Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) - 2021 képzés

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Oktatás ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 01194002
 • Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)
 • KEOR kód: 0119
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés munkaterülete:

  A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • nevelési/oktatási feladatokat értelmezni
  • együttműködni más szakemberekkel
  • szociális problémák felismerésére
  • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
  • differenciált bánásmód alkalmazására
  • konfliktusok felismerésére és megoldásra
  • adekvát kommunikációra
  • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
  • rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére
  • ügyeleti feladatok ellátására
  • pontos, következetes munkára
  • módszeres munkavégzésre
  • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
  • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
  • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni
  • a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére
  • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
  • köznyelvi és szakmai szöveget írni
  • információk gyűjtésére
  • önművelésre

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
díj
 
 
2021-09-24
péntek
14:00 - 20:30
 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a holdudvarába tartozó pedagógiai munkát segítő pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az oktatás/nevelés intézményeiben az oktatás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai tudására, megfelelő kompetenciáira és a mind teljesebb együttműködésre. A pedagógiai munka a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető intrinzik motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a gyermekekkel való foglalkozás öröme, mely hatással van a gyermek és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során gyermekekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel.

 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  • Az iskolai rendszerű képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány.
  • Az iskolarendszeren kívüli képzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása a képző részére.
 • Vizsgatevékenységek:

  Gyakorlati vizsgatevékenység

  Időtartam: 20 perc (felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő: 10 perc)

  Vizsgatételek és feladatok bemutatása:

  Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a nevelést, oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a képző által összeállított „Gyakorlati tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.

  A gyakorlati tételek: A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása során felhasznált gyakorlati tételeket a képző intézmény pedagógusai állítják össze. A gyakorlati feladatok a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, a „Családpedagógiai alapismeretek”, a „Szabadidőpedagógia” a „Gondozás és egészségnevelés”, valamint a „Kommunikáció és viselkedéskultúra” modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra. A gyakorlati tételek száma igazodjon a vizsgacsoport létszámához oly módon, hogy a tételek száma ne legyen kevesebb, mint a vizsgacsoport létszámának 50%-a. 

  A gyakorlati mérés módszere: Szakmai gyakorlati feladatmegoldás, elemzés, bemutatás

  Az értékelés szempontjai

  • Nem ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.
  • Kielégítően ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságait, igényeit. Tisztában van a pedagógiai folyamat és a napi pedagógiai munka sajátosságaival, a pedagógiai asszisztens kompetenciahatáraival, és ismeri a pedagógiai kommunikáció jelentőségét.
  • Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel/tanulóval, családdal, és más szakemberekkel.
  • Jól ismeri és képes a pedagógussal mellett a pedagógus irányítása alapján, a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel/tanulóval, családdal, és más szakemberekkel.
  • Kiválóan ismeri és képes a pedagógus iránymutatása alapján történő önálló gondozási, nevelési, oktatási munkához kapcsolódó feladatokat és ezek ellátását. A pedagógus által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a gyermeket/tanulót. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban.

  Súlyozása a teljes vizsgatvékenységben: 30%

  Írásbeli vizsgatevékenység

  Időtartam: 90 perc

  Vizsgatételek és feladatok bemutatása:

  Az írásbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján központilag összeállított komplex feladatlapon történik, mely ismeret és megértésjellegű tudást mér. A feladatlap a pedagógiai asszisztens tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmaz. Az írásbeli feladatok a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, a „Családpedagógiai alapismeretek”, a „Szabadidőpedagógia” a „Gondozás és egészségnevelés”, valamint a „Kommunikáció és viselkedéskultúra” modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra. Az írásbeli dolgozatokat a képző intézmény pedagógusai javítják és értékelik. Az írásbeli feladatlapok vizsgaidőpontonként kerülnek megújításra.

  Az írásbeli mérés módszere: tesztjellegű rövidebb és hosszabb válaszokat igénylő papírlapon történő írásbeli válaszadás, feladatmegoldás kombinációja

  Értékelés a központi javítási-értékelési útmutató alapján

  Súlyozása a teljes vizsgatvékenységben: 30%

  Szóbeli vizsgatevékenység

  Időtartam: 20 perc (felkészülési idő: 10 p. válaszadási idő: 10 p)

  Vizsgatételek és feladatok bemutatása:

  A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított, a komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során a „Szóbeli tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli tételek a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, a „Családpedagógiai alapismeretek”, a „Szabadidőpedagógia” a „Gondozás és egészségnevelés”, valamint a „Kommunikáció és viselkedéskultúra” szakmai ismereteiből kerülnek összeállításra.

  A szóbeli mérés módszere: Önálló vagy kérdésekkel irányított szóbeli válaszadás, beszélgetés

  Az értékelés szempontjai:

  • Nem ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.
  • Kielégítően ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságait, igényeit. Tisztában van a pedagógiai folyamat és a napi pedagógiai munka sajátosságaival, a pedagógiai asszisztens kompetenciahatáraival, és ismeri a pedagógiai kommunikáció jelentőségét.
  • Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel/tanulóval, családdal, és más szakemberekkel.
  • Jól ismeri és képes a pedagógussal mellett a pedagógus irányítása alapján, a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel/tanulóval, családdal, és más szakemberekkel.
  • Kiválóan ismeri és képes a pedagógus iránymutatása alapján történő önálló gondozási, nevelési, oktatási munkához kapcsolódó feladatokat és ezek ellátását. A pedagógus által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a gyermeket/tanulót. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban.

  Súlyozása a teljes vizsgatvékenységben: 40%

  A képesítő vizsga egészének értékelése:

  A képesítő vizsga értékelés a három vizsgarészének súlyozott százalékos arányainak megfelelően történik
  A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  81 - 100% jeles (5)
  71 - 80% jó (4)
  61 - 70% közepes (3)
  51 - 60% elégséges (2)
  0 - 50% elégtelen (1)

  A képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

  Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

  Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

   


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu