Villamos hálózat kezelő - 2024 képzés

Villamos hálózat kezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
 • Szakképesítés azonosító száma: 07134011
 • Szakképesítés megnevezése: Villamos hálózat kezelő
 • KEOR kód: 0713
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Villamos hálózat kezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Villamos hálózat kezelő képzés munkaterülete:

  A villamos hálózat kezelő a villamos energia rendszerben termelői, átviteli, elosztói, fogyasztói céllal létesített kis-, közép- és nagyfeszültségű szabadvezetékes és kábeles elosztóhálózatokon, közép-/kisfeszültségű transzformátorállomásokon, középfeszültségű kapcsolóállomásokban, és nem engedélyköteles kiserőművekben megfelelő helyismeret birtokában üzemeltetési feladatokat végez. Legfontosabb üzemeltetési feladatai; állapotellenőrzés, tervezett (pl. üzemvitel, létesítés, bontás) és üzemzavari beavatkozások végzése és felügyelete, ezekhez feszültségmentes munkaterület biztosítása. Munkája során villamos kockázatértékelést végez, mérlegel és dönt, betartva a vonatkozó villamos biztonságtechnikai, munka-, tűz-, környezet- és egészségvédelmi előírásokat. Felelősségi körébe tartozó feladatok ellátása során, a tőle elvárt gondossággal elektronikus és papír alapú dokumentációkat (pl. belépési nyilatkozatot, üzemi naplót, kapcsolási, feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési utasítást, munkaterület átadás-átvételi dokumentációt) készít és kezel. Munkája során a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, szerszámokat, egyéni és csoportos védőeszközöket előírásszerűen használja. A rendelkezésre álló hírközlési csatornákon egyértelmű, világos, utasítás alapú kommunikációt folytat az üzemirányító szolgálattal. Párban, vagy munkacsoportban dolgozik, munkavezetőként szervezi, felügyeli a munkát, munkacsoport tagjaként együttműködő, és betartja a munkavezető utasításait. Munkája során felhasználókkal is kapcsolatba kerül, egyértelmű szabatos tájékoztatást ad a végzendő/végzett munkáról.

  A villamos hálózat kezelő tevékenységi köre a villamos berendezéseken belül a villamos energia szállítását, elosztását, felhasználását biztosító elemekre, valamint a nem engedélyköteles kiserőművekre vonatkozik, tehát nem terjed ki a nagyfeszültségű kapcsolóállomásokra, nagy/nagyfeszültségű, nagy/középfeszültségű, közép/középfeszültségű transzformátorállomásokra, kiserőművi összevont engedéllyel, termelői működési engedéllyel rendelkező erőművekre.

 • Villamos hálózat kezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus,
  (36.) Épületvillamossági ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: legalább 2 év erősáramú szakterületi gyakorlat
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Villamos hálózat kezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Villamos hálózat kezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Napjainkban az élet elképzelhetetlen villamosenergia nélkül. A biztonságos villamos energiaellátás és felhasználás viszont megköveteli, hogy egyes területeken a munkavégzők csak speciális szakmai ismeret birtokában végezhessenek tevékenységet. Jogszabály alapján villamosműben a biztonságos üzemi munka alapvető személyi feltétele a villamosművi speciális képesítés(ek) megléte. A villamos berendezéseken végezhető üzemi munkákat a Villamos hálózat kezelő és Villamos alállomás kezelő szakképesítések fedik le, amelyek tevékenységi köre határos. A villamos hálózat kezelő tevékenységi köre a villamos berendezéseken belül a villamos energia szállítását, elosztását, felhasználását biztosító elemekre, valamint a nem engedélyköteles kiserőművekre vonatkozik, tehát nem terjed ki a nagyfeszültségű kapcsolóállomásokra, nagy/nagyfeszültségű, nagy/középfeszültségű, közép/középfeszültségű transzformátorállomásokra, kiserőművi összevont engedéllyel, termelői működési engedéllyel rendelkező erőművekre. Villamos hálózat kezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberre van szükség minden olyan munkahelyen, ahol a kisfeszültség felső határát (1000 VAC, 1500 VDC) meghaladó feszültségszintű hálózati, fogyasztói vagy termelői berendezések üzemelnek (pl. hálózati engedélyesek, nagy-, vagy középfeszültségű csatlakozási ponttal rendelkező felhasználók és termelők).

 • Villamos hálózat kezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Villamos hálózat kezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Villamos hálózat kezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsgatevékenység

  A vizsgatevékenység megnevezése: Villamos hálózat kezelői alapismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsgatevékenység 30 kérdést tartalmazó teszt feladatsor. A kérdéseket a megoldást is tartalmazó nyilvános elektronikus feladatbankból kell kiválasztani az alábbi témakörökből:

  1. MSZ 1585 szabványismeret (10 db kérdés)
   Szakkifejezések, személyzet, szervezés, kommunikáció, szerszámok, szerkezetek eszközök, kapcsolási műveletek, üzemszerű ellenőrzések, feszültségmentes-, feszültség alatti-, feszültség közeli munkavégzés, műszaki mentés és elsősegélynyújtás.
  2. Kapcsolási sorrend készítése (1 db kérdés)
  3. Kapcsolási, feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési utasítás (1 db kérdés)
  4. Villamos hálózatok általános jellemzői feszültségszintenként (5 db kérdés)
   Váltakozóáramú energiarendszer, csillagpontkezelési módok, hálózati topológiák, jellegzetes oszlopképek, szabadvezeték-, és kábelszerelvények, vezetékanyagok, vezetékkeresztmetszetek, jellegzetes transzformátorállomások, kapcsolóberendezések.
  5. Villamos hálózatok speciális jellemzői feszültségszintenként (5 db kérdés)
   Túláram-, túlfeszültség-, áramütés elleni védelmi rendszerek, automatika rendszerek, feszültségszabályozás, üzemirányítási szintek.
  6. Nem engedélyköteles kiserőművek jellemzői (5 db kérdés)
   Közcélú hálózati csatlakozási módok, túláram-, túlfeszültség- és áramütés elleni védelmi rendszerek, komplex hálózatvédelmi-, automatika- és szabályozási rendszerek.
  7. Számítási feladat (3 db kérdés)
   Kisfeszültségű vezetékméretezés feszültségesésre, teljesítményveszteségre, hurokellenállás számítás, induló- és szakaszbiztosító méretezése terhelésre és áramütés elleni védelemre. Fogyasztóberendezés villamos jellemzőinek számítása. Berendezések saját zárlati teljesítményének számítása, kapcsolókészülék ellenőrzése zárlati szilárdságra. Motor, kondenzátortelep, akkumulátortelep túláram védelmének meghatározása.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. kérdéskör tesztkérdései 30 pont összértékűek,
  2. kérdéskör feladata 10 pont összértékűek,
  3. kérdéskör feladata 15 pont összértékűek,
  4. kérdéskör tesztkérdései 10 pont összértékűek,
  5. kérdéskör tesztkérdései 10 pont összértékűek,
  6. kérdéskör tesztkérdései 10 pont összértékűek,
  7. kérdéskör feladatai 15 pont összértékűek,
  legyenek, így az írásbeli teszt feladattal elérhető pontszám 100 pont.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át megszerzi.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Villamos hálózat üzemeltetése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Vizsgarész: Kapcsolási gyakorlat – 30 perc
  A kapcsolási gyakorlat során kapcsolási, feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési utasítást kell készíteni a következő feladatok valamelyikére. A vizsgabizottságnak bemutatott és közösen értékelt kapcsolási sorrendet a gyakorlatban végre kell hajtani:

  − középfeszültségű oszlopkapcsoló cseréhez szükséges feszültségmentes munkaterület kialakítása,
  − középfeszültségű kábelköri kapcsolóberendezés készülékdiagnosztikához feszültségmentes munkaterület kialakítása,
  − közép-/kisfeszültségű transzformátorállomáson csapolás állításhoz feszültségmentes munkaterület kialakítása,
  − középfeszültségű szabadvezetékhálózat vezetékbeszabályozáshoz feszültségmentes munkaterület kialakítása,

  2. Vizsgarész: Szimulációs gyakorlat – 15 perc
  A szimulációs gyakorlaton az egyértelmű, határozott kommunikáció mérendő és értékelendő a következő témakörök egyikében:

  − helyszíni felügyelet (szerelési felügyelő, vonalfelelős, munkavezető)
  − szolgálat átadás/átvétel
  − munkaterület átadás/átvétel,

  3. Vizsgarész: Képzési portfólió bemutatása – 10 perc
  A portfólió a képzés során keletkezett saját készítésű vázlat, amelynek ki kell térnie a következő tématerületek vázlatos bemutatására, összefüggések összefoglalására:

  − hálózatok állapotellenőrzése (hálózatbejárás, diagnosztika),
  − villamos energia rendszer felépítése a termelőktől a fogyasztókig,
  − különböző feszültségű hálózatrendszerek topológiai kialakítása,
  − különböző feszültségű hálózatrendszerek zárlat-, túlterhelés-, túlfeszültség és áramütés elleni védelme,
  − transzformátorállomások szerepe a villamos energia rendszerben,
  − nem engedélyköteles termelő berendezések a villamos energia rendszerben,
  − üzemirányítási hierarchia,
  − munkaterület átadás/átvétel, helyszíni felügyelet,
  − műszaki mentés és elsősegély nyújtás hálózati környezetben.

  valamint tartalmazza a gyakorlati foglalkozásokon előállt dokumentumokat:

  − gyakorlaton megismert hálózatok, villamos készülékek, berendezések, bemutatását,
  − gyakorlaton kitöltött kapcsolási, feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési utasításokat,
  − gyakorlaton végzett mérések jegyzőkönyveket

  A portfóliókat értékelésre a vizsga előtt 10 nappal meg kell küldeni a vizsgaközpontnak!

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 55 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. vizsgarész (Kapcsolási gyakorlat) 50%

  kapcsolási sorrend helyessége 10%,
  kommunikáció szakszerűsége az üzemirányítóval 10%,
  kommunikáció szakszerűsége a második kezelő személlyel 10%,
  kommunikáció határozottsága 10%, védőeszköz szabályszerű használata 10%.

  Amennyiben a vizsgázó a sorrend készítése közben vagy a végrehajtás során vét az MSZ1585 szerinti feszültségmentes munkaterület kialakítás sorrendjében a vizsgát eredménytelennek kell minősíteni.

  2. vizsgarész (Szimulációs gyakorlat) 20%

  feladat szakmai kidolgozottsága 10%,
  egyértelmű kommunikáció 10%

  3. vizsgarész (Képzési portfólió bemutatása) 30%

  a követelmények teljesítésének mértéke, teljesség 10%,
  a portfólió kivitele, rendszerezettsége 10%,
  a portfólió tartalmi kidolgozottsága, minősége 10%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu