Üzletvezető - 2024 képzés

Üzletvezető képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Kereskedelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 04165006
 • Szakképesítés megnevezése: Üzletvezető
 • KEOR kód: 0416 Nagy- és kiskereskedelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Üzletvezető - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Üzletvezető képzés munkaterülete:

  Az üzletvezető ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos feladatokat és vezetői tevékenységet. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egységet. Biztosítja a zavartalan működéshez elengedhetetlen személyi és tárgyi feltételeket. Gondoskodik a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásáról. Következtetéseket von le a gazdálkodására vonatkozóan a kapott információk és/vagy az általa végzett alapvető gazdasági számítások elvégzése után.

  Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet, a raktározást, nyilvántartja és gazdálkodik a készletekkel. Biztosítja a kereskedelmi egységben az áru- és vagyonvédelmet. Megszervezi és lebonyolítja az értékesítést. Részt vesz az eladási árak meghatározó stratégiai és taktikai döntéseiben. Alkalmazza a vállalkozásokra jellemző marketing eszközöket. Ellenőrzi a számlákat, és az azokon szereplő tételek kiegyenlítését. Banki tranzakciókat végez, a jogszabályban előírtaknak megfelelően kezeli a házipénztárt.

  Betartja a fogyasztói érdekvédelem szabályait. Az előírások szerint kezeli a vásárlói panaszokat. Munkáltatói feladatokat lát el.

 • Üzletvezető képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: 02144 Virágkötő és virágkereskedő,
  04163 Barkács áruházi eladó,
  04163 Bútorbolti ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: kereskedelem, minimum 1 év
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Üzletvezető képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 140 óra
 • Maximális óraszám: 200 óra
 • Üzletvezető képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az utóbbi évek során a hazai kiskereskedelem folyamatosan megújul, erősödő dinamikával változik a fogyasztói igényeknek és elvárásoknak megfelelően. A kereskedelmi egységek igyekeznek elébe menni, vagy legalábbis szorosan követni a megjelenő trendeket.

  Egy vállalkozás esetében, a kereskedelem jövőbeni fejlődéséről rendelkezésre álló ismeretek sok esetben egy-egy felkészült szakembernek kiváló pozíciót biztosítanak. Meghatározhatja azokat a helyzeteket, amelyek a jövőben vonzók és pénzügyileg kedvezőek lesznek, ezzel hatékonyan segítheti a vállalkozás hosszabb távú jövőképének kialakítását.

  A fogyasztói igények alakulásával összhangban a nagyobb kereskedelmi vállalatok részéről is minduntalan nő a jól képzett üzletvezető iránti igény, melyet azonban a foglalkoztatottak száma az elmúlt időszakban nem tudott követni. A vásárlók kiszolgálása segítőkész, türelmes és szakszerű áruismerettel rendelkező kommunikációt igényel. Az elvárások minél teljesebb körű kielégítése érdekében igény mutatkozik a képzett üzletvezetőkre.

 • Üzletvezető képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Üzletvezető képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Üzletvezető képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gazdálkodási ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Számítógép alkalmazását igénylő vizsgatevékenység

  A feladatsor 20 szöveges és számítási feladatból áll és tanulási eredményeket mér a következő témakörben: kereskedelmi szakmai számítások (árképzés, árbevétel, eredmény, adók, árrugalmassági mutatók, statisztikai mutatószámok, készletgazdálkodás, létszám és munkaerő gazdálkodás, költséggazdálkodás, leltárelszámolás)

  Az alábbi feladattípusok jelenjenek meg a feladatsorban:

  • Fogalommeghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
  • Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
  • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
  • Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása.
  • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
  • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis.
  • Számítási feladatok: az árak felépítése, módosítása, forgalom alakulása, készletgazdálkodás, leltáreredmény meghatározása témakörökre épülő egyszerű feladatok.
  • Esettanulmány értelmezése: A feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódóan kell válaszolnia a kérdésekre. A válaszadási lehetőségek zártak, illetve számolásigényesek is lehetnek.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az írásbeli vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről a vizsgaszervező a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik.
  Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható.
  A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

  Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  Fogalommeghatározás 10%
  Feleletalkotás 5%
  Párosítás 10%
  Sorrendbe rendezés 10%
  Feleletválasztás 10%
  Igaz-hamis állítások megjelölése 10%
  Számítási feladatok 25%
  Esettanulmány értelmezése 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Üzletvezetői helyzetgyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. A vizsgatevékenység tanműhelyben vagy bolti környezetben történik, és tanulási eredményeket mér a következő témakörökben: vezetési ismeretek, marketing.

  2. A vizsgázó a megadott témákból elkészített, minimum hat tételből álló tételsorból húz egyet. A tételben lévő feladatleírás alapján elvégzi a kihúzott gyakorlati feladatát és szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal:

  1. irányítja az áruátvétel folyamatát – ellenőrzi a feladat elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételek meglétét, kijelöli a munkatársak számára az elvégzendő feladatokat, ellenőrzi az áru mennyiségi és minőségi átvételének szabályosságát, kezeli a szállítólevelet vagy számlát.
  2. irányítja a leltározást – biztosítja a feladat elvégzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket, kijelöli a munkatársak számára az elvégzendő feladatokat, ellenőrzi a leltározás menetét és a leltárfelvételi ívek tartalmának valósságát, leltárjegyzőkönyvet készít
  3. üzleti tárgyalás megszervezése és lebonyolítása – előkészíti a tárgyalást, meghatározza az elérni kívánt eredményt, a résztvevőket, helyszínt és időpontot, kiosztja a szerepeket, lebonyolítja a tárgyalást és összefoglalót készít.
  4. munkaerő felvételi folyamat – szűri a beérkezett önéletrajzokat, ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a meghirdetett elvárásoknak, állásinterjú időpontot egyeztet, esetenként alkalmassági vizsgálatot vezet, felvételi beszélgetést, illetve béralkut bonyolít le.
  5. munkaerő értékelése, megtartása – motivációs eszközöket (anyagi és nem anyagi ösztönzőket) használ, ösztönzi a munkatársak munkahelyhez való kötődésének kialakulását, értékeli a munkatársak teljesítményét mennyiségi, minőségi, formális és informális eszközökkel.
  6. akció (árengedmény nélküli, árengedményes vásár, végkiárusítás, árubemutató, kóstoló) megszervezése és lebonyolítása – meghatározza az akció szervezésének célját, hozzárendeli a releváns marketing kommunikációs eszközöket, megtervezi és megszervezi az akció lebonyolítását a másodlagos kihelyezések, POS - POP eszközök, pénztárzóna marketing hatásának kihasználása, illetve a körbevezetés segítségével, értékel.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • a munka során alkalmazott tanulási eredmények bemutatása
  • feladatutasítás megértése;
  • a feladat kivitelezésének minősége, a megvalósítás lépéseinek sorrendje;
  • kereskedelemben használt alapdokumentumok ismerete, a dokumentumok kezelése;
  • gépek, eszközök rendeltetésszerű használata;
  • a munka-, tűz-, és balesetvédelmi, környezetvédelemi, és egészségügyi előírások betartása;
  • kommunikáció minősége a vevőkkel és munkatársakkal;
  • előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás;
  • önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu