Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) - 2021 képzés

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Oktatás ágazat
 • Szakképesítés azonosító száma: 01194001
 • Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens)
 • KEOR kód: 0119
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5
 • Szeretnél értesítést kapni hol és mikor indul a(z) Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) - 2021 tanfolyam, képzés?

  Kedves Érdeklődő! Az alábbi adatok megadásával próbáljuk az Önnek legmegfelelőbb tanfolyamot, képzést, képző intézményt megtalálni!

 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés munkaterülete:

  A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
  • köznyelvi és szakmai szöveget írni
  • információk gyűjtésére
  • empátiára, toleranciára
  • adekvát kommunikációra
  • konfliktusmegoldásra
  • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére
  • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására
  • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására
  • hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve
  • nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására
  • foglalkozások eszközeinek előkészítésére
  • differenciált bánásmódra
  • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére
  • a gyógypedagógus/pedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására
  • ügyeleti feladatok ellátására
  • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására

Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés indul:

Képző
intézmény
Meghirdetett
időpont
Képzési
díj
 
 
2021-09-24
péntek
14:00 - 20:30
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés megkezdésének feltételei:

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés időtartama:

 • Minimális óraszám: 900 óra
 • Maximális óraszám: 1300 óra
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés munkaerő-piaci relevanciája:

  A gyógypedagógiai asszisztens az integrált és szegregált gyógypedagógiai intézményben dolgozó szakember. Az oktatásban az integráció és a szegregáció önmagában nem jelent értékkülönbséget. Mindkettő működhet szakmailag jól, mindkettőre szükség van. Ebben a működésben kap releváns szerepet a gyógypedagógiai asszisztens képesítés. Az SNI-s gyermek/tanuló teljesítményét, sikeres fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek képzettségének minősége garantálja. E képesítésben ölt testet annak a szakmai hálónak a bővítése, mely a pedagógus és a gyógypedagógus mellett biztosítja az SNI-s személy sérüléséből adódó hátrányainak kiegyenlítését és a családdal történő együttműködést.

 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Pedagógiai munkatárs (Gyógypedagógiai asszisztens) képzés vizsgainformáció:

 • Vizsgára bocsátás feltételei:

  • Az iskolai rendszerű képzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítvány.
  • Az iskolarendszeren kívüli képzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása a képző részére.
 • Vizsgatevékenységek:

  Gyakorlati vizsgatevékenység

  Időtartam: 20 perc (felkészülési idő: 10 perc, válaszadási idő: 10 perc)

  Vizsgatételek és feladatok bemutatása:

  Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a gyógypedagógiai nevelést, oktatást, gondozást szemléltetést, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása. A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a képző által összeállított „Gyakorlati tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.

  A gyakorlati tételek: A gyakorlati vizsgatevékenység lebonyolítása során felhasznált gyakorlati tételeket a képző intézmény pedagógusai állítják össze. A gyakorlati feladatok a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, az „Általános gyógypedagógiai ismeretek”, valamint a „Speciális gyógypedagógiai ismeretek” modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra. A gyakorlati tételek száma igazodjon a vizsgacsoport létszámához oly módon, hogy a tételek száma ne legyen kevesebb, mint a vizsgacsoport létszámának 50%-a.

  A gyakorlati mérés módszere: Szakmai gyakorlati feladatmegoldás, elemzés, bemutatás

  Az értékelés szempontjai

  • Nem ismeri a gyógypedagógiai asszisztens feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.
  • Kielégítően ismeri a gyógypedagógiai aszszisztens feladatkörét, ismeri a rá bízott SNI-s személy sajátosságait, igényeit. Tisztában van a gyógypedagógiai folyamat és a napi gyógypedagógiai munka sajátosságaival, a gyógypedagógiai asszisztens kompetenciahatáraival, és ismeri a gyógypedagógiai kommunikáció jelentőségét.
  • Megbízhatóan ismeri a rá bízott SNI-s személy sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti SNI-s személy szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gondjaira bízott személlyel a családdal, és más szakemberekkel.
  • Jól ismeri és képes a gyógypedagógussal mellett a gyógypedagógus irányítása alapján, a rá bízott SNI-s személy sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gyógypedagógiai gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti az SNI -s személy szükségleteit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni az SNI-s személlyel, a családdal, és más szakemberekkel.
  • Kiválóan ismeri és képes a gyógypedagógus iránymutatása alapján történő önálló gyógypedagógiai gondozási, nevelési, oktatási munkához kapcsolódó feladatokat és ezek ellátását. A gyógypedagógus által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a speciális igényű személyt. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a gyógypedagógiai szakirodalomban.

  Súlyozása a teljes vizsgatvékenységben: 30%

  Írásbeli vizsgatevékenység

  Időtartam: 90 perc

  Vizsgatételek és feladatok bemutatása:

  Az írásbeli vizsgatevékenység a programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján központilag összeállított komplex feladatlapon történik, mely ismeret és megértésjellegű tudást mér. A feladatlap a gyógypedagógiai aszszisztens tevékenységeihez kapcsolódó fogalmakat, összefüggéseket tartalmaz. Az írásbeli feladatok a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, az „Általános gyógypedagógiai ismeretek”, valamint a „Speciális gyógypedagógiai ismeretek” modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra. Az írásbeli dolgozatokat a képző intézmény pedagógusai javítják és értékelik. Az írásbeli feladatlapok vizsgaidőpontonként kerülnek megújításra.

  Az írásbeli mérés módszere: tesztjellegű rövidebb és hosszabb válaszokat igénylő papírlapon történő írásbeli válaszadás, feladatmegoldás kombinációja

  Értékelés a központi javítási-értékelési útmutató alapján

  Súlyozása a teljes vizsgatvékenységben: 30%

  Szóbeli vizsgatevékenység

  Időtartam: 20 perc (felkészülési idő: 10 p. válaszadási idő: 10 p)

  Vizsgatételek és feladatok bemutatása:

  A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított, a komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során a „Szóbeli tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli tételek a „Pedagógiai, pszichológiai ismeretek”, az „Általános gyógypedagógiai ismeretek”, valamint a „Speciális gyógypedagógiai ismeretek” modulok szakmai ismereteiből kerülnek összeállításra.

  A szóbeli mérés módszere: Önálló vagy kérdésekkel irányított szóbeli válaszadás, beszélgetés

  Az értékelés szempontjai:

  • Nem ismeri a gyógypedagógiai asszisztens feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.
  • Kielégítően ismeri a gyógypedagógiai aszszisztens feladatkörét, ismeri a rá bízott SNI-s személy sajátosságait, igényeit. Tisztában van a gyógypedagógiai folyamat és a napi gyógypedagógiai munka sajátosságaival, a gyógypedagógiai asszisztens kompetenciahatáraival, és ismeri a gyógypedagógiai kommunikáció jelentőségét.
  • Megbízhatóan ismeri a rá bízott SNI-s személy sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti SNI-s személy szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gondjaira bízott személlyel a családdal, és más szakemberekkel.
  • Jól ismeri és képes a gyógypedagógussal mellett a gyógypedagógus irányítása alapján, a rá bízott SNI-s személy sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gyógypedagógiai gondozó, nevelő, oktató munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti az SNI -s személy szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni az SNI-s személlyel, a családdal, és más szakemberekkel
  • Kiválóan ismeri és képes a gyógypedagógus iránymutatása alapján történő önálló gyógypedagógiai gondozási, nevelési, oktatási munkához kapcsolódó feladatokat és ezek ellátását. A gyógypedagógus által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a speciális igényű személyt. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a gyógypedagógiai szakirodalomban.

  Súlyozása a teljes vizsgatvékenységben: 40%

  A képesítő vizsga egészének értékelése:

  A képesítő vizsga értékelés a három vizsgarészének súlyozott százalékos arányainak megfelelően történik
  A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

  81 - 100% jeles (5)
  71 - 80% jó (4)
  61 - 70% közepes (3)
  51 - 60% elégséges (2)
  0 - 50% elégtelen (1)

  A képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

  Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

  Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu