Vegyi áru eladó - 2024 képzés

Vegyi áru eladó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kereskedelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 04163012
 • Szakképesítés megnevezése: Vegyi áru eladó
 • KEOR kód: 0416 Nagy- és kiskereskedelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vegyi áru eladó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vegyi áru eladó képzés munkaterülete:

  A vegyib áruk jelentős része az egészségre és a környezetre ártalmas, ezért a velük kapcsolatban végzett kereskedelmi feladatok az átlagosnál szélesebb körű ismereteket igényelnek. A Vegyiáru eladó közvetlen személyes kapcsolatban áll a vevőkkel, tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Tisztában van a vegyiáru termékkörének raktározási, tárolási előírásaival, képes a raktárban alkalmazott eszközök, gépek, berendezések szakszerű használatára. Kreatívan a biztonsági szabályok betartásával helyezi ki a vegyiáru termékeket az eladótérbe. Az értékesítési területnek megfelelő kihelyezéseket megépíti, kialakítja, ismeri a veszélyes, kiemelten veszélyes osztályba sorolt vegyiáru termékek értékesítésének szabályait. A szezonalitásnak megfelelő termékcsoportokat ismeri.

  Tudja a termékek veszélyességi kategóriáit, és a hozzájuk tartozó termékjelöléseket, szimbólumokat. Szakszerű tájékoztatást nyújt a vásárlók számára, felelősséget vállal az általa átadott termékinformációk megfelelőségéért.

  Árut és kiegészítő termékeket ajánl a vásárló igényeinek megfelelően az árukészletből / katalógusból. Tudatos szakemberként digitális eszközök használatával biztosítja a készletpontosságot, a helyes fogyasztói ár feltüntetését. Betartja a munkavédelmi, környezetvédelmi, higiéniai, biztonsági előírásokat.

 • Vegyi áru eladó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Vegyi áru eladó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 80 óra
 • Maximális óraszám: 120 óra
 • Vegyi áru eladó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A fokozatosan előre törő online és a diszkont jellegű értékesítési csatornákkal, a hagyományos kereskedelmi szereplők, csak a jól képzett munkaerővel, specializált választékkal vehetik fel a versenyt. A vegyiáruk környezettudatos használatának ismerete társadalmi elvárás minden állampolgár felé. A szakszerű és azonnali tájékoztatás lehetősége leghatékonyabban a vásárlás alkalmával valósulhat meg, ezért kiemelten fontos a hagyományos értékesítést alkalmazó üzletek eladóinak képzése. A vegyi, vagy vegyes kereskedésekben kiemelkedő szerephez jut az áruk megjelenítése, a vevő és az eladó közötti interakció, a kommunikáció, az áruismeret. A vegyi áru eladó szakképesítést megszerzőknek ismerniük kell a hagyományos és a modern készletgazdálkodás, áruforgalom alapjait a leghatékonyabb működés és a versenyképesség érdekében. A képzés különösen fontos az alacsony lélekszámú településeken működő vagy a 200 m2 -nél kisebb alapterületű vegyeskereskedések tulajdonosai, alkalmazottai, valamint minden vegy iáru üzlet nyitását tervező vállalkozó számára.

 • Vegyi áru eladó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vegyi áru eladó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vegyi áru eladó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A képesítő vizsgára bocsátás feltétele: A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Áruforgalom lebonyolítása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Számítógép alkalmazását igénylő vizsgatevékenység

  Az írásbeli vizsgafeladat 20 feladatból áll és tanulási eredményeket mér a következő témakörökben: áruforgalmi ismeretek, szakmai számítások és jogszerű működés.

  Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatsorban:

  • Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
  • Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
  • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
  • Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása.
  • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
  • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis.
  • Számítási feladatok: a termékek fogyasztói árának és az árengedményeknek a meghatározására, kiszámolására épül. Ki kell számolni a kedvezményes fogyasztói árat a megadott árengedmény százaléka alapján vagy meg kell határozni az árengedmény százalékát a forintban megadott fogyasztói árcsökkentés mértéke alapján.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A számítógép alkalmazását igénylő vizsgatevékenység értékelése javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpontszám adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek. Az értékelés százalékos formában történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Kereskedelmi helyzet gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  • A vizsgatevékenység valós bolti környezetben történik, és tanulási eredményeket mér a következő témakörökben: áruforgalmi gyakorlati tevékenység és áruismereti tevékenység.

  • A vizsgázó a legalább hat tételből álló tételsorból húz egyet. A tételben lévő feladatleírás alapján elvégzi az áruforgalmi, áruismereti tevékenységet és szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal az alábbi témakörökből kihúzott tételéről:

   1. Áruátvétel – előkészíti a raktárhelyiséget az árucikkek fogadására, odakészíti a szükséges gépeket, berendezéseket és eszközöket, összekészíti a göngyölegeket, fogadja az árut, átveszi mennyiségileg és minőségileg. Kezeli a boltban használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat.
   2. Raktározás / Előkészítés – elvégzi és bemutatja az vegyiáruk speciális tárolásának a rendjét, előkészíti a termékeket az értékesítésre, használja a szükséges gépeket és eszközöket a munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok betartásával.
   3. Termékkihelyezés - polctérkép használatával a rendelkezése álló termékekből megépíti a termék kihelyezését, gondoskodik a termékek árfeltüntetéséről, az akciós árakról és a vegyiárukra vonatkozó speciális kihelyezési szabályok betartásáról is.
   4. Értékesítési szituáció – fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja a kért terméket, ismerteti a jellemzőit, kapcsolt terméket ajánl, szakszerű tájékoztatást ad és segíti a vásárlási döntés meghozatalát.
   5. Termékinformációs tevékenység – A vásárló kérésének megfelelően részletesen elmagyarázza a vegyi áru termékeken lévő jelzéseket, piktogramokat, a veszélyességi fokozatoknak megfelelően, több termék összehasonlításával. Segít a vásárlási döntésben. Tájékoztatást nyúlt a biztonságos otthoni tárolás szabályairól.
   6. Vevői panasz kezelése – meghallgatja a vevő panaszát, tájékoztatja a vásárlót az őt megillető fogyasztóvédelmi jogokról, segít használni a Vásárlók könyvét, empátiával válaszol, keresi a megoldási lehetőségeket a kommunikáció során.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  - a munka során alkalmazott tanulási eredmények bemutatása
  - a feladatutasítás, a feladatsegédletek értelmezése, megértése
  - a feladat kivitelezésének minősége, a megvalósítás lépéseinek sorrendje, pontossága
  - a verbális és nonverbális kommunikáció minősége vevőkkel és munkatársakkal
  - a gépek, eszközök rendeltetésszerű használata
  - önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség
  - az eszközök, berendezések rendeltetésszerű használata
  - a vegyiáru kereskedelemben szükséges dokumentáció kezelése - a munka-, tűz-, és balesetvédelmi, környezetvédelmi és egészségügyi előírások alkalmazása
  - előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás

  Értékelési módszer a Kereskedelmi helyzetgyakorlat során:
  - A tevékenység végrehajtása: 80%
  - A tevékenység szóbeli bemutatása: 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu