Demencia gondozó - 2024 képzés

Demencia gondozó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Szociális
 • Szakképesítés azonosító száma: 09214001
 • Szakképesítés megnevezése: Demencia gondozó
 • KEOR kód: 0921 Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Demencia gondozó - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Demencia gondozó képzés munkaterülete:

  A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagja. A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychological symptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést. Segítséget nyújt a kognitív zavarok enyhítésében. A gondozás során alkalmazza a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás. Felismeri a mindennapi tevékenység zavarait. Partneri együttműködést alakít ki a gondozott családjával. Kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális veszélyhezetek során. Felismeri az abúzus jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére. Megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális igényét. Segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit. Csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával. Javaslatokat tesz a demenciával élő személy otthoni és intézményi környezetének biztonságossá tételére. Betartja az elsajátított etikai normákat.

 • Demencia gondozó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: 32 723 01 Ápolási asszisztens,
  34 762 01 Szociális gondozó és ápoló,
  4 0923 22 03 Szociális ápoló ...
  Bővebben
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges (egyéb feltételek pontnál)
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető ápoló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés munkatárs) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai gyakorlat. A gyakorlati időbe nem számít bele: a GYED, GYES időszaka, a harminc napnál hosszabb ideig tartó fizetés nélküli szabadság időtartama, továbbá minden olyan időszak, amikor munkabér kifizetésére nem ált fenn jogosultság.

 • Demencia gondozó képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Demencia gondozó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Korunknak új kihívással, a társadalom elöregedésével kell szembesülnie. A folyamat magában hordozza az időskorban gyakrabban előforduló megbetegedéseket, köztük a demencia emelkedő számát. A WHO adatai szerint ma Magyarországon 150 000 fő a betegséggel érintett személy él. A demenciával élők önellátó képessége fokozatosan és súlyosan hanyatlik, ami egy fokozott és szakszerű gondozást igényel. Jelentős létszámban veszik igénybe a szociális ellátó rendszer intézményeit. Az 1/2000 (I.07.) SzCsM rendelet 6. § (5a) bekezdés d) pontja előírja, hogy az intézményvezető demens személyeket gondozó bentlakást nyújtó intézmények esetén a gondozó, ápoló és terápiás munkakörök vonatkozásában munkakörönként legalább 1-1 fő, demencia gondozó szakirányú képesítéssel rendelkező foglalkoztatott jelenlétét köteles minden műszakban biztosítani. A társadalmi szükséglet és a jogszabályi előírás okán jelentősen megnövekedett a képzés iránti érdeklődés, ennek következtében releváns a képzés biztosítása.

 • Demencia gondozó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Demencia gondozó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Demencia gondozó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A demencia gondozás alapismeretei.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • az interprofesszionális együttműködés (meghatározása, jellemzői, kulcskompetenciái, együttműködés),
  • a demencia neurológiai, pszichiátriai alapjainak, patológiájának ismeretei (a demencia fogalma, oka; a kognitív tünetek, lebenytünetek, a beteg vizsgálata, a demencia stádiumai, a BPSD tünetek),
  • a demenciával élő személy speciális ápolásának ismeretei (prehospitális beavatkozások),
  • a gondozási környezet kialakítása,
  • a demenciával élő személlyel történő kommunikáció,
  • a demenciával élő személy gondozásának irányelvei, módszerei,
  • a demenciával élő személyt érhető abúzus formái, előfordulási lehetőségei,
  • a spiritualitást segítő tényezők, lehetőségek, módszerek,
  • az idősödő társadalomban fellépő szükségletek, különös tekintettel a demencia gondozásra, mint társadalmi kihívásra,
  • a személyközpontú gondozás módszerei /Legjobb Barát modell alapján az Alzheimer betegek jogai és az én-támogató hozzáállás/,
  • demenciával élők foglalkoztatási módszerei,
  • a biztonságos otthoni és intézményi környezet kritériumai,
  • a haldokló és a hozzátartozója pszichés támogatása,
  • a gyászfeldolgozás szakaszai,
  • a demenciával élő személy érdekképviseletének lehetőségei,

  Az írásbeli vizsga egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor (tesztlap), amely tartalmazzon 30 kérdést az alábbi feladattípusokból (feladattípusonként 5-5 feladat):

  • Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét.)
  • Asszociáció (Fogalmak és állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a logikai kapcsolatot. Az állítások az egyik („A”), a másik („B”), illetve mindkét fogalomra („C”) vagy egyik fogalomra sem („D”) igazak.
  • Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz, ennek a betűjelét kell bekarikázni.).
  • Igaz-hamis egyszerű feleletválasztás (Öt egyszerűen megfogalmazott kérdéshez öt-öt darab válasz lehetőség tartozik, ezek közül meg kell határozni, hogy melyik válasz igaz és melyik hamis. A felsorolt állítások mögé „I” (igaz) vagy „H” (hamis) betűt kell írni.)
  • Mondat kiegészítés (A mondat kiegészítés feladatban öt olyan mondat olvasható, melyeknek egy-egy szava helyett pontok állnak, és az egy-egy beillesztendő szó teszi szakmailag, tartalmilag értelmezhetővé a mondatokat.)
  • Fogalom meghatározása (5 darab definíció kifejtése).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. Az egyes feladattípusok aránya és értékelése:

  1. Az interprofesszionális együttműködés (meghatározása, jellemzői, kulcskompetenciái, együttműködés). A demenciával élő személy érdekképviseletének lehetőségei. 10%
  2. A demencia neurológiai, pszichiátriai alapjainak, patológiájának ismeretei (a demencia fogalma, oka; a kognitív tünetek, lebenytünetek, a beteg vizsgálata, a demencia stádiumai, a BPSD tünetek). 20%
  3. A demenciával élő személy speciális ápolásának ismeretei (prehospitális beavatkozások). A demenciával élő személy gondozásának irányelvei, módszerei. 10%
  4. A gondozási környezet kialakítása (a biztonságos otthoni és intézményi környezet kritériumai). 10%
  5. A demenciával élő személlyel történő kommunikáció. 10%
  6. Az idősödő társadalomban fellépő szükségletek, különös tekintettel a demencia gondozásra, mint társadalmi kihívásra. A demenciával élők foglalkoztatási módszerei. 10%
  7. A demenciával élő személyt érhető abúzus formái, előfordulási lehetőségei. 10%
  8. A személyközpontú gondozás módszerei (Legjobb Barát modell alapján az Alzheimer betegek jogai és az én-támogató hozzáállás). A spiritualitást segítő tényezők, lehetőségek, módszerek. 10%
  9. A haldokló és a hozzátartozója pszichés támogatása. A gyászfeldolgozás szakaszai. 10%

   összesen 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsgamunka értékelése.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Záródolgozat bemutatása (prezentáció). Vizsgarészek:

  1) Záródolgozat bemutatása
  2) Szóbeli prezentáció

  • A záródolgozat főbb fejezetei:

  1. A gyakorló intézmény bemutatása: általános ismertető az SZMSZ alapján, személyi és tárgyi jellemzők bemutatása, maximum 1 oldal terjedelemben.
  2. A gyakorló intézményben a demens ellátás protokolljának bemutatása, maximum 2 oldal terjedelemben.
  3. Egy kiválasztott demenciával élő személy és a körülötte végzett gondozási tevékenység bemutatása. A kiválasztott demenciával élő személy szükségletei listájának feltérképezése ápolási és gondozási szemszögből, gondozási- és foglalkoztatási terv készítés maximum 7 oldal terjedelemben.

   A tartalmi részben szabadon marad a témakiírás és a választás szabadságának lehetősége, ami azt jelenti, hogy a képzésben részt vevő maga választja ki, hogy a demens ellátáson belül melyik protokollt mutatja be, milyen gondozási tevékenységeket emel ki, milyen stádiumban lévő demenciával élő személyt gondozásának bemutatását választja.

   Formai követelmények: minimum 5 A4-es oldal, maximum 10 oldal terjedelemmel, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5 sortávolsággal.

   A záródolgozat mellékletét kell, hogy képezze az összefüggő 80 órás szakmai gyakorlati naplója és az arról szóló igazolás.

   Leadási határidő: a záródolgozatot és az ahhoz készített, minimum 5, maximum 10 diából álló prezentációt az írásbeli vizsga előtt legkésőbb 10 nappal, 1 példányban a vizsgabizottság elnökének kell eljuttatnia a vizsgára jelentkezőnek.

   A záródolgozat bírálata során megfogalmazódott kérdéseket (2-4 db) a vizsgázó a záródolgozat bemutatása során megválaszolja.

   Prezentáció tartalmi követelményei:
   - Megegyezik a záródolgozat főbb fejezeteinek szakmai tartalmával.
   Prezentáció formai követelménye:
   - A záródolgozathoz készített prezentáció minimum 5, maximum 10 diából álljon.
   - A vizsgázó a prezentációt a vizsga során személyesen, a vizsgabizottság előtt bemutatja, legfeljebb 30 percben. A vizsgabizottság, értékelése kialakításához, a prezentáció bemutatása előtt feltett kérdésekre kapott válaszokat is értékeli, melyekre a vizsgázó legfeljebb 10 percben válaszol.
   - Elvárás, hogy fotódokumentáció, szkennelt dokumentum csak abban az esetben szerepeljen, ha az releváns és szükséges az előadás szempontjából. Nem a vizsgázóról készült fénykép, személy(ek)et ábrázoló fotó, szerzői jog, szabadalom, védjegy alatt álló művek esetén a forrás, illetve hozzájárulás megjelölése szükséges.
   - A prezentáció elsődlegesen a vizsgázók személyes érdeklődését, attitűdjét, kommunikációs készségét, képességét hivatott bemutatni. A vizsgázónak a vizsgabizottsággal folytatott szakmai kommunikációja egészíti ki a gyakorlati vizsgatevékenységet.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60% (1. vizsgarész: 50%, 2. vizsgarész: 50%)

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A záródolgozat értékelése két részből áll:

  1. A kész záródolgozat tartalmának, eredményének értékelése:

  Értékelési szempontok és azok súlyozása:

  1. Mennyire felel meg a záró dolgozat az elvárt követelményeknek? Mennyire részletes, alapos, a választott témának megfelelően hogyan épül fel, hogyan tagolódik? 20%
  2. A leadott dolgozat a vizsgázó saját szellemi terméke, az idézeteket, hivatkozásokat pontosan feltünteti. 10%
  3. Az egyéni fejlődést (a vizsgázó saját magához viszonyított fejlődését) mennyire tükrözi? 10%
  4. Megfelelően hivatkozik a felhasznált szakirodalomra. A záró dolgozatban a lényegi elemeket emeli ki. 10%
  5. A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen használja. A záró dolgozat esztétikus, margót és címeket tartalmaz, illusztrációi ízlésesek, a dolgozat tagolása arányos. 20%
  6. A munka tartalma megfelel a választott és előírt témáknak, azok fontos kérdéseit állítja a középpontba. 20%
  7. A záró dolgozat életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz és a helyi viszonyokhoz. 10%

   értékelés összesen 100%

  2. Szóbeli prezentáció

  Értékelési szempontok és azok súlyozása:

  1. A záró dolgozat lényegi elemeinek és az egyéni munka konkrétumainak bemutatása. 20%
  2. Kommunikációs készség. 20%
  3. Szakszavak megfelelő használata. 20%
  4. Empátia, önállóság, elhivatottság tükröződése a kommunikációjában. 20%
  5. Ismerteti a projekt készítés közben szerzett egyéni tapasztalatait. 20%

   értékelés összesen 100

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu