Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) - 2022 képzés

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Oktatás ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 01194001
 • Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)
 • KEOR kód: 0119
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) - 2022 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés munkaterülete:

  A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
  • köznyelvi és szakmai szöveget írni
  • információk gyűjtésére
  • empátiára, toleranciára
  • adekvát kommunikációra
  • konfliktusmegoldásra
  • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
  • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
  • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására
  • hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve
  • nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására
  • foglalkozások eszközeinek előkészítésére
  • differenciált bánásmódra
  • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
  • a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására
  • ügyeleti feladatok ellátására
  • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
mód
Képzési
díj
 
 
2022-09-23
péntek
14:00 - 20:30
Tantermi
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A gyógypedagógiai asszisztens az integrált és szegregált gyógypedagógiai intézményben dolgozó szakember. Az oktatásban az integráció és a szegregáció önmagában nem jelent értékkülönbséget. Mindkettő működhet szakmailag jól, mindkettőre szükség van. Ebben a működésben kap releváns szerepet a gyógypedagógiai asszisztens képesítés. Az SNI-s gyermek/tanuló teljesítményét, sikeres fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek képzettségének minősége garantálja. E képesítésben ölt testet annak a szakmai hálónak a bővítése, mely a pedagógus és a gyógypedagógus mellett biztosítja az SNI-s személy sérüléséből adódó hátrányainak kiegyenlítését és a családdal történő együttműködést.

 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  • Az iskolai rendszerű képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány.
  • Az iskolarendszeren kívüli képzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása a képző részére.
 • Vizsgatevékenységek:

  Gyakorlati vizsgatevékenység

  Időtartam: 20 perc (felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő: 10 perc)

  Vizsgatételek és feladatok bemutatása:

  Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a gyógypedagógiai nevelést, oktatást, gondozást szemléltetést, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a képző által összeállított „Gyakorlati tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.

  A gyakorlati tételek: A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása során felhasznált gyakorlati tételeket a képző intézmény pedagógusai állítják össze. A gyakorlati feladatok a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, az „Általános gyógypedagógiai ismeretek”, valamint a „Speciális gyógypedagógiai ismeretek” modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra. A gyakorlati tételek száma igazodjon a vizsgacsoport létszámához oly módon, hogy a tételek száma ne legyen kevesebb, mint a vizsgacsoport létszámának 50%-a.

  A gyakorlati mérés módszere: Szakmai gyakorlati feladatmegoldás, elemzés, bemutatás

  Az értékelés szempontjai

  • Nem ismeri a gyógypedagógiai asszisztens feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.
  • Kielégítően ismeri a gyógypedagógiai aszszisztens feladatkörét, ismeri a rá bízott SNI-s személy sajátosságait, igényeit. Tisztában van a gyógypedagógiai folyamat és a napi gyógypedagógiai munka sajátosságaival, a gyógypedagógiai asszisztens kompetenciahatáraival, és ismeri a gyógypedagógiai kommunikáció jelentőségét.
  • Megbízhatóan ismeri a rá bízott SNI-s személy sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti SNI-s személy szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gondjaira bízott személlyel a családdal, és más szakemberekkel.
  • Jól ismeri és képes a gyógypedagógussal mellett a gyógypedagógus irányítása alapján, a rá bízott SNI-s személy sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gyógypedagógiai gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti az SNI -s személy szükségleteit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni az SNI-s személlyel, a családdal, és más szakemberekkel.
  • Kiválóan ismeri és képes a gyógypedagógus iránymutatása alapján történő önálló gyógypedagógiai gondozási, nevelési, oktatási munkához kapcsolódó feladatokat és ezek ellátását. A gyógypedagógus által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a speciális igényű személyt. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a gyógypedagógiai szakirodalomban.

  Súlyozása a teljes vizsgatvékenységben: 30%

  Írásbeli vizsgatevékenység

  Időtartam: 90 perc

  Vizsgatételek és feladatok bemutatása:

  Az írásbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján központilag összeállított komplex feladatlapon történik, mely ismeret és megértésjellegű tudást mér. A feladatlap a gyógypedagógiai aszszisztens tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmaz. Az írásbeli feladatok a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, az „Általános gyógypedagógiai ismeretek”, valamint a „Speciális gyógypedagógiai ismeretek” modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra. Az írásbeli dolgozatokat a képző intézmény pedagógusai javítják és értékelik. Az írásbeli feladatlapok vizsgaidőpontonként kerülnek megújításra.

  Az írásbeli mérés módszere: tesztjellegű rövidebb és hosszabb válaszokat igénylő papírlapon történő írásbeli válaszadás, feladatmegoldás kombinációja

  Értékelés a központi javítási-értékelési útmutató alapján

  Súlyozása a teljes vizsgatvékenységben: 30%

  Szóbeli vizsgatevékenység

  Időtartam: 20 perc (felkészülési idő: 10 p. válaszadási idő: 10 p)

  Vizsgatételek és feladatok bemutatása:

  A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított, a komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során a „Szóbeli tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli tételek a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, az „Általános gyógypedagógiai ismeretek”, valamint a „Speciális gyógypedagógiai ismeretek” modulok szakmai ismereteiből kerülnek összeállításra.

  A szóbeli mérés módszere: Önálló vagy kérdésekkel irányított szóbeli válaszadás, beszélgetés

  Az értékelés szempontjai:

  • Nem ismeri a gyógypedagógiai asszisztens feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.
  • Kielégítően ismeri a gyógypedagógiai aszszisztens feladatkörét, ismeri a rá bízott SNI-s személy sajátosságait, igényeit. Tisztában van a gyógypedagógiai folyamat és a napi gyógypedagógiai munka sajátosságaival, a gyógypedagógiai asszisztens kompetenciahatáraival, és ismeri a gyógypedagógiai kommunikáció jelentőségét.
  • Megbízhatóan ismeri a rá bízott SNI-s személy sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti SNI-s személy szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gondjaira bízott személlyel a családdal, és más szakemberekkel.
  • Jól ismeri és képes a gyógypedagógussal mellett a gyógypedagógus irányítása alapján, a rá bízott SNI-s személy sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gyógypedagógiai gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti az SNI -s személy szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni az SNI-s személlyel, a családdal, és más szakemberekkel
  • Kiválóan ismeri és képes a gyógypedagógus iránymutatása alapján történő önálló gyógypedagógiai gondozási, nevelési, oktatási munkához kapcsolódó feladatokat és ezek ellátását. A gyógypedagógus által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a speciális igényű személyt. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a gyógypedagógiai szakirodalomban.

  Súlyozása a teljes vizsgatvékenységben: 40%

  A képesítő vizsga egészének értékelése:

  A képesítő vizsga értékelés a három vizsgarészének súlyozott százalékos arányainak megfelelően történik
  A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  81 - 100% jeles (5)
  71 - 80% jó (4)
  61 - 70% közepes (3)
  51 - 60% elégséges (2)
  0 - 50% elégtelen (1)

  A képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

  Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

  Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

K Kapcsolódó szakmák


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu