Dajka - 2024 képzés

Dajka képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Oktatás
 • Szakképesítés azonosító száma: 01193003
 • Szakképesítés megnevezése: Dajka
 • KEOR kód: 0119 Oktatás, m.n.s.
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Dajka - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Dajka képzés munkaterülete:

  A dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • a személyi gondozási ismeretek alkalmazására
  • higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre
  • az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére a gyermek tevékenységének aktív segítésére
  • a környezet gondozására, tisztántartására
  • a gyermek tevékenységének aktív segítésére
  • a munkavédelmi előírások betartására
  • empátiára, toleranciára
  • adekvát kommunikációra
  • általános ismereteket speciális helyzetben alkalmazni
  • a szakmai, etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
  • módszeres munkavégzésre
  • differenciált bánásmódra
  • segítségnyújtásra, rendezvények, programok szervezésében
  • betartani a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat
  • szakemberekkel való együttműködésre
 • Dajka képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

  nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek:

  nem kapcsolódik egyéb feltétel a szakképesítéshez

 • Dajka képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 500 óra
 • Dajka képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A dajka bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember. A gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa a gyermek nevelésében, gondozásában. A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek szakmai tudása, képzettségének minősége garantálja. A kisgyermekkortól az óvodáskor végéig tartó fejlődési ívben kiemelkedő szerephez jutnak a ragaszkodási kapcsolatok, kötődési élmények. A dajka a visszatérő találkozások, az együttesen átélt élmények, a közösen végzett tevékenységek által válik érzelmileg fontos személlyé kisgyermekkorban és óvodáskorban. E képesítés hivatott bővíteni azon szakemberek körét, mely a pedagógus és a kisgyermeknevelő mellett biztosítja a fejlődés személyi feltételeit és a családdal történő együttműködést. Ez garantálja a társadalmi hasznosságát.

 • Dajka képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Dajka képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Dajka képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés eredményes elvégzését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány és a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.

  A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, mini bölcsődében vagy óvodában, vagy gyermekotthonban, vagy bölcsődés, vagy óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb intézményben. A szakmai gyakorlat letölthető a résztvevő saját munkahelyén is. A szakmai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsgatevékenység: nincs

  Gyakorlati vizsgatevékenység

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a képző/vizsgaszervező által előkészített és a vizsgabizottság által jóváhagyott tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.
  A gyakorlati tételek: a „Nevelési feladatok a dajka tevékenységében”, a „Gondozás és egészségvédelem”, a „Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében”, valamint a „Takarítási feladatok a dajka tevékenységében” szakmai modulok ismeretanyagából kerülnek összeállításra.
  A gyakorlati tételek száma igazodjon a vizsgacsoport létszámához oly módon, hogy a tételek száma ne legyen kevesebb, mint a vizsgacsoport létszámának 50%-a.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Nem ismeri a dajka feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.

  Kielégítően ismeri a dajka feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait, igényeit. Tisztában van a gondozási/nevelési folyamat és a napi gondozási/nevelési munka sajátosságaival, a dajka kompetenciahatáraival, és ismeri a pedagógiai kommunikáció jelentőségét.

  Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és más szakemberekkel.

  Jól ismeri és képes a pedagógus/nevelő irányítása alapján, a rá bízott gyermek sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és más szakemberekkel

  Kiválóan ismeri a pedagógus/nevelő iránymutatása alapján történő önálló gondozási, nevelési, munkához kapcsolódó feladatokat és ezeket képes ellátni. A pedagógus/nevelő által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a gyermeket. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

  Szóbeli vizsgatevékenység

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szóbeli feladatok

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó központilag összeállított szóbeli tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli tételek a „Nevelési feladatok a dajka tevékenységében”, a „Gondozás és egészségvédelem”, a „Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében”, valamint a „Takarítási feladatok a dajka tevékenységében”, szakmai ismereteiből kerülnek összeállításra.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Nem ismeri a dajka feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.

  Kielégítően ismeri a dajka feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait, igényeit. Tisztában van a gondozási/nevelési folyamat és a napi gondozási/nevelési munka sajátosságaival, a dajka kompetenciahatáraival, és ismeri a pedagógiai kommunikáció jelentőségét.

  Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és más szakemberekkel.

  Jól ismeri és képes a pedagógus/nevelő irányítása alapján, a rá bízott gyermek sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és más szakemberekkel

  Kiválóan ismeri a pedagógus/nevelő iránymutatása alapján történő önálló gondozási, nevelési, munkához kapcsolódó feladatokat és ezeket képes ellátni. A pedagógus/nevelő által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a gyermeket. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu