Építési mûszaki ellenõr II. - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Építési mûszaki ellenõr II.
 • A szakképesítés OKJ száma: 61 582 01
 • A szakképesítés szintje: Középszintû (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Építészet
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2000
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A Építési mûszaki ellenõr ii. szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Ellenõrzi az építõipari kivitelezési tevékenység, az építési szerelési munka szakszerûségét a jogerõs és
végrehajtható építési (létesítési) engedély, illetve mûemlék esetén örökségvédelmi hatósági engedélyes a hozzá
tartozó jóváhagyott építészeti-mûszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervdokumentáció alapján
Ellenõrzi az építmény kitûzésének helyességét, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb
felmérések, vizsgálatok megtörténtét
Ellenõrzi az építési naplót, a bejegyzéseket és egyéb jegyzõkönyveket ellenjegyzi, illetõleg észrevételezi
Az építési naplóban feltünteti a hibákat, hiányosságokat és eltéréseket
Az építtetõ részére javaslatokat tesz a mûszaki, illetve gazdasági szükségességbõl indokolt
tervváltoztatásokkal kapcsolatosan
A munkák eltakarása elõtt azok mennyiségi és minõségi ellenõrzését elvégzi
Részt vesz a mûszaki átadás-átvételi és birtokbavételi eljárásban
Ellenõrzi az egyes építményfajták mûszaki teljesítményjellemzõit
Ellenõrzi a technológiával összefüggõ biztonsági elõírások betartását
Ellenõrzi a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelõség-igazolása meglétét
Elvégzi a mûszaki ellenõri feladatok elvégzésének dokumentálását az építési naplóban
Mûszaki kérdésekben elvégzi az építtetõ döntéseinek elõkészítését
Mûszaki kérdésekben javaslatot tesz pl. szakértõ bevonására
Ellenõrzi a pénzügyi elszámolásokat, felméréseket
Elkészíti az építõipari kivitelezési tevékenység teljesítésének igazolását
Ha az építõipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelezõ végzi, összehangolja a felelõs mûszaki
vezetõk tevékenységét, és gondoskodik arról, hogy az elvégzett építési-szerelési munkák vonatkozásában az
egyes kivitelezõk felelõs mûszaki vezetõi által tett nyilatkozatok a használatbavételi engedély iránti kérelem
benyújtásakor az építtetõ és az építésügyi hatóság rendelkezésére álljanak
Az építtetõt haladéktalanul értesíti hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerzõdés szerinti teljesítést
befolyásoló minden körülményrõl
Az építési mûszaki ellenõr II. feladatköre a külön jogszabályban az építési beruházásokra megállapított
nemzeti értékhatárt meg nem haladó építési munkák ellenõrzésére terjed ki a szakmagyakorlási szakirányhoz
igazodó korlátozások figyelembevétele mellett.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
34 814 01
Családi gazdálkodó

A képzés feltételei

A Építési mûszaki ellenõr ii. képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
építményfajtának megfelelõ szakirányú középfokú végzettség, az egyes építményfajtáknak megfelelõ szakirányú technikusi oklevél, illetõleg a technikusi képzés szüneteltetésének idõszakában a szakirányú szakközépiskolai érettségi bizonyítvány [Magasépítés (É) Mélyépítés és mélyépítési mûtárgyak (M) Építmény- és épületgépészet (G) Építmény- és épületvillamosság (V) szakmagyakorlási szakirányoknak megfelelõ végzettség]

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: -
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 500 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 61 582 01 azonosító számú, Építési mûszaki ellenõr II. megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A Építési mûszaki ellenõr ii. komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu