Biztosításközvetítő (függő és független) - 2024 képzés

Biztosításközvetítő (függő és független) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakképesítés azonosító száma: 04124002
 • Szakképesítés megnevezése: Biztosításközvetítő (függő és független)
 • KEOR kód: 0412 Pénzügy, bank és biztosítás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Biztosításközvetítő (függő és független) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Biztosításközvetítő (függő és független) képzés munkaterülete:

  A függő biztosításközvetítő a biztosítóval fennálló jogviszonya alapján

  • egy biztosító biztosítási termékeit vagy több biztosító egymással nem versengő biztosítási termékeit közvetíti (ügynök), vagy
  • egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeit közvetíti (többes ügynök).

  A függő biztosításközvetítő önállóan és ügyfélorientáltan végzi az akár lakossági, akár vállalati ügyfele biztosítási igényeinek és kockázatainak a felmérését és részére a biztosítási termékeket szakszerűen ismerteti, elemzi, és adott esetben összehasonlítja. Tanácsadással történő termékértékesítés esetén ajánlást is ad az ügyfél részére, amellyel segíti a számára legmegfelelőbb biztosítási termék kiválasztását. A biztosítás feltételeit ismerteti, a megfelelő tarifa alapján (akár szoftverek segítségével is) díjat számol, adott esetben ajánlást tesz vagy az ügyfél biztosítási ajánlatát eljuttatja a biztosítóhoz. A biztosító ez irányú felhatalmazása esetén a biztosító képviseletében megkötheti a biztosítási szerződést, valamint átveheti az ügyféltől a szerződés díját is. A függő biztosításközvetítő informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz, és személyes jelenléttel is az ügyfelek rendelkezésére áll. Az ügyfeleivel szakmailag megalapozott, egyben közérthető és hatékony kommunikációt folytat, valamint rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási (kár)ügyeik rendezésében. A függő biztosításközvetítő munkaideje többnyire rugalmas, és a folyamatos, kötelező továbbképzéseknek köszönhetően tudása mindig naprakész. A függő biztosításközvetítő adott esetben részt vehet a biztosító marketingtevékenységében és hozzájárulhat a biztosítási termékfejlesztéshez is.

  A független biztosításközvetítő (alkusz) a függő biztosításközvetítővel szemben nem a biztosító, hanem az ügyfél megbízásából jár el, így lehetősége van a piacon fellelhető biztosítási termékek elemzésére és összehasonlítására az ügyfél igényei alapján. Amennyiben a piacon fellelhető biztosítási termékek egyike sem elégíti ki az ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat is kidolgozhat. A független biztosításközvetítő tevékenysége ezen túl kiterjedhet az ügyfele számára biztosítási szaktanács adására (az ügyfeleket kockázatkezelési és -csökkentési megoldásokkal látja el), akkor is, ha nem történik konkrét biztosítási szerződéskötés. Főleg vállalati megbízói részére, akár több biztosító bevonásával is, egyedi, testreszabott biztosítási programokat dolgoz ki. Jogállásából és szaktudásából adódóan a kárrendezések során a károsult ügyfelek érdekeit hatékonyan érvényesíti.

 • Biztosításközvetítő (függő és független) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Biztosításközvetítő (függő és független) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 220 óra
 • Maximális óraszám: 340 óra
 • Biztosításközvetítő (függő és független) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A biztosításközvetítő segíti az ügyfeleket abban, hogy a kockázataiknak, igényeiknek és szükségleteiknek megfelelő biztosítási szerződést köthessenek a különböző céljaik, élethelyzetükből adódó szükségleteik, így pl. a vagyontárgyaik biztosítása vagy akár a gyermekeik anyagi biztonságának megteremtése céljából. Tapasztalatok szerint az embereknek szükségük van szakmai támogatásra a pénzügyeik tervezésében, továbbá a biztosítók és a biztosítási termékek jelentős számának útvesztőjében. A biztosításközvetítők gazdasági, piaci jelenléte növeli az emberek pénzügyi tudatosságát és biztonságérzetét, hiszen segítségükkel az ügyfél számára a legmegfelelőbb biztosítási termék kerül kiválasztásra és így biztonságban tudhatják magukat és családjukat egy nem várt esemény bekövetkezte esetén (pl. viharkár, tűzkár, baleset okozása, egészségromlás, elhalálozás) vagy akár nyugdíjas korukra is. Egyes biztosítások megkötése kötelező is az ügyfél számára (pl. gépjárműbiztosítás, szakmai felelősségbiztosítás), így az emberek nagy többsége biztosan köt biztosítási szerződést az élete során, ezért ezen szakképesítés a jövőben is igényelt és keresett szakképesítés marad.

 • Biztosításközvetítő (függő és független) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Biztosításközvetítő (függő és független) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Biztosításközvetítő (függő és független) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek:

  A képzésben résztvevő hiányzása modulonként nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

  Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit külön-külön minimum 60%-os szinten teljesítette.

  A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése az alábbi modulokat foglalja magába: Biztosításelméleti és biztosításszakmai alapismeretek, Biztosítási szerződésjog, Független biztosításközvetítői működés, Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Függő és független biztosításközvetítői működés

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján a biztosításelméleti és biztosításszakmai alapismeretek, a biztosítási szerződésjog, valamint a független biztosításközvetítői működés programkövetelmény-modulok szakmai követelményeinek mindegyikét tartalmazhatja.

  A feladatok típusai:

  - feleletválasztás (amely lehet: alternatív választás, válaszok illesztése, igazhamis állítások, események sorrendjének megállapítása, ok-okozati összefüggések, eltérések, azonosságok, táblázat kitöltése vagy kiegészítése, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),

  - feleletalkotás (amely lehet: kiegészítés, rövid válasz, felsorolás, kifejtős feladat, esszéírás, számolási feladat).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelést az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javításiértékelési útmutató előírásai alapján kell elvégezni. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során a feleletalkotás típusú kérdéseknél részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.
  Az összpontszám 40 pont, ebből 20 pont feleletválasztós feladat és 20 pont feleletalkotó feladat.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

  Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

  90 - 100% jeles (5)
  80 - 89% jó (4)
  70 - 79% közepes (3)
  60 - 69% elégséges (2)
  0 - 59% elégtelen (1)

  A javítóvizsgán a teljes írásbeli vizsgát meg kell ismételni.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit eredményesen teljesítette.

  A vizsgatevékenység egy szakmai elbeszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott szituációs tételsor alapján. A központi tételsorból a vizsgázó egy véletlenszerűen kihúzott tételt húz. A kihúzott tétel egy kellően körülírt, azonban a vizsga során további mozgásteret hagyó szituáció lehetőségét adó esetleírás. Az eset tekintetében a vizsgázó önállóan készül fel az ügyfél által támasztott elvárások, a jogszabályi háttér, a piaci lehetőségek és a piaci gyakorlatátgondolásával, áttekintő elemzésével. A vizsga során a vizsgázó -a biztosításközvetítő szerepét megjelenítve - ismerteti az esetet, valamint a kommunikációt megkezdve tájékoztatást ad a háttérről, a vonatkozó jogszabályokról és a lehetőségekről. Ha a tétel úgy kívánja, akkor az ügyfél szerepkörét „eljátszó” vizsgabizottsági tag kezdi a vizsga lefolytatását (pl. panaszkezelési eset kommunikációs feladata).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc, ebből felkészülési idő 10 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgázó a kihúzott tétel mentén képes legyen összegezni a feladatot, azonosítani a problémát. Legyen aktív és határozott, mondandója megfelelő szakmai tartalommal bírjon.

  A vizsgázó a vizsgabizottság kijelölt tagjával folytatott párbeszéd keretében ügyfélkiszolgálást végez. A vizsgabizottság kijelölt tagja ügyfélként felvetődő kérdéseket fogalmaz meg a vizsgázó számára, ügyfélként megfogalmazott problémákat jelenít meg. A vizsgázó feladata, hogy a vizsga során a párbeszéd előrehaladtával az ügyfélként szereplő vizsgabizottsági tag részére tájékoztatást nyújtson, illetve kitalált biztosítási terméket mutasson be, magyarázzon el.

  A vizsgázónak az általános jogszabályi környezetről is tájékoztatnia kell a kijelölt vizsgabizottsági tagot, mint ügyfelet.

  A vizsgázónak, ha a kihúzott tétel úgy kívánja meg, akkor az ügyfélkezelési készségeiről és képességeiről is számot kell adnia, tehát például a feszült vagy panasz helyzeteket is tudnia kell kezelni.

  Maximálisan adható pontszám 50 pont.

  - Szakmai tartalom: 40%
  - Kommunikációs képesség: 40%
  - A helyzethez való alkalmazkodási képesség, problémamegoldó képesség: 20%

  Amennyiben a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 60%-ot, úgy egy alkalommal póttételt húzhat, ebben az esetben összteljesítménye maximum 75%-ra értékelhető.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60 %-át elérte.

  Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

  90 - 100% jeles (5)
  80 - 89% jó (4)
  70 - 79% közepes (3)
  60 - 69% elégséges (2)
  0 - 59% elégtelen (1)

  A javítóvizsgán a teljes projektfeladatot meg kell ismételni.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu