Nevelőszülő - OKJ 2016-ig tanfolyam, képzés

Általános adatok

 • Szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő
 • A szakképesítés OKJ száma: 32 761 01
 • Megfeleltetés:
  A 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerint
 • A szakképesítés szintje: alsó középfokú szakképesítés
 • A szakképesítés tanulmányi területe: Gyermek- és ifjúságvédelem
 • A szakképesítés típusa: szakképesítés
 • Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
 • A szakképesítésért felelős miniszter: gyermek- és ifjúságvédelemért felelős miniszter
 • Jegyzékbe kerülés éve: 1993
 • Az SzVK letöltése: 32_761_01_Neveloszulo.pdf

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök

Feor száma
Feor megnevezése
Betölthető munkakörök
3314
Hivatásos nevelőszülő
 • nevelőszülő

A nevelőszülő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Gyermekellátási alapfeladatokat lát el. Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására. Biztosítja a gyermekéletkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását. A gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérsze-rinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását. Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére. Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján. Dokumentációs feladatokat lát el. Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére - szakemberekkel való együttműködésre, a szakmai illetékesség betartására - a gyermek védelmében elfogadott szabályok alkalmazására - információk gyűjtésére, információforrások kezelésére - a gyermeki és szülői jogok és kötelességek értelmezésére - rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre - gyermek problémáinak a társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai folyamatok tükrében való értelmezésére - a gyermek állapotának, szükségleteinek megfelelő egyéni gondozás végezésére - a gyermek napi tevékenységének megszervezésére, biztosítva a játék, az alvás, a szabad levegőn való mozgás és a rekreálódás feltételeit - a gyermekek motiválására - a gyermek képességeinek kibontakozásának elősegítésére - a gyermek lelkiállapotának változásainak észlelésére, problémafeltárás végezésére - megismerni/felismerni a gyermek különleges és speciális szükségleteit - segíteni a gyermek kapcsolatrendszerének megőrzését, új kapcsolatok kialakítását és ápolását - elősegítni a gyermek vér szerinti családba való visszakerülését vagy örökbefogadását - előkészíteni és szükség esetén ellátni a nagykorúvá váló fiatal utógondozói ellátását - ellátni - kormányhivatal kijelölése alapján - a gyermek gyámságával kapcsolatos feladatokat - vezetni a gyermekgondozással kapcsolatos dokumentációkat - biztosítani a környezete baleset- és akadálymentességét - használni az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket

A kapcsolódó szakképesítés, résszakképesítés, szakképesítés ráépülés

Azonosító száma
Megnevezése
A kapcsolódás módja
54 344 04
Államháztartási ügyintéző
54 343 01
Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
54 344 01
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 02
Vállalkozási és bérügyintéző
54 344 03
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző

A képzés feltételei

A nevelőszülő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák:
nincs

Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség

 • Szakmai előképzettség: nincs
 • Előírt gyakorlat: nem
 • Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
 • Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek
 • Szintvizsga: nincs

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
nincs

Elmélet/gyakorlat aránya:

45%-elmélet
55%-gyakorlat

Szakképzési évfolyamok száma: 0 év
Minimális óraszáma: 500-600 óra

Választható képzési formák:

Nappali
Iskolarendszeren kívüli, adott óraszámú képzés (tanfolyami képzés)
Esti

A(z) 32 761 01 azonosító számú, Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:

 • 10557-12 Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai
 • 10532-12 A családi környezet felkészítésének feladatai
 • 10533-12 A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai
 • 10534-12 A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai
 • 10535-12 Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
 • 10536-12 Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
 • 11497-12 Foglalkoztatás I
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A nevelőszülő komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele
- A szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, maximum 20 oldalas, a képző intézmény Képzési programja és Ta-nulmányi és Vizsgaszabályzata által leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő portfolió jellegű záródolgozat, mely a terepgyakorlatnak a képző intézmény által megadott szempontok alapján történő dokumentálása és elemző bemu-tatása.
- A teljes képzési idő minimum 15%-át kitevő szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás.
- Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó intézményekben, valamint nevelőszülőtársnál töltött gyakorlati idő (a teljes képzési idő minimum 15%-a) igazolása

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu