Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő - 2024 képzés

Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Nem értelmezhető (ágazaton kívüli)
 • Szakképesítés azonosító száma: 00316001
 • Szakképesítés megnevezése: Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő
 • KEOR kód: 0031
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 6
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 6
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő - 2024 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés munkaterülete:

  Az érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő felnőttoktatást végez, egyéni és csoportos foglalkozásokon keresztül fejleszti az egyének érzelmi intelligencia kompetenciáit: az önismeretét, önmotivációját, empátiáját, kommunikációs- konfliktuskezelés- és az együttműködés képességeit, az érzelmek (főleg az indulatok) kezelését, ezáltal a személyes hatékonyság, a társas kapcsolatok és a munkahatékonyság fejlesztését, a munkahelyi és magánéleti distressz csökkentését szolgálja. Saját önismeretének fejlesztése és mély pszichológiai ismeretek bázisán meghatározza a hozzá forduló egyének és közösségek érzelmi intelligenciájának (önismeret, önbizalom, önmotiváció, empátia, érzelmek felismerése és kezelése, együttműködés, kommunikáció, konfliktuskezelés képességeinek) minőségét, feltárja a konfliktusok, a természetes krízishelyzetek, a magas distressz lélektani okait. Majd megtervezi az egészséges személyiség és a közösségek fejlesztésének céljait, feladatait, tartalmát, megválasztja módszereit, eszközeit. Az általa vezetett egyéni és csoportos foglalkozásokon épít kliensei előzetes tapasztalataira, erősségeire, cselekvő részvételére, kreativitására, a közös élményalapú munkát szakszerűen irányítja, folyamatosan elemzi, értékeli, és asszertívan visszatükrözi a fejlesztő folyamatot. Támogató tanulási környezetet biztosít, kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatot alakít ki a hozzá fordulókkal, emberi, közösségi értékeket közvetít, élményalapú integratív gyakorlatorientált módszerekkel fejleszti a rábízott egyéneket és közösségeket, miközben szakszerűen, közérthetően és hitelesen kommunikál. Mindezzel hozzájárul a konfliktusok (magánéletben válások, a fokozódó munkahelyi stressz, kiégés stb.) megelőzéséhez, az asszertív megoldások tanításával a mentális egészség megőrzéséhez, az emberi kapcsolatok erősítéséhez, és az egyének és közösségek (családok, szervezetek, intézmények) hatékonyabb működéséhez. Amennyiben saját vállalkozása keretében egyénekkel dolgozik, feladata, hogy megszervezze és lebonyolítsa az egyéni és csoportos érzelmi intelligencia fejlesztő tanfolyamokat, személyiségfejlesztő foglalkozásokat. Amennyiben az őt alkalmazó vállalatnál tart érzelmi intelligencia fejlesztő foglalkozásokat, feladata, az állapotfelmérő és követő vizsgálatokon, a foglalkozások megszervezésén, vezetésén kívül, hogy jelen legyen a vezetés, a termelés, a dolgozók mindennapjaiban. Tevékenysége során megismeri a működési folyamatok mellett a munkatársakat is, ezáltal olyan ismeretekkel rendelkezik, amelyek még hatékonyabbá teszik a munkahelyeken személyiségfejlesztő munkáját.

 • Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: felsőfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály:

 • Egyéb feltételek:

  pályaalkalmassági vizsgálat. A pályaalkalmassági vizsgálat személyes beszélgetés, amely a következő képességeket méri: motiváltság, önismeret, empátia, elfogadás, kapcsolatteremtés és kommunikáció.

 • Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 940 óra
 • Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Hazánkban a személyiségfejlesztők saját egyéni vállalkozásukban, vagy gazdasági társaság tagjaként, alkalmazottjaként, vagy multinacionális termelő és szolgáltató vállatoknál, intézményekben dolgoznak felnőttoktatóként, trénerként, érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő szakemberként, az egyén, a család, és a közösség lelki egészségének fejlesztésén, fenntartásán, és ezzel az ország emberi erőforrásainak és versenyképességének fejlesztésén. Munkájuk során egyéni és csoportos foglalkozásokon keresztül fejlesztik a hozzájuk forduló egyének érzelmi intelligencia kompetenciáit: az önismeretét, önmotivációját, empátiáját, kommunikációs- konfliktuskezelés- és az együttműködés képességeit, az érzelmek (főleg az indulatok) kezelését, ezáltal a lakosság személyes hatékonyságát növelik, a társas kapcsolatok minőségét javítják, a családi-, munkahelyi konfliktusok, a distressz, az agresszió csökkenését szolgálják. Miközben nem kezelnek egészségügyi problémákat, mentális betegségeket, ám felnőttoktatási tevékenységük során az érzelmi intelligencia kompetenciák fejlesztésével, a megküzdési potenciálok, asszertív megoldások tanításával, a szociális képességek, a közösségi (magánéleti és munkahelyi) együttműködés fejlesztésével hozzájárulnak a lakosság lelki egészségének javításához, a jobb közérzet biztosításához, a hatékonyabb kríziskezeléshez, stresszkezeléshez, a válások csökkenéséhez stb. Munkájuk nemzetgazdasági szempontból értékes, összhangban a Nemzeti Lelki Egészség Stratégia tervezet célkitűzésével: “Az egyén, a család, és a közösség lelki egészségének fejlesztése, fenntartása, és a mentális zavarok megelőzése, és ezzel az ország emberi erőforrásainak és versenyképességének fejlesztése; a környezeti fenntarthatóságot prioritásnak tekintve."

 • Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Az érzelmi intelligencia fejlesztéshez szükséges pedagógiai és pszichológia ismeretek.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli feladat minimum 40, maximum 50 feladatból áll, és az alábbi témakörök tanulási eredményeit méri:

  • Az érzelmi intelligencia elméleti irányzatainak bemutatása. Az érzelmi intelligencia egyéni és társas kompetenciái, fejlesztendő területeinek, sajátosságainak megismerése.
  • Az egészséges személyiség fejlődésének lépései, az egyes életkorokra jellemző biológiai, kognitív, érzelmi és társas viselkedési jellemzők, a főbb személyiségfejlődési feltételek, amelyek hatással vannak az EQ (Emotional Quotient) értékére.
  • A lelki egészséget veszélyeztető faktorok, megoldási módok. Az egyes pszichológiai irányzatok emberképe, alapfogalmai, a segítés módszertana.
  • Az érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő kompetenciahatárai. A súlyosabb patológiák tünettana, felismerésük, munkamegosztás a segítő szakmák között.
  • A klienssel történő szerződéskötés szükségessége, formája és tartalma. A személyiségfejlesztők etikai kódexe.
  • Az érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztő stresszt kezelő és kiégést megelőző tevékenysége. A kiégés fogalma, tünetei, okai, szakaszai, megelőzés módjai.
  • Az asszertív kommunikáció lényege, sajátosságai. Az érzelmi intelligencia fókuszúszemélyiségfejlesztő asszertivitása. Az agresszív és a szubmisszív viselkedés.
  • Tesztek szerepe a személyiségfejlesztés folyamatában. Az érzelmi intelligenciát mérő tesztek. Elemzésük lehetőségei, felhasználásuk a fejlesztési folyamatban.
  • Személyiségfejlesztő játékok szervezési feladatai csoportban. A csoportszerepek. Az érzelmi intelligencia kompetenciákat fejlesztő „játékos” csoportmunka ismérvei, követelményei.
  • A személyiségfejlesztő strukturált gyakorlatok érzelmi intelligenciát fejlesztő hatása. Az egyes érzelmi intelligencia kompetenciákat fejlesztő gyakorlatok használatának lehetőségei az egyéni és csoportos fejlesztési folyamatban.
  • A csoport életszakaszai: megalakulás, viharzás, normaképzés, teljesítés és a csoport megszűnése. Szerepek és normák a csoportokban. A csoportvezetők feladatai.
  • A csoportdinamika fogalma, meghatározása. A csoportvezetői stílusok: a viselkedéselméleti, a strukturalista, a funkcionális és a humanista - bemutatásuk a stílusjegyeik alapján.

  Az alábbi feladattípusok közül legalább 3 jelenjen meg a feladatlapon:

  • Esettanulmány értelmezése: a megadott szempontok szerint, a feladatlap által meghatározott gyakorlatorientált esetismertetéshez kapcsolódó kérdésekre adott válasz.
  • Feleletválasztás: legalább három megadott válasz közül a helyes válasz megjelölése
  • Igaz-hamis állítások: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz vagy hamis.
  • Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott tartalmakkal.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 70 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  1. Az értékelés a javítási-értékelési útmutató alapján történik. Az egyes kérdésekre, feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható.

  2. Az értékelés százalékos formában történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Szakmai portfólió bemutatása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A képzés zárásaként a képzésben résztvevők a szakmai képzés során szerzett kompetenciáik, valamint a szakmai és személyes fejlődésük dokumentálására szakmai portfóliót készítenek. A portfólióban a résztvevő olyan dokumentumok rendszerezett gyűjteményét adja, amelyeket a tanulási folyamat során készített, és ami bemutatja, igazolja, dokumentálja a kompetenciái fejlődését és a tanulási eredmények birtoklását, segíti a résztvevő számára is saját teljesítményének, fejlődésének megítélését, lehetővé teszi a tanulási folyamat, a szakmai és személyes kompetenciák fejlődésének és a tanulás eredményességének átfogó értékelését. Ezt nyomtatott formában a vizsga időpontja előtt két héttel kell beadni a vizsgaközpont számára. A képesítő vizsgán a portfóliót szóban prezentációval/szemléltetéssel kísérve kell bemutatni 20 percben. A szóbeli előadást szakmai beszélgetés követi.

  A portfólió kötelező elemei: A portfólió a képzésben szereplő modulonként egy- egy feladatot tartalmaz, melyet a modulok teljesítése során dolgoznak ki a képzésben résztvevők:

  1. modul – Önismereti napló (melyet a jelölt egy éven át folyamatosan vezet megéléseiről, megértéseiről, változásairól, fejlődéséről) elkészítését követően egy önreflektív összegző esszé készítése a saját önismereti útról, fejlődésről. Segítő kérdések: Milyen önismereti utat járt be? Mely kompetenciái fejlődtek az önismeret során? Hogyan jelenik meg ez a mindennapi életében, kapcsolataiban? Miben kell még fejlődnie?
  2. modul – Csoportos projekt prezentációjának és dokumentációjának elhelyezése a portfólióban, melynek tartalma: különböző pszichológiai irányzatok emberképének, alapvető nézeteinek, kiemelkedő alakjainak, személyiségfejlesztő módszereinek önálló, alapos és szakszerű bemutatása.
  3. modul – Egy, a képzésben résztvevő által választott érzelmi intelligenciát mérőeszköz felvétele, eredményének elemzése, értékelése, ennek alapján a fejlesztendő területek és a fejlesztési feladatok meghatározása.
  4. modul – Személyiségfejlesztési foglalkozások részletesen kidolgozott terve: egy minimum 4-5 órás egyéni vagy csoportos fejlesztési folyamat részletes és szakszerű kidolgozása, melynek fókusza az érzelmi intelligencia bármely kompetenciájának fejlesztése.
  5. modul – Egyéni projekt I. Problémafókuszált esetkezelés egyéni fejlesztés során: A képzésben résztvevő egy szabadon választott kliens problémájának dinamikáját megérti, értelmezi, akut megoldási módokat dolgoz ki egyéni fejlesztésre, és egy érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztési tervet készít az adott probléma megoldására, a személyiség megküzdési potenciáljának erősítésére, a szükséges érzelmi intelligencia kompetencia fejlesztésére. Bemutatja saját érzelmi intelligencia fókuszú személyiségfejlesztői attitűdjét, a klienssel való kapcsolatuk jellemzőit.
  6. modul – Egyéni projekt II. Problémafókuszált esetkezelés csoportos fejlesztés során: A képzésben résztvevő egy szabadon választott kliens problémájának dinamikáját megérti, értelmezi, akut megoldási módokat dolgoz ki csoportos formára, és egy érzelmi intelligencia fókuszú csoportos személyiségfejlesztési tervet készít a személyiség megküzdési potenciáljának erősítésére, a szükséges érzelmi intelligencia kompetencia fejlesztésére. Bemutatja a saját csoportvezetői szerepét, annak hatásait.

  Minden feladat végén egy rövid önreflektív részt is készít a képzésben résztvevő a feladattal kapcsolatos viszonyulásáról, a feladatvégzés során megélt saját élményeiről.

  A portfólió elkészítésekor a képzésben résztvevő szigorúan betartja a GDPR előírásokat is, hiszen tudja, hogy munkájában érzékeny adatokhoz jut. A kliensek eseteit úgy kell bemutatnia, hogy az adott kliens ne legyen felismerhető, beazonosítható, valamint a tudomására jutott személyes, illetve egyéb (pszichológiai) adatokat (pl. a kliens kompetenciáira, viselkedésmódjára vonatkozó, illetve észlelt, vizsgált, mért, leképezett vagy származtatott adat), továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adatot (pl. családi környezet, kapcsolatok minősége, foglalkozás) bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban és azoknak megfelelően kell kezelnie. Mivel a portfólió magáról a vizsgázóról is sok érzékeny adatot tartalmaz a vizsgabizottságnak hasonlóan kell eljárnia.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60 %

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az értékelés előre meghatározott értékelési szempontsor alapján történik, melynek részét képezi a portfólió értékelése, illetve az előadás értékelése.

  A szakmai portfólió értékelési szempontjai: 0-30 pont

  1. A portfólió szakmai tartalmának minősége: szakszerű, tényszerű, tárgyszerű, korszerű, naprakész, objektív, helytálló, több forrásból feldolgozott, koherens, nem tartalmaz hibás állításokat és következtetéseket, a tartalom kifejtése lényegretörő, informatív, a feltárt szakirodalom mély, a szintézis mélysége, validitása és koherenciája jellemzi. Mértéktartóan saját tapasztalat/élmény/vélemény is helyet kap(hat) a szakmai tartalom kifejtésében, magas empátia és kongruencia mellett (de ez nem lehet dominánsabb, mint a tárgyszerű szakmai tartalom). (1-5 pont)
  2. A portfólió struktúrája (a dokumentumok kongruenciája; egységesség, a részek aránya és kapcsolatuk). (1-5 pont)
  3. A dokumentumok rendszerének alkalmassága a fejlődés jellemzésére: a dokumentumok összerendezése (célnak való megfelelés, logikusság, áttekinthetőség, változatosság). (1-5 pont)
  4. A kiválasztott dokumentumok minősége (tartalmi kidolgozottság, alaposság, szakmai hitelesség, pontosság, tudományosság, a módszertani kultúra változatossága); az illusztrációk minősége (szerkesztettség, kimunkáltság, áttekinthetőség, használhatóság). (1-5 pont)
  5. A dokumentumokhoz kapcsolt önreflexió mélysége, tartalmi adekvátsága, relevanciája, reflektivitása, kidolgozottsága. (1-5 pont)
  6. A portfólió anyagainak nyelvi és formai megformáltsága, (a megfogalmazás gördülékenysége, változatossága; nyelvhelyesség, helyesírás; kivitelezés, esztétikusság, a megjelenítés gondossága). (1-5 pont)

  Az előadás/prezentáció értékelésének szempontjai (0-25 pont)

  1. A szakmai tartalom minősége: szakszerű, tényszerű, tárgyszerű, korszerű, naprakész, objektív, helytálló, több forrásból feldolgozott, koherens, nem tartalmaz hibás állításokat és következtetéseket, a tartalom kifejtése lényegretörő, informatív, érdeklődést keltő, mértéktartóan saját tapasztalat/élmény/vélemény is helyet kap(hat) a szakmai tartalom kifejtésében magas empátia mellett (de ez nem lehet dominánsabb, mint a tárgyszerű szakmai tartalom) (1-5 pont)
  2. Az előadás felépítése: logikus gondolatmenet, megfelelően tagolt (bevezetés, téma kifejtése, zárás, összegzés), jól érthető és jól követhető logikai ívre épül. (1-5 pont)
  3. Időgazdálkodás: az idővel való gazdálkodás, időkihasználás, hozzászólásokra, kérdésekre való tartalmi válaszok, reagálások minősége. (1-5 pont)
  4. Előadói stílus: előadás módja (gördülékenység, szabad előadás, előadói stílus, nyelvhelyesség, szabatosság, hangerő) felkészültség, magbiztosság, hitelesség, kreativitás, a vizsgabizottsággal való kapcsolattartás, szemkontaktus, a közeghez való alkalmazkodás, a tartalom és az előadói stílus megfelel-e a vizsgahelyzetnek, alkalomhoz illő megjelenés. (1-5 pont)
  5. PPT/Prezi prezentáció/szemléltetés minősége: a diák rendezettsége, funkcionalitása, a színek és betűméret megfelelősége a ppt/szemléltetés támogatja a verbális kommunikációt ábrák, grafikonok jól láthatók, egyértelműek. (1-5 pont)

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 70 %-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu