Gyermek- és ifjúsági felügyelő (szakképesítés) - 2024 képzés

Gyermek- és ifjúsági felügyelő (szakképesítés) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Szociális
 • Szakképesítés azonosító száma: 09223001
 • Szakképesítés megnevezése: Gyermek- és ifjúsági felügyelő (szakképesítés)
 • KEOR kód: 0922 Gyermek- és ifjúságvédelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Gyermek- és ifjúsági felügyelő (szakképesítés) - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Gyermek- és ifjúsági felügyelő (szakképesítés) képzés munkaterülete:

  Közreműködik a gyermeket ellátó intézmény vezetőjének és nevelőjének irányítása mellett a gyermek és fiatal számára otthont nyújtó ellátást biztosító gyermekotthon, lakásotthon, javítóintézet intézmény gondozási- nevelési, szabadidős tevékenységének szervezésében, megvalósításában és a háztartási feladatok ellátásában. Közreműködik a gyermek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Végzi a gyermekkel, fiatallal kapcsolatos gondozási/nevelési feladatokat.
  A nevelővel, a pszichológussal, gyógypedagógussal/fejlesztő pedagógussal és a gyermek törvényes képviseletét ellátó személlyel együttműködve és irányítása mellett felügyeli és segíti a gyermek tanulmányi munkáját, problémáinak megoldását, betegségeinek gyógyítását, szükség szerint kapcsolattartását, hazagondozása/örökbefogadása előkészítésének folyamatát. Segítséget nyújt a gondozottak pályaválasztásában, higiénés szokásainak kialakításában. Végzi a fenti tevékenységek ellátásával kapcsolatos dokumentációs feladatokat. Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében.
  A területen dolgozó és a gyermekek gondozásában, nevelésében és fejlesztésében részt vevő szakemberekkel személyesen, valamint infokommunikációs, digitális eszközök lehetőségeit is alkalmazva tart kapcsolatot, működik együtt.

 • Gyermek- és ifjúsági felügyelő (szakképesítés) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség:
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet.

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel

 • Gyermek- és ifjúsági felügyelő (szakképesítés) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 1500 óra
 • Maximális óraszám: 1700 óra
 • Gyermek- és ifjúsági felügyelő (szakképesítés) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A Gyermek- és ifjúsági felügyelő a szociális gyermekjóléti- és gyermekvédelmi alap-, és szakosított ellátások különböző intézményeiben felsőfokú végzettségű szakemberek felügyeletével végzi munkáját, amely során figyelembe veszi a szociális munka etikai kódexében előírtakat, a vonatkozó jogszabályokat, az érvényes módszertani útmutatókat, protokollokat és egyéb szabályozó dokumentumokat. A szakmai képzés során elsajátított kompetenciáinak megfelelően képes szakember irányításával és önállóan a gyermek ellátását, ezen belül gondozás-nevelését szolgáló tevékenységek elvégzésére és azok adminisztrálására. A szakmai képzés nagy hangsúlyt fektet a képzésben résztvevők kommunikációs és problémamegoldó képességeinek fejlesztésére, az asszertív kommunikáció széleskörű alkalmazására, valamint a folyamatos önfejlesztési igény kialakítására, így hasznos tagjává válhatnak az adott szakmai közösségnek.

 • Gyermek- és ifjúsági felügyelő (szakképesítés) képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gyermek- és ifjúsági felügyelő (szakképesítés) képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Gyermek- és ifjúsági felügyelő (szakképesítés) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  Az előírt elméleti és gyakorlati képzési tartalmak sikeres teljesítése. A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga


  A vizsgatevékenység megnevezése: A segítő foglalkozás alapismerete

  Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:
  ● szakmai személyiségfejlesztés (kommunikációs készségfejlesztés, viselkedéskultúra, reális énkép, konfliktuskezelés)
  ● általános pszichológiai, fejlődés-lélektani és szociálpszichológiai ismeretek
  ● szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer,
  ● egészségügyi alapismeretek (az emberi test, népegészségtani, gyógyszertani alapismeretek, egészségkultúra, környezetvédelem)
  ● elsősegély-nyújtási alapismeretek
  ● társadalomismeret (társadalomismeret alapjai, demográfiai és népesedési alapismeretek, az emberi szükségletek rendszere, a mai magyar társadalom, család és háztartás)
  ● szociális ismeretek (humán szolgáltatások, szociális ellátórendszer és intézményei, szociális gondoskodás)

  Az írásbeli vizsga egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor (tesztlap), amely tartalmazzon 30 kérdést az alábbi feladattípusokból (feladattípusonként 5-5 feladat):
  ● Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét.)
  ● Asszociáció (Fogalmak és állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a logikai kapcsolatot. Az állítások az egyik („A”), a másik („B”), illetve mindkét fogalomra („C”) vagy egyik fogalomra sem („D”) igazak.
  ● Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz, ennek a betűjelét kell bekarikázni.).
  ● Igaz-hamis egyszerű feleletválasztás (Öt egyszerűen megfogalmazott kérdéshez öt-öt darab válaszlehetőség tartozik, ezek közül meg kell határozni, hogy melyik válasz igaz és melyik hamis. A felsorolt állítások mögé „I” (igaz) vagy „H” (hamis) betűt kell írni.)
  ● Mondat-kiegészítés (A mondat-kiegészítés feladatban öt olyan mondat olvasható, melyeknek egy-egy szava helyett pontok állnak, és az egy-egy beillesztendő szó teszi szakmailag, tartalmilag értelmezhetővé a mondato-kat.)
  ● Fogalom meghatározása (5 darab definíciót kifejtése).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: A szociális és gyermekvédelmi ellátás tevékenységformái

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A gyakorlati vizsgatevékenység két vizsgarészből áll.

  1. vizsgarész: Prezentáció: A vizsgázó szóbeli előadással kísért prezentáció keretében bemutatja a személyes érdeklődését és motivációját az ágazat, valamint a szociális és gyermekvédelmi segítő szakmák iránt. A prezentációt előzetesen megküldi a vizsgaszervező számára, a vizsga előtt 10 nappal. A vizsgabizottság a vizsgázó számára maximum 5 kérdést küld a vizsga előtt 2 nappal, melyet a vizsgázó a vizsgán köteles megválaszolni.

  2. vizsgarész: Demonstráció: A szakmai képzés során elsajátított szociális ágazati ismeretei alapján a képző intézmény által összeállított tevékenységlistából választva bemutatja a leírt feladat végrehajtását (demonstráció).


  1. vizsgarész leírása: Prezentáció
  ● Minimum 10, maximum 15 diából álló prezentáció elkészítése, melyet a vizsgázó a vizsga előtt 10 nappal lead a szakképesítő vizsgát szervező akkreditált vizsgaközpontnak.
  ● A vizsgázó a prezentációt a vizsga során személyesen, a vizsgabizottság előtt bemutatja, legfeljebb 20 percben. A vizsgabizottság, értékelése kialakításához, a prezentáció bemutatása előtt feltett kérdésekre kapott válaszokat is értékeli, melyekre a vizsgázó legfeljebb 10 percben válaszol.
  Elvárás, hogy fotódokumentáció, szkennelt dokumentum csak abban az esetben szerepeljen, ha az releváns és szükséges az előadás szempontjából. Nem a vizsgázóról készült fénykép, személy(ek)et ábrázoló fotó, szerzői jog, szabadalom, védjegy alatt álló művek esetén a forrás, illetve hozzájárulás megjelölése szükséges.
  A prezentáció elsődlegesen a vizsgázók személyes érdeklődését, attitűdjét, kommunikációs készségét, képességét hivatott bemutatni. A vizsgázónak a vizsgabizottsággal folytatott szakmai kommunikációja egészíti ki a gyakorlati vizsgatevékenységet.


  2. vizsgarész leírása: Demonstráció
  A szakmai képzés során elsajátított ápolás, gondozás, szabadidő-szervezés, foglalkoztatás, adminisztráció, elsősegélynyújtás és közegészségügyi tanulási eredmények alapján a vizsgázó, a képző intézmény által összeállított tevékenységlistából választva, bemutatja egy leírt feladat végrehajtását (demonstráció) tantermi körülmények között. A tevékenységlistának legalább 20 eleműnek kell lennie. Egy adott tevékenység legalább 2, legfeljebb 4 témakör ismereteit és képességeit tartalmazza.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 50 perc (1. vizsgarész 30 perc, 2. vizsgarész 20 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu