Sportoktató (sportmászás sportágban) - 2024 képzés

Sportoktató (sportmászás sportágban) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Sport
 • Szakképesítés azonosító száma: 10144064
 • Szakképesítés megnevezése: Sportoktató (sportmászás sportágban)
 • KEOR kód: 1014
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Sportoktató (sportmászás sportágban) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Sportoktató (sportmászás sportágban) képzés munkaterülete:

  A sportmászás oktató önállóan, előre megtervezett program alapján, de az aktuális körülményekhez rugalmasan igazodva vezet sportmászás foglalkozásokat, edzéseket a sportmászás valamennyi szakágában (boulder, nehézségi, gyors). Ezen foglalkozásokon elősegíti a kedvező csoportlégkör megteremtését, megtanítja és betartatja a mászással kapcsolatos munkavédelmi, biztonságtechnikai és etikai szabályokat, előírásokat, közben tudatosítja tanítványaiban az egyes edzésfeladatok jelentőségét és szerepét a sportteljesítmény fejlesztésében.

  Az edzéseken sportágspecifikus bemelegítést és levezetést alkalmaz és a tanítványok aktuális állapotának megfelelő edzésvezetési módszerek alkalmazásával, továbbá a tanítványok egyéni adottságainak figyelembe vételével tanítja meg a sportmászás mozgásanyagának (alap)technikáit. Fokozott figyelmet fordít a tanítványok speciális képességeinek és készségeinek fejlesztésére, rendszeresen felméri és nyomon követi a növendékek alapadottságait, fizikai, mentális és érzelmi tulajdonságait, képességeit, lehetőségeit és ezek alapján megfelelő oktatási tematikát választ és a megfelelő eszközök és módszerek hozzárendelésével képezi őket. Önállóan képes felépíteni az oktatási tervet, elméleti tudásanyaga és gyakorlati tapasztalata képessé teszi a teljes sportmászás oktatási tematika átadására és bemutatására, segít a gyakorlatok kivitelezésében, hibát javít, következtetéseket von le és szükség esetén újratervezi az oktatási menetrendet. Képes a sportág alap és haladó mozgásainak, mozgásformáinak, fogásainak, testhelyzeteinek elölmászásban 6b+ (UIAA VII+), boulderben pedig fb 6A (UIAA VII+) nehézségben történő mintaszerű bemutatására, oktatására, ezen kívül a mozgáshibák felismerésére és javítására magasabb szinten is.

  Folyamatosan fejleszti szakmai tudását, szakirodalmat olvas magyar és angol, vagy más idegen nyelven, lehetőség szerint továbbképzéseken vesz részt, valamint a megfelelő helyszíneken, fórumokon népszerűsíti a sportmászást. Képes felismerni a sportági tehetséget, támogatja azok birtokosait képességeik kibontakoztatásában, és szükség szerint konzultál a munkáját segítő/segíthető szakemberekkel (egészségügyi szakszemélyzet, szakedző kollégák, stb.). Kiemelt figyelmet fordít a foglalkozásokon, versenyeken a balesetek és a sérülések megelőzésére, szükség esetén szakszerű elsősegélyt ad. Gyermekcsoportok esetén folyamatos kapcsolatot tart fenn a tanítványok szüleivel. Funkcióját tekintve nem csak tanítói szerepe van, komoly példamutatási és biztonságtechnikai feladatkörrel is rendelkezik. Tisztában van a sportágában fellelhető eszközökkel, biztonságosan alkalmazza őket szakágtól függetlenül és szakág specifikusan egyaránt. Képes a sportmászáshoz használt felszerelések beállítására, karbantartására, felülvizsgálatára, ellenőrzi azok a hatályos előírások szerinti megfelelőségét, elhasználódását, biztonságoságát.

  Betartja és betartatja a sportmászáshoz használt felszerelések gyártói előírásait, a biztonságos kezelés szabályait. Képes a foglalkozásain, edzésein résztvevők felszereléshasználatának ellenőrzésére és a rendeltetésszerű használat ismereteinek átadására. Ismeri, betartja és betartatja a sportmászófalak üzemeltetésének a jogszabályi környezetben rögzített szabályait, rendelkezéseit, előírásait és képes sportmászófal üzemeltetésére. Tiszteletben tartja a hazai és nemzetközi sportszervezeteket, azok szabályrendszereit és ezt képviseli tanítványai felé is. Képes ellátni és oktatni az országos sportági szakszövetség sportmászó versenyeinek bírói tevékenységét, teendőit, feladatait, részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában. Képes idegen nyelvű szakanyagok elolvasására, tanulmányozására annak érdekében, hogy a tudását naprakészen tartsa. Ismeri a sportága természetre gyakorolt hatásait, felelősségteljesen jár el sporttevékenysége és munkavégzése során egyaránt, továbbá kiemelt kötelessége a példamutatás. Egészségtudatos életmódot folytat, amelynek tudatos követésével tanítványait is motiválja. Kötelességének tartja, hogy amennyiben olyat tapasztal a környezetében, ami balesetveszélyes, vagy káros a környezetre, akkor azt szóvá tegye és felhívja azok figyelmét is a veszélyre, akik nem feltétlenül tartoznak az ő felügyelete alá.

 • Sportoktató (sportmászás sportágban) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: az országos sportági szakszövetség által elismert SZM1 tanfolyami végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Az országos sportági szakszövetség honlapján közzétett szakmai szempontok szerint - sportági ...
  Bővebben
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Sportoktató (sportmászás sportágban) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 190 óra
 • Maximális óraszám: 275 óra
 • Sportoktató (sportmászás sportágban) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szakképesítés célja olyan szakemberek képzése, akik a sport területén alkalmazható tudással, megfelelő gyakorlati tapasztalattal kimagasló emberi és szakmai teljesítményre képesek. Olyan sportágazati humán erőforrás fejlesztésére, tudás és szakértelem átadására összpontosít, amely kulcsszerepet kap a nemzet egészséges testi és lelki fejlődésében. Közreműködve ezzel nemcsak a magyar sport társadalmi, gazdasági és kulturális jövőképének, hanem a mindenkori társadalom életmódjának, életminőségének, egészségtudatos szemléletének alakításában.

 • Sportoktató (sportmászás sportágban) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportoktató (sportmászás sportágban) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Sportoktató (sportmászás sportágban) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján, a vizsgaszervező által összeállított komplex feladatlapon; továbbá külön feladatlapként az adott sportághoz kapcsolódó sportterületi nyelvi anyag alapján kerül összeállításra. A komplex feladatlap a sportedző tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmazza. Az írásbeli feladatok „A sportoló szervezetének felépítése és működése, balesetvédelem”, az „Edzéselméleti alapok”, a „Sportpedagógia”, a „Sportpszichológia”, a „Gimnasztika”, a sportterületi feladatlap a „Sporttal kapcsolatos idegen nyelvi kommunikáció” modul, a „Sportmászás oktató sportszakmai” modul alapján kerül összeállításra.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgaközpont által készített írásbeli feladatsor javítási-értékelési útmutatója alapján. A kérdéssor adatbázisának tartalmát teljes egészében évente kell újítani a vizsgaközpontoknak. Tesztjellegű: igaz-hamis állítások, egyszeres és többszörös felelet-választás, fogalompárosítás. Interaktív, számítógép alkalmazását igénylő teszt.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte. Aki az írásbeli tesztsort nem teljesíti minimum 61 %-ra, az nem léphet tovább a projektfeladatra.

  Projektfeladat (Gyakorlat)

  A vizsgatevékenység megnevezése: Sportágspecifikus szituációs feladatok megoldása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatási terv összeállítása előzetesen megadott szempontok alapján, az országos sportági szakszövetség által összeállított sportágspecifikus szituációs tételsor alapján.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc, összesen 30 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Sportágspecifikus szituációs gyakorlatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során az országos sportági szakszövetség által összeállított szituációs tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A szakmai gyakorlati feladat megoldás, elemzés, bemutatás.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte.

  Sportági mozgásforma oktatása (Gyakorlat)

  A vizsgatevékenység megnevezése: Sportági mozgásforma oktatása, edzés levezetése (előzetes tételsor alapján)

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Oktatás levezetése, elemzése (hibajavítás), helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A gyakorlati feladatokat a „Sportmászás sportszakmai” modul szakmai ismeretei alapján az országos sportági szakszövetség állítja össze.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: Felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 25 perc, összesen 30 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Szaknyelv használata, hibajavítás, rávezető gyakorlatok alkalmazása, edzői fellépés (irányítás), motiváló készség, időbeosztás, kifejezésmód, helyezkedés, résztvevőkkel való kommunikáció, visszacsatolások fényében történő korrekciók, mozgás, megjelenés, segédeszközök használata. A sportági gyakorlati feladat megoldása, elemzése, bemutatása.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át elérte. A képesítő vizsga értékelése az egyes vizsgatevékenységek fentiekben kifejtett súlyozott százalékos arányainak megfelelően történik. Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenysége vonatkozásában a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 61 %-át nem érte el. Javítóvizsga esetén csak a sikertelen minősítésű, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu