Vezető Pirotechnikus - 2024 képzés

Vezető Pirotechnikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Vegyipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07114005
 • Szakképesítés megnevezése: Vezető Pirotechnikus
 • KEOR kód: 0711
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vezető Pirotechnikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vezető Pirotechnikus képzés munkaterülete:

  A vezető pirotechnikus tevékenysége a pirotechnikai anyagok és termékek tervezése és gyártása. A technika azon részét alkalmazza, amely a robbanó- és égő keverékek, pirotechnikai termékek előállításával foglalkozik. Felelősséggel tartozik a gyártás irányításáért.

  Pirotechnikai anyagot vagy terméket megsemmisít, illetve felelősséggel tartozik a pirotechnikai anyag vagy termék megsemmisítésének irányításáért.

  A pirotechnikai szakember mindennapjainak részét képezi a pirotechnikai termékek felhasználásával, szállításával kapcsolatos adminisztráció vezetése, és az engedélyeztetési eljárások lefolytatása is. Feladatkörébe tartozik a pirotechnikai termékek tárolásával, forgalmazásával, felhasználásával kapcsolatos nyilvántartások vezetése, valamint a tárolási, felhasználási, forgalmazási, kiállítási, gyártási, vizsgálati vagy megsemmisítési tevékenység engedélyeztetési eljárásának lefolytatása, illetve bejelentése.

  Értékesítési tevékenysége során a vevőket szakszerűen tájékoztatja a vásárolt pirotechnikai termékek használati módjáról és veszélyeiről.

  A pirotechnikai termékeket a jogszabályoknak megfelelően tárolja és forgalmazza (azokat átveszi és kiadja), a pirotechnikai termékekről jogszabályoknak megfelelő nyilvántartást vezet. Nyilvántartás során és a nyilvántartás körében előírt számításokhoz szükség esetén szoftvert használ. Munkája során előkészíti a pirotechnikai terméket Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról Szóló Európai Megállapodás (ADR) szerint szállításra, szervezi és dokumentálja a szállítást.

  A bejelentés vagy engedélyköteles pirotechnikai felhasználási tevékenység során látványtervet készít, megtervezi a felhasználást, telepíti a pirotechnikai termékeket. A felhasználást követően ellenőrzi a környezetet, visszabontja a telepítést, az el nem működött termékekről gondoskodik. Felhasználás során ellenőrzi a pirotechnikai termék működését biztonsági szempontból, felelősséget vállal saját és a felhasználásban résztvevők tevékenységéért.

  Munkáját szakszerűen, körültekintően végzi, a pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos jogszabály és biztonsági szabályzat betartásával.

  Pirotechnikai terméket vizsgál, szétszerel, vizsgálatot irányítja.

 • Vezető Pirotechnikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges (egyéb feltételek pontnál)
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: igazolt 5 év pirotechnikai gyártói munkahelyen szerzett gyakorlat, vagy vegyész, vegyészmérnök végzettség esetén igazolt 1 év pirotechnikai gyártói munkahelyen szerzett gyakorlat.

 • Vezető Pirotechnikus képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 480 óra
 • Vezető Pirotechnikus képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vezető pirotechnikus tevékenységének szerves részét képezi a pirotechnikai termékek tervezése és gyártása, vizsgálata. Feladatkörébe tartozik a pirotechnikai termékek tárolásával, forgalmazásával, felhasználásával kapcsolatos nyilvántartások vezetése, valamint a gyártási vagy megsemmisítési tevékenység engedélyeztetési eljárás lefolytatása, illetve bejelentése. A szakmai képzésben való részvétel és a képesítő bizonyítvány jogszabályban előírt feltétel a pirotechnikus tevékenység végzéséhez.

 • Vezető Pirotechnikus képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vezető Pirotechnikus képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vezető Pirotechnikus képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Pirotechnikai termékek szállítása, engedélyeztetése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  1. Pirotechnikai termékek szállításához fuvarokmány elkészítése.
  2. Engedélykérelem készítése a megfelelő elektronikus űrlap kitöltésével egy eljárás kiválasztásával: pirotechnikai termékek tárolása, forgalmazása, tárolása és forgalmazása (egy eljárásban), felhasználása, gyártása, megsemmisítése.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 20%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.

  Témakörök aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  1. Pirotechnikai termékek szállításához fuvarokmány készítése 60%
  2. Engedélykérelem készítése 40%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Pirotechnikai termék üzemeltetési és gyártási feladat.

  A vizsgatevékenység részeinek leírása:

  A. vizsgarész:
  Terméküzemeltetési feladat: a vizsgázó a feladatutasítás szerint meghatározott pirotechnikai termék(ek)et az előírt indítási móddal telepítésre előkészíti, a pirotechnikai terméket megfelelő eszközökbe (kaloda, vetőcső, rakétatartó állvány) telepíti. A telepített terméket elműködteti, majd a telepítést visszabontja. A vizsgázónak a telepítés előtt ismertetni kell a telepítendő pirotechnikai termék működéséből adódó veszélyeit.

  B. vizsgarész:
  Gyártási folyamat bemutatása: a vizsgázó a munkáiból összeállított záródolgozaton keresztül mutatja be az általa, vagy a gyakorlati oktató/munkahelyi vezető által meghatározott gyakorlati tevékenységét. A záródolgozat valamilyen technológiát, termékgyártási folyamatot mutat be, amely a vizsgázó konkrét munkáját, tevékenységét tartalmazza.
  A záródolgozat a gyakorlati oktató/munkahelyi vezető által hitelesített dokumentum.
  A záródolgozatot összefűzve 1 nyomtatott példányban kell leadni.

  Tartalma:

  1. A gyakorlatban végzett tevékenységek közül kiválasztott vagy a gyakorlati oktató/munkahelyi vezető által kiadott feladatsor bemutatása; elvégzett gyártási, fejlesztési feladatok.
  2. A képzésben résztvevő szerepe, feladata a folyamatban.
  3. Az előállított termék ismertetése, szerepe, gyártási folyamatának, technológiának ismertetése, keverési számítások ismertetése, esetleges egyéb számítások ismertetése, termék további életútjának bemutatása, felhasználása.
  4. A záródolgozatnak olyan termék gyártási vagy fejlesztési feladatát kell tartalmaznia, amely feladat bemutatja a pirotechnikai elegyek veszélyeit; vizsgálati módjait, a pirotechnikai testek készítésének módszereit és veszélyeit; a pirotechnikai gyártás során használt eszközöket vagy gépeket; a pirotechnikai anyagok és termékek gyártásánál fellépő veszélyforrásokat és azok elhárítását; valamint a pirotechnikában használt alapanyagok tulajdonságait (különösen az égő, oxidáló és kötőanyagokat).

  Formai elvárások:

  1. A záródolgozat A4 méretű dokumentum.
  2. A tartalmi elemek címmel ellátva vannak elválasztva.
  3. Terjedelme mellékletekkel legalább 10-15 oldal
  4. Times New Roman 12 betűtípus, 1,5 sorköz, sorkizárt, 2,5 cm margó.
  5. A dokumentum borítólapján szerepel a vizsgázó neve, a képző intézmény neve, elérhetősége, a felkészítő oktató(k), neve, beosztása, a záródolgozat címe, amely utal a végzett tevékenységre; továbbá a benyújtás dátuma.
  6. A borítólap utáni második lapon a tartalomjegyzék szerepeljen, amit a feladat kidolgozása követ.
  7. A kidolgozást követik a mellékletek, kiértékelések, forrásdokumentumok, irodalomjegyzék.
  8. A záródolgozat végén a munka eredményeit tartalmazó összefoglalás jelenjen meg.
  9. Az összefoglalást követő oldalon a gyakorlatot igazoló munkahelyi vezető értékeli a záródolgozatot, és a vizsgázó képzés során elért tanulási eredményeit, melyet a vizsgabizottság figyelembe vesz. Az értékeléshez csatolni kell a gyakorlatot igazoló munkahely pirotechnikai gyártásra szóló engedélyét, valamint az értékelést kiállító munkahelyi vezető pirotechnikai gyártásra jogosító képzettségének másolatát.
  10. Az értékelőlapot az értékelési szempontokkal a záródolgozat végén kell elhelyezni.
  11. Vizsgázó a záródolgozatot a vizsgaszervezőnek a vizsga előtt legalább 14 nappal leadja.
  12. A bizottság előtt a vizsgázó a záródolgozaton keresztül bemutatja a képzés során végzett tevékenységét, feladatait, a működtetett berendezést és technológiát. Válaszol a vizsgabizottság által feltett, a kidolgozásban bemutatott tevékenységekkel kapcsolatos, kérdésekre.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

  1. Terméküzemeltetési feladat 50 perc
  2. Záródolgozat bemutatása, megvédése 10 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 80%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenységen belül az egyes feladatokat elvégzését összességében kell értékelni.

  A terméküzemeltetési feladat során biztonsági szempontból értékelni kell a telepítési pont kiválasztását, az telepítési eszközök kiválasztását, a termék telepítését, a termék elműködtetését, a visszabontást. Amennyiben a vizsgatevékenység bármely eleme biztonsági szempontból nem kielégítő, akkor a vizsgatevékenység nem eredményes.

  Értékelési szempontok:

  A. Terméküzemeltetési feladat

  • A pirotechnikai termék működéséből adódó veszélyek ismertetése 15 pont
  • Telepítési pont kiválasztása 15 pont
  • Telepítési eszközök kiválasztása 15 pont
  • Termék telepítése 25 pont
  • Termék elműködtetése 15 pont
  • Visszabontás 15 pont
   Projekt feladat összesen 100 pont

  B. Záródolgozat
  Oktató/munkahelyi vezető értékeli:

  • A záródolgozat megjelenési formája, külalakja. 10 pont
  • Gyakorlati tevékenység bemutatása 10 pont
  • A vizsgázó saját munkájának, feladatainak bemutatása. 5 pont
  • Munka-, tűz és környezetvédelmi szabályok megjelenítése. 10 pont
  • A záródolgozatban bemutatott tartami elemek szakszerűsége, részletgazdagsága. 10 pont

  Vizsgabizottság értékeli:

  • A záródolgozat lényegre törő bemutatása, előadásmód 10 pont
  • A választható gyártási folyamat bemutatása. 10 pont
  • Szakmai nyelv használata, pirotechnikai anyagok, eszközök szakszerű kifejezések használata 10 pont
  • Időgazdálkodás. 5 pont
  • A feltett kérdésekre adott válaszok szakszerűsége 20 pont
   Összesen: 100

  A gyártási feladat során biztonsági szempontból értékelni kell a bemutatott tevékenység minden elemét. Amennyiben a feladat bármely eleme biztonsági szempontból nem kielégítő, akkor a vizsgatevékenység eredménytelen.

  Az egyes vizsgarészek aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

  Terméküzemeltetési feladat: 30%
  Záródolgozat (Gyártási folyamat bemutatása): 70%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 90%-át elérte mindkét vizsgarészben.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu