Rehabilitációs nevelő, segítő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Rehabilitációs nevelő, segítő
 • A szakképesítés OKJ száma: 54 762 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: emeltszintű szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Szociális munka és tanácsadás
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
 • Az SzVK letöltése: 54_762_01_Rehabilitacios_nevelo_segito.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3511
Szociális segítő
 • Rehabilitációs nevelő, segítő
 • Szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
 • Szociális asszisztens

A rehabilitációs nevelő, segítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A rehabilitációs nevelő, segítő elhivatott a fogyatékossággal élő személyek segítésében, rehabilitációjában, toleráns, empatikus személyiségével fordul hozzájuk és problémáikhoz. A rehabilitációs nevelő, segítő fő tevékenysége a fogyatékossággal élő emberek személyes szükségleteinek felmérése, tekintet-tel a helyi viszonyokra. Részt vesz az egyéni fejlesztési, gondozási, illetve rehabilitációs terv kidolgozásában, a helyi minőség-biztosítási rendszer kialakításában. A fogyatékossággal élő embert támogatja az önálló döntéshozatalában, az önellátó tevé-kenységekben és a normalizációs elven alapuló életfeltételek kialakításában, ezáltal elősegíti a személy társadalmi beilleszkedé-sét. Amennyiben szükséges, a fogyatékossággal élő személyt segíti a mindennapos és a kreatív tevékenységek végzésében segí-ti munkatevékenységét, fejlesztő, sport és szabadidős tevékenységeket szervez. Egyéni és csoportos fejlesztő tevékenységhez nyújt személyi segítséget, részt vesz a fogyatékossággal élő személy rehabilitációjában. Feladata továbbá a fogyatékossággal élő személy nemi identitásában, szexualitásában ezek adekvát megélésében, párkapcsolatában való támogatása. Feladata továbbá a konfliktuskezelés, a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése, azok feltárá-sa, kezelése és mindezek dokumentációja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni - köznyelvi és szakmai szöveget írni - információk gyűjtésére, információforrások kezelésére - a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára - érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra - segítőkész kapcsolatteremtésre - adekvát kommunikációra, non-direktív segítő beszélgetésre - nyitott hozzáállásra - konfliktusmegoldásra, konszenzusok keresésére - klienseit és munkatársait motiválni - általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni - a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, - feltárásra - a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére - a feladat-megoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre - info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára - rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre - az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára - különböző rendezvények, akciók szervezésére - játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára - fejlesztő foglalkozásokban való aktív részvételre

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
52 345 05
Nonprofit menedzser

A képzés feltételei

A rehabilitációs nevelő, segítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
érettségi végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Minimális óraszáma: 1300-1560 óra

Választható képzési formák:

Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)

A(z) 54 762 01 azonosító számú, Rehabilitációs nevelő, segítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10525-12 A szociális ellátás általános tevékenységei
 • 10559-12 Elsősegély-nyújtási feladatok
 • 10527-12 A szükségletfelmérés és problémamegoldás részfeladatai
 • 10558-12 Önálló szociális segítő feladatok
 • 10560-12 Rehabilitációs feladatok
 • 10561-12 A rehabilitáció adminisztrációs feladatai
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A rehabilitációs nevelő, segítő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
- Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása;
- „Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása)”
- „A képzés során összegyűjtött, az egyéni, illetve csoportos fejlesztés adminisztrációja során használt nyomtat-vány-sablonok leadása”
- „Egy - nappali, illetve bentlakásos intézményben - fogyatékossággal élő kliensről szóló, minimum 15 oldal ter-jedelmű zárótanulmány előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyben az alábbi területekre térjen ki:
- PAC (Progress Assessment Chart) teszt felvétele, majd összehasonlító elemzése egy azt megelőző PAC teszttel, fejlesztési irányok meghatározása: önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció, tevékenység;
- a gyakorlóhelyen egy konfliktus bemutatása, szereplők, a helyzetből való kimozdításuk lehetősége, a konf-liktus megoldásának, feloldásának javaslatai.”
- 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
- Minimum 400 óra (20%-a gyakorló teremben, 80%-a a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális, il-letve fogyatékosügyi ellátórendszer intézményeiben, tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
- Az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettanterv-ben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
- A képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
- „Párbeszédes formában, minimum 15 oldalon leírt, önállóan felvett életútinterjú” leadása;
- Az előzetesen megvalósított, egybefüggő, kéthetes gyakorlatról szóló napló bemutatása (leadása)
- A képzés során összegyűjtött, az egyéni, illetve csoportos fejlesztés adminisztrációja során használt nyomtat-vány-sablonok leadása
- Egy - nappali, illetve bentlakásos intézményben - fogyatékossággal élő kliensről szóló, minimum 15 oldal terje-delmű zárótanulmány előzetes leadása a komplex szakmai vizsgát megelőzően legalább 30 nappal, melyben az alábbi területekre térjen ki:
- PAC (Progress Assessment Chart) teszt felvétele, majd összehasonlító elemzése egy azt megelőző PAC teszttel, fejlesztési irányok meghatározása: önkiszolgálás, kommunikáció, szocializáció, tevékenység;
- a gyakorlóhelyen egy konfliktus bemutatása, szereplők, a helyzetből való kimozdításuk lehetősége, a konf-liktus megoldásának, feloldásának javaslatai.
- A 120 órás szakmai (60 óra kommunikációs, 60 óra személyiségfejlesztő) készségfejlesztésről szóló igazolás
- A kerettantervben előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint szociális, illetve fogyatékosügyi ellátórend-szer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu