Színész II. - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Színész II.
 • A szakképesítés OKJ száma: 52 212 02
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Mûvészet, közmûvelõdés, kommunikáció
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A színész ii. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bábkészítõ részszakképesítés:
Szakelméleti ismereteit alkalmazva tervezéssel elõkészíti a bábkészítést
A bábkészítéshez szükséges anyagok beszerzési lehetõségeirõl tájékozódik, költségvetést készít
Kivitelezi a bábkészítést, különbözõ technikájú bábokat készít
A szakképesítés-elágazások közös mozzanatai:
A segédszínészi elõadói tevékenység fizikai feltételeit és eszközrendszerét kialakítja, fejleszti, és alkalmazza
A segédszínészi elõadói tevékenység mentális és intellektuális feltételeit és eszközrendszerét kialakítja, fejleszti, és alkalmazza
Szakirodalmi ismereteket szerez, szövegértelmezési, elemzési ismereteit elmélyíti, s azokat a szerepépítés során alkalmazza
Megteremti alkotó tevékenységének esztétikai formáit, kifejezõeszközeit
A kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közremûködik, megfelelõ beszéd- és mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait
Színpadi és forgatási feltételrendszerben – dramaturgiai jelentõségû szerepben -gyakorolja a színészi alkotás szakmai alapismereteit, szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit
A színházi mûködés, valamint a forgatási terv szerint alakítja alkotó tevékenységét, heti és napi munkarendjét
Betartja a munka-, baleset- és tûzvédelmi szabályokat

Bábszínész szakképesítés-elágazás:
A bábjáték mûfaji sajátosságaira vonatkozó elméleti ismereteit bábszínészi munkájába építi
Alkalmazkodik az elõadás báb- és színpadtechnikai igényeihez
Gondoskodik a bábok, kellékek alkalmazhatóságáról
A megalkotott szerepszemélyiségeket különbözõ játékstílusok alkalmazásával, a bábszínpad feltételrendszeréhez alkalmazkodva eljátssza

Színházi és filmszínész szakképesítés-elágazás:
A próbafolyamat, illetve filmforgatás során a rendezõi utasítások betartásával elemzõ készsége, elméleti ismeretei valamint szerepépítési technikáinak önálló alkalmazásával szerepet alkot
Dramaturgiailag jelentõs alakítását a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, megfelelõ intenzitással és technikai színvonalon megjeleníti színpadi elõadás, filmfelvétel
során
A színház- és filmmûvészethez kapcsolódó egyéb területeken színészi feladatokat lát el

Elõadómûvész szakképesítés-elágazás:
Ellátja az elõadómûvészi tevékenységgel kapcsolatos anyaggyûjtési feladatokat
Összeállítja, szerkeszti pódiummûsorát
Elvégzi az elõadáshoz kapcsolódó szervezési feladatokat
Elemzés alapján és gyakorlati próbák során elkészíti az elõadás beszéd-, ének- és mozgáselemeinek esztétikai formáját
A különbözõ mûfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerû formában szólaltatja meg pódiummûsorában

Színész I. szakképesítés-ráépülés:
Dramaturgiailag jelentõs feladatának, fõszerepének hallható (dikció), látható (akció) elemeit professzionális színpadi elõadás feltételrendszerén belül koncentráltan, alkotómódszerét és eszközeit tudatosan, önállóan és magas szinten alkalmazva, alkotótársaival együttmûködve, mûvészi igénnyel és értékkel jeleníti meg
Szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza pszichikai adottságait, beszéd-, mozgás- és alakító készségét, széles körû gyakorlati és elmélyült szakmai elméleti ismereteit
Színészi eszközrendszerét, gyakorolt játékstílusainak körét a színmûvészet mûfaji sokszínûsége szerint
szélesíti, azok kifejezõerejét fokozza
Felsõfokú szakképesítésével szakirányú szakképzésben, mûvészeti oktatásban is közremûködhet

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 521 08
Színpad- és porondtechnikus

A képzés feltételei

A színész ii. képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
érettségi vizsga

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Minimális óraszáma: 3000 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 52 212 02 azonosító számú, Színész II. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A színész ii. komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerû szakképzés esetén:
Az utolsó szakképzõ évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékû a modulzáró
vizsga eredményes letételével
A 2. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott tartalmú
mestermunka beadása a vizsgát megelõzõen 30 nappal
A 4., 5., 6. vizsgarész megkezdésének feltétele a képzési programban elõírt színpadi
gyakorlat (három év) teljesítésérõl szóló igazolás

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu