Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) - 2021 képzés

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés adatai

  • Ágazat megnevezése: Oktatás ágazat
  • Szakképesítés azonosító száma: 01194002
  • Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens)
  • KEOR kód: 0119
  • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
  • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
  • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
  • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) - 2021 tanfolyam, képzés?

    Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

  • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés munkaterülete:

    A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

    A szakképesítéssel rendelkező képes:

    • nevelési/oktatási feladatokat értelmezni
    • együttműködni más szakemberekkel
    • szociális problémák felismerésére
    • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
    • differenciált bánásmód alkalmazására
    • konfliktusok felismerésére és megoldásra
    • adekvát kommunikációra
    • tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére
    • rendezvények, programok szabadidős tevékenységek szervezésére
    • ügyeleti feladatok ellátására
    • pontos, következetes munkára
    • módszeres munkavégzésre
    • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
    • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
    • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteit alkalmazni
    • a szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére
    • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
    • köznyelvi és szakmai szöveget írni
    • információk gyűjtésére
    • önművelésre

Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2021-09-24
péntek
14:00 - 20:30
Tantermi
  • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés megkezdésének feltételei:

  • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
  • Szakmai előképzettség: nem szükséges
  • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
  • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
  • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés időtartama:

  • Minimális óraszám: 900 óra
  • Maximális óraszám: 1300 óra
  • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

    A versenyképesség, illetve a tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a holdudvarába tartozó pedagógiai munkát segítő pályák felértékelődésének lehetünk tanúi. Az oktatás/nevelés intézményeiben az oktatás/nevelés minősége visszavezethető a pedagógiai munkában résztvevők mind magasabb szakmai tudására, megfelelő kompetenciáira és a mind teljesebb együttműködésre. A pedagógiai munka a társadalmi érdeklődés középpontjában áll, így a megítélés szempontjából kiemelkedően fontos, hogy a munkához köthető intrinzik motivációk között mind a pályaválasztás, mind a pályán maradás hátterében az egyik legtöbbször megjelenő elem a gyermekekkel való foglalkozás öröme, mely hatással van a gyermek és családja életére is. A humán tevékenységhez való vonzódás és az a tény, hogy munkájuk során gyermekekkel szeretnének foglalkozni, általában is azonosítható egy társadalmilag értékes, hasznosítható munkaterülettel.

  • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
  • Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens) képzés vizsgainformáció:

  • Vizsgára bocsátás feltételei:

    • Az iskolai rendszerű képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány.
    • Az iskolarendszeren kívüli képzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása a képző részére.
  • Vizsgatevékenységek:

    Gyakorlati vizsgatevékenység

    Időtartam: 20 perc (felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő: 10 perc)

    Vizsgatételek és feladatok bemutatása:

    Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a nevelést, oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a képző által összeállított „Gyakorlati tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.

    A gyakorlati tételek: A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása során felhasznált gyakorlati tételeket a képző intézmény pedagógusai állítják össze. A gyakorlati feladatok a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, a „Családpedagógiai alapismeretek”, a „Szabadidőpedagógia” a „Gondozás és egészségnevelés”, valamint a „Kommunikáció és viselkedéskultúra” modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra. A gyakorlati tételek száma igazodjon a vizsgacsoport létszámához oly módon, hogy a tételek száma ne legyen kevesebb, mint a vizsgacsoport létszámának 50%-a. 

    A gyakorlati mérés módszere: Szakmai gyakorlati feladatmegoldás, elemzés, bemutatás

    Az értékelés szempontjai

    • Nem ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.
    • Kielégítően ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságait, igényeit. Tisztában van a pedagógiai folyamat és a napi pedagógiai munka sajátosságaival, a pedagógiai asszisztens kompetenciahatáraival, és ismeri a pedagógiai kommunikáció jelentőségét.
    • Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel/tanulóval, családdal, és más szakemberekkel.
    • Jól ismeri és képes a pedagógussal mellett a pedagógus irányítása alapján, a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel/tanulóval, családdal, és más szakemberekkel.
    • Kiválóan ismeri és képes a pedagógus iránymutatása alapján történő önálló gondozási, nevelési, oktatási munkához kapcsolódó feladatokat és ezek ellátását. A pedagógus által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a gyermeket/tanulót. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban.

    Súlyozása a teljes vizsgatvékenységben: 30%

    Írásbeli vizsgatevékenység

    Időtartam: 90 perc

    Vizsgatételek és feladatok bemutatása:

    Az írásbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján központilag összeállított komplex feladatlapon történik, mely ismeret és megértésjellegű tudást mér. A feladatlap a pedagógiai asszisztens tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmaz. Az írásbeli feladatok a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, a „Családpedagógiai alapismeretek”, a „Szabadidőpedagógia” a „Gondozás és egészségnevelés”, valamint a „Kommunikáció és viselkedéskultúra” modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra. Az írásbeli dolgozatokat a képző intézmény pedagógusai javítják és értékelik. Az írásbeli feladatlapok vizsgaidőpontonként kerülnek megújításra.

    Az írásbeli mérés módszere: tesztjellegű rövidebb és hosszabb válaszokat igénylő papírlapon történő írásbeli válaszadás, feladatmegoldás kombinációja

    Értékelés a központi javítási-értékelési útmutató alapján

    Súlyozása a teljes vizsgatvékenységben: 30%

    Szóbeli vizsgatevékenység

    Időtartam: 20 perc (felkészülési idő: 10 p. válaszadási idő: 10 p)

    Vizsgatételek és feladatok bemutatása:

    A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított, a komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során a „Szóbeli tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli tételek a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, a „Családpedagógiai alapismeretek”, a „Szabadidőpedagógia” a „Gondozás és egészségnevelés”, valamint a „Kommunikáció és viselkedéskultúra” szakmai ismereteiből kerülnek összeállításra.

    A szóbeli mérés módszere: Önálló vagy kérdésekkel irányított szóbeli válaszadás, beszélgetés

    Az értékelés szempontjai:

    • Nem ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.
    • Kielégítően ismeri a pedagógiai asszisztens feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságait, igényeit. Tisztában van a pedagógiai folyamat és a napi pedagógiai munka sajátosságaival, a pedagógiai asszisztens kompetenciahatáraival, és ismeri a pedagógiai kommunikáció jelentőségét.
    • Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel/tanulóval, családdal, és más szakemberekkel.
    • Jól ismeri és képes a pedagógussal mellett a pedagógus irányítása alapján, a rá bízott gyermek/tanuló sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek/tanuló szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel/tanulóval, családdal, és más szakemberekkel.
    • Kiválóan ismeri és képes a pedagógus iránymutatása alapján történő önálló gondozási, nevelési, oktatási munkához kapcsolódó feladatokat és ezek ellátását. A pedagógus által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a gyermeket/tanulót. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban.

    Súlyozása a teljes vizsgatvékenységben: 40%

    A képesítő vizsga egészének értékelése:

    A képesítő vizsga értékelés a három vizsgarészének súlyozott százalékos arányainak megfelelően történik
    A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

    81 - 100% jeles (5)
    71 - 80% jó (4)
    61 - 70% közepes (3)
    51 - 60% elégséges (2)
    0 - 50% elégtelen (1)

    A képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

    Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

    Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

     

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu