Gyógyszeripari szaktechnikus - 2024 képzés

Gyógyszeripari szaktechnikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Vegyipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07115003
 • Szakképesítés megnevezése: Gyógyszeripari szaktechnikus
 • KEOR kód: 0711
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyógyszeripari szaktechnikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Gyógyszeripari szaktechnikus képzés munkaterülete:

  A gyógyszeripari szaktechnikus önállóan vagy gyógyszerész illetve vegyész, vegyészmérnök irányításával részt vesz a gyógyszer-, gyógyszeralapanyag- és segédanyaggyártás folyamatában. Fermentálási folyamatokat tud végezni. Részt vesz a gyógyszeripari gyártási folyamatok részleges vagy teljes irányításában, készülékek, berendezések üzemeltetésében, tisztításában. Közreműködik gyártástechnológiák léptéknövelési folyamatainak megvalósításában, kísérleti gyártásokban. Gyógyszerkiszerelő és -csomagoló gépeket tud kezelni. Minőségellenőrző vizsgálatokat végez, elvégzi a gyártásközi és késztermékek minőségének és kémiai összetételének ellenőrzését, gyógyszerformák vizsgálatát szabványok és előírások alapján. Műszeres analitikai és egyéb műszeres vizsgálatokat végez. Speciális gyógyszerészeti, laboratóriumi vizsgálatokban, mikrobiológiai vizsgálatokban vesz részt. Laboratóriumban kémiai szintéziseket hajt végre. Rész vesz az eszközök kvalifikálásában és eljárások validálási folyamataiban. Részt vesz kutatási folyamatokban, gyógyszerfejlesztésben, és azok dokumentálásában elsősorban informatikai háttér alkalmazásával, ehhez a munkához folyamatosan továbbképzi magát. Munkáját a gazdaságossági elvek, a technológiai, higiéniai, minőségbiztosítási, tűz-, munka-, környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával végzi. A munkaköréhez kapcsolódó adminisztrációs feladatokat a minőségügyi előírások szerint dokumentálja az informatikai háttér használatával.

 • Gyógyszeripari szaktechnikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 0711 24 08 Vegyész technikus,
  54 524 03 Vegyész technikus,
  Régebbi szakképesítések jogszabályi ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Gyógyszeripari szaktechnikus képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Gyógyszeripari szaktechnikus képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A XXI. században a gyógyszeripar kiemelt prioritással bír, ebben fontos szerepet kapnak az „új generációs” gyógyszeripari szaktechnikusok, akik az elvárások szerint megfelelnek az ipar 4.0 szakmai és digitális elvárasainak. A gyógyszeripari szaktechnikus szakképesítéssel rendelkező munkavállaló alkalmazása a gyógyszergyárak magas színvonalon való működésének, a termelékenység megtartásának elengedhetetlen feltétele. A gyógyszeripar folyamatosan dolgozik olyan gyógyszerek gyártásán, új gyógyszerek kifejlesztésén, melyek megfelelnek a társadalom elvárásainak, javítják a terápiahűséget, ugyanakkor profitábilis működést eredményeznek. A társadalom számára az aktív keresők egészségének megőrzése alapvető fontosságú, amelyhez a gyógyszergyárak megfelelő, magasan képzett szakember ellátottsága biztos alapot nyújt. A szakképesítés birtokában az oktatásból kikerült szakemberek elhelyezkedési lehetőségei nőnek, az oktatás és munkaerőpiac összhangjának megteremtését a képzés lehetősége biztosítja.

 • Gyógyszeripari szaktechnikus képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gyógyszeripari szaktechnikus képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gyógyszeripari szaktechnikus képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gyógyszeripari ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul.

  • Gyógyszergyári minőségbiztosítás.
  • Gyógyszergyári minőség-ellenőrzés.
  • Gyógyszerek jellemzői, hatásuk, gyógyszerfejlesztés.
  • Gyógyszerhatóanyagok előállítása: szintetikus, biológiai, növényi és állati eredetű.
  • Gyógyszerkészítmények előállítása.

  Gyógyszerkészítmények csomagolása. Az írásbeli feladatsor a következő típusú feladatokból állhat:

  Számítógép alkalmazásával megoldható és értékelhető elsősorban teszt jellegű feladatokból állítható össze, a feladatsor a felsorolt tanulási eredmények mérését szolgálja, az egyes feladatok aránya a teljes feladatsoron belül a táblázatban látható. A feladatsor az időkeretben megoldható számú teszt jellegű feladatból állhat, részfeladatokat nem tartalmazhat. Az egyes feladatok a jellegükből és nehézségükből adódóan súlyozottan pontozandók.

  Típusai: Igaz-hamis állítások eldöntése, egyszerű választás, négyféle-, ötféle asszociáció, többszörös választás, hibakeresés. Legördülő menü vagy más informatikai megoldás alkalmazása a helyes megoldás kiválasztásához: táblázat kiegészítése, helyes eszköz, művelet, technológia kiválasztása, készülék, műszer, berendezés azonosítása, megadott folyamatábra értelmezése, csoportosítás, összefüggések keresése, alkalmazása.

  Az írásbeli feladatsor összeállításában a következő részpontokat érő tartalmi arányok érvényesülnek a feladat jellegéhez optimálisan illeszkedő feladattípus kiválasztásának szem előtt tartásával.

  • Gyógyszergyári minőségbiztosítás. (összesen: 40 pont)
   • Minőségbiztosítási rendszerek, GMP, GLP. 25 pont
   • Minőség-ellenőrzés részei, feladatai. 15 pont
  • Gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerkészítmények (összesen: 60 pont)
   • Gyógyszerek csoportosítása, gyógyszerfejlesztés, gyógyszerek útja a szervezetben. 15 pont
   • Gyógyszerhatóanyagok előállítása. Alkalmazott műveletek és folyamatok. Gyártási és üzemeltetési feladatok és dokumentációjuk. 20 pont
   • Gyógyszerkészítmények, gyógyszerformák és kialakításuk. 20 pont
   • Gyógyszerkészítmények csomagolása. 5 pont

    Összesen: 100 pont

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik.
  Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza, a feladatra adható teljes pontszám csak hibátlan megoldásra adható.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gyógyszeripari gyakorlat

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A projektfeladat gyakorlati vizsgafeladatból és szóbeli beszélgetésből áll.

  A vizsgázó a gyakorlati feladatát a vizsgán készíti el, a gyakorlati vizsgafeleadat befejezését követően szóban megvédi azt a feladathoz kapcsolódó kérdések kifejtésével.

  Gyakorlati vizsgafeladat

  Tanulási eredmények, melyek a gyakorlati vizsgafeladatban mérésre kerülnek:

  • Minőségellenőrzés. Minőségi előírásoknak való megfelelőség vizsgálata a beérkező anyagokra, az alapanyagokra, szükség szerint a köztitermékekre, a gyógyszerhatóanyagokra vonatkozóan. Gyártásközi hibakivizsgálások.
  • Gyógyszerkönyvi vizsgálatok.
  • Biológiai és mikrobiológiai vizsgálatok.
  • Speciális gyógyszerészeti, laboratóriumi munka végzése.
  • Kutatási és fejlesztési folyamatokban, gyógyszerfejlesztésben való részvétel.
  • Szerves kémiai szintézisek kivitelezése.
  • Egészségvédelmi, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások betartása.
  • A vizsgálatok elvégzésekor keletkezett hulladékok szakszerű kezelése, tárolása, ártalmatlanítása, a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások betartása.

  A vizsgaközpont a gyakorlati feladatokat a fenti tanulási eredmények alapján állítja össze, amely igény szerint munkahelyi speciális feladatokkal kiegészíthető, bővíthető.
  A gyakorlati vizsgafeladatot úgy kell összeállítani, hogy a feladatsor feladatai egyforma nehézségűek, a rendelkezésre álló idő alatt elvégezhetők és dokumentálhatók legyenek. A vizsgafeladat a feladat jellegétől, nehézségétől függően több részfeladatból is állhat. A vizsgázó a vizsgaszervező által összeállított műszeres analitikai, vagy fizikai, kémiai vagy, biológiai, mikrobiológiai, vagy gyógyszerkönyvi vizsgálatokat vagy preparatív feladatokat végez, és az ahhoz kapcsolódó mintavételezést végrehajtja, munkáját dokumentálja az előírás szerint.
  A gyakorlati feladat elvégzése során a vizsgázónak be kell tartania a munkavédelmi szabályokat és használnia kell az egyéni és kollektív védőeszközöket. A vizsgafeladatot a vizsgázó önállóan a vizsgaszervező által megadott információk és utasítások alapján végzi el, ehhez segítséget csak veszély esetén kérhet.

  A vizsgázó az adott feladat megoldásáról dokumentációként jegyzőkönyvet vezet a megadott szempontok vagy előre elkészített sablon szerint. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

  • a mérés menetét,
  • a szükséges anyagok és eszközök listáját,
  • a betartandó biztonsági szabályokat,
  • a feladat jellegétől függően az adatok, megfigyelések, termék jellemzők megadását,
  • a mérési adatok alapján a mérési eredmények kiszámításának menetét,
  • ha számítógépes adatfeldolgozás során kapott információk alapján történik a mérési eredmények kiszámítása, akkor a mérési eredményeket kinyomtatva kell csatolni a jegyzőkönyvhöz.

  A vizsgázó a jegyzőkönyvvel igazolja az elvégzett feladatot.
  A vizsgázó a jegyzőkönyvet a vizsgafeladat megoldására rendelkezésre álló időn belül a vizsgabizottságnak átadja, amelyet a vizsgabizottság értékel.

  Szóbeli szakmai beszélgetés

  A gyakorlati feladat befejezését követően a vizsgabizottsággal a vizsgázó szakmai beszélgetést folytat az elvégzett feladatról és a vizsgázó kifejti a kapcsolódó elméleti kérdést, ezzel bizonyítva kommunikációs készségét és logikus gondolkodását. A szóbeli beszélgetésre külön felkészülési idő nem áll a vizsgázó rendelkezésére.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 240 perc

  A gyakorlati vizsga feladat: gyakorlat végrehajtása, jegyzőkönyv elkészítése: 225 perc
  Szóbeli szakmai beszélgetés: 15 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgabizottság a projekt feladatot az elvégzett gyakorlati feladat jegyzőkönyve, a vizsgázó munkavégzésének szakszerűsége, valamint a szóbeli beszélgetés alapján, együttesen értékeli az alábbi szempontok és részpontszámok figyelembevételével. A jegyzőkönyv javítása javítási- értékelési útmutató alapján történik.

  Javasolt értékelési szempontok és pontszámok:

  • Gyakorlati vizsgafeladat (összesen 80 pont)
   • A mérési jegyzőkönyv tartalmi és formai követelménye. 10 pont
   • A feladat jellegétől függően: mérési adatok, megfigyelések, termékek jellemzői. 20 pont
   • A feladat jellegétől függően: mérési eredmények megfelelősége, termék megfelelősége. 25 pont
   • Szabályos, szakszerű munkavégzés, munkavédelmi szabályok betartása. 25 pont
  • Szóbeli szakmai beszélgetés (összesen 20 pont)
   • Szakmai kifejezések szakszerű használata és a kommunikáció megfelelősége 5 pont
   • Munkavégzés bemutatása, a kérdésekre adott válaszok tartalmi helyessége. 15 pont

    Projektfeladat összesen 100 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu