Villamos alállomás kezelő - 2024 képzés

Villamos alállomás kezelő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Elektronika és elektrotechnika
 • Szakképesítés azonosító száma: 07134012
 • Szakképesítés megnevezése: Villamos alállomás kezelő
 • KEOR kód: 0713
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Villamos alállomás kezelő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Villamos alállomás kezelő képzés munkaterülete:

  Villamos alállomás kezelő a villamosenergia-rendszerben termelői, átviteli, elosztói, fogyasztói céllal létesített nagy/nagyfeszültségű, nagy/középfeszültségű, közép/középfeszültségű transzformátor állomásokban és nagyfeszültségű kapcsolóállomásokban (bele nem értve a középfeszültségű kapcsolóállomásokat), megfelelő helyismeret birtokában végez üzemeltetési feladatokat. Ilyenek például az állapotellenőrzés, a tervezett (üzemeltetési, létesítési vagy bontási) és üzemzavari beavatkozások felügyelete ill. azokhoz feszültségmentes munkaterület biztosítása, üzemzavarok okainak felismerése, azok elhárítása vagy szükség esetén intézkedés azok megszüntetésére.

  Adott feladat megkezdésekor – szükség szerint közben is - kockázatelemzést végez, mérlegel és dönt. Használja egyéni és csoportos védőeszközeit és ezt megköveteli minden alállomásba belépő vagy ott munkát végző személytől, munkacsoporttól.

  A rendelkezésre álló hírközlési csatornákon egyértelmű, világos, utasítás alapú kommunikációt folytat a hálózatfelügyeletet, távkezelést ellátó üzemirányító szolgálattal. Együttműködik a folyamatos és biztonságos energiaszolgáltatás fenntartásában.

  Távkezelt alállomások esetében – amennyiben helyszíni beavatkozásra van szükség - nagy biztonsággal kezeli a számítógépes kezelői munkahelyet. Folyamatosan képezi magát, elsajátítja az új munkavédelmi eszközök helyes használatát, helyszíni munkavégzés keretében megismerkedik az új technológiákkal, felújító oktatások kertében megtanulja a beépített új készülékek, berendezések szerkezeti felépítést, kezelését és veszélyeit.

 • Villamos alállomás kezelő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus,
  (36.) Épületvillamossági ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: legalább 2 év erősáramú szakterületi gyakorlat
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Villamos alállomás kezelő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 200 óra
 • Maximális óraszám: 300 óra
 • Villamos alállomás kezelő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Villamos alállomás kezelő szakképesítéssel rendelkező szakemberre van szükség minden nagyobb (5 MW vagy afeletti) villamos energia termelőnél (erőművi alállomásokban), az átviteli hálózat és a főelosztó hálózat alállomásaiban (átviteli hálózati engedélyes, elosztóhálózati engedélyesek) és a nagyfeszültségen vételező fogyasztóknál (többnyire ipari alállomások). A villamos energia szektorban (főként az erőművekben és a hálózati engedélyeseknél) minden alállomás üzemeltetéshez kapcsolódó munkakör esetében szükséges ezen szakképesítés megléte.

  A sikeresen elvégzett szakmai képzés után az MSZ 1585 Villamos berendezések üzemeltetése szabvány szerint IV/f személyzetcsoportba tartozik, és alkalmassá válik 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű berendezésen végzett munkára.

  Napjainkban az élet szinte már elképzelhetetlen villamosenergia felhasználás nélkül (az iparban a munkahelyeinken, az otthonunkban). Ahhoz, hogy az energiaszolgáltatás folyamatos és biztonságos legyen egy stabilan és jól együttműködő villamosenergiarendszernek kell üzemelnie a háttérben. Ezen bonyolult rendszer üzemeltetése jól felkészült, alállomás kezelő képesítéssel rendelkező szakembereket kíván.

 • Villamos alállomás kezelő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Villamos alállomás kezelő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Villamos alállomás kezelő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Villamos alállomás kezelői alapismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsgatevékenység 40 kérdést tartalmazó teszt feladatsor, illetve 2 számítási feladat megoldása. A kérdéseket a megoldást is tartalmazó nyilvános elektronikus feladatbankból kell kiválasztani az alábbi témakörökből:

  15 tesztkérdéssel az alábbi témakörökből, oly módon, hogy minden témakörből legalább egy mérje a modulok tanulási eredményeit.

  • villamos berendezéseken kialakuló veszélyhelyzetek és azok beazonosítása
  • kapcsolókészülékek rajzjelei, jellemzői, a kapcsolási műveletek biztonságtechnikai előírásai, alállomási berendezések szabályos, egyértelmű azonosításra szolgáló megnevezései
  • feszültségmentesített munkaterület kialakításának lépései
  • feszültség alatti, és a közelítési övezet fogalma és a védőtávolságok értékei
  • feszültséghez közeli munkavégzés személyi és tárgyi feltételei, a munkaterület biztonságos kialakítása
  • üzemi- és idegen személyzet fogalma, feszültségmentesítés és szakfelügyelet ellátásának személyi feltételei, feladata
  • műszaki mentés, elsősegélynyújtás és környezetvédelmi események helyes kezelése

  10 tesztkérdéssel az alábbi témakörökből, oly módon, hogy minden témakörből legalább egy mérje a modulok tanulási eredményeit.

  • megrajzolt primer diszpozíciók beazonosítása, az együttműködő villamosenergiarendszer fogalma és felépítése, jellemzői
  • erőművi-, hálózati transzformátor állomások váltakozó feszültségű segédüzemének jellemző fogyasztói, létfontosságú fogyasztók, váltakozó feszültségű rendszerek alapfogalmai, alapmennyiségei, jelölések
  • az alállomásokat felépítő készülékek, berendezések, villamosenergia-átalakítók (túlfeszültség-védelmi eszközök, kapcsolókészülékek, mérőtranszformátorok, energiaátviteli transzformátorok, generátorok) szerkezeti felépítése, feladata, üzemi jellemzői, működési sajátosságai, lehetséges meghibásodások
  • hálózatok csillagpont kezelési módozatai, azok jellemzői, felismerése egyvonalas kapcsolási kép alapján

  10 tesztkérdéssel az alábbi témakörökből, oly módon, hogy minden témakörből legalább egy mérje a modulok tanulási eredményeit.

  • alállomási védelem- automatika rendszer alapfogalmai, érzékelő elemek, érzékelési elvek
  • védelmek funkciói, alap-, tartalék- és fedővédelmek
  • a villamosenergia-rendszer automatikái, azok felhasználási területei és szükségességük a folyamatos villamos energiaellátás biztosításához, üzemviteli és üzemzavari automatikák
  • egyen- és váltakozó feszültségű segédenergia ellátó rendszerek jellemzői, legfontosabb berendezései, akkumulátor telepek és helyiségek veszélyforrásai, egyen- és váltakozó feszültségű fogyasztók az alállomásban
  • tömegvezérlés a villamosenergia-rendszerben, lehetséges megoldások, azok jellemzői (HKV és RKV rendszerek)
  • rendszer stabilitásának védelme (RKR, FKA, FTK)
  • telemechanikai rendszerek általános felépítése, működése, alapvető információ forrásai, funkcióit és az üzemirányítási rendszerrel való kapcsolata és a kapcsolódó szünetmentes váltakozó feszültségű ellátó rendszer

  5 tesztkérdéssel az alábbi témakörökből, oly módon, hogy minden témakörből legalább egy mérje a modulok tanulási eredményeit.

  • belépés az alállomásba, személyi és tárgyi feltételek, vagyonvédelmi rendszerrel kapcsolatos ismeretek, szükséges kommunikáció az üzemirányító szolgálattal, távozás az alállomásból
  • alállomás kezelő dokumentáció kezelési feladatai

  2 számítási feladat, amely az alkalmazói tanulási eredményt méri.

  • számítási feladat, amelyben vezetéket kell méretezni feszültségesésre és meg kell határozni a méretezett vezeték veszteségét, a külön elvégzett számítás eredménye alapján ki kell választani a megadottak közül a helyes eredménypárt (legalább 4- ből történjen a választás)
  • számítási feladat, saját zárlati teljesítmény meghatározása után zárlati megszakítóképesség alapján kapcsolókészüléket kell kiválasztani egy alállomási transzformátor kisebb feszültségű oldalára, a felsorolt megszakítóképességgel rendelkezőkből ki kell választani a megfelelőt (legalább 4-ből történjen a választás)

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A témakörökből feltett helyesen megválaszolt tesztkérdések mindegyikére 2 pont adható. Amennyiben a tesztkérdésre a megadott válaszok közül több helyes felelet választható a 2 pontot arányosan kell szétosztani a helyes válaszok között. A két utolsó számítási feladat helyes megoldása esetén 5-5 pont adható. Azaz:

  • 40 tesztkérdés, kérdésenként 2 pont, 40 x 2 pont = 80 pont
  • 2 db számítási feladat 2 x 5 pont = 10 pont

  Így az írásbeli vizsgatevékenységen összesen 90 pont érhető el.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Alállomás kezelői gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. vizsgarész: Kapcsolási gyakorlat – 30 perc

  A kapcsolási gyakorlat egy megadott alállomási mező (transzformátor, középfeszültségű leágazás) feszültségmentesítéséhez szükséges kapcsolási sorrendet kell meghatározni. A meghatározott, a vizsgabizottságnak bemutatott, közösen értékelt és jóváhagyott kapcsolási sorrendet a gyakorlatban végre kell hajtani.

  2. vizsgarész: Képzési portfólió bemutatása – 15 perc

  A tanulási folyamat közben készített portfólió bemutatása, amely mindenképpen térjen ki a következő tématerületek vázlatos bemutatására, összefüggések összefoglalására:

  • alállomásokba történő belépés folyamata, dokumentációs feladatok
  • a villamosenergia-rendszer felépítése a termelőktől a fogyasztókig, jellemző termelők és fogyasztók az egyes feszültségszinteken, megújuló energiatermelők helye és szükségessége a rendszerben
  • gyakorlatban használatos alállomási kapcsolási képek, azok üzemviteli előnyei, hátrányai
  • a gyakorlatokon megismert alállomások (tanpálya) villamos készülékei, berendezései, begyűjtött egyvonalas kapcsolási rajza, készített fényképek
  • meddőenergia és feszültségszabályozás a villamosenergia-rendszerben, lehetőségek, előnyök, hátrányok, aktuális problémák
  • alállomási mérő- és kapcsolókészülékek kapcsolata a védelem, automatika rendszerrel
  • a hálózatok csillagpont kezelése és a védelmi rendszer kapcsolata
  • téves működtetést megakadályozó reteszrendszerek bemutatása, alkalmazási területek
  • üzemviteli- és üzemzavari automatikák és a folyamatos villamos energiaellátás kapcsolata
  • alállomási feszültségmentesített munkaterület átadás-visszavétel folyamata szabályai, dokumentálása, szerelési felügyelet kötelezettségei, jogai
  • a villamosenergia-rendszer üzemirányításának felépítése, feladatkörök, hálózati beavatkozással járó munkák tervezése, alállomás üzemeltetési feladatok végrehajtása során kapcsolatok az üzemirányító szolgálatokkal
  • alállomások háromszintű kezelési hierarchiájának, szintjei, egyes szintek jellemzői és főbb veszélyforrások, távkezelés szükségessége, lehetőségei, a megvalósításhoz szükséges főbb egységek
  • a tömegvezérlés és terheléskorlátozás rendszerei, szükségességük, kapcsolatuk a villamosenergia-rendszer stabilitásával
  • műszaki mentés és elsősegély nyújtás alállomási környezetben

  A portfóliókat értékelésre a vizsga előtt 10 nappal meg kell küldeni a vizsgaközpontnak!

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 45 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. vizsgarész:

  kapcsolási sorrend helyessége 10 pont
  kommunikációszakszerűsége az üzemirányítóval 5 pont
  kommunikáció szakszerűsége a második kezelő személlyel 5 pont
  határozottság a kapcsolás során 5 pont
  védőeszköz szabályszerű használata 5 pont

  Amennyiben a vizsgázó a sorrend készítése közben vagy a végrehajtás során vét az MSZ1585 szerinti feszültségmentes munkaterület kialakítás sorrendjében a vizsgát eredménytelennek kell minősíteni.

  2. vizsgarész: Sikeres gyakorlati feladat teljesítését követően kerülhet sor a portfólió bemutatására.

  a követelmények teljesítésének mértéke, teljesség 10 pont
  a portfólió kivitele, rendszerezettsége 5 pont
  a portfólió tartalmi kidolgozottsága, minősége 5 pont

  Így a projektfeladat során elérhető összesen pontszám: 50 pont.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu