Személyi edző - 2024 képzés

Személyi edző képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Sport
 • Szakképesítés azonosító száma: 10145004
 • Szakképesítés megnevezése: Személyi edző
 • KEOR kód: 1014
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Személyi edző - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Személyi edző képzés munkaterülete:

  A Személyi edző a fitnesz és wellness klubok edzőtermi részlegében teremedzői feladat mellett személyi edzői feladatot is képes ellátni. Képes az ügyfél testalkati és fittségi állapotát meghatározni, valamint ezen túlmenően tartás- és mozgáselemzés mellett, izomegyensúlyt vizsgálni és CORE izomteszteket elvégezni. Krónikus betegeknek az orvossal konzultálva, javaslatait szem előtt tartva edzést tervezni és vezetni. Az ügyfél aktuális állapotából kiindulva reális, igény szerint speciális edzéscélokat fogalmaz meg, az elérendő célokhoz megfelelő edzéseszközöket és módszereket rendel.
  Felügyeli a különböző erőfejlesztő és kardio gépeket, valamint különböző edzéseszközökkel végzett edzéseket, szükség esetén segítséget nyújt, és technikai hibákat javít vagy tanácsot ad az edzésprogram összeállításához, igény esetén személyre szóló edzéstervet készít. Az egészséges életmód megvalósításához a táplálkozás terén ajánlásokat fogalmaz meg. Megerősíti az ügyfél motivációját, az edzés eredményességéről pontos visszajelzést ad, indokolt esetben javaslatot tesz az edzésprogram változtatására, edzéstervet módosít.
  A motorikus képességek fejlesztésének életkort figyelembe vevő szenzitív időszakai szerint tervezi és vezeti a sportfoglalkozásokat. A fejlődő szervezet egészségügyi és funkcionális igényeit figyelembe véve edzést tervez és vezet.
  Nevelési és oktatási intézményekben tanórán kívül motorikus képességek fejlesztésére irányuló foglalkozásokat tervez és vezet.

  Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív vagy különböző informatikai és audio-vizuális eszközök révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai állapotának megfelelő egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot.

  Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a fitnesz létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, a géppark, eszközök, berendezések rendeltetésszerű használatáról. A fitnesz létesítmény, valamint a sporteszközök használatának balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja és betartatja. Szükség esetén elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint.

  Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészségtudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége. A szakképzettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök, tevékenységek: személyi edző, fitnesz oktató, csoportos funkcionális instruktor, teremedző, fitnesz instruktor, kondicionáló edző, sportanimátor, fitnesz asszisztens.

 • Személyi edző képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai előképzettség:

  A sport ágazat államilag elismert alábbi szakképesítései:

  • Sportedző (a sportág megjelölésével)
  • Sportoktató (a sportág megjelölésével)
  • Fitness-wellness instruktor
  • Aqua tréner
  • Csoportos fitness instruktor
  • Fitness instruktor
  • Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével)
  • Tánc instruktor

  Továbbá:

  • Felsőfokú testkulturális szakképzettség
  • Gyógytornász szakképzettség

  A szakmai előképzettségként feltüntetett felsőfokú testkulturális szakképzettségnek a 157/2004. (V.18.) - a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló - kormányrendeletben szereplő, felsőoktatás keretében szerezhető szakképesítések fogadhatók el.

 • Személyi edző képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 250 óra
 • Személyi edző képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A Személyi edző szakmai képzéssel megszerzett szakképesítés birtokában a munkavállaló széles bázisú sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában önállóan tervez, szervez és vezet funkcionális csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat, rekreációs sportlétesítményekben (pl.: fitnesz klubok, szabadidőközpontok, tornatermek, szabadtéri sportolásra alkalmas területen stb.), valamint igény esetén tanórán kívül nevelési és oktatási intézményekben. Tevékenysége révén nő a társadalom egészséges életmód kialakításával kapcsolatos ismeretköre és motivációja, valamint saját testünk edzettségi és egészségi állapotára irányuló figyelmünk és igényünk. A testkulturális ágazat ma már jelentős szerepet tölt be az életünkben, így gazdasági érintettsége sem elhanyagolható. Az egyre jobban urbanizálódó társadalomnak növekvő igénye van a testkultúrában jártas szakemberek jelenlétére a szabadidősportban is, a személyi edző e területen segíti az egészségtudatos magatartás megvalósítását.

 • Személyi edző képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Személyi edző képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Személyi edző képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Személyi edző központi írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgarész a gyakorlati feladatok elméleti hátterének elsajátítását vizsgálja teszt jellegű feladatokkal. A kérdések élettani ismeretek, elsősegélynyújtás, edzéselmélet, gimnasztika, egyéni kondicionálás, valamint az alap pedagógiai és pszichológiai ismeretekre irányulnak. Ezek lehetnek: igaz-hamis állítások, egyszeres feleletválasztás, többszörös feleletválasztás, zárt végű szöveg kiegészítés, fogalompárosítás, ábrafelismerése és kiegészítése, illesztési feladatok (besorolás, két-három halmaz közötti kapcsolat).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás az írásbeli feladathoz rendelt központilag összeállított javítási-értékelési útmutató alapján történik.
  Az egyes feladatrészek javasolt aránya:

  Igaz-hamis állítások 10 db 5%
  Egyszeres feleletválasztás 10 db 20%
  Többszörös feleletválasztás 10 db 15%
  Zárt végű szöveg-kiegészítés 10 db 10%
  Fogalompárosítás 5 db 20%
  Ábrafelismerés és kiegészítés 2 db 10%
  Illesztési feladatok 5 db 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Személyi edző portfólió készítése és edzésprogram lebonyolítása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgázó a projektfeladat során kettő feladatot végez el:

  A) Portfólió: a vizsgázó haladásáról, eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. A portfólió a képzés teljes időtartama alatt készül.
  A portfólió tartalma:

  1. Bevezetés: Célok, motivációk, elvárások
  2. Dokumentumok: keletkezett dokumentumok (pl. az egyéni és/vagy csoportmunka produktumai, tanterv, csoporttársaktól, trénerektől kapott visszajelzések; fényképek; videók, reflexiók/önreflexiók; tanulási naplók, stb.).
   (1) Választott motorikus képesség fejlesztésének az éves edzésterve
   (2) A vizsgázó saját edzésnaplója: a tanuló egy általa kiválasztott egyénen végeztetett edzés hatására bekövetkező változásainak, az adott egyén teljes tanulmányi idő alatti fejlődésének nyomon követése, dokumentálása.
  3. Összefoglaló: a szakmai fejlődési út, a tapasztalatok és a saját és a csoport fejlődés összegzése, elemzése és (ön)értékelése.

   A portfólió megvédése:
   A vizsgázó a vizsgabizottság előtt 10 percben bemutatja portfóliója tartalmát.

  B) Az edzésprogram lebonyolítása: A vizsgázó a vizsgabizottság által jóváhagyott gyakorlati tételsorból húzott egyéni vagy csoportos funkcionális edzésprogramot tervez, készít elő, értelmez és vezet. Minden tétel tartalmaz: egy bemelegítő, egy adott izomcsoportot erősítő és nyújtó vagy csoportos funkcionális edzésvezetésre irányuló, valamint egy állóképesség fejlesztő feladatot, valamint tartásjavításra vagy Core izmok fejlesztésére irányuló gyakorlatot.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, amelyből 10 perc a portfólió védése, 20 perc a sportági mozgásforma vezetése és 10 perc a szakmai beszélgetés, amely magában foglalja a funkcionális anatómiai gyakorlati ismeretek ellenőrzését és a vizsgázó reflexióját az oktatással kapcsolatban.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A portfólió értékelése:

  Éves edzésterv 10%
  A vizsgázó 1 éves edzésnaplója 15%
  Sportági mozgásforma oktatása 40%

  Szakmai beszélgetés:

  Funkcionális anatómiai ismeretek 20%
  Szaknyelv alkalmazása 5%
  Hibajavítás, értékelés 5%,
  Vezetési stílus, kommunikáció, balesetvédelmi előírások betartása 5%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu