Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus - 2024 képzés

Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Vegyipar
 • Szakképesítés azonosító száma: 07115001
 • Szakképesítés megnevezése: Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
 • KEOR kód: 0711 Vegyipar
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus képzés munkaterülete:

  A vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus a vegyész technikusi szakma ráépülő szakképesítése. A szakember az általános technikusi feladatkört meghaladó, elsősorban a folyamatirányított vegyipari termelésben hasznosítható speciális kémiai, gépészeti és irányítástechnikai tudással és képességgel rendelkezik. Munkája során az üzemvezető vagy kutató mérnök irányítása és útmutatása alapján önálló üzemszervező, üzemvitel elemző és folyamatirányító tevékenységet végez. Középvezetőként a közvetlen munkahelyi beosztottjai munkáját szervezi, és a folyamatos termelést irányítja. Részt vesz kísérleti gyártások és új technológiák bevezetésében, a számítógéppel irányított termelési folyamatok korszerűsítésében, ipari innovációban. Ipari méréseket végez és információs technológiai eszközökkel értékel. A minőségirányítási feladatok megvalósításában és az auditálási folyamatokban aktívan közreműködik.

 • Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: 5 0711 24 08 Vegyész technikus,
  54 524 03 Vegyész technikus,
  Régebbi szakképesítések jogszabályi ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 480 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A vegyipari termelés ma már szinte kizárólag folyamatirányított technológiai rendszerekben valósul meg. Ennek sajátossága, hogy amíg a termelés vegyipari szempontjait, jellemző paramétereit, a kémiai átalakulás lényegét a vegyész szakember ismeri, addig a berendezések gépi működtetéséhez és irányításához gépészeti, irányítástechnikai és elektrotechnikai ismeretekkel rendelkező szakemberre is szükség van. Mind több nagyvállalatnál keresik a mérnök mellett dolgozó felső középszintű vezető szakembert, aki a kémiai ismeretei mellett a vegyipari folyamatok rendszerszintű működtetéséhez, informatikai alapú irányításához is ért. A vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus munkája során kapcsolatot teremt a gyártást biztosító szakmai ágazatok között. Hatékonyan képviseli a technológia fizikai és kémiai szempontjait, de átfogó - informatikai és idegen nyelvi ismeretekkel is megtámogatott - szakmai tudása, képessége van a folyamatirányító, - ellenőrző és értékelő tevékenységek végrehajtásához.

 • Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vegyipari rendszerüzemeltető feladatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsgafeladat szöveges- és tesztfeladatokból, valamint számítási és folyamatábra elemző feladatokból áll. A feladatok célja: számítógépes környezetben a műszeres analitikai, vegyipari műveleti és technológiai mérésekkel, számításokkal kapcsolatos ismeretek és képességek, valamint a folyamatelemzéssel és irányítással, az idegen nyelv megértés szintű alkalmazásával, a munka- és környezetvédelmi ismeretek naprakész alkalmazásával kapcsolatos tanulási eredmények mérése és értékelése. A feladatok típusai:

  • Szöveges feladatok lehetnek: csoportosítás, fogalom meghatározás, P-ID típusú folyamatábra alapján a technológiai készülékeinek, szerelvényeinek és műszereinek azonosítása, megnevezése, hiányos mondatok kiegészítése szókészlet kínálatból, rövid idegen nyelvű műszaki leírás fordítása.
  • A tesztfeladatok lehetnek: egyszerű választás, többszörös választás, hozzárendelés (összerendelés), igaz-hamis állítások. A tesztfeladatok kémiai, gépészeti és folyamatirányítási témakörökben készüléktípus azonosítás, jellemző paraméterek megjelölése, kiválasztása jellegű feladatokat, valamint a munka-, tűz-, és környezetvédelmi szabályokkal és eszközökkel kapcsolatos feladatokat tartalmaznak.
  • A számítási feladat lehet:
   • ipari mérési adatsor táblázatos rögzítése, a mérési célérték kiszámítása és az eredmények diagramban ábrázolása az adatrögzítő táblázat megtervezésével és a diagram típus kiválasztásával, az adatok összerendelésével. Például: szűrés, ipari keverés, ipari hőcsere, autoklávban oldószer-elválasztás, oszlopos készülékben abszorpció vagy rektifikálás mérési adatainak elemzése, feldolgozása, ábrázolása;
   • valamilyen vegyipari művelet vagy technológia jellemző adatainak meghatározása. Például: szűrés, bepárlás, desztillálás és szárítás anyagforgalmának és energiaszükségletének, anyagszállítás (szivattyú, kompresszor, csőhálózat) nyomásának és hatásfokának meghatározása technológiai adatok alapján.
  • Folyamatirányítással kapcsolatos feladat lehet:
   • 8-10 lépésből álló műveleti utasítás készítése adott üzemeltetési feladathoz. Például: oldószer tisztítás szakaszos autoklávban vákuum desztillálással; folyamatos üzemű bepárló vagy rektifikáló rendszer üzemindítása és leállítása; ipari hűtőfolyadék ellátó rendszer indítása és leállítása; szűrő- és szűrőszárító működtetése; szakaszos vagy folyamatos centrifugák biztonságos előkészítése, üzemindítása, leállítása; petrolkémiai berendezések, szakaszos, kaszkád és folyamatos reaktorok: fluidizációs és katalitikus csőreaktorok üzemindítása, az üzemi paraméterek folyamatos ellenőrzése, és a folyamat rendszerszintű leállítása.
   • Egy vegyipari művelet (jellemzően szűrés, bepárlás, desztillálás vagy extrakció) végrehajtása során előforduló - várható - üzemi hibák felsorolása, észlelésének módja és az észlelésekor elvárt beavatkozás leírása.
   • Analóg szabályozási kör kiválasztása és a szabályozási jellemzők (ellenőrző jel, alapjel, szabályozott és módosított jellemző) megadása egy vegyipari művelethez vagy alapeljáráshoz. Például: szűrés nyomásszabályozás, hőcserélő kaszkádszabályozás, rektifikáló követő szabályozása, halogénezés arány szabályozása, fluidizációs szárító, extrakciós berendezés, filmbepárló készülék kapcsolt szabályozása PID szabályozókkal).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Az értékelés a központilag összeállított javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.
  • Az egyes feladattípusok aránya és értékelése a teljes vizsgafeladaton belül:

   • Szöveges feladatok: (összesen 20 pont)
    • Szakmai szókincs, megnevezések, kifejezések. 5 pont
    • Készülékek, műszerek azonosítása. 10 pont
    • Idegen nyelvi ismeretek és szakmai szókincs. 5 pont
   • Teszt feladatok: (összesen 20 pont)
    • 10-15 tesztkérdés kombinálva. Az igaz/hamis állítások és az egyszerű választások 1-1 pont értékűek, a többszörös választás, összerendelés értékelése a lehetőségek alapján 2-2 vagy 3-3 pontosak. 20 pont
   • Számítási feladat: (összesen 30 pont)
    • Adatok azonosítása, rögzítése. 5 pont
    • A vizsgált művelet azonosítása. 5 pont
    • A megfelelő összefüggés kiválasztása, alkalmazása. 10 pont
    • Az számítások és adatértékelések pontossága. 5 pont
    • Számítógépes program megfelelő használata. 5 pont
   • Folyamatirányítás: (összesen 30 pont)
    • A művelet vagy technológiai azonosítása. 5 pont
    • Folyamatirányítás műveleti utasítása, vagy hibaelemzés feltárás, vagy a szabályozási kör felépítése, műszerei kiválasztása. 10 pont
    • Műveleti lépések logikája, sorrendje, pontossága, vagy hibaelhárítási lépések, utasítások; vagy szabályozási kör jellemző értékeinek meghatározása. 10 pont
    • Munka-, tűz és környezetvédelmi szempontok megjelölése. 5 pont

     Összesen: 100 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vizsgadokumentum készítése és bemutatása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Vegyipari folyamatirányítás bemutatása

  A vizsgázó a munkahelye vagy képzőhelye által meghatározott vegyipari művelet vagy egyszerűbb technológia működését és folyamatirányítását elemzi. Az elméleti és gyakorlati munkája során:

  • Feltárja az általa használt gépek, berendezések működésének fizikai és kémiai jellemzőit, a folyamatok elméleti hátterét. Elemzi a termékek felhasználhatóságát, gazdasági hasznát, helyét a termelésben.
  • Ipari méréseket végez a vizsgált rendszer műszereivel. Mérési adatait számítógépes programtámogatással értékeli, annak megállapítására, hogy a paraméterek megváltoztatása hogyan befolyásolja a berendezés működésének hatásfokát, és mennyire javíthatja a termékek minőségét.
  • Felméri a vizsgált berendezés működtetésének lépéseit és ennek alapján műveleti utasítást valamint működtetési táblázatot készít a berendezést üzemeltető dolgozók részére.
  • Felméri a vizsgált berendezések számítógépes folyamatirányításának rendszerét, megállapítja az alkalmazott digitális vagy analóg szabályozók működési beállítását, a szabályozók beavatkozási idejét, pontosságát, gyorsaságát és stabilitását (PID hatás vizsgálata).
  • Felméri a vizsgált művelet vagy technológia veszélyességét, elemzi a munka- és környezetvédelmi megoldásokat, jelző rendszereket. Meghatározza a munkához szükséges egyéni védőeszközöket.

  A műveletek és technológiák kiválasztásához javasolt:

  • Szakaszos vagy folyamatos szűrés vákuum dobszűrővel, szűrőszárítóval;
  • Centrifugálás folyamatos önürítő centrifugával;
  • Bepárló-, desztilláló (rektifikáló), extrakciós vagy ipari kromatografáló rendszer és kiszolgáló berendezései;
  • Oldószer tisztítás, kristályosítás, szulfonálás vagy észterezés szakaszos duplikátoros gyógyszeripari autoklávokban;
  • Metanol-, propilén vagy ammónia alapú hűtőfolyadék ellátás, hűtéstechnikai kiszolgáló technológia;
  • Ipari tápvíz, hűtővíz (recirkulációs víz), termelési szennyvíz kezelésének technológiája, berendezései;
  • Ipari kalorifer és fluidizációs szárító rendszer és berendezései;
  • Ipari termékcsomagoló, adagoló, tablettakészítő vagy ampullázó gépsor berendezései és irányító rendszere;
  • Üzemi energia és segédenergia ellátó rendszer - gőz, hűtőfolyadék, inert gáz, műszerpréslevegő - berendezéseinek és szabályozásának eszközei.
  • Egyéb, a munkáltató érdekkörébe, termelési tevékenységébe tartozó vegyipari eljárás, amely alkalmas az elméleti és gyakorlati tevékenységben megfogalmazott feladatok elvégzésére.

  A vizsgázó munkáját oktató vagy üzemi vezető mérnök útmutatásai mellett önállóan végzi, az elemző és szervező munkáját a vizsgadokumentumban rögzíti a következő szempontok szerint:

  • A téma választásnál és feldolgozásánál maximálisan be kell tartani a tématulajdonos munkahely üzleti vagy szakmai titokhoz fűződő jogait és előírásait. Csak az engedélyezett ábrákat, adatokat és képeket lehet a vizsgadokumentumban közzétenni.
  • A vizsgadokumentumot számítógéppel készített, nyomtatott formában, oldalszámot is feltüntető lapokon, a vizsgázó nevét és a téma címét tartalmazó fedőlappal ellátva, egybefűzve kell benyújtani.
  • A vizsgadokumentum minimum: 10 oldal – maximum: 20 A/4-es oldal terjedelmű.

  A vizsgadokumentum tartalma:

  • A művelet vagy technológia rövid leírása, jellemző adatainak táblázatba foglalása.
  • P-ID eszközökkel (vagy egyéb, a munkahelyi, képzőhelyi környezetben elérhető, folyamatábrázolásra alkalmas számítógépes programmal) készített folyamatábra a készülékek és a csőhálózat ábrázolásával, a beavatkozó szerelvények és a releváns mérési pontok feltüntetésével.
  • 10-20 sorból álló működtetési táblázat - sarzs utasítás - készítése az üzemeltetési feladathoz a folyamatábra jelölései alapján, a folyamat lépéseinek és a működtető szerelvények állapotának (nyitott, zárt), valamint a várható üzemi paraméterek értékének bejelölésével.
  • 5-10 sorból álló műveleti utasítás egy vagy két dolgozó részére egy kiválasztott részfeladathoz (például készülék feltöltés, keverős autokláv fűtése-hűtése, anyagmozgatás vákuummal, szivattyúval, inertizálás, szűrőcentrifuga kezelése ), a munkavégzéshez szükséges kollektív és egyéni védőeszközök használatának előírásával.
  • A művelet vagy technológia egy készülékének - jellemzően hőcserélő, szivattyú, keverős duplikátor köpenytere, anyagelválasztó készülék . - műszaki állapotának elemzése saját mérési adatok feldolgozásával. Például: hőcserélő vagy duplikátor fűtő-hűtő anyag szükséglete, szivattyú vagy kompresszor hasznos és összes teljesítménye, szűrő, bepárló vagy rektifikáló készülék elválasztási hatásfoka, tányérszáma.
  • A művelet vagy technológia folyamatirányítási és szabályozási rendszerének és eszközeinek bemutatása, az alkalmazott szabályozások jellemzőinek elemzése.
  • A művelet vagy technológia munka-, tűz- és környezetvédelmi jellemzői, az alkalmazott jelzőrendszerek jelzései, és a szükséges beavatkozások, intézkedések bemutatása.

  A vizsgadokumentum bemutatása:

  Az elkészült vizsgadokumentumot a vizsga megkezdése előtt legalább 15 nappal a vizsgaszervezőhöz kell beadni. A vizsgadokumentum nem szerkeszthető dokumentum állomány (például pdf) formájában elektronikusan is beküldhető, de a nyomtatott formát legkésőbb a vizsga megkezdése előtt a vizsgaszervezőnek át kell adni. A vizsgaszervező kötelezettséget vállal azért, hogy a vizsgadokumentumot ipari titokként kezeli, nyilvánosságra nem hozza.

  A vizsgázó a vizsgatevékenység során a vizsgadokumentum alapján összeállított prezentáció segítségével mutatja be az elvégzett feladatot. A prezentáció a vizsgadokumentum logikai lépéseit, fejezeteit követi, 10-20 diakép terjedelemben. A prezentációra nincs megkötés, de értékelési szempont annak esztétikai kivitele és a rendelkezésre álló informatikai lehetőségek széleskörű kihasználása (például, animációk, képek, diagramok, egyéb csatolt objektumok beillesztése).

  A bemutatót követően a vizsgabizottság a témával kapcsolatban kérdéseket tehet fel és egyes részek pontosítását vagy értelmezését, magyarázatát kérheti.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékelése két részből áll:

  • A vizsgadokumentum tartalma: (összesen 70 pont)
   • Téma választás, szakmai szükség bemutatása. 5 pont
   • Műszaki leírás és folyamatábra érthetősége, pontossága. 10 pont
   • Működtetési táblázat és technológiai utasítássor egyértelműsége. 10 pont
   • A működési sorrend logikája, szakszerűsége. 15 pont
   • Munka-, tűz és környezetvédelmi előírások tartalma, szabálykövetése. 10 pont
   • A műszaki állapot felmérése, a mérési adatok rögzítése. 5 pont
   • Számítások, elemzések pontossága. 10 pont
   • Informatikai alkalmazás - táblázat, diagram, analizáló eszköz - használata. 5 pont
  • A vizsgadokumentum bemutatása, prezentáció és szakmai beszélgetés értékelése: (összesen 30 pont)
   • A prezentációs anyag minősége, az informatikai lehetőségek használata. 5 pont
   • A prezentáció kapcsolata a vizsgadokumentummal, érthetősége. 5 pont
   • A prezentáció bemutatása, érthetőség, nyelvhelyesség, stílus. 10 pont
   • A vizsgabizottság kérdéseire adott válaszok tartalma, szakszerűsége, pontossága. 10 pont

    Összesen: 100 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu