Államháztartási mérlegképes könyvelő - 2024 képzés

Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakképesítés azonosító száma: 04115005
 • Szakképesítés megnevezése: Államháztartási mérlegképes könyvelő
 • KEOR kód: 0411 Könyvelés és adózás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 6
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Államháztartási mérlegképes könyvelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés munkaterülete:

  A szakmai képzettség megszerzését követően képessé váljon arra, hogy szakmai irányítója legyen egy államháztartási szervezet számviteli részlegének. Ellátja az államháztartási szervezetek esetében mindazokat a feladatokat, amelyek a számviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

  Tisztában van az államháztartási szervezeteket érintő jogszabályi környezettel és a lényeges gyakorlattal. Képes az ilyen szervezet működtetésében részt venni, a szakmai csapatban munkát végezni, javaslatokat tenni.

  Képes összeállítani egy államháztartási szervezet számviteli politikáját és a kapcsolódó szabályzatokat, amely figyelembe veszi a gazdálkodás természetét, sajátosságait

  Kialakítja a szükséges analitikus nyilvántartások rendszerét és biztosítja a rendszeres egyeztetést és ellenőrzést a főkönyvi könyveléshez. A könyvvezetés során ellátja a pénzügyi számviteli szemléletű és a költségvetési számviteli szemléletű megközelítéshez kapcsolódó feladatokat is.

  Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások segítségével a hatályos jogszabályoknak megfelelően kontíroz, könyvel és adóbevallásokat készít. Elkészíti az ágazatot jellemző speciális jelentéseket (pl. mérlegjelentés, kincstári jelentés, stb.). Képes összeállítani egy államháztartási szervezet költségvetési beszámolóját. Értelmezi, kezeli és feldolgozza a szervezetnél keletkezett pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, szerződéseket.

  Kapcsolatot tart a hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, irányító szervvel, ismeri az alapvető eljárási szabályokat, megszervezi és biztosítja a szükséges adatszolgáltatások teljesítését irányukba. Érti a különböző ellenőrzési folyamatok célját és lényegét és képes ezek lebonyolításához segítséget nyújtani.

  Részt vesz a szervezet folyamatainak fejlesztésében, értékeli a felmerülő kockázatokat és javaslatokat fogalmaz meg mérséklésükre (ideértve a belső ellenőrzést, utólagos vezetői ellenőrzést).

  Elvégzi, és szükség esetén megszervezi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátását.

  Követi és nyitott a technikai-gazdasági fejlődésre és képes a folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére.

  Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és a szolgálati és gazdálkodási titok megőrzésére.

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 04115002 Vállalkozási mérlegképes könyvelő,
  54 3436 03 Mérlegképes könyvelő ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 160 óra
 • Maximális óraszám: 240 óra
 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az államháztartási szervezetspecialitását ismerő számviteli képesített szakember iránt a kereslet az államháztartás működtetésének igényéből következően magas. Ezt egyfelől indokolja a kimondottan speciális, csak a területet jellemző részletes szabályozásnak való megfelelési kötelezettség és az a szabályozási környezet, amely bizonyos kérdésekben eltér a piaci törvényszerűségtől/igényektől.

  Az említett tényezők következtében a képesítést megszerző könyvelők biztonsággal számíthatnak arra, hogy a munkaerő piacon keresettek lesznek, illetve az is nyilvánvaló, hogy középtávon még az automatizáció térnyerése ellenére sem várható a munkaerőpiac szűkülése e területen.

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Igen
 • Államháztartási mérlegképes könyvelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszerben kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek:

  A képzésben résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a minimális óraszám (konzultáció/kontakt óra) 30%-át.

  Képesítő vizsgára az jelentkezhet, aki a tanulási eredmények mérésére szolgáló, a képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modulok szakmai követelményeit külön-külön minimum 60%-os szinten teljesítette.

  A képző hatáskörébe utalt programkövetelmény-modul tanulási eredményének mérése az alábbi modulokat foglalja magába: Államháztartási szervezetek szabályozása, Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Államháztartási szervezetek szabályozása és Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsga az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi feladatlap alapján teszt, esszé és számítási feladatokat tartalmaz.

  Az írásbeli vizsga A) és B) részből áll.

  1. Államháztartási szervezetek szabályozása: a vizsgázó a szabályozás tartalma alapján az elméleti tudásáról ad számot, a feladatban megadott helyzetet értő módon értékel írásban a 9.1.1 pontban megadott szakmai követelmények alapján kiemelten a következőkre:
   • államháztartási szervezetek működési sajátosságai
   • államháztartási szervezetek intézményi rendszere
   • gazdálkodási kötöttségek, ellátható feladatok köre
   • államháztartási szervezetek személyi állományával kapcsolatos elvárások
   • belső szabályozottsággal összefüggő feladatok
   • tevékenységgel kapcsolatos kérdések
   • állami vagyon kezelésének szabályszerűségével és célszerűségével kapcsolatos ismeretek
   • belső ellenőrzéssel összefüggő feladatok
   • külső ellenőrzéssel összefüggő feladatok

    A feladatok típusai:

   • feleletválasztás (pl. alternatív választás, válaszok illesztése, igaz-hamis állítások, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése),
   • feleletalkotás (rövid válasz, esszé, érvelés).

  2. Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése: Külső adatok alapján államháztartási szervezeti beszámoló összeállítása, ellenőrzési tevékenység tervezése és végzése, elemzési feladatok megoldása az "Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése" mudul szakmai követelményei alapján. A kiemelt témakörök:
   • működési környezet megismerése, annak számviteli következményei
   • számviteli alapelvek érvényesülése az államháztartás szerveinél,
   • a számviteli elszámolások megközelítései (pénzügyi számvitel vs. költségvetési számvitel)
   • a vagyon és bemutatásának sajátosságai, a mérleg tartalma
   • a vagyoni elemek értékelésének szabályai
   • az eredmény értelmezése és prezentálása
   • a maradvány értelmezése és prezentálása
   • a költségvetési jelentés tartalma és értékelése
   • a beszámoló egyéb kimutatásainak tartalma és értékelése
   • a főkönyvi nyilvántartások vezetése, a többszörös nyilvántartás sajátosságai
   • analitikus nyilvántartások köre, tartalma
   • támogatások fajtái és kezelésük
   • a zárlati munkálatokkal kapcsolatos specialitások
   • a költségvetési beszámoló és a kötelező jelentések (pl. időközi költségvetési jelentés, mérleg jelentés) elkészítése, felülvizsgálata, továbbítása
   • belső ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények és az azt jellemző módszertan
   • külső ellenőrzés fajtái, esetkörei és az azt jellemző módszertan

  A vizsgadolgozat gyakorlati feladatmegoldást tartalmaz, de elméleti kérdésekre is vár választ. Az elemzés témakör kapcsán esettanulmány típusú feladatokat dolgoz ki a vizsgázó és azokat értő magyarázattal látja el. Az ellenőrzés témakör kapcsán a belső és külső ellenőrzéssel kapcsolatosan old meg elméleti jellegű kérdéseket, majd konkrét eset(ek) kapcsán reflektál, figyelve az esetleges formai elvárásokra is (pl. a dokumentumkészítés).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  A) Államháztartási szervezetek szabályozása: 60 perc
  B) Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül:

  A) Államháztartási szervezetek szabályozása: 20%
  B) Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

  A) Államháztartási szervezetek szabályozása vizsgarész esetében az értékelő megvizsgálja, hogy az elméleti kérdésekre adott válaszok helyesek-e (ezek tipikusan olyan kérdések, amelyekre egy helyes válasz adható, zárt megoldókulcs készíthető). Az értékelést igénylő feladat kapcsán, azt kell vizsgálni, hogy az adott megoldás a helyzetnek megfelelő választ ad a felvetett problémára.

  B) Az államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése vizsgarész esetében az értékelő megvizsgálja, hogy az adott feladatra megfogalmazott válasz mennyiben helyes (ha értelmezhető), vagy mennyiben adekvát és ésszerű (amennyiben a helyesség kategória nem értelmezhető). E vizsgarész során a megoldás minőségét a megkérdezett terület szabályainak, gyakorlatának és a vizsgázó által adott válasz összevetése alapján kell megállapítani, ahol pedig ekként releváns, értékelni kell, hogy a vizsgázó válasza/érvelése egy adott kérdés kapcsán mennyire okszerű vagy mennyiben oldja meg a felvetett kérdést, mennyiben informatív az adott megoldás (tipikusan: elemzéshez és ellenőrzéshez kapcsolódó kérdések). A vizsgarész természete miatt tipikusan több lehetséges helyes válasz képzelhető el, amelyből mindent el kell fogadni.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga mindkét vizsgarészében (A) Államháztartási szervezetek szabályozása és B) Államháztartási szervezetek számvitele és ellenőrzése) külön-külön a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  A vizsgarészenként elért %-os teljesítmények alapján az osztályzat a következő:

  90 - 100 % jeles (5)
  80 - 89 % jó (4)
  70 - 79 % közepes (3)
  60 - 69 % elégséges (2)
  0 - 59 % elégtelen (1)

  Javítóvizsgát abból a vizsgarészből kell tenni, amelyből a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 60%-ot.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Államháztartási szervezetek számvitele és szabályozása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat csak akkor kezdhető meg, ha a vizsgázó az írásbeli vizsga követelményeit vizsgarészenként külön-külön eredményesen teljesítette.

  Az államháztartási szervezetek számvitele és szabályozása projektfeladat egy szakmai elbeszélgetés az ágazatért felelős miniszter által kiadott központi témakörök megjelölésével (központi tételsor), mely kiemelten a következőket tartalmazza:

  • működési környezet megismerése, annak számviteli következményei
  • számviteli alapelvek érvényesülése az államháztartás szerveinél,
  • a számviteli elszámolások megközelítései (pénzügyi számvitel vs. költségvetési számvitel)
  • a vagyon és bemutatásának sajátosságai, a mérleg tartalma
  • a vagyoni elemek értékelésének speciális szabályai
  • az eredmény értelmezése és az eredménykimutatás sajátosságai
  • a maradvány értelmezése és maradvány kimutatás tartalma
  • a költségvetési jelentés tartalma
  • a beszámoló egyéb kimutatásainak tartalma
  • a főkönyvi nyilvántartások vezetése, a többszörös nyilvántartás sajátosságai
  • analitikus nyilvántartások köre, tartalma
  • támogatások fajtái és kezelésük
  • a zárlati munkálatokkal kapcsolatos specialitások
  • a költségvetési beszámoló és a kötelező jelentések (pl. időközi költségvetési jelentés, mérlegjelentés) tartalma
  • belső ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények és az azt jellemző módszertan
  • külső ellenőrzés fajtái, esetkörei és az azt jellemző módszertan

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, ebből felkészülési idő 20 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsga során szakmai beszélgetést folytat – a központi tételsor alapján – a vizsgázó és a vizsgáztató. A vizsgáztató értékeli a vizsgázó adott témakörben való tájékozottságát, szakmai kifejezőképességét, problémamegoldó képességét. Az értékelés során a tartalom és a kommunikációs képesség egyaránt értékelendő.

  Maximálisan adható pontszám 100 pont.

  Témában való tájékozottság 10%, szakmai kifejezőképesség és kommunikációs képesség 20%, szakmai tartalom 55%, problémamegoldó képesség 15%.

  Amennyiben a vizsgázó teljesítménye nem éri el a 60%-ot, úgy egy alkalommal póttételt húzhat, ebben az esetben összteljesítménye maximum 75%-ra értékelhető.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

  Az elért %-os teljesítmény alapján az osztályzat a következő:

  90 - 100 % jeles (5)
  80 - 89 % jó (4)
  70 - 79 % közepes (3)
  60 - 69 % elégséges (2)
  0 - 59 % elégtelen (1)

  A javítóvizsgán a teljes projektfeladatot meg kell ismételni.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu