Államháztartási szakügyintézõ - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Államháztartási szakügyintézõ
 • A szakképesítés OKJ száma: 55 344 01
 • A szakképesítés szintje: Felsõfokú (érettségivel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 2006
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

A Államháztartási szakügyintézõ szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Adóigazgatási szakügyintézõ

Az állami adóhatóságnál:
Részt vesz az adóügyi szakfeladatok ellátásban, így különösen:
- közremûködik az ügyfélszolgálati feladatokban,
- átveszi, elõkészíti, továbbítja az adózók különféle beadványait, kérelmeit,
- részt vesz az adózók tájékoztatásában,
- elõkészíti, kiadja az adó-, jövedelem- és illetõség igazolásokat,
- közremûködik a magánszemélyek adóbevallásainak átvételében, feldolgozásának elõkészítésében, közremûködik a folyószámla kivonatok egyeztetésében,
-elõkészíti az adóügyi határozatokat.
Részt vesz az illetékügyi feladatok ellátásban, közremûködik az illetékkötelezettség megállapításában, az illeték kivetésében, ellenõrzésében, elõsegíti a végrehajtást.

Részt vesz az egyes ellenõrzések elõkészítésében, lefolytatásában, így különösen:
- a magán nyugdíjpénztáraknál tartott, a mûködés megkezdését megelõzõ, a bizonylati fegyelem megtartására irányuló ellenõrzések elõkészítésében és végrehajtásában.

Közremûködik az adóhatóság behajtási tevékenységében, így különösen:
-a hátralékállomány alakulásának megfigyelésében, elemzésében,
-a megkeresésre indított, az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásában, elõkészíti a fizetési könnyítésekre vonatkozó határozatok elbírálását.

A gazdaság területén:
- adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezet,
- bevallást készít, jogszabályokat alkalmaz,
- adózással kapcsolatos információkat gyûjt, nyilvántart, adatokat szolgáltat, ellenõrzésre elõkészít, ellenõrzésben közremûködik,
- elemzési feladatokat végez, szervez, ellenõriz.
Költségvetés-gazdálkodási szakügyintézõ
Közremûködik a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó államháztartási szervezetnél jelentkezõ feladatok elvégzésében, illetve a költségvetési számviteli beszámoló elkészítésében.
Közremûködik az államháztartás szervezet mûködése, vagyon használata, hasznosítása során jelentkezõ tervezési, elõirányzat-felhasználási, elõirányzat-módosítási, munkaerõgazdálkodási, készpénzkezelési, könyvvezetési, a beszámolási, illetve egyéb adatszolgáltatási feladatokban.
Közremûködik a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszere, módszere, ideértve a belsõ információs rendszer kialakításában.
Közremûködik a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésében, illetve rendszeres karbantartásában.
Biztosítja a valóságnak megfelelõ belsõ és külsõ információk elõállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerûségének, szabályszerûségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Közremûködik a szakmai feladatok érdekében a lehetséges megoldási változatok kidolgozásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, megszerzésében, a gazdálkodási problémák felismerésében és megfogalmazásában.
Közremûködik a megoldandó szakmai feladat specifikálásában, a megoldásra vonatkozó javaslat kidolgozásában.
Gondoskodik arról, hogy a szakmai döntéseket hozók és végrehajtók megismerjék a szakmai feladat pénzügyi feltételrendszerét, a pénzügyi lehetõségeket, korlátokat, tevékenységük pénzügyi következményeit.
Részt vesz a pénzügyi szervezési, irányítási rendszer mûködtetésében, egyes területeken önállóan is tevékenykedik.
Segíti a szakmai és pénzügyi folyamatokban résztvevõk sikeres együttmûködését.
A saját pénzügyi tevékenységének teljes körû adminisztrációját, a kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és dokumentációját elkészíti.
A saját tevékenységéhez tartozó ügyviteli feladatokat ellát.
Pénzügyi jelentéseket, beszámolókat elõkészít.
Az adott feladat és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között összefüggést keres.
Szakmai útmutatókat, szakirodalmat használ.
Alkalmazza a feladataihoz rendelkezésre bocsátott személyi és tárgyi feltételeket, javaslatot tesz szükséges módosításukra.
Közremûködik a feladatok belsõ koordinációjában.
Az alkalmazói projekteket, szoftvereket üzemelteti.
Szövegszerkesztési, táblázat- és adatbázis- kezelési feladatokat lát el.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

A Államháztartási szakügyintézõ képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:

Iskolai előképzettség:

 • Szakmai előképzettség:
 • Előírt gyakorlat:
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

0%-elmélet
0%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: óra

Választható képzési formák:

A(z) 55 344 01 azonosító számú, Államháztartási szakügyintézõ megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

A Államháztartási szakügyintézõ komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu