Adótanácsadó - OKJ 2013-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Adótanácsadó
 • A szakképesítés OKJ száma: 61 344 01
 • A szakképesítés szintje: Felsõfokú (felsõfokú végzettséggel)
 • A szakképesítés tanulmányi területe:
 • A szakképesítés típusa:
 • Szakmacsoport: Közgazdaság
 • A szakképesítésért felelős miniszter:
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése:

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök

Az adótanácsadó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegû kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, a rendszeresen ismétlõdõ feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói munkát végez.
Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggõ releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeirõl megbízójának tájékoztatást ad.
Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, mûködtetésében, ellenõrzi, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.
Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlõdõ feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében közremûködik az adóhatóságok elõtti eljárásokban, képviseletet lát el, az adóbevallásokat ellenjegyzi.
Ismeri, és munkája során alkalmazza a hazai, és az Európai Uniós tagállamokat érintõ adójogot, a nemzetközi adózás alapvetõ szabályait, és mindezek jogi környezetét.
Tájékoztatást ad a külföldieket érintõ hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekrõl.
Értelmezi és alkalmazza a kettõs adóztatás elkerülésérõl szóló egyezményeket, és más, a külföldi illetõségû adózók hazai adókötelezettségét érintõ szabályokat.
A tanácsadó-, vagy más szervezeten belül foglalkoztatott adótanácsadó a vállalkozásnál,
illetve az ügyfélnél rendszeresen ismétlõdõ feladatokra és ügyletekre vonatkozó, megalapozott szakmai ismeretei birtokában ellátja az adótanácsadó munkaköréhez rendelt feladatokat.
Munkájának megszervezésével integrálódik az õt alkalmazó vállalkozás, illetve adótanácsadó szervezet munkájába, érvényesíti az irányadó szakmai és etikai normákat.
Tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikál a környezetével, a felügyeletével megbízott vezetõ adótanácsadóval, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
Nincs kapcsolódó szakképesítés

A képzés feltételei

Az adótanácsadó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
-

Iskolai előképzettség:
felsõfokú (egyetemi/fõiskolai) iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: -
 • Előírt gyakorlat: a) a közgazdasági felsõoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeirõl szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettségge,l vagy a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági felsõoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeirõl szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett végzettséggel, valamint jogász, vagy igazgatásszervezõ végzettséggel rendelkezõk esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat. b) az a) pontban fel nem sorolt egyetemi/fõiskolai végzettséggel rendelkezõk esetében legalább két év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.
 • Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek
 • Szintvizsga: 0

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: év
Minimális óraszáma: 1500 óra

Választható képzési formák:

A(z) 61 344 01 azonosító számú, Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

Az adótanácsadó komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezõnek minden esetben rendelkeznie kell a meghatározott iskolai elõképzettséggel és elõírt gyakorlattal.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt modulzáró vizsgák eredményes teljesítése.

A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák:
A 61 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Adótanácsadó megnevezésû szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Adótanácsadási feladatok,
2. modulzáró vizsga: Jogi feladatok,
6. modulzáró vizsga: Egyéb adózási feladatok,
7. modulzáró vizsga: Számviteli feladatok.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu