Vállalkozási ügyviteli ügyintéző - 2024 képzés

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Gazdálkodás és menedzsment
 • Szakma szakmairányai: -
 • Szakma megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
 • Szakma azonosító száma: 5 0411 09 02
 • Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Kapcsolódó részszakmák:
 • Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama

 • Szakképző iskolai oktatásban: -
 • Technikumi oktatásban: -
 • Érettségire épülő oktatásban: -
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vállalkozási ügyviteli ügyintéző - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés munkaterülete

 • A vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzően a kkv. szektorban látja el. Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli. Vezetői iránymutatásnak megfelelően közreműködik a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait. Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról. Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat. Egyezteti a bejövő és kimenő számlákat. Szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi tervezés előkészítésében. Az előírásoknak megfelelően elvégzi a költségszámítási feladatokat, a leltározást és az ehhez kapcsolódó feladatokat megszervezi. A vállalkozás szabályzatainak megfelelően ellátja a finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladatait. Közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében. Kezeli az egyes projektekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat. Előkészíti a munkaerőgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi. Ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket. Jogszabályi előírásnak megfelelően elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után elektronikus úton beküldi és részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában. Feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket. Használja a feladatellátáshoz szükséges irodai eszközöket és ügyviteli szoftvereket. Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs feladatokat. Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját elkészíti és kezeli. Betartja az adatok és üzleti titkok védelemére, valamint az információ biztonságra vonatkozó előírásokat.

 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés legjellemzőbb FEOR számai

 • Szakma megnevezése

  FEOR-szám

  FEOR megnevezése

  Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

  3631

  Konferencia-és

  rendezvényszervező

  3641

  Személyi asszisztens

  4111

  Titkár(nő)

  4112

  Általános irodai adminisztrátor

  4113

  Gépíró, szövegszerkesztő

  4114

  Adatrögzítő, kódoló

  4121

  Könyvelő (analitikus)

  4122

  Bérelszámoló

  4123

  Pénzügyi, statisztikai, biztosítási

  adminisztrátor

  4131

  Készlet- és anyagnyilvántartó

  4134

  Humánpolitikai adminisztrátor

  4136

  Iratkezelő, irattáros

 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.

 • Vizsgatevékenységek:

  Központi interaktív vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmai ismeret

  A vizsgatevékenység leírása

  A vizsgatevékenység során jelenjenek meg a kérdésekben, feladatokban a következő tanulási eredmények:

  • vállalkozások gazdasági feladatainak értelmezése
  • pénz időértékéhez kapcsolódó egyszerű feladatok értelmezése, törlesztő tervek
  • valuta-deviza műveletek, konverzió
  • befektetésekhez kapcsolódó döntések
  • pénzforgalom szabályai, fizetési módok, elméleti ismeretek
  • vállalkozási formák, vállalkozások működtetése, üzleti tervezése
  • gazdasági események kontírozása (tárgyi eszközök, készletek beszerzése, munkabér, készletek értékesítése, termelési folyamat, költségelszámolás témakörökben)
  • mérleg értelmezése, információk keresése
  • eredménykimutatás értelmezése, hiányzó adatok keresése
  • számviteli beszámoló részei, információtartalma
  • pénztárbizonylatok kitöltése, házipénztár kezelési szabályainak ismerete
  • bankbizonylatok kitöltése, banki átutalás kezdeményezése, adatok felvitele
  • számla kitöltése, számla ellenőrzése
  • munkaviszony nyilvántartásának dokumentumai
  • rendezvények szervezése és lebonyolítása
  • üzleti kommunikáció, kapcsolattartás
  • adózással kapcsolatos feladatok
  • az értékpapírok fajtái közötti különbség, árfolyam és hozamszámítás
  • a vállalkozás működésének finanszírozása.

  Feladattípusok:

  • Feleletválasztás (alternatív választás, többszörös választás, válaszok illesztése), egymáshoz rendelés, igaz-hamis állítások, hiányzó elemek, kapcsolatok kiegészítése, fogalmak kiválasztása, felismerése (a vállalkozások gazdasági feladatai, gazdasági események kontírozása, mérlegértelmezés, eredménykimutatás értelmezése, számviteli beszámoló készítése, értékpapírok fajtái témakörökből összeállítva) amelynek aránya a vizsgatevékenységen belül 50%
  • Döntési, elemzési és értelmezési feladatok (a pénz időértéke, valuta-deviza műveletek, értékpapír-műveletek, törlesztő terv, befektetési döntések, adózással kapcsolatos feladatok, gazdasági események kontírozása, hiányzó mérlegsorok megállapítása, értelmezése, eredménykimutatás értelmezése), amelynek aránya a vizsgatevékenységen belül 50%

  A fenti feladatok közül a döntési, elemzési és értelmezési feladatok egyszerűbb számításokat is tartalmazhatnak, melyek eredményét a megfelelő helyekre a vizsgázónak kell megadnia vagy a vizsgarendszerben előre rögzített válaszok közül kell kiválasztani.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző projektfeladat

  A vizsgatevékenység leírása


  A) Elektronikus bevallás gyakorlata
  Két nyomtatvány kitöltése a következő témakörökben, valamint a hozzájuk kapcsolódó számítási feladatok elvégzése:
  A munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló bejelentő és változásbejelentő adatlap (T1041)
  Bejelentő és változásbejelentő elektronikus adatlap az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény értelmében a 2010. augusztus 1-jét követően létesített egyszerűsített foglalkoztatás adatairól (T1042E)

  • Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról (08-as bevallás)
  • Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó és a mezőgazdasági őstermelő szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségeiről (58-as) bevallás
  • Átvezetési és kiutalási kérelem az adószámlán mutatkozó túlfizetéshez (17-es bevallás)
  • Bevallás a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, a szociális hozzájárulási adóról, mindezek helyesbítéséről, önellenőrzéséről (évszámSZJA)
  • Bevallás egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (01-es bevallás)
  • A munkáltató, kifizető összesített igazolása a személyi jövedelemadó bevalláshoz (M30-as bevallás)
  • ADAT ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek részére (T1011-es bevallás)
  • Általános forgalmi adó bevallás (65-ös bevallás)
  • Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (HIPA)
  • Adatlap munkáltatótól származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony megszűnésekor (Adatlap évszám)
  • A kisadózó vállalkozók tételes adójának éves bevallása (KATA)
  • Nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról (NY-es bevallás)
  • GJADO (Adatlap a gépjárműadóval kapcsolatos mentesség, kedvezmény vagy szüneteltetés igénybevételének bejelentéséhez)

  A bevallási nyomtatványok tartalma akkor is számonkérhető, ha időközben más szám vagy elnevezés alatt kell a bevallást elkészíteni.

  B) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése és bizonylatok készítése, kitöltése
  A megadott vállalkozás bizonylatai segítségével készítse el a következőket: nyitás; a leggyakrabban előforduló gazdasági események könyvelése; a leggyakrabban előforduló gazdasági események könyvelési tételeinek felsorolása; pénztárkönyv vagy naplófőkönyv alapnyilvántartás; részletező nyilvántartások vezetése. Bizonylat és dokumentum készítése a pénzforgalom és a pénzkezelés gyakorlata és munkaerőgazdálkodás a gyakorlatban, titkári ügyintézés feladatai témakör tanulási eredményekhez kapcsolódóan.


  C) Portfólió összeállítása, bemutatása
  A tanuló a 11-13. évfolyamon vagy kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben résztvevő a tanulmányi időszaka alatt készíti el a digitális portfóliót, amely bemutatja egyéni tanulási útját és személyiségének fejlődését. A portfólió célját, szempontjait és szerkezetét az érintett szaktanárral közösen, a tanulmányi idő alatt kell egyeztetni, amely vezeti a tanulót a portfólió elkészítésében és az (ön)reflexiók megfogalmazásában. Az egységbe szerkesztett digitális portfólió egy megjelölt tárhelyre legkésőbb a szakmai vizsga első vizsgatevékenységét megelőző 30 nappal kell feltölteni. Az egységbe szerkesztett portfólió minimális tartalma az önéletrajz, legalább hat kidolgozott portfólió téma és a vizsgázó által írt reflexió.

  A portfólió tartalma:

  • önéletrajz,
  • hivatalos vagy üzleti esemény megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok bemutatása, dokumentálása (hivatalos vagy üzleti esemény leírása, forgatókönyve, rendezvény tárgyi és személyi feltételei, vendéglátás megszervezése, szolgáltatások megrendelése, meghívó, program, költségkalkuláció stb.),
  • a szaktanárral egyeztetett tartalommal és struktúrában digitális formában elkészített üzleti terv/tervfejezet
  • egy-egy önálló projekt feladat bemutatása, dokumentumai,
  • szakmai rendezvényen, versenyen való részvétel bemutatása, dokumentálása és önreflexió megfogalmazása a reflexiós ciklus szerint.

  A tanulmányi idő alatt minden félévében legalább 2 dokumentumnak kell elkészülnie. A portfóliót a tanuló – előre meghatározott szempontrendszer alapján – előadás (prezentáció) formájában mutatja be.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 200 perc
  (A) Elektronikus bevallás gyakorlata – 60 perc
  (B) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése és bizonylatok készítése, kitöltése – 120 perc
  (C) Portfólió bemutatása – 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes szakmai vizsgán belül: 70%
  (A) Elektronikus bevallás gyakorlata részaránya a vizsgatevékenységen belül: 30%
  (B) Pénzforgalmi nyilvántartások vezetése és bizonylatok készítése, kitöltése részaránya a vizsgatevékenységen belül: 45%
  (C) Portfólió készítésének részaránya a vizsgatevékenységen belül: 25%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte, külön-külön valamennyi vizsgarész esetén.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu