredményesen teljesítette.

  A Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése projektfeladat egy szakmai elbeszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi témakörök megjelölésével (központi tételsor).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, ebből felkészülési idő 20 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsga során szakmai beszélgetést folytat – a központi tételsor alapján – a vizsgázó és a vizsgáztató. A vizsgáztató értékeli a vizsgázó adott témakörben való tájékozottságát, szakmai kifejezőképességét, problémamegoldó képességét. Az értékelés során a tartalom és a kommunikációs képesség egyaránt értékelendő.

  Maximálisan adható pontszám 100 pont.

  Témában való tájékozottság 10%, szakmai kifejezőképesség és kommunikációs képesség 20%, szakmai tartalom 55%, problémamegoldó képesség 15%.

  Amennyiben a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 60%-ot, úgy egy alkalommal póttételt húzhat, ebben az esetben összteljesítménye maximum 75%-ra értékelhető.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

  90 – 100 % jeles (5)
  80 - 89 % jó (4)
  70 - 79 % közepes (3)
  60 - 69 % elégséges (2)
  0 - 59 % elégtelen (1)

  A javítóvizsgán a teljes projektfeladatot meg kell ismételni

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu