Szállítmányozó - 2024 képzés

Szállítmányozó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás
 • Szakképesítés azonosító száma: 10415003
 • Szakképesítés megnevezése: Szállítmányozó
 • KEOR kód: 1041
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szállítmányozó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Szállítmányozó képzés munkaterülete:

  A szállítmányozó az áruk vasúti, közúti, légi, folyami és tengeri árutovábbítását nyilvántartja, koordinálja, szervezi és lebonyolítja, nyomon követi az áru útját.

  Munkája során biztosításokat köt a szállítmányra, tájékozódik az áru különleges kezelési igényéről, biztosítja az árutovábbításhoz szükséges különleges eszközöket, utasítja az árutovábbításban résztvevőket. A megrendelőt és a fuvarozót folyamatosan tájékoztatja, elvégzi az ügyviteli adminisztrációs feladatokat és a hivatalos levelezést.

  Külföldi megbízója számára idegen nyelvű, elsősorban angol vagy német nyelven tájékoztatást ad, panaszt kezel, árajánlatot készít és röviden összefoglalja az áru státuszát.

  Folyamatosan figyelmemmel kíséri a jogszabályi környezetet, naprakészen ismeri a fuvarjogi szabályokat.

  Törekszik a megbízója számára a lehető legjobb fuvarozási eszköz és útvonal megválasztására, figyelemmel kíséri a fuvarbörzéket. A szállítmányozó elkészíti megbízója számára a szállítmányozói árajánlatot, erről tájékoztatja a megrendelőt.

 • Szállítmányozó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nincs
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  A képzés órakeretének legalább 20%-át gyakorlati helyszínen kell lebonyolítani.

 • Szállítmányozó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 500 óra
 • Maximális óraszám: 900 óra
 • Szállítmányozó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A hazai szállítmányozási szakmában tevékenykedő cégek 1.000 milliárd forintot meghaladó éves nettó árbevétellel a magyar gazdaság meghatározó, és pénzügyileg is sikeres szektorát képviselik. A teljes gazdaság működéséhez szükséges létfontosságú szállítmányozási szolgáltatást végzők rendkívül széles spektrumú, komplex feladatokat látnak el. A szállítási folyamatok hatékony megszervezése biztosítja a hazai gazdaság szünetmentes működését, valamint erősíti Magyarország gazdasági versenyképességét nemzetközi viszonylatban is.

  A szállítmányozók munkája gazdasági értéket teremt és biztosítja az ellátási láncok működését, működésének biztonságát. Az iparág igen komoly mértékben járul hozzá Magyarország regionális logisztikai központi szerepének növeléséhez és ahhoz, hogy hazánk az Európa és Ázsia közötti áruforgalom egyik meghatározó elosztóközpontjának szerepét tölthesse be. A szállítmányozói szektor jelentős mértékben hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, a munkaerő-piac stabilitásához, a külföldi beruházások Magyarországra történő vonzásához és a hazai munkahely-teremtéshez. Ezek alapján állítható, hogy a magas színvonalú szállítmányozó-képzés rendkívül fontos ésreleváns a munkaerőpiac számára.

 • Szállítmányozó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szállítmányozó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szállítmányozó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A feladatlap egy komplex, legalább két közlekedési alágazatot magában foglaló összefüggő belföldi és/vagy nemzetközi szállítmányozási feladat megoldását kéri számon számítógép használata mellett. A vizsgázó INCOTERMS klauzulát ismertet és paritásos árat határoz meg, felismeri és válaszol a feladatban megadott szállítmánybiztosítási fajtához kapcsolódó néhány kérdésre, fuvareszközt választ, rakodási tervet készít, szükséges számú szállítmányozói és/vagy fuvarozói okmányt állít ki, útvonalat tervez, használja a logisztikai információs rendszereket, szállítmányozói árajánlatot készít vagy visszaigazol.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: A vizsgatevékenység értékeléséhez javítási- és értékelési útmutatót kell készíteni. Az írásbeli feladatlap összeállításánál törekedni kell az 1 válasz (item) 1 pont értékelési elv megvalósítására. Az értékelési szempontokat az útmutató részletesen tartalmazza, az elérhető összes pontszám 50 pont.

  Az értékelési skála az alábbi: 0 – 24 pont: Elégtelen (1)

  25 – 29 pont: Elégséges (2)

  30 – 34 pont: Közepes (3)

  35 – 39 pont: Jó (4)

  40 – 50 pont: Jeles (5)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szállítmányozói esetleírások elemzése és bemutatása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázónak az 50 esetleírásból kell választania egyet. Az esetleírások megtalálhatóak az akkreditált vizsgaközpont honlapján. A vizsgázó a záródolgozatát megküldi a képesítő vizsga első vizsganapjának megkezdése előtt legkésőbb 14 nappal a vizsgabizottságnak. A záródolgozatban elemezni kell az esetleírásban szereplő szállítmányozási kérdést, be kell mutatni az esetleírás által érintett szállítmányozási problémák lényegét, valamint az esetleírásból levonható negatív és/vagy pozitív következtetéseket, beépítve a szakmai képzés során elsajátított tanulási eredményeket. A záródolgozatban kerüljenek alkalmazásra a kimeneti követelményekben meghatározottak. A záródolgozat terjedelme 5 – 6 oldal, A/4-es méretű, Times New Roman betűtípusú és 11 betűméretű, sorkizárt, a térköz legfeljebb előtte és utána 3 pt, szimpla sorközű, oldalszámmal ellátott dokumentum, amelynek borítólapján az akkreditált vizsgaközpont neve és címe, a szakképesítés száma és megnevezése, a vizsgázó neve és az esetleírás címe, valamint a dátum szerepel. Az akkreditált vizsgaközpont záródolgozat sablont készíthet.

  A vizsgázó a záródolgozatáról – 5 perc felkészülés után – 10 perces időtartamú 8 – 10 diából álló prezentációt ír (pl.: PowerPoint vagy Prezi) valamint féloldalas angol vagy német nyelvű összefoglalót készít, ami a záródolgozat utolsó oldalát képezi. A prezentációt a vizsgázó a vizsgabizottság előtt mutatja be. Az idegen nyelvű összefoglalót a projektfeladat vizsgatevékenység napján 5 perces időtartamban szóban ismerteti a prezentáció után. A vizsgabizottság a záródolgozatot előzetesen elbírálja, a vizsgatevékenység napján a prezentáció elhangzása és az idegen nyelvű összefoglaló ismertetése után 10 percben kérdéseket intéz a vizsgázó felé a záródolgozat, a prezentáció, az idegen nyelvű összefoglaló és az írásbeli vizsgatevékenységhez kapcsolódóan.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A projektfeladat vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló idő 5 perc felkészülési és 25 perc felelési időből áll.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Szempontok:

  1. A záródolgozatban a téma kidolgozottsága, annak elhelyezése a szállítmányozási környezetben. Megtalálta és feltárta az összefüggést vagy összefüggéseket a szállítmányozással kapcsolatos további területeket érintően valamint beépítette a tanulási eredményeket. 15 pont
  2. A prezentáció bemutatása, felépítése, átláthatósága és lényegre törése. A kommunikáció, a szakmai kifejezések használata. Világosság, szabatosság, a felelet felépítettsége. A záródolgozattal kapcsolatos mondanivalóját. A szakmai képzés megszervezéséhez kapcsolódó különös, egyedi, speciális feltételek önállóan, világosan, választékos megfogalmazásban, a nyelvhelyesség általános szabályainak megfelelően adta elő. 15 pont
  3. Az angol vagy német nyelvű összefoglaló bemutatása, felépítése, szabatossága. 10 pont
  4. A vizsgabizottság által feltett kérdésekre adott válaszok szakszerűsége, megalapozottsága. 10 pont

  Az értékelési skála az alábbi: 0 – 24 pont: Elégtelen (1)

  25 – 29 pont: Elégséges (2)

  30 – 34 pont: Közepes (3)

  35 – 39 pont: Jó (4)

  40 – 50 pont: Jeles (5)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 50%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu