Szociális gondozó és ápoló (szakképesítés) - 2024 képzés

Szociális gondozó és ápoló (szakképesítés) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Szociális
 • Szakképesítés azonosító száma: 09233001
 • Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló (szakképesítés)
 • KEOR kód: 0923 Szociális munka és tanácsadás
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Szociális gondozó és ápoló (szakképesítés) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Szociális gondozó és ápoló (szakképesítés) képzés munkaterülete:

  A szociális alap- és szakosított ellátások különböző intézményeiben gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Kompetenciájának megfelelő esetekben önállóan, és/vagy felsőfokú végzettségű szakember irányításával képes a segítségre szoruló egyén/család/csoport/közösség életvitelét támogató segítséget nyújtani. Tanulmányai alapján az egyéni, csoportos és a közösségi térben fellépő működési mechanizmusokat felismerve az indokolt és szükséges segítségnyújtási formára javaslatot tesz, a végrehajtásban kompetenciájának megfelelően önállóan, egyéb esetben felsőfokú végzettségű szakember irányításával tevékenyen közreműködik. Krízis-, rendkívüli és katasztrófahelyzetben a szükséges beavatkozásokban utasítás szerint, kompetenciájának megfelelően részt vesz. Tevékenységéhez kapcsolódóan ismeri a szociális szolgáltatások/intézmények adminisztrációs feladatait, tevékenységét, munkaköri feladatainak teljesítését előírás szerint adminisztrálja.
  Munkájában, a mindenkori jogszabályokban, szabályozókban, protokollokban, módszertani útmutatókban, illetve a szociális munka etikai kódexében előírtakat követve tevékenykedik. Munkájában nagy gondot fordít a prevenciós munkára, ehhez kapcsolódóan ismeretterjesztő előadásokat, foglalkozásokat szervez infokommunikációs és digitális eszközök segítségével.

 • Szociális gondozó és ápoló (szakképesítés) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel

 • Szociális gondozó és ápoló (szakképesítés) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 1500 óra
 • Maximális óraszám: 2006 óra
 • Szociális gondozó és ápoló (szakképesítés) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A szociális gondozó és ápoló bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdők) személyeket ápol és gondoz.
  A szociális gondozó és ápoló munkaerő-piaci relevanciája alapján szakmaként szerepel a szakmajegyzékben. Szakképesítésként történő bevezetését olyan célirányos – speciális képzésszervezési feltételek biztosításának függvényében szervezhető – szakmai képzés iránti igény indokolja, mely a szociális ellátórendszer betöltetlen álláshelyeit a hazai munkaerőpiacon jelentős potenciált képező társadalmi csoportnak, a roma nőknek a foglalkoztatás keretében biztosított felkészítésével segíti elő.

 • Szociális gondozó és ápoló (szakképesítés) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szociális gondozó és ápoló (szakképesítés) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Szociális gondozó és ápoló (szakképesítés) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A programkövetelmény alapján készített képzési programban előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése, a szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szociális gondozó és ápoló szakma tanulási eredményeit felmérő vizsga.

  Az írásbeli vizsgát az alábbi témakörök tanulási eredményeinek mérésére és értékelésére irányuló tesztsor/tesztlap megoldásával kell teljesíteni:
   mentálhigiéné (segítő kapcsolat, személyiségvédelem, burnout megelőzés, krízisintervenció)
   szakmai kommunikáció fejlesztése (énkép, önismeret, társismeret, segítő kapcsolat, szakmai identitás)
   esetmegbeszélés, szupervízió szerepe
   szociálpolitikai alapismeretek (jóléti rendszerek, közigazgatási ismeretek, a szociálpolitika intézményrendszere)
   jogi ismeretek
   társadalomismeret (szociológiai alapismeretek, hátrányos helyzetű csoportok)
   a szociális munka elmélete és gyakorlata (problémamegoldó modell, eszközök, módszerek, humán ökorendszer)
   alapápolási, gondozási ismeretek, szakápolási alapismeretek, a betegmegfigyelés alapjai
   adminisztráció
   akadályozottság, rehabilitáció, gyógyászati és kényelmi segédeszközök használata, beszerzése
   fejlesztő foglalkozások (szocioterápia, foglalkoztatás)
   az emberi fejlődés anatómiai, élettani, kórélettani sajátosságai, klinikumi ismeretek (belgyógyászati, neurológiai, pszichiátriai, kisklinikumi, gerontológiai, geriátriai ismeretek)

  Az írásbeli vizsga: legalább 45, legfeljebb 60 kérdést tartalmazó feleletválasztós tesztsor (tesztlap), amely tartalmazza az óraterv szerinti összes témakör anyagát, a feladatsorban az alábbi típusú feladatokat kell szerepeltetni.

  1. feladatsor /legalább 15 kérdés/: Ápolási, gondozási alapok, népegészségtani alapismeretek, az egészséges emberi test felépítése, működése, az emberi fejlődés anatómiai, élettani, kórélettani sajátosságai, elsősegélynyújtás, gyógyászati segédeszközök használata, beszerzése tanulási eredményeinek mérése:
   Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét) 10 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 10 pont értékben.
   Asszociáció (Fogalmak / állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a logikai kapcsolatot. Az állítások az egyik („A”), a másik („B”), illetve mindkét fogalomra egyidejűleg („C”), vagy egyik fogalomra sem igazak („D”). 5 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
   Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz. A helytelen válasz betűjelét kell bekarikázni.) 10 darab kérdés, jó válasz esetén kérdésenként 1 pont, összesen 10 pont értékben.
   Mondatkiegészítés (A „Mondatkiegészítés” feladatban öt olyan mondat olvasható, melynek egy-egy szava helyett pontok állnak, és az ezek helyére – előre meghatározott értékkészletből – választott szó teszi igazzá a mondatot.) 5 darab kérdés, jó válasz esetén kérdésenként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
   Igaz-hamis (egy-egy állítás, amelynél eldöntendő, hogy Igaz (I) vagy Hamis (H). 10 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 10 pont értékben.
   Fogalomdefiníció: Fogalom meghatározása I. (5 darab fogalom definiálása) A vizsgázó 5 db fogalmat definiál oly módon, hogy előre meghatározott értékkészletből kiválasztja a fogalomnak megfelelő definíciót. 5 darab definíció, jó válasz esetén definíciónként 2 pont, összesen 10 pont értékben.


  2. feladatsor/legalább 15 kérdés/: A mentálhigiéné alapjai, szakmai kommunikáció fejlesztése, reális énkép ismerete tanulási eredményeinek mérése:
   Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét.) 10 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 10 pont értékben.
   Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz. A helytelen válasz betűjelét kell bekarikázni.) 10 darab kérdés, jó válasz esetén kérdésenként 1 pont, összesen 10 pont értékben.

  3. feladatsor/legalább 15 kérdés/: A szociális munka elméleti és gyakorlati alapjai, szociálpolitikai alapismeretek, a szociálpolitika intézményrendszere, szükségletfelmérés idős, fogyatékossággal élő, pszichiátriai és szenvedélybeteg esetében tanulási eredményeinek mérése:
   Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét.) 5 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
   Asszociáció (Fogalmak / állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a logikai kapcsolatot. Az állítások az egyik („A”), a másik („B”), illetve mindkét fogalomra egyidejűleg („C”), vagy egyik fogalomra sem igazak („D”). 5 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
   Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz. A helytelen válasz betűjelét kell bekarikázni.) 5 darab kérdés, jó válasz esetén / kérdésenként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
   Igaz-hamis (egy-egy állítás, amelynél eldöntendő, hogy Igaz (I) vagy Hamis (H). 5 darab kérdés, jó válaszonként 1 pont, összesen 5 pont értékben.
   Fogalomdefiníció: Fogalom meghatározás II. (5 db definícióhoz tartozó fogalom megjelölése) A vizsgázó 5 db fogalom-definíció alapján választja ki előre meghatározott értékkészletből a definíciónak megfelelő fogalmat. Definíciónként 2 pont, összesen: 10 pont

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 25%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szociális gondozó és ápoló projektfeladat

  I. Portfólió a gyakorlat tükrében
  II. Gyakorlati demonstrációs vizsga

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  I. Portfólió a gyakorlat tükrében
   A vizsgatevékenység aránya a projektfeladaton belül: 30%
  a.) A gyakorló intézmény bemutatása: általános ismertető, SZMSZ, személyi és tárgyi jellemzők bemutatása, maximum 3 oldal terjedelemben.
  b.) Egy kiválasztott ellátott személy életútjának bemutatása, illetve a szükségletei listájának feltérképezése ápolási és gondozási szemszögből. Formai követelmények: minimum 5 oldal, maximum 10 oldal terjedelemmel, Arial 12-es betűméret, 1,5 sortávolsággal, spirálozva
   Leadási határidő: a záródolgozatot a központi interaktív vizsga előtt 30 nappal, 1 példányban a képző intézmény részére szükséges leadni, majd azt a részletes bírálattal együtt a képző intézmény felelőse a vizsgaszervezőnek átadja a vizsgát megelőzően legkésőbb 10 nappal.
  A záródolgozat témavezetője lehet az adott képzésben oktató tanár, akivel a vizsgázó a dolgozat megírásának ideje alatt minimum 3 alkalommal konzultál. A záródolgozat bírálata során megfogalmazódott kérdéseket (2-4 db) a vizsgázó a záródolgozat bemutatása során megválaszolja. A záródolgozat mellékletét kell, hogy képezze az összefüggő 140 órás szakmai gyakorlati naplója és az arról szóló igazolás. A záródolgozathoz készített prezentáció minimum 5, maximum 10 diából álljon, amelyet e-mailben el kell küldeni a témavezető részére a vizsga előtt 15 nappal.

  II. Gyakorlati demonstrációs vizsga: gyakorlati tételsor alapján történő gyakorlati vizsga az adott szolgáltatást igénybe vevő személy mellett
   A vizsgatevékenység aránya a projektfeladaton belül: 70%
  A feladatsort a gyakorlati oktató állítja össze a vizsga előtt, és jóváhagyásra megküldi a képző intézmény vezetőjének. A vizsgafeladatot a vizsgázó az adott szolgáltatást igénybe vevő személy mellett végzi el. A vizsgafeladat végrehajtása előtt, az adott szolgáltatást igénybe vevő és a vizsgaszituációba bevont személytől beleegyező nyilatkozatot kell kérni. A gyakorlati vizsga során a vizsgázó ügyeljen a tárgyi eszközök rendel-tetésszerű használatára. A vizsgafeladatot a vizsgázó a gyakorló intézményben használatos munkaruhában végezze.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a védés maximum 60 perc, a gyakorlati demonstrációs vizsgatevékenység időtartama: maximum 40 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 75%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu