Vízkútfúró - 2024 képzés

Vízkútfúró képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Környezetvédelem és vízügy
 • Szakképesítés azonosító száma: 10324023
 • Szakképesítés megnevezése: Vízkútfúró
 • KEOR kód: 1032
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Vízkútfúró - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Vízkútfúró képzés munkaterülete:

  A vízkútfúró szakember a víztermelő kutak létesítésével, üzemeltetésével, felújításával, megszüntetésével kapcsolatos munkálatokat végzi. A szakember a fúrás helyszínén kijelöli a kút pontos helyét, a berendezések, eszközök helyszínre szállítását követően felállítja, összeszereli, és üzemképes állapotba hozza a fúróberendezést. A fúrási tevékenységhez szükséges vízellátó-, illetve öblítőrendszert kialakítja, majd elkészíti az öblítőfolyadékot. A fúróberendezés megfelelő működésének érdekében biztosítja a kenő- és üzemanyagellátást, munkája során karbantartja a fúróberendezést és annak tartozékait. A létesítendő kút sajátosságainak figyelembevételével kiválasztja a megfelelő fúrótípust, összeállítja a fúrószárat, mellyel fúrási előrehaladást végez. Fúrás közben szükség szerint kezeli a fúróiszapot. A laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséhez furadékmintát, esetleg magmintát vesz, dokumentálja a minták mélységbeli helyzetét, gondoskodik tárolásukról. A furatban szakcég által elvégzett lyukgeofizikai vizsgálatok alapján kiválasztja a megcsapolásra alkalmas rétegeket, meghatározza saruzárás helyét. Bővítőfúrást végez, majd elvégzi a béléscsövezést. A béléscső rakat mellett — a harántolt vízadó rétegekben lévő vizek tisztaságának megőrzése céljából — gyűrűstér szigetelést, palástcementezést végez. Újabb bővítőfúrást követően — a kijelölt vízadó rétegből a vízbeáramlás biztosítása érdekében — beépíti a termelő béléscső (szűrőcső) rakatot. A szűrő körül kavicspalástot készít, majd a szűrőcső száján elhelyezi a csőköz vízzáró szigetelését biztosító tömszelencét. A vízbeáramlást akadályozó finom kőzetszemcsék eltávolítása és az elérhető legnagyobb vízhozam kitermelése érdekében tisztító szivattyúzást (tisztító kompresszorozást) végez, majd többlépcsős próbaszivattyúzást és visszatöltődés mérést hajt végre a kút hidraulikai jellemzőinek megállapítására. A munkavégzés közben esetlegesen elszakadt kábeleket, köteleket kijavítja, a fúrási, műszaki baleseteket szakértelemmel kezeli. Feladata a fúrólyukba szorult fúrószár, a lyukba esett tárgyak, szerelvények kimentése, melyeket a megfelelő mentőszerszámok használatával hajt végre. A vízkútfúró szakember feladata a víztermelő kutak javítása, karbantartása, vagy a műszakilag nem megfelelő kutak felújítása is. A használaton kívüli vagy fenntartásra alkalmatlan műszaki állapotú kutak esetében elvégzi azok szakszerű megszüntetését. A vízkútfúró szakember az, aki előkészíti a kutat a műszeres ellenőrző mérések elvégzéséhez, geofizikai mérések esetén segíti a mérést végző szakemberek munkáját. Bizonyos méréseket (vízszint, vízhozam, visszatöltődés, kútmélység mérés stb.) önmaga is képes elvégezni. A vízkútfúró szakember vezeti a munkatevékenységéhez kapcsolódó fúrási naplót és elektronikus, illetve papír alapú építési naplót, elkészíti az anyagelszámolást, összeállítja a vízföldtani napló kiállításához szükséges adatszolgáltatást. A kivitelezési munkák befejezését követően elkészíti a kút műszaki átadás-átvételi dokumentációját. A vízkútfúró szakember feladata az ügyfelekkel történő kapcsolattartás, a szakszerű tájékoztatás, az esetleges reklamációk kezelése is. Vállalkozóként árajánlatot készít és építési vállalkozási szerződést köt megrendelőivel, munkája teljesítéséről elektronikus számlát állít ki. Munkatevékenysége során betartja a vízkútfúrásra vonatkozó műszaki, munkavédelmi, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, tűzvédelmi általános és egyéb speciális előírásokat.

 • Vízkútfúró képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: középfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

 • Vízkútfúró képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 800 óra
 • Vízkútfúró képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Felszín alatti vízkészleteink kiemelkedő természeti erőforrást jelentenek ivóvízellátásunkban, továbbá meghatározó jelentőségűek a természetes növényzet és a mezőgazdaság, de akár az ipar szempontjából is.
  Megkérdőjelezhetetlen, hogy a felszín alatti vízkészlet kincs, emberi létezésünk feltétele és egyik leginkább megóvandó értéke, mely nem áll korlátlanul rendelkezésünkre.
  A felszín alatti vízkészlet minőségének megóvásában kulcsfontosságú, hogy a vízkivételi művek, vízbeszerző létesítmények szakszerűen legyenek kialakítva, melynek feltétele, hogy magas szintű szakértelemmel rendelkező vízkútfúró szakemberek lássák el a kút-kivitelezési feladatokat. A szakszerűtlenül kivitelezett kutak beláthatatlan minőségi és mennyiségi veszélyforrást jelentenek vízkészleteinkre.
  A felszín alatti vizek szennyeződését megelőzni, jó állapotukat megőrizni csak úgy lehetséges, ha az azok igénybevételét biztosító kutak ellenőrzöttek és szakszerű kialakításúak. Ez utóbbi feltételt csak jól képzett, megfelelő kompetenciákkal rendelkező, hozzáértő vízkútfúró szakemberekkel lehet biztosítani.

 • Vízkútfúró képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vízkútfúró képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Vízkútfúró képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  Egyéb feltételek:

  Képzési portfólió

  A képzésben résztvevő személy portfólióban összegzi a gyakorlati képzés helyszínén végzett kútfúrási munkáját.

  A portfólió fényképek nélküli terjedelme minimum 2 db, maximum 4 db A4-es oldalnak megfelelő írott szöveget (12-es betűnagyság, szimpla sorköz), melyben a képzésben résztvevő bemutatja a kútfúrás helyszínét, a kútfúrás során általa végzett műveleteket, az alkalmazott gépeket, berendezéseket, a fúrási tevékenység és az elkészült kút főbb paramétereit.

  A portfóliónak az írott szövegen kívül tartalmaznia kell minimum 10 db, maximum 20 db különböző munkafázisokat, munkaeszközöket bemutató – a gyakorlati oktatás alkalmain és helyszínén készült – fényképet.

  A portfóliót a képző intézmény – a gyakorlati oktató véleménye alapján – rövid szöveges értékeléssel látja el, aláírásával, bélyegzőjével hitelesíti.

  A képzésben résztvevő személy az elkészült, a képző intézmény által értékelt és hitelesített portfólióját a képesítő vizsgán – a projektfeladat vizsgatevékenységhez kapcsolódóan – köteles a vizsgabizottság részére bemutatni.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vízkútfúró elméleti alapismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgafeladat a tanulási eredmények mérése érdekében az alábbi tudáselemekre vonatkozóan tartalmaz feladatokat:

  • vízföldtani szelvények értelmezése,
  • a kút építésével érintett környezet minősítési szempontjai,
  • a megcsapolásra alkalmas rétegszakaszok kijelölése,
  • a vízjogi engedélyezési eljárással és a kútfúrási dokumentumok vezetésével, adatszolgáltatással kapcsolatos ismeretek,
  • vállalkozásindítással és piackövetéssel kapcsolatos ismeretek,
  • szerződéskötéssel, számlakibocsátással kapcsolatos ismeretek.

  A vizsgafeladat tartalmazhat feleletválasztós, felelet kiegészítős, párosítási, csoportosítási, sorba rendezési feladatokat. Egy feladat tartalmazhat több kérdést is.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  Elérhető maximális pontszám: 100 pont

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §-ban meghatározottak szerint történik.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Vízkútfúrási gyakorlati ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység megvalósítása során a vizsgázó:

  1. bemutatja és röviden szóban ismerteti a programkövetelmény szerinti portfóliót,
  2. a vizsgaszervező intézmény által összeállított tételsorból húz egy komplex feladatot.

  A tételek a következő témaköröket, feladatokat tartalmazzák:

  • Fúráspont kijelölésének, a kútfúrás során alkalmazni kívánt berendezések, eszközök, anyagok kiválasztásának bemutatása.
  • A kútfúrási munkahely kialakításának, a biztonságos munkavégzés körülményeinek bemutatása.
  • Fúrógép összeszerelésének, felállításának, beüzemelésének bemutatása.
  • Fúrógép üzemeltetésének, ellenőrzésének, általános és időszakos karbantartásának bemutatása.
  • Furatmélyítés, furatbővítés és iszapkezelés, valamint a furadék- és egyéb kőzetminta vételezésének bemutatása.
  • Béléscső rakat beépítésének, csősaru szerelésének bemutatása.
  • Cementezőrendszer összeállításának, cementtej készítésének és beszivattyúzásának bemutatása.
  • Szűrőcső rakat kialakítása, beépítésének, kavicsolásának bemutatása.
  • Tisztító kompresszorozás, szűrő- és rétegtisztítás, valamint a próbaszivattyúzás és visszatöltődés mérés bemutatása.
  • A befejező műveletek, az elkészült kút lezárásának, a munkaterület rendezett visszahagyásának bemutatása.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  Elérhető maximális pontszám: 100 pont

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A vizsgázó munkáját egyetlen pontértékkel, az általa végzett feladatok mindegyikének figyelembevételével, komplexen kell értékelni.

  A vizsgatevékenység értékelése a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 290. §-ban meghatározottak szerint történik.

  A vizsgafeladat célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó a műszaki tervdokumentációkat képes értelmezni, és az abban megadott helymeghatározási adatok, valamint terepi viszonyok alapján a fúrás helyét ki tudja tűzni. A tervdokumentáció szerinti paraméterek alapján a fúráshoz és a kisegítő munkafázisokhoz szükséges eszközök kiválasztását el tudja végezni, a kútfúrási munkahelyet képes kialakítani és a biztonságos munkavégzéshez szükséges körülményeket képes megteremteni. Képesnek kell lennie a fúrógépet a fúráshoz előkészíteni és a munkavégzéshez szükséges állapotba összeszerelni. Ismernie kell a fúrás munkálataihoz szükséges szakszerű és biztonságos üzemeltetés feltételeit és fogásait. Be kell tudnia mutatni, hogy a fúrógép(ek)en milyen általános és időszakos karbantartási munkálatokat kell végezni. A vizsgázónak képesnek kell lennie a fúrógép összeszerelésére, felállítására, beüzemelésére, üzemeltetésére, ellenőrzésére, fúróiszap készítésére, öblítésre, vízkútmélyítésre, béléscső rakat beépítésére, palástcementezésre, szűrő rakat összeállításra, beépítésre, kavicsolásra, tisztító kompresszorozásra, szűrő- és rétegtisztításra, próbaszivattyúzásra, kúttermeltetésre. Ismernie kell a befejező műveleteket, az elkészült kút lezárásának, a munkaterület rendezett visszahagyásának módját. A vizsgafeladat célja annak bemutatása, hogy a vizsgázó ismeri, és szakszerűen alkalmazza a kútfúráshoz használt berendezéseket, eszközöket, képes egy víztermelő kút eredményes kialakítására.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu