Drog- és toxikológiai szaktechnikus - 2024 képzés

Drog- és toxikológiai szaktechnikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Vegyipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07115004
 • Szakképesítés megnevezése: Drog- és toxikológiai szaktechnikus
 • KEOR kód: 0711
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Drog- és toxikológiai szaktechnikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Drog- és toxikológiai szaktechnikus képzés munkaterülete:

  A drog- és toxikológiai szaktechnikus önállóan, vagy magasabb végzettségű személy irányítása alatt részt vesz a gyógynövények feldolgozásában, gyógynövényekkel, drogokkal kapcsolatos mikro- és makromorfológiai vizsgálatokat, mennyiségi és minőségi elemzéseket végez. Gyógynövényeket és drogokat minősít a gyógyszerkönyv, valamint magyar és külföldi szabványok előírásai alapján. Részt vesz farmakognóziai és toxikológiai kutatásokban. Elvégzi a különböző eredetű minták toxikológiai elemzését, toxicitási vizsgálatokat végez. Munkájához előkészíti a szükséges vegyszereket, anyagokat, eszközöket és műszereket, azokat önállóan használja, működteti. Használja a korszerű informatikai rendszereket, munkája során betartja a vonatkozó higiénés, munka-, tűz-, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szabályokat. Munkáját pontosan dokumentálja.

 • Drog- és toxikológiai szaktechnikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 0711 24 08 Vegyész technikus,
  54 524 03 Vegyész technikus,
  Régebbi szakképesítések jogszabályi ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Drog- és toxikológiai szaktechnikus képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Drog- és toxikológiai szaktechnikus képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Magyarország klímája több száz gyógynövényfaj előfordulásának kedvez. A gyógy-, fűszer-, aromanövények gyűjtése és termesztése, a gyógynövényteák, gyógynövény alapú gyógyászati célú készítmények és kozmetikumok, valamint egyéb gyógynövény alapanyagú termékek előállítása évről évre egyre több szakembert igényel. A drog- és toxikológiai szaktechnikus képzés a területen jelentkező szakemberhiányt enyhíti. A drog-és toxikológiai szaktechnikus végzettségű szakemberek gyógynövényfeldolgozó és gyógynövény alapanyagú készítményeket előállító üzemekben helyezkedhetnek el, ahol előkészítő, termelő, fejlesztő, minőségellenőrző, minősítő munkát végezhetnek. Napjainkban egyre nő az embereket körülvevő toxikus anyagok mennyisége, így egyre nagyobb az igény ezen anyagok detektálására. A drog- és toxikológiai szaktechnikus képzés klinikai, élelmiszer-, gyógyszer-, környezettoxikológiai vizsgálólaboratóriumokban való elhelyezkedést is lehetővé tesz, ahol a szakemberek minősítő, minőségellenőrző, környezetmonitorozó, fejlesztő munkát végezhetnek.

 • Drog- és toxikológiai szaktechnikus képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Drog- és toxikológiai szaktechnikus képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Drog- és toxikológiai szaktechnikus képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Farmakognóziai és toxikológiai ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • Farmakognóziai ismeretek:
   • Farmakognóziai alapismeretek (Alapfogalmak. A farmakognóziában használt legfontosabb latin nevek. Gyógynövények, drogok elnevezése. A gyógynövények feldolgozása. Az iIllóolajok előállítása. A Galenusi készítmények típusai. A drogok minősítésének dokumentumai.)
   • Gyógynövények és drogjaik felismerése, megnevezése, jellemzése.
   • A fontosabb hatóanyagcsoportok jellemzői. Főbb vegyületek, illetve alapvázak felismerése.
   • Gyógynövények és drogjaik főbb hatóanyagai és gyógyászati felhasználásuk.

  • Toxikológiai ismeretek:
   • Toxikológiai alapismeretek. (Alapfogalmak. Mérgek, mérgezések, toxikus hatások, tünetek csoportosítása. A mérgek útja a szervezetben: A mérgezések kezelésének általános menete.)
   • Toxikológiai vizsgálati módszerek.
   • A fontosabb mérgező anyagok, hatásuk, terápiájuk.

  A vizsgafeladatok típusai egyszerű választás, összetett választás, négyféle asszociáció, ötféle asszociáció, igaz-hamis, táblázatos, rövid választ igénylő, párosítás-illesztés típusú feladatok, valamint ábrák, rajzok felismerése.

  Az írásbeli feladatsor összeállításában a következő részpontokat érő tartalmi arányok érvényesülnek a feladat jellegéhez optimálisan illeszkedő feladattípus kiválasztásának szem előtt tartásával.

  Farmakognóziai ismeretek: (50 pont)

  Farmakognóziai alapismeretek. 15 pont
  Gyógynövények és drogjaik felismerése, megnevezése, jellemzése. 10 pont
  A fontosabb hatóanyagcsoportok jellemzői. Főbb vegyületek, illetve alapvázak felismerése. 10 pont
  Gyógynövények és drogjaik főbb hatóanyagai és gyógyászati felhasználásuk. 15

  Toxikológiai ismeretek: (50 pont)

  Toxikológiai alapismeretek. 15 pont
  Toxikológiai vizsgálati módszerek. 5 pont
  A fontosabb mérgező anyagok, hatásuk, terápiájuk. 30 pont

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.
  Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza, a feladatra adható teljes pontszám csak hibátlan megoldásra adható

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40 %-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Farmakognózia és toxikológia gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat gyakorlati vizsgafeladatból és szóbeli beszélgetésből áll.
  A vizsgázó a gyakorlati feladatát a vizsgán készíti el, a gyakorlati vizsgafeladat befejezését követően szóban megvédi azt a feladathoz kapcsolódó kérdések kifejtésével.

  Gyakorlati vizsgafeladat

  Tanulási eredmények, melyek a gyakorlati vizsgafeladatban mérésre kerülnek:

  • Ismeretlen gyógynövények és azok drogjainak azonosítása.
  • Gyógynövényekkel-, drogokkal kapcsolatos mikro- és makromorfológiai vizsgálatok elvégzése.
  • Gyógynövényekkel-, drogokkal, Galenusi készítményekkel kapcsolatos mennyiségi és minőségi elemzések elvégzése.
  • Gyógynövények, drogok, Galenusi készítmények minősítése.
  • Különböző eredetű minták műszeres toxikológiai elemzésének elvégzése, a különböző toxikus anyagok kimutatása.
  • Munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, egészségvédelmi előírások szerinti munkavégzés.

  A vizsgaközpont a gyakorlati feladatokat a fenti tanulási eredmények alapján állítja össze, amely igény szerint munkahelyi speciális feladatokkal kiegészíthető, bővíthető. A gyakorlati vizsgafeladatot úgy kell összeállítani, hogy a feladatsor feladatai egyforma nehézségűek, a rendelkezésre álló idő alatt elvégezhetők és dokumentálhatók legyenek. A vizsgafeladat a feladat jellegétől, nehézségétől függően több részfeladatból is állhat.

  A vizsgázó a vizsgaszervező által összeállított felismerési, mérési, gyógyszerkönyvi-, vagy szabványvizsgálati, mennyiségi és minőségi elemzési, toxikológiai vizsgálati feladatot/ feladatokat hajt végre. A vizsgázó az adott feladat megoldásáról dokumentációként jegyzőkönyvet vezet. A vizsgázó a jegyzőkönyvvel igazolja az elvégzett feladatot. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mérés menetét, a betartandó biztonsági szabályokat, az adatok, tapasztalatok, megfigyelések megadását, az adatok alapján a mérési eredmények kiszámításának menetét, vagy tapasztalatok magyarázatát, illetve ha a számítógépes adatfeldolgozás során kapott információk alapján történik a mérési eredmények kiszámítása, akkor a mérési eredményeket kinyomtatva kell csatolni a jegyzőkönyvhöz. A vizsgázó a jegyzőkönyvvel igazolja az elvégzett feladatot. A gyakorlati feladat elvégzése során a vizsgázónak be kell tartania a munkavédelmi szabályokat, és használnia kell az egyéni és kollektív védőeszközöket. A vizsgafeladatot a vizsgázó önállóan a feladatközlő lapon levő információk és utasítások alapján végzi el, ehhez segítséget csak veszély esetén kérhet.

  Szóbeli szakmai beszélgetés

  A gyakorlati feladat befejezését követően a vizsgabizottsággal szakmai beszélgetést folytat a vizsgázóval az elvégzett feladatról, a vizsgázó kifejti a kapcsolódó elméleti kérdést, ezzel bizonyítva kommunikációs készségét és logikus gondolkodását. A szóbeli beszélgetésre külön felkészülési idő nem áll a vizsgázó rendelkezésére.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

  A gyakorlati vizsga feladat: gyakorlat végrehajtása, jegyzőkönyv elkészítése: 230 perc
  Szóbeli szakmai beszélgetés: 10 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgabizottság a projekt feladatot az elvégzett gyakorlati feladat jegyzőkönyve, a vizsgázó munkavégzésének szakszerűsége, valamint a szóbeli beszélgetés alapján együttesen értékeli az alábbi szempontok és részpontszámok figyelembevételével. A jegyzőkönyv javítása javítási- értékelési útmutató alapján történik

  Javasolt értékelési szempontok és pontszámok:

  Gyakorlati vizsgafeladat: (80 pont)

  A mérési jegyzőkönyv tartalmi és formai követelménye. 10 pont
  A feladat jellegétől függően: mérési adatok, megfigyelések, a gyógynövények, drogok felismerésének megfelelősége. 25 pont
  A feladat jellegétől függően: mérési eredmények megfelelősége, a tapasztalatok magyarázatának megfelelősége, a minősítés megfelelősége. 25 pont
  Szabályos, szakszerű munkavégzés, munkavédelmi szabályok betartása. 20 pont

  Szóbeli szakmai beszélgetés: (20 pont)

  Szakmai kifejezések szakszerű használata és a kommunikáció megfelelősége 5 pont
  Munkavégzés bemutatása, a kérdésekre adott válaszok tartalmi helyessége. 15 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu