Aqua instruktor - 2024 képzés

Aqua instruktor képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Sport
 • Szakképesítés azonosító száma: 10144023
 • Szakképesítés megnevezése: Aqua instruktor
 • KEOR kód: 1014
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Aqua instruktor - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Aqua instruktor képzés munkaterülete:

  Az Aqua instruktor az uszodák, fürdők, strandok, fitnesz és wellness klubok sekély- és mélyvízi csoportos aqua órák tartására alkalmas részlegében oktatói feladatot lát el, aqua órát tart. Képes az ügyfél testalkati és fittségi állapotát meghatározni, az ügyfél aktuális állapotából kiindulva reális edzéscélokat megfogalmazni, az elérendő célokhoz megfelelő edzéseszközöket és módszereket rendelni. Megerősíti az ügyfél motivációját, az edzés eredményességéről pontos visszajelzést ad, indokolt esetben javaslatot tesz az edzésprogram módosítására.

  A motorikus képességek fejlesztésének szenzitív időszakai szerint tervezi és vezeti a sportfoglalkozásokat. A fejlődő szervezet egészségügyi és funkcionális igényeit figyelembe véve edzést tervez és vezet.

  Nevelési és oktatási intézményekben tanórán kívül motorikus képességek fejlesztésére irányuló foglalkozásokat tervez és vezet, amelynek során segítséget és technikai hibákat javít.

  Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Szóbeli konzultáció, írásbeli kérdőív vagy különböző videotechnika révén segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, fizikai állapotának megfelelő egyéni és/vagy kollektív rekreációs mozgásprogramot.

  Tájékoztatást ad az ügyfeleknek uszodák, fürdők, strandok, fitnesz és wellness klubok létesítményeinek balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, az eszközök rendeltetésszerű használatáról. A létesítmények, valamint a sporteszközök használatának balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja és betartatja. Szükség esetén elsősegélyt nyújt a szakma szabályai szerint.

  Komplex felkészültsége alapján alkalmas arra, hogy szakmai segítségével az ügyfél egészségtudatos életvitelt alakítson ki, ezáltal javul a vele együttműködők életminősége. A szakképzettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök, tevékenységek: aqua instruktor, kondicionáló edző, sportanimátor, fitnesz asszisztens.

 • Aqua instruktor képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges (egyéb feltételek pontnál)
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: úszástudás szükséges (úszástudás felmérése szükséges, minimum követelmény: tetszőleges úszásnemben mélyvízi 200 méter úszás)

 • Aqua instruktor képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 250 óra
 • Aqua instruktor képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Az Aqua instruktor szakmai képzéssel megszerzett szakképesítés birtokában a munkavállaló széles bázisú sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában önállóan tervez, szervez és vezet egyéni és csoportos aqua edzéseket, edzésprogramokat, uszodában, vizes létesítményben, valamint igény esetén tanórán kívül nevelési és oktatási intézményekben. Tevékenysége révén nő a társadalom egészséges életmód kialakításával kapcsolatos ismeretköre és motivációja, valamint saját testünk edzettségi és egészségi állapotára irányuló figyelmünk és igényünk. A sport ágazat ma már jelentős szerepet tölt be az életünkben, így gazdasági érintettsége sem elhanyagolható. Az egyre jobban urbanizálódó társadalom növekvő igénye a testkultúrában jártas szakemberek jelenléte a szabadidősportban és a nevelési és oktatási intézményekben.

 • Aqua instruktor képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Aqua instruktor képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Aqua instruktor képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Aqua instruktor központi írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgarész a gyakorlati feladatok elméleti hátterének elsajátítását vizsgálja teszt jellegű feladatokkal. A kérdések élettani ismeretek, elsősegélynyújtás, edzéselmélet, gimnasztika, csoportos kondicionálás, valamint az alap pedagógiai és pszichológiai ismeretekre irányulnak. Ezek lehetnek: igaz-hamis állítások, egyszeres feleletválasztás, többszörös feleletválasztás, zárt végű szöveg kiegészítés, fogalompárosítás, ábrafelismerése és kiegészítése, illesztési feladatok (besorolás, két-három halmaz közötti kapcsolat).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás az írásbeli feladathoz rendelt központilag összeállított javítási-értékelési útmutató alapján történik.
  Az egyes feladatrészek javasolt aránya:

  Igaz-hamis állítások 10 db 5%
  Egyszeres feleletválasztás 10 db 20%
  Többszörös feleletválasztás 10 db 15%
  Zárt végű szöveg-kiegészítés 10 db 10%
  Fogalompárosítás 5 db 20%
  Ábrafelismerés és kiegészítés 2 db 10%
  Illesztési feladatok 5 db 20%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Aqua instruktor portfólió készítése és edzésprogram lebonyolítása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázó a projektfeladat során kettő feladatot végez el:

  1. Portfólió: a vizsgázó haladásáról, eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. A portfólió a képzés teljes időtartama alatt készül.
   A portfólió tartalma:
   1. Bevezetés: Célok, motivációk, elvárások
   2. Dokumentumok: keletkezett dokumentumok (pl. az egyéni és/vagy csoportmunka produktumai, tanterv, csoporttársaktól, trénerektől kapott visszajelzések; fényképek; videók, reflexiók/önreflexiók; tanulási naplók, stb.).
    1. Választott motorikus képesség fejlesztésének az éves edzésterv egy makrociklusának edzésterve
    2. Egy tetszőlegesen választott kondicionális képesség fejlesztésére irányuló egyéni vagy csoportos aqua óra részletes terve
    3. A vizsgázó saját edzésnaplója: a tanuló saját fizikai felkészültségének, teljes tanulmányi idő alatti fejlődésének nyomon követése, dokumentálása
   3. Összefoglaló: a szakmai fejlődési út, a tapasztalatok és a saját és a csoport fejlődés összegzése, elemzése és (ön)értékelése

    A portfólió megvédése:
    A vizsgázó a vizsgabizottság előtt 10 percben bemutatja portfóliója tartalmát.

  2. Az edzésprogram lebonyolítása
   A vizsgázó a vizsgabizottság által jóváhagyott gyakorlati tételsorból húzott egyéni vagy csoportos aqua óratípust tervez, készít elő, értelmez és vezet. Minden tétel tartalmaz zenére vagy zene nélkül vezetett aqua órarészeket: egy bemelegítő, egy fő rész és egy levezető/nyújtó gyakorlatsort, melyek bemutatásának egymáshoz viszonyított időbeli arányáról a vizsgabizottság dönt.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc, amelyből 10 perc a portfólió védése, 20 perc a sportági mozgásforma vezetése és 10 perc a szakmai beszélgetés, amely magában foglalja a funkcionális anatómiai gyakorlati ismeretek ellenőrzését és a vizsgázó reflexióját az oktatással kapcsolatban.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A portfólió értékelése:

  Választott makrociklus edzésterve 5%
  Választott kondicionális képesség fejlesztésére irányuló csoportos óra részletes terve 10%
  A vizsgázó 1 éves saját edzésnaplója 10%
  Sportági mozgásforma oktatása 50%
  mely 50% az alábbi részértékelést tartalmazza:
  Verbális kommunikáció 10%
  Non-verbális kommunikáció 10%
  Gyakorlatanyag 10%
  Gyakorlatok sorrendje 10%
  Végrehajtás technikája 10%
  Célmegvalósítás 10%
  Hibajavítás 10%
  Zenehasználat, ritmusérzék 10%
  Motiváció, órai hangulat 10%
  Módszertan 10%
  Szakmai beszélgetés:
  Funkcionális anatómiai ismeretek 10%
  Szaknyelv alkalmazása 5%
  Hibajavítás, értékelés 5%
  Vezetési stílus, kommunikáció, balesetvédelmi előírások betartása 5%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu