Demencia gondozó - 2021 képzés

Demencia gondozó képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Szociális ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 09214001
 • Szakképesítés megnevezése: Demencia gondozó
 • KEOR kód: 0921 Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Demencia gondozó - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Demencia gondozó képzés munkaterülete:

  A demencia gondozó egy interprofesszionális (különböző szakmák képviselőinek együttműködése egy cél elérése érdekében) csapat tagja. A demenciával élő személyek komplex ellátása során együttműködik más szakmák képviselőivel. Felismeri a demencia betegség korai tüneteit, a behavioural and psychological symptoms of demencia, azaz a demencia magatartási és pszichológiai tüneteit (a továbbiakban BPSD tüneteket) és a megváltozott viselkedést. Segítséget nyújt a kognitív zavarok enyhítésében. A gondozás során alkalmazza a hatékony kommunikáció eszközeit, mint pl.: segítés, megértés, képességek erősítése, felnőttként kezelés, bátorítás, tiszteletadás. Felismeri a mindennapi tevékenység zavarait. Partneri együttműködést alakít ki a gondozott családjával. Kompetencia határokon belül hatékonyan beavatkozik a prehospitális veszélyhezetek során. Felismeri az abúzus jeleit és javaslatot tesz azok megelőzésére. Megérti és támogatja a demenciával élő személy spirituális igényét. Segítő tevékenysége során alkalmazza a személyközpontú gondozás módszereit. Csoportfoglalkozásokat szervez és bonyolít, a megismert gyakorlatok alkalmazásával. Javaslatokat tesz a demenciával élő személy otthoni és intézményi környezetének biztonságossá tételére. Betartja az elsajátított etikai normákat.

 • Demencia gondozó képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: 32 723 01 Ápolási asszisztens,
  34 762 01 Szociális gondozó és ápoló,
  4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó,
  5 0913 03 01 Ápoló,
  5 0913 03 02 Egészségügyi asszisztens,
  5 0913 03 04 Gyakorló ápoló,
  5 0923 03 09 Rehabilitációs terapeuta,
  5 0923 22 04 Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens,
  5 0923 22 05 Szociális és mentálhigiénés szakgondozó,
  5 0923 22 06 Szociális és rehabilitációs szakgondozó,
  52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens,
  52 720 03 Gyakorló gyógyszertári asszisztens,
  52 723 01 Gyakorló ápoló,
  52 723 03 Gyakorló mentőápoló,
  54 720 01 Egészségügyi asszisztens,
  54 723 01 Gyakorló mentőápoló,
  54 723 02 Gyakorló ápoló,
  54 762 02 Szociális asszisztens,
  54 762 03 Szociális szakgondozó,
  55 723 01 Ápoló,
  55 723 07 Geriátriai és krónikus beteg szakápoló,
  55 723 11 Mentőápoló,
  55 762 01 Foglalkozás-szervező,
  55 762 02 Gerontológiai gondozó,
  55 762 05 Szenvedélybeteg gondozó,
  diplomás ápoló képesítések,
  fizioterapeuta képesítések,
  gerontagógus képesítések,
  gyógytornász képesítések,
  mentálhigiénikus képesítések,
  okleveles egészségügyi szociális munkás képesítések,
  okleveles rehabilitációs szakember képesítések,
  okleveles szociális munkás képesítések,
  szociális menedzser képesítések,
  szociális munkás képesítések,
  szociálpedagógus képesítések
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: szükséges (egyéb feltételek pontnál)
 • Demencia gondozó képzés időtartama:

  Szakmai gyakorlat területe és időtartama: idősellátással foglalkozó személyes gondoskodást nyújtó alap- vagy szakosított intézményben gondozó, ápoló, vezető gondozó, vezető ápoló, terápiás munkatárs (korábban: szociális és mentálhigiénés munkatárs) munkakörben eltöltött összefüggő 1 év szakmai gyakorlat. A gyakorlati időbe nem számít bele: a GYED, GYES időszaka, a harminc napnál hosszabb ideig tartó fizetés nélküli szabadság időtartama, továbbá minden olyan időszak, amikor munkabér kifizetésére nem ált fenn jogosultság.

 • Minimális óraszám: 600 óra
 • Maximális óraszám: 720 óra
 • Demencia gondozó képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  Korunknak új kihívással, a társadalom elöregedésével kell szembesülnie. A folyamat magában hordozza az időskorban gyakrabban előforduló megbetegedéseket, köztük a demencia emelkedő számát. A WHO adatai szerint ma Magyarországon 150 000 fő a betegséggel érintett személy él. A demenciával élők önellátó képessége fokozatosan és súlyosan hanyatlik, ami egy fokozott és szakszerű gondozást igényel. Jelentős létszámban veszik igénybe a szociális ellátó rendszer intézményeit. Az 1/2000 (I.07.) SzCsM rendelet 6. § (5a) bekezdés d) pontja előírja, hogy az intézményvezető demens személyeket gondozó bentlakást nyújtó intézmények esetén a gondozó, ápoló és terápiás munkakörök vonatkozásában munkakörönként legalább 1-1 fő, demencia gondozó szakirányú képesítéssel rendelkező foglalkoztatott jelenlétét köteles minden műszakban biztosítani. A társadalmi szükséglet és a jogszabályi előírás okán jelentősen megnövekedett a képzés iránti érdeklődés, ennek következtében releváns a képzés biztosítása.

 • Demencia gondozó képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Demencia gondozó képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek:

  Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: A demencia gondozás alapismeretei.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  Az írásbeli vizsgatevékenység az alábbi tanulási eredmények mérésére és értékelésére irányul:

  • az interprofesszionális együttműködés (meghatározása, jellemzői, kulcskompetenciái, együttműködés),
  • a demencia neurológiai, pszichiátriai alapjainak, patológiájának ismeretei (a demencia fogalma, oka; a kognitív tünetek, lebenytünetek, a beteg vizsgálata, a demencia stádiumai, a BPSD tünetek),
  • a demenciával élő személy speciális ápolásának ismeretei (prehospitális beavatkozások),
  • a gondozási környezet kialakítása,
  • a demenciával élő személlyel történő kommunikáció,
  • a demenciával élő személy gondozásának irányelvei, módszerei,
  • a demenciával élő személyt érhető abúzus formái, előfordulási lehetőségei,
  • a spiritualitást segítő tényezők, lehetőségek, módszerek,
  • az idősödő társadalomban fellépő szükségletek, különös tekintettel a demencia gondozásra, mint társadalmi kihívásra,
  • a személyközpontú gondozás módszerei /Legjobb Barát modell alapján az Alzheimer betegek jogai és az én-támogató hozzáállás/,
  • demenciával élők foglalkoztatási módszerei,
  • a biztonságos otthoni és intézményi környezet kritériumai,
  • a haldokló és a hozzátartozója pszichés támogatása,
  • a gyászfeldolgozás szakaszai,
  • a demenciával élő személy érdekképviseletének lehetőségei,

  Az írásbeli vizsga egy feleletválasztós és feleletalkotós tesztsor (tesztlap), amely tartalmazzon 30 kérdést az alábbi feladattípusokból (feladattípusonként 5-5 feladat):

  • Egyszerű feleletválasztás (A tesztkérdésekben egy egyszerűen megfogalmazott kérdéshez négy válasz tartozik, melyek közül ki kell választani a legmegfelelőbbnek tartott választ, illetve annak betűjelét.)
  • Asszociáció (Fogalmak és állítások találhatók, amelyek között ki kell találni a logikai kapcsolatot. Az állítások az egyik („A”), a másik („B”), illetve mindkét fogalomra („C”) vagy egyik fogalomra sem („D”) igazak.
  • Hibakereső egyszerű feleletválasztás (Négy meghatározás tartozik egy kérdéshez, melyek közül az egyik helytelen állítást tartalmaz, ennek a betűjelét kell bekarikázni.).
  • Igaz-hamis egyszerű feleletválasztás (Öt egyszerűen megfogalmazott kérdéshez öt-öt darab válasz lehetőség tartozik, ezek közül meg kell határozni, hogy melyik válasz igaz és melyik hamis. A felsorolt állítások mögé „I” (igaz) vagy „H” (hamis) betűt kell írni.)
  • Mondat kiegészítés (A mondat kiegészítés feladatban öt olyan mondat olvasható, melyeknek egy-egy szava helyett pontok állnak, és az egy-egy beillesztendő szó teszi szakmailag, tartalmilag értelmezhetővé a mondatokat.)
  • Fogalom meghatározása (5 darab definíció kifejtése).

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A javítás a feladatsorhoz rendelt értékelési útmutató alapján történik. Az egyes feladattípusok aránya és értékelése:

  1. Az interprofesszionális együttműködés (meghatározása, jellemzői, kulcskompetenciái, együttműködés). A demenciával élő személy érdekképviseletének lehetőségei. 10%
  2. A demencia neurológiai, pszichiátriai alapjainak, patológiájának ismeretei (a demencia fogalma, oka; a kognitív tünetek, lebenytünetek, a beteg vizsgálata, a demencia stádiumai, a BPSD tünetek). 20%
  3. A demenciával élő személy speciális ápolásának ismeretei (prehospitális beavatkozások). A demenciával élő személy gondozásának irányelvei, módszerei. 10%
  4. A gondozási környezet kialakítása (a biztonságos otthoni és intézményi környezet kritériumai). 10%
  5. A demenciával élő személlyel történő kommunikáció. 10%
  6. Az idősödő társadalomban fellépő szükségletek, különös tekintettel a demencia gondozásra, mint társadalmi kihívásra. A demenciával élők foglalkoztatási módszerei. 10%
  7. A demenciával élő személyt érhető abúzus formái, előfordulási lehetőségei. 10%
  8. A személyközpontú gondozás módszerei (Legjobb Barát modell alapján az Alzheimer betegek jogai és az én-támogató hozzáállás). A spiritualitást segítő tényezők, lehetőségek, módszerek. 10%
  9. A haldokló és a hozzátartozója pszichés támogatása. A gyászfeldolgozás szakaszai. 10%

   összesen 100%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Gyakorlati vizsgamunka értékelése.

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Záródolgozat bemutatása (prezentáció). Vizsgarészek:

  1) Záródolgozat bemutatása
  2) Szóbeli prezentáció

  • A záródolgozat főbb fejezetei:

  1. A gyakorló intézmény bemutatása: általános ismertető az SZMSZ alapján, személyi és tárgyi jellemzők bemutatása, maximum 1 oldal terjedelemben.
  2. A gyakorló intézményben a demens ellátás protokolljának bemutatása, maximum 2 oldal terjedelemben.
  3. Egy kiválasztott demenciával élő személy és a körülötte végzett gondozási tevékenység bemutatása. A kiválasztott demenciával élő személy szükségletei listájának feltérképezése ápolási és gondozási szemszögből, gondozási- és foglalkoztatási terv készítés maximum 7 oldal terjedelemben.

   A tartalmi részben szabadon marad a témakiírás és a választás szabadságának lehetősége, ami azt jelenti, hogy a képzésben részt vevő maga választja ki, hogy a demens ellátáson belül melyik protokollt mutatja be, milyen gondozási tevékenységeket emel ki, milyen stádiumban lévő demenciával élő személyt gondozásának bemutatását választja.

   Formai követelmények: minimum 5 A4-es oldal, maximum 10 oldal terjedelemmel, Times New Roman 12-es betűméret, 1,5 sortávolsággal.

   A záródolgozat mellékletét kell, hogy képezze az összefüggő 80 órás szakmai gyakorlati naplója és az arról szóló igazolás.

   Leadási határidő: a záródolgozatot és az ahhoz készített, minimum 5, maximum 10 diából álló prezentációt az írásbeli vizsga előtt legkésőbb 10 nappal, 1 példányban a vizsgabizottság elnökének kell eljuttatnia a vizsgára jelentkezőnek.

   A záródolgozat bírálata során megfogalmazódott kérdéseket (2-4 db) a vizsgázó a záródolgozat bemutatása során megválaszolja.

   Prezentáció tartalmi követelményei:
   - Megegyezik a záródolgozat főbb fejezeteinek szakmai tartalmával.
   Prezentáció formai követelménye:
   - A záródolgozathoz készített prezentáció minimum 5, maximum 10 diából álljon.
   - A vizsgázó a prezentációt a vizsga során személyesen, a vizsgabizottság előtt bemutatja, legfeljebb 30 percben. A vizsgabizottság, értékelése kialakításához, a prezentáció bemutatása előtt feltett kérdésekre kapott válaszokat is értékeli, melyekre a vizsgázó legfeljebb 10 percben válaszol.
   - Elvárás, hogy fotódokumentáció, szkennelt dokumentum csak abban az esetben szerepeljen, ha az releváns és szükséges az előadás szempontjából. Nem a vizsgázóról készült fénykép, személy(ek)et ábrázoló fotó, szerzői jog, szabadalom, védjegy alatt álló művek esetén a forrás, illetve hozzájárulás megjelölése szükséges.
   - A prezentáció elsődlegesen a vizsgázók személyes érdeklődését, attitűdjét, kommunikációs készségét, képességét hivatott bemutatni. A vizsgázónak a vizsgabizottsággal folytatott szakmai kommunikációja egészíti ki a gyakorlati vizsgatevékenységet.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60% (1. vizsgarész: 50%, 2. vizsgarész: 50%)

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A záródolgozat értékelése két részből áll:

  1. A kész záródolgozat tartalmának, eredményének értékelése:

  Értékelési szempontok és azok súlyozása:

  1. Mennyire felel meg a záró dolgozat az elvárt követelményeknek? Mennyire részletes, alapos, a választott témának megfelelően hogyan épül fel, hogyan tagolódik? 20%
  2. A leadott dolgozat a vizsgázó saját szellemi terméke, az idézeteket, hivatkozásokat pontosan feltünteti. 10%
  3. Az egyéni fejlődést (a vizsgázó saját magához viszonyított fejlődését) mennyire tükrözi? 10%
  4. Megfelelően hivatkozik a felhasznált szakirodalomra. A záró dolgozatban a lényegi elemeket emeli ki. 10%
  5. A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen használja. A záró dolgozat esztétikus, margót és címeket tartalmaz, illusztrációi ízlésesek, a dolgozat tagolása arányos. 20%
  6. A munka tartalma megfelel a választott és előírt témáknak, azok fontos kérdéseit állítja a középpontba. 20%
  7. A záró dolgozat életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz és a helyi viszonyokhoz. 10%

   értékelés összesen 100%

  2. Szóbeli prezentáció

  Értékelési szempontok és azok súlyozása:

  1. A záró dolgozat lényegi elemeinek és az egyéni munka konkrétumainak bemutatása. 20%
  2. Kommunikációs készség. 20%
  3. Szakszavak megfelelő használata. 20%
  4. Empátia, önállóság, elhivatottság tükröződése a kommunikációjában. 20%
  5. Ismerteti a projekt készítés közben szerzett egyéni tapasztalatait. 20%

   értékelés összesen 100

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu