Államháztartási ügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Államháztartási ügyintéző
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 344 04
 • Megfeleltetés: (még nincs adatunk)
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés (technikus)
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Könyvelés és adózás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter: számviteli szabályozásért felelős miniszter

Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Államháztartási ügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés?

Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3659
Egyéb hatósági ügyintéző

A Államháztartási ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az államháztartási ügyintéző közreműködik a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok elvégzésében, államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében, megfogalmazásában, a kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében, illetve feldolgozásában részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében.


Közreműködik a költségvetés törvénytervezete, illetve a költségvetési rendelet-tervezet, az elemi költségvetés, az éves költségvetési beszámoló, évközi államháztartási adatszolgáltatások: költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítésében és beküldésében a Kincstár és az irányító szerv felé azok igényei szerint, elvégzi a saját munkaköri leírásában szereplő pénzügyi, számviteli, hatósági feladatainak teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó dokumentumokat, segíti a belső és külső ellenőrök munkáját. Közreműködik a hazai, illetve EU-s, vagy egyéb nemzetközi támogatások finanszírozói oldalon döntés előkészítésében, lebonyolításában, elszámoltatásában, kedvezményezetti oldalon előkészítésében, pályázatok benyújtásában, végrehajtásában, kapcsolódó dokumentációk, elkészítésében, források lehívásában.


Közreműködik ellátotti természetbeni, pénzügyi támogatások odaítélésében, kifizetésében, dokumentálásában. Ellátja központi, vagy önkormányzati adóhatóságnál az adó, bírság, illeték, vám kivetésével kapcsolatos feladatokat, a bevallások ellenőrzésével, a jogszerű adózói magatartás kikényszerítésével kapcsolatos feladatokat. Alkalmas a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • közreműködni a költségvetési pénzgazdálkodási és az önkormányzatoknál a hitelgazdálkodási folyamatok lebonyolításában
 • alkalmazni a hatósági eljárást szabályozó jogszabályokat, az államháztartási gazdálkodási jogszabályi előírásokat
 • alkalmazni a közigazgatási és ennek részeként az adóhatósági eljárást szabályozó általános szabályokat, fontosabb rendelkezéseket
 • átlátni az államháztartás rendszerét, felismerni az egyes alrendszerek kapcsolatát, az egyes szervek jogállását, hatáskörét, illetékességét és az ebből adódó feladatokat és munkája során azokat érvényesíteni
 • elemezni az államháztartás és a monetáris rendszer kölcsönhatását, és ennek ismeretében végezni feladatait
 • munkája során felhasználni a központi költségvetés működésének elvi és gyakorlati ismereteit
 • munkája során alkalmazni az államháztartás egészének tervezési, végrehajtási, jóváhagyási rendszerét, a kincstári információs rendszert
 • munkájához kapcsolódóan érvényesíteni a társadalombiztosítás fedezeti rendszerét, a biztosítási kötelezettség fogalmát, formáit
 • alkalmazni a járulékfizetési szabályokat, átlátni a nyilvántartási rendszert, az ellátásokat
 • alkalmazni az ellátottak, jogosultak, hallgatók járandóságaival, természetbeni, pénzbeli kifizetéseihez kapcsolódó feladatokat
 • betartani a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre/kormánytisztviselőkre/ állami tisztviselőkre vonatkozó előírásokat
 • alkalmazni az államháztartási számvitel jogszabályt, információs rendszerét, közreműködni az államháztartási adatszolgáltatási feladatok ellátásában
 • munkája során érvényt szerezni az adózási alapelveknek, elősegíteni az adózók jogainak érvényesülését, munkaköre szerint számon kérni a kötelezettségek teljesítését
 • felvilágosítani az ügyfeleket az adózással kapcsolatos kötelezettségekről, segítséget nyújtani azok teljesítéséhez, alkalmazni az egyes adózókra vonatkozó, adózónként eltérő eljárási szabályokat
 • számítógépes programcsomagokat használni
 • közreműködni a projektek pénzügyi tervezésében, végrehajtásában és ellenőrzésében a program lezárásáig
 • irodai szoftvereket használni
 • összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából
 • feladatai elvégzéséhez telefont, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert és az államháztartási számviteli jogszabály által meghatározott informatikai eszközöket használni
 • munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
55 344 02
szakképesítés-ráépülés
55 344 07
szakképesítés-ráépülés
55 344 03
szakképesítés-ráépülés
51 344 10
részszakképesítés
54 343 01
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
szakképesítés
54 344 03
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
szakképesítés
51 344 06
részszakképesítés
54 340 01
szakképesítés
51 344 09
részszakképesítés
54 344 02
szakképesítés
54 344 01
szakképesítés

A képzés feltételei

A Államháztartási ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

nincs

Iskolai előképzettség:

érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:

  nincs


 • Előírt gyakorlat:

  nincs

 • Pályaalkalmassági követelmények: nincs
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nincs
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 960 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Levelező
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti
Egyéb sajátos munkarend

A(z) 54 344 04 azonosító számú, Államháztartási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11502-12 Projektfolyamatok követése
 • 11501-16 Projektfinanszírozás
 • 11515-16 Költségvetés-gazdálkodási, számviteli feladatok
 • 11514-14 Államháztartási feladatok
 • 11513-16 Adóigazgatási feladatok
 • 11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása

A Államháztartási ügyintéző komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.


Iskolai rendszerű szakképzésben: esettanulmány készítése és előírt határidőre történő leadása a projekttervezés és -finanszírozás témakörében, melynek formai és tartalmi elemeit a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató tartalmazza. Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu